IPPB5/4510-375/16-2/PW, Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z... - OpenLEX

IPPB5/4510-375/16-2/PW - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w Polsce.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-375/16-2/PW Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności inwestycyjnej Wnioskodawcy w Polsce

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem emerytalnym z siedzibą w Holandii. Fundusz posiada osobowość prawną i jest rezydentem podatkowym Holandii tj. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest zarejestrowanym funduszem emerytalnym, co oznacza, że zgodnie z przepisami prawa:

* Fundusz został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez De Nederlandsche Bank (Narodowy Bank Holandii, dalej: "DNB"), który jest organem nadzoru nad holenderskimi funduszami emerytalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, DNB odmawia rejestracji funduszu, który nie spełnia warunków pozwalających funduszowi działać jako fundusz emerytalny. Zdaniem Funduszu oznacza to, że DNB zezwolił (wydał zezwolenie) Funduszowi na działalność w chwili dokonania wpisu Funduszu do rejestru. DNB wprowadził Fundusz do rejestru po sprawdzeniu dokumentów oraz faktów, tym samym potwierdził, że Fundusz spełnił wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa uprawniające go do prowadzenia działalności jako fundusz emerytalny;

* od momentu wpisu do rejestru, Fundusz podlega bezpośrednio nadzorowi DNB (w zakresie opisanym poniżej). W tym kontekście, Fundusz zobowiązany jest składać roczne sprawozdania z działalności do DNB. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisów i wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli sposobu funkcjonowania Funduszu oraz jego zarządzania;

* w zakresie prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi program emerytalny (tekst jedn.: gromadzi aktywa finansowe oraz inwestuje te aktywa w celu wypłaty emerytur beneficjentom, po ich przejściu na emeryturę). Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od swoich uczestników oraz inwestuje je w celu wypłaty emerytur uczestnikom programów emerytalnych po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego;

* w celu prowadzenia działalności, Fundusz zawarł umowę z depozytariuszem. Depozytariusz prowadzi rejestr aktywów Funduszu.

Z przyczyn biznesowych, Fundusz przystąpił do (i jest uczestnikiem) kilku holenderskich wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych - tak zwanych fonds voor gemene rekening" (dalej: "FGR"). FGR to forma porozumienia umownego, które nie posiada osobowości prawnej (zgodnie z holenderskim prawem handlowym) oraz jest transparentne podatkowo (zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii; FGR nie posiada numeru identyfikacji podatkowej, nie składa deklaracji podatkowych oraz nie może uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej).

W związku z tym, że na gruncie holenderskiego prawa handlowego, FGR nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej, FGR nie może dokonywać czynności prawnych ani nie może być właścicielem żadnych aktywów. Fundusz podkreśla, że FGR nie jest spółką osobową lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (w szczególności, FGR nie posiada struktury korporacyjnej, organów podejmujących decyzje, pracowników ani aktywów należących do FGR). Jak wskazano, FGR jest jedynie porozumieniem umownym, które w ocenie Funduszu należy postrzegać jako wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o CIT. Na mocy zawartej umowy, uczestnicy FGR (fundusze emerytalne) postanawiają o prowadzeniu wspólnych inwestycji w zakresie określonych rodzajów aktywów. Umowa ustanawiająca FGR jest podpisywana przez uczestników (fundusze emerytalne), posiadaczy tytułów prawnych oraz zarządzającego FGR.

W ramach FGR:

* zarządzający jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie inwestycjami dokonywanymi przez uczestników (w tym Fundusz) poprzez FGR; oraz

* posiadacz tytułu prawnego działa jedynie jako pośrednik - podmiot technicznie obsługujący uczestników własnościowo (w związku z tym, że FGR nie ma zdolności prawnej, to nie może prowadzić inwestycji we własnym imieniu; w konsekwencji, na mocy porozumień umownych formalny tytuł do inwestycji jest przyznawany posiadaczowi tytułu prawnego). W tym zakresie, Fundusz wskazuje, że posiadacz tytułu prawnego działa jedynie jako pośrednik i nie jest uprawniony do żadnych korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami dokonywanymi przez uczestników poprzez FGR, a także nie ponosi ryzyk związanych z tymi inwestycjami. Jest to konsekwencją tego, że posiadacz tytułu prawnego jest zobowiązany do przekazywania otrzymanych środków pieniężnych (zwrotu z inwestycji, w tym również odsetek od depozytów bankowych) uczestnikom FGR ani nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka, jeśli inwestycje nie przynoszą zysków. Posiadacz tytułu prawnego, pełniąc funkcję pośrednika, działa jedynie w imieniu i na ryzyko uczestników FGR.

Ponadto, na podstawie holenderskich przepisów prawa posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający nie podlegają opodatkowaniu w związku z inwestycjami prowadzonymi przez FGR. Powyższe jest konsekwencją tego, że posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający nie są uprawnieni do żadnych korzyści ekonomicznych, ani nie ponoszą żadnych strat związanych z inwestycjami. Posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający są wynagradzani za usługi świadczone na podstawie umowy FGR. Wszystkie dochody otrzymane w związku z inwestycjami FGR są przekazywane do uczestników FGR w odpowiedniej proporcji.

Fundusz dokonuje inwestycji w Polsce w ramach wspólnego przedsięwzięcia FGR wraz z innymi holenderskimi funduszami emerytalnymi. Fundusz posiada udziały/akcje w polskich spółkach kapitałowych. Tytuł własności udziałów/akcji jest przypisany FGR, który inwestuje w udziały/akcje polskich spółek na rzecz uczestników porozumienia FGR. W efekcie, uczestnicy (w tym Fundusz) otrzymuje od płatników dywidendy. Odpowiednio, w przypadku inwestycji przez FGR w obligacje, uczestnicy FGR (w tym Fundusz) otrzymują dochód w formie odsetek od obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Fundusz spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT a zatem dochody osiągane przez Fundusz powinny być zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce... (dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego)

2. Czy wszystkie dochody Funduszu (zwroty z inwestycji) otrzymane w związku z inwestycjami FGR powinny być uznane na potrzeby CIT jako dochody osiągnięte przez Fundusz w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT, i w związku z tym zwolnione na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT... (dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego)

Zdaniem Wnioskodawcy.

1. Fundusz spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT a zatem wszystkie dochody uzyskane przez Fundusz podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce.

2. Dochody Funduszu (zwroty z inwestycji) otrzymane w związku z inwestycjami FGR powinny być uznane na potrzeby CIT jako dochody osiągnięte przez Fundusz w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT, i w związku z tym zwolnione na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT zwalnia się od podatku "podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a.

podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

b.

prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

c.

ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

d.

posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,

e.

przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego".

Jednocześnie, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o CIT, zwolnienie o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę.

Zdaniem Funduszu, dochody osiągnięte przez Fundusz powinny być zwolnione z opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z tym, że:

a. Fundusz jest zarejestrowany w Holandii i podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, tym samym jest holenderskim rezydentem podatkowym. Fundusz może uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera a ustawy o CIT.

b. Fundusz jest zarejestrowany przez DNB. Jak wskazano powyżej, DNB jest właściwym organem nadzoru nad funduszami emerytalnymi w Holandii. Ponadto, DNB odmawia rejestracji funduszu, jeśli nie spełnia on określonych prawem wymogów umożliwiających rozpoczęcie działalności przez fundusze emerytalne. W praktyce oznacza to, że DNB zezwolił (wydał zezwolenie) dla Funduszu z momentem wpisania go do rejestru. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera b ustawy o CIT.

c. od momentu rejestracji, Fundusz podlega bezpośredniemu nadzorowi DNB. W tym zakresie, Fundusz jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdania z działalności. Ponadto, DNB może przeprowadzić kontrolę w zakresie działalności Funduszu i jego zarządzania. W sytuacji naruszenia przez Fundusz obowiązujących przepisowi wytycznych przewidzianych przepisami prawa holenderskiego, DNB jest uprawniony do wydawania publicznych ostrzeżeń, nakładania kar oraz zawieszenia a nawet wykreślenia Funduszu z rejestru (a zatem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności). Ponadto, DNB jest uprawniony m.in. do wyznaczenia niezależnych audytorów do przeprowadzenia kontroli działalności Funduszu oraz jego zarządzania. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera c ustawy o CIT.

d. Fundusz posiada depozytariusza. Zakres obowiązków depozytariusza obejmuje m.in. prowadzenie rejestru aktywów Funduszu. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera d ustawy o CIT.

e. w ramach prowadzonej działalności, Fundusz prowadzi programy emerytalne tj. gromadzi środki pieniężne i lokuje je, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, Fundusz gromadzi środki pieniężne od uczestników programów emerytalnych i inwestuje je w celu wypłacenia emerytur uczestnikom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Oznacza to, że Fundusz spełnia warunek wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 11a litera e ustawy o CIT.

Mając na uwadze, że Fundusz spełnił wszystkie warunki przewidziane w artykule 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT, dochody Funduszu mogą być zwolnione w Polsce pod warunkiem, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską i Holandią zawiera podstawę prawną do uzyskania przez polskie organy podatkowe informacji podatkowych od holenderskich organów podatkowych. W związku z tym, że umowa daje polskim organom podatkowym uprawnienie do zwracania się o udzielenie informacji podatkowych od holenderskich organów podatkowych, Fundusz stoi na stanowisku, że dochody Funduszu nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a w szczególności są zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych od odsetek i dywidend wypłacanych z Polski.

W konsekwencji, Fundusz spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT a zatem wszystkie dochody uzyskane przez Fundusz podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 5 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Jak wskazano powyżej, Fundusz jest uczestnikiem FGR, a przy tym:

* FGR nie jest osobą prawną ani nie ma osobowości prawnej na gruncie prawa holenderskiego (umowa o wspólne przedsięwzięcie FGR jest zawarta pod prawem holenderskim);

* FGR nie ma zdolności prawnej tj. FGR nie może nabywać żadnych praw, w tym praw własności akcji lub obligacji (które są typowymi inwestycjami Funduszu dokonywanymi poprzez FGR). Nabywanie praw do inwestycji jest technicznie dokonywane przez właściciela tytułu prawnego (w czym wyraża się jego funkcja pośrednika). Fundusz podkreśla, że posiadacz tytułu prawnego nie jest uprawniony do żadnych korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami dokonywanymi przez uczestników poprzez FGR, a także jest zobowiązany do przekazywania wszystkich otrzymanych środków (w tym zysków) Funduszowi oraz pozostałym uczestnikom FGR. Ponadto, posiadacz tytułu prawnego nie podlega opodatkowaniu w zakresie osiągniętych zysków w związku z inwestycjami FGR (dokonywanymi za pośrednictwem Funduszu).

Fundusz podkreśla, że na podstawie holenderskich przepisów prawa posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający nie podlegają opodatkowaniu w związku z inwestycjami prowadzonymi przez FGR. Powyższe jest konsekwencją tego, że posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający nie są uprawnieni do żadnych korzyści ekonomicznych ani nie ponoszą żadnych strat związanych z inwestycjami. Posiadacz tytułu prawnego oraz zarządzający są wynagradzani za usługi świadczone na podstawie umowy FGR. Wszystkie dochody otrzymane w związku z inwestycjami FGR są przekazywane do uczestników FGR (funduszy emerytalnych).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-71/14-4/AJ) wydanej dla Wnioskodawcy, w której stwierdzono, że:

"brak jest podstaw do przyznania podmiotowości prawnopodatkowej fonds voor gemene rekening" (dalej: FGR"). FGR nie posiada bowiem przewidzianego w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej także: ustawa") minimalnego pierwiastka zorganizowania, które uprawniałoby do traktowania go jak jednostkę organizacyjną w rozumieniu ustawy".

Ponadto organ stwierdził, że:

"Tym samym przychody osiągane z tytułu inwestycji dokonywanych w ramach FGR należy rozpatrywać przez pryzmat wspólnego przedsięwzięcia podejmowanego przez podmioty uprawnione do czerpania korzyści z jego funkcjonowania. Istnieją zatem podstawy do zastosowania wobec tych podmiotów, będących podatnikami, art. 5 ustawy".

Podobne stanowisko zostało wyrażone w następujących interpretacjach indywidualnych, wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-68/14-4/AJ),

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-70/14-4/AJ),

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB5/423-69/14-4/AJ).

W konsekwencji, dochody Funduszu (zwroty z inwestycji) otrzymane w związku z inwestycjami FGR powinny być uznane na potrzeby CIT jako dochody osiągnięte przez Fundusz w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT, i w związku z tym zwolnione na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o CIT. Tym samym płatnicy nie powinni pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez Fundusz w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl