IPPB5/4510-332/15-4/KS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-332/15-4/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/4510-332/15-2/KS z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data nadania 23 kwietnia 2015 r., data doręczenia 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad opodatkowania i możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trustu z siedzibą w USA z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z tytułu darowizn otrzymywanych od polskich Użytkowników) przeznaczanych w całości na działalność statutową Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad opodatkowania i możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trustu z siedzibą w USA z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z tytułu darowizn otrzymywanych od polskich Użytkowników) przeznaczanych w całości na działalność statutową Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem utworzonym pod prawem stanu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: USA) i ma status amerykańskiego rezydenta podatkowego. Na gruncie prawa stanu w USA Wnioskodawca nie jest klasyfikowany jako spółka, przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo komunalne czy spółdzielnia. Wnioskodawca funkcjonuje w oparciu o nieznaną prawu polskiemu, a szeroko rozpowszechnioną w szczególności wśród podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w systemach prawa common law, w tym w prawie amerykańskim, instytucję trustu.

Wnioskodawca jest organizacją non-profit prowadzącą swoją działalność w wielu krajach na całym świecie.

Szczegółowe zasady działania Wnioskodawcy określa jego statut (dalej: Statut). Zgodnie z postanowieniami Statutu, Wnioskodawca został utworzony na czas nieograniczony. Ponadto, prowadzi działalność użyteczności publicznej polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin i jej bezpłatnym udostępnianiu za pomocą Internetu użytkownikom (dalej: Użytkownicy) na całym świecie. Misją Wnioskodawcy jest zaangażowanie ludzi z całego świata do tego, żeby woluntarystycznie gromadzili i rozwijali treści edukacyjne, które będą następnie globalnie i efektywnie rozprzestrzeniane.

Wnioskodawca czerpie środki na prowadzenie swojej działalności w szczególności z darowizn przekazywanych przez Użytkowników. W tym celu umieszcza bannery na stronach internetowych swoich projektów, za których pośrednictwem można uiścić darowiznę lub Wnioskodawca przesyła wiadomości e-mail do osób, które wcześniej były już darczyńcami, zachęcające do ponownego wsparcia Wnioskodawcy.

Celem Wnioskodawcy nie jest generowanie zysków, a jego dochody są wydatkowane na osiąganie celów sformułowanych w jego Statucie, wskazanych powyżej.

Wnioskodawca planuje rozpocząć pozyskiwanie darczyńców również z Polski. Mechanizm dokonywania darowizny składałby się z opisanych poniżej czynności:

Wnioskodawca umieści na stronach internetowych swoich projektów bannery, które będą zachęcały do przekazania darowizny na rzecz Wnioskodawcy. Kliknięcie na banner przeniesienie Użytkownika na stronę internetową, na której będzie on mógł określić kwotę darowizny oraz metodę płatności: karta kredytowa, karta płatnicza, płatności internetowe (np. PayPal). Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na kolejną stronę internetową, na której poda informacje niezbędne do zrealizowania płatności. Po tym, jak darowizna zostanie zrealizowana, darczyńca zostanie przekierowany na stronę internetową z podziękowaniem oraz otrzyma automatyczną wiadomość e-mail zawierającą podziękowanie za dokonaną wpłatę.

Wnioskodawca otrzyma dane kontaktowe darczyńców, w tym imię, nazwisko, adres e-mail oraz kwotę darowizny, które będzie przechowywać w bazie zarządzania kontaktami z klientami. Wnioskodawca nie będzie otrzymywać żadnych informacji związanych z płatnościami, którymi będą dysponować wyłącznie agenci rozliczeniowi.

Okresowo Wnioskodawca będzie przesyłać Użytkownikom, którzy dokonali w przeszłości darowizny na jego rzecz, wiadomości e-mail w języku polskim, które będą zachęcać do dokonania kolejnych wpłat.

Środki pozyskiwane w opisany powyżej sposób przez Wnioskodawcę będą przeznaczane i wydatkowane na działalność pożytku publicznego określoną w Statucie, opisaną powyżej.

Wnioskodawca nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i nie uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.; dalej: UOPP).

W uzupełnieniu z dnia 4 maja 2015 r. Wnioskodawca podał:

1. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2. Zgodnie z § 617 (Corporations Not For Profit) X (§ 617 (organizacje Non-Profit) X.), Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną.

3. Wnioskodawca posiada zdolność do czynności prawnych, zdolność upadłościową, strukturę organizacyjną i zdolność procesową. Wnioskodawca posiada własne organy, tj. wskazane w statucie (w aktach sprawy, dalej "Statut") Radę Powierniczą składającą się z co najmniej 9 osób (art. IV Statutu), w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, przewodniczących komitetów Rady Powierniczej, a także Dyrektora Wykonawczego, Sekretarza i Skarbnika (art. V Statutu).

4. Wnioskodawca jest cywilnoprawnym właścicielem składników majątkowych, w tym ruchomości, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w sprawozdaniach finansowych Wnioskodawcy.

5. W imieniu Wnioskodawcy działają osoby fizyczne - co do zasady osoby wchodzące w skład Rady Powierniczej, które jednocześnie są uprawnione do delegowania swoich uprawnień.

6. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Wnioskodawca prowadzi działalność użyteczności publicznej polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin i jej bezpłatnym udostępnianiu za pomocą Internetu użytkownikom na całym świecie.W myśl art. II Statutu, misją (celem statutowym) Wnioskodawcy jest motywowanie i angażowanie ludzi na całym świecie do zbierania i opracowywania treści edukacyjnych na podstawie bezpłatnej licencji lub w sferze publicznej oraz rozpowszechnianie ich efektywnie oraz na skalę globalną. Powyższe realizowanie jest, zgodnie z art. II Statutu, we współpracy z siecią wolontariuszy i niezależnymi organizacjami Wnioskodawcy (...), Wnioskodawca zapewnia podstawową infrastrukturę i ramy organizacyjne dla wspierania i rozwijania wielojęzykowych projektów wiki, a także innych starań służących realizacji misji (celów statutowych) Wnioskodawcy. Wnioskodawca bezterminowo i bezpłatnie udostępnia w Internecie przydatne informacje pochodzące z realizowanych przez niego projektów.

7. Realizowane przez Wnioskodawcę cele, zapisane w Statucie, są zgodne z celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 tekst jednolity z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."). W szczególności, w ocenie Wnioskodawcy, jego cele statutowe stanowią wymienioną w powołanym art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. działalność naukową i oświatową. Uzasadnienie dla takiego stanowiska Wnioskodawca zawarł we Wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z tytułu darowizn otrzymywanych od polskich Użytkowników) przeznaczane w całości na działalność statutową Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z tytułu darowizn otrzymywanych od polskich Użytkowników) przeznaczane w całości na działalność statutową Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Wnioskodawca działający w formie trustu, pomimo że nie jest osobą prawną, funkcjonuje w oparciu o wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych. Tym samym, powinien być traktowany jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p., a w konsekwencji jako podatnik p.d.o.p.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż do dochodów Wnioskodawcy osiąganych na terytorium RP stosuje się przepisy u.p.d.o.p., w tym również przepisy ustanawiające zwolnienia podatkowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wolne od podatku dochodowego są między innymi dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczone na te cele. Zwolnienie to, zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele określone w tym przepisie.

Jednocześnie, stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami;

2.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

3.

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p., art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie znajduje zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z brzmienia powyższych przepisów można wnioskować zatem, że omawiane zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 UDPOP ma charakter warunkowy. Dla skorzystania z tego zwolnienia w odniesieniu do całości swoich dochodów, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.;

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie;

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu;

4.

dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p.;

5.

forma prawna podatnika nie została ujęte w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p.

Wnioskodawca oświadcza, że spełni wszystkie powyższe warunki, a zatem osiągane przez niego dochody na terytorium RP pochodzące z darowizn od Użytkowników i przeznaczone na cele statutowe będą mogły korzystać ze zwolnienia z p.d.o.p.

W szczególności, Wnioskodawca funkcjonuje w oparciu o formę trustu, która nie została wymieniona w art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p.

Jednocześnie, dochody Wnioskodawcy osiągane na terytorium RP - darowizny od Użytkowników - nie będą pochodziły ze źródeł zdefiniowanych w art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p. Ponadto, Statut Wnioskodawcy wskazuje, że prowadzi on działalność w sferze określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., a także będące przedmiotem zapytania dochody będą przeznaczone i wydatkowane na te cele. Innymi słowy, przeznaczenie i wydatkowanie osiąganych na terytorium RP dochodów Wnioskodawcy pochodzących z darowizn od Użytkowników będzie charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczy, a następnie wydatkuje.

Działalność statutowa Wnioskodawcy, jego zdaniem, stanowi w szczególności wymienioną w powołanym art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. działalność naukową i oświatową. W u.p.d.o.p. brakuje definicji działalności naukowej i działalności oświatowej. W konsekwencji, dokonując analizy u.p.d.o.p. w rozważanym zakresie, należy sięgnąć do definicji słownikowej tych pojęć. Zgodnie z definicją zawartą w Wielkim Słowniku Języka Polskiego pod. red. W. Doroszewskiego (www.sjp.pl)"działalność" oznacza zespół działań podejmowanych w jakimś celu, oddziaływanie na coś, funkcjonowanie czegoś. Słowo "naukowy" należy interpretować jako odnoszący się do nauki jako ogółu wiedzy lub jako do poszczególnej dyscypliny badawczej, wchodzący w jej skład, zgodny z jej zasadami. Słowo "oświatowy" oznacza natomiast związany z upowszechnianiem wiedzy wśród mas, mający na celu podnoszenie ich poziomu umysłowego, działający na polu oświaty. Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność statutowa wypełnia zatem dyspozycję art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. jako działalność oświatowo - naukowa. Zgodnie ze Statutem, Wnioskodawca prowadzi bowiem działalność polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin nauki i życia oraz jej upowszechnianiu poprzez organizowanie różnych projektów. Do głównych projektów Wnioskodawcy można zaliczyć: encyklopedię on-line, internetowe słowniki, internetowe podręczniki itp. Jednocześnie, Wnioskodawca aktywnie angażuje swoich Użytkowników w swoją działalność, którzy woluntarystycznie są współtwórcami ww. bazy wiedzy.

Wnioskodawca pozyskane środki będzie przeznaczać na działania pożytku publicznego podejmowane zarówno w Polsce, jak i poza Polską. W ocenie Wnioskodawcy, brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. nie ogranicza przy tym stosowania zwolnienia od opodatkowania p.d.o.p. do dochodów wydatkowanych na te cele na terytorium Polski. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. i przewidziane w nim zwolnienie od p.d.o.p. ma na celu wspieranie przez państwo polskie określonych sfer życia społecznego w ogóle i nie można z niego wywodzić, że ustawodawca zakres przedmiotowy omawianego zwolnienia ograniczył wyłącznie do terytorium RP. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 17 ani żaden inny przepis u.p.d.o.p. nie ogranicza również zwolnienia od p.d.o.p. wyłącznie do polskich rezydentów podatkowych, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. przez podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, takie jak Wnioskodawca. Art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wyraźnie bowiem odnosi się do podatników, niezależnie od tego, czy są to polscy rezydenci podatkowi, czy podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Możliwość stosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od p.d.o.p. wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (po spełnieniu ustawowych warunków) jest również zgodne z zasadą niedyskryminacji. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji stosowania różnych przepisów do porównywalnych sytuacji, co wskazywałoby, że rozważana regulacja krajowa ma charakter dyskryminujący.

Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, dochody osiągane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z tytułu darowizn otrzymywanych od polskich Użytkowników) przeznaczane w całości na działalność statutową Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) reguluje ona opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami". Jednocześnie brzmienie art. 1 ust. 2 rozszerza zakres podmiotowy ustawy również na jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Jak stanowi ust. 3 w art. 1 tejże ustawy, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej, które mają siedzibę w innym państwie. Jednakże, przepis ten wprowadza warunek, aby zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa spółki te były traktowane jak osoby prawne i podlegały w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca podaje, że jest podmiotem utworzonym pod prawem stanu X. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i ma status amerykańskiego rezydenta podatkowego. Na gruncie prawa stanu X. w USA Wnioskodawca nie jest klasyfikowany jako spółka, przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo komunalne czy spółdzielnia. Wnioskodawca jest podmiotem działającym w formie trustu. Posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z § 617 (Corporations Not For Profit) X (§ 617 (organizacje Non-Profit) X.) jest jednostką organizacyjną. Posiada zdolność do czynności prawnych, zdolność upadłościową, strukturę organizacyjną i zdolność procesową. Wnioskodawca posiada własne organy, wskazane w statucie tj. Radę Powierniczą składającą się z co najmniej 9 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, przewodniczących komitetów Rady Powierniczej, a także Dyrektora Wykonawczego, Sekretarza i Skarbnika. Ponadto, Wnioskodawca pomimo, że nie jest osobą prawną, funkcjonuje w oparciu o wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych. Jest cywilnoprawnym właścicielem składników majątkowych, w tym ruchomości, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w sprawozdaniach finansowych Wnioskodawcy. W imieniu Wnioskodawcy działają osoby fizyczne - co do zasady osoby wchodzące w skład Rady Powierniczej, które jednocześnie są uprawnione do delegowania swoich uprawnień.

Mając na uwadze powyższe informacje należy stwierdzić, że w danej sprawie znajdzie zastosowanie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca powinien być traktowany jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że do dochodów Wnioskodawcy osiąganych na terytorium RP stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność użyteczności publicznej polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin i jej bezpłatnym udostępnianiu za pomocą Internetu Użytkownikom na całym świecie. Środki niezbędne do prowadzenia swojej działalności Wnioskodawca czerpie w szczególności z darowizn przekazywanych przez Użytkowników. W tym celu umieszcza bannery na stronach internetowych swoich projektów, za których pośrednictwem można uiścić darowiznę lub Wnioskodawca przesyła wiadomości e-mail do osób, które wcześniej były już darczyńcami, zachęcające do ponownego wsparcia Wnioskodawcy.

Wnioskodawca planuje rozpocząć pozyskiwanie darczyńców również z Polski. Na mechanizm dokonywania darowizny będą składały się określone czynności. Wnioskodawca umieści na stronach internetowych swoich projektów bannery, które będą zachęcały do przekazania darowizny na rzecz Wnioskodawcy. Kliknięcie na banner przeniesienie Użytkownika na stronę internetową, na której będzie on mógł określić kwotę darowizny oraz metodę płatności: karta kredytowa, karta płatnicza, płatności internetowe (np. PayPal). Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na kolejną stronę internetową, na której poda informacje niezbędne do zrealizowania płatności. Po tym, jak darowizna zostanie zrealizowana, darczyńca zostanie przekierowany na stronę internetową z podziękowaniem oraz otrzyma automatyczną wiadomość e-mail zawierającą podziękowanie za dokonaną wpłatę.

Wnioskodawca otrzyma dane kontaktowe darczyńców, w tym imię, nazwisko, adres e-mail oraz kwotę darowizny, które będzie przechowywać w bazie zarządzania kontaktami z klientami. Wnioskodawca nie będzie otrzymywać żadnych informacji związanych z płatnościami, którymi będą dysponować wyłącznie agenci rozliczeniowi.

Okresowo Wnioskodawca będzie przesyłać Użytkownikom, którzy dokonali w przeszłości darowizny na jego rzecz, wiadomości e-mail w języku polskim, które będą zachęcać do dokonania kolejnych wpłat.

Środki pozyskiwane w opisany powyżej sposób będą przeznaczane i wydatkowane na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Zdaniem organu dochody pozyskiwane przez Wnioskodawcę będącego amerykańskim rezydentem podatkowym stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 12 ustawy. W oparciu o przywołany przepis, przychód należy określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe podatnika. Przepis art. 12 zawiera przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym, obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego "na zasadach ogólnych", tj. zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Opodatkowanie przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę nie jest uregulowane w innych przepisach ustawy podatkowej, ale z uwagi na to, że ma charakter trwałego i bezzwrotnego przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), określenie "osoba" oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie. Określenie "spółka" oznacza stowarzyszenie lub każdą inną jednostkę organizacyjną, która dla celów podatkowych traktowana jest jako osoba prawna.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 8 umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych" oznacza: a) spółkę Stanów Zjednoczonych, i b) jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w przywołanym przepisie, tzn. jest osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, która może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie. Ponieważ inne przepisy umowy nie odnoszą się do opodatkowania przychodów Wnioskodawcy, o których mowa w złożonym wniosku, Polska na podstawie z art. 5 ust. 1 umowy, ma prawo opodatkować przychód Wnioskodawcy zgodnie z wewnętrznymi postanowieniami, tj. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Wyjaśnić należy, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy, przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy,

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

4.

podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

5.

dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku od osób prawnych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych zgodnych z tym przepisem, w przypadku prowadzenia przez podatnika także innych działań niepodlegających zwolnieniu. Pamiętać jednak należy, że dochody przeznaczone na inne cele niż wymienione w ustawie podatkowej będą podlegały opodatkowaniu.

Zwolnienie, o którym mowa w omawianym przepisie nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin i jej bezpłatnym udostępnianiu za pomocą Internetu użytkownikom na całym świecie. W myśl art. II Statutu, misją (celem statutowym) Wnioskodawcy jest motywowanie i angażowanie ludzi na całym świecie do zbierania i opracowywania treści edukacyjnych na podstawie bezpłatnej licencji lub w sferze publicznej oraz rozpowszechnianie ich efektywnie oraz na skalę globalną.

Powyższe realizowanie jest we współpracy z siecią wolontariuszy i niezależnymi organizacjami Wnioskodawcy. Wnioskodawca zapewnia podstawową infrastrukturę i ramy organizacyjne dla wspierania i rozwijania wielojęzykowych projektów wiki, a także innych starań służących realizacji misji (celów statutowych) Wnioskodawcy. Wnioskodawca bezterminowo i bezpłatnie udostępnia w Internecie przydatne informacje pochodzące z realizowanych projektów.

Zdaniem Wnioskodawcy realizowane przez niego cele, zapisane w Statucie, są zgodne z celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, cele te stanowią wymienioną w powołanym art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy działalność naukową i oświatową.

Wyjaśnić należy, że organ wydający interpretację indywidualną analizując, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, uprawniony jest jedynie do interpretacji treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe w kontekście wskazanych we wniosku zapisów dotyczących celów statutowych Wnioskodawcy. Zarówno cele statutowe, jak i sposoby ich realizacji określone w statucie jednostki powinny być wskazane w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak, aby możliwe było rozstrzygnięcie, czy są one zgodne z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie. Ponadto, należy zwrócić uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między "celem działania", a "sposobem jego realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Dokonując analizy treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w tym przepisie. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 - "oświata" to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Natomiast "nauka" według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), oznacza ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa, wyjaśnienia organu dotyczące interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a przede wszystkim zdarzenie opisane we wniosku należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie omawianego zwolnienia przedmiotowego, przeznaczając i wydatkując osiągane dochody, o których mowa we wniosku, na cele statutowe obejmujące motywowanie i angażowanie ludzi na całym świecie do zbierania i opracowywania treści edukacyjnych na podstawie bezpłatnej licencji lub w sferze publicznej oraz rozpowszechnianie ich efektywnie oraz na skalę globalną, które będą realizowane poprzez działalność polegającą na gromadzeniu wiedzy z różnych dziedzin nauki i życia oraz jej upowszechnianiu poprzez organizowanie różnych projektów, np. tworzenie encyklopedii on-line, internetowych słowników, czy też internetowych podręczników. Tak więc dochód uzyskany przez Wnioskodawcę, w części przeznaczonej i wydatkowanej na wymienione cele wolny będzie od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl