IPPB5/4510-306/15-2/PS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-306/15-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek od pożyczki oraz obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek od pożyczki oraz obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy.

Wnioskodawca jest operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej prowadzącym działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług związanych z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej.

W 2014 r., Wnioskodawca działając jeszcze wtedy pod poprzednią nazwą - K. I. sp. z o.o. - dokonał połączenia ze spółką zależną, w której na dzień połączenia posiadał 100% udziałów. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę w trybie uproszczonym (na podstawie art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 k.s.h.). W wyniku połączenia, Wnioskodawca jako spółka przejmująca, został sukcesorem praw i obowiązków spółki przejmowanej, zaś byt prawny spółki przejmowanej ustał. Po połączeniu Wnioskodawca dokonał zmiany nazwy na E sp. z o.o.

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest I.L. ("I.L.") - spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu, podlegająca w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym udziałowcem I. L. jest H. ("H.") - również spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu podlegająca w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W lutym 2014 r. H. (tekst jedn.: spółka-babka Wnioskodawcy) udzieliła Wnioskodawcy pożyczki. Kwota pożyczki została faktycznie przekazana Wnioskodawcy w tym samym roku tj. przed 1 stycznia 2015 r.

H. jest również obligatariuszem z tytułu obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych. Emisja ww. obligacji miała miejsce przed 1 stycznia 2015 r. i również w tym terminie (tekst jedn.: przed 1 stycznia 2015 r.) ówczesny wierzyciel opłacił cenę, po jakiej emitowane były obligacje. Następnie wierzyciel przeniósł pełnię praw do przysługujących mu obligacji na H. w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Przeniesienie praw do obligacji na H. również miało miejsce przed 1 stycznia 2015 r.

Ponadto, H. obejmował obligacje wyemitowane przez Wnioskodawcę bezpośrednio do H. Emisje obligacji miały miejsce przed 1 stycznia 2015 r. i w tym też terminie H. opłacił faktycznie przekazał Wnioskodawcy cenę emisyjną.

Odsetki stanowiące wynagrodzenie wierzyciela za udzielenie pożyczki oraz objęcie obligacji są wymagalne raz w roku w przypadku pożyczki oraz na bazie półrocznej w przypadku obligacji i w tym terminie podlegają zapłacie w gotówce, potrąceniu lub kapitalizacji, w zależności od decyzji dłużnika.

Grupa, do której należy Wnioskodawca planuje obecnie reorganizację mającą na celu skoncentrowanie w jednym wyspecjalizowanym podmiocie funkcji finansowych związanych z finansowaniem dłużnym w ramach grupy. W związku z tym, I. L. utworzy spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu ("Podmiot Finansujący"), w której obejmie 100% udziałów. Podmiot Finansujący (tekst jedn.: spółka-siostra Wnioskodawcy) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Luksemburgu, bez względu na miejsce ich osiągania (nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania). I. L. zarówno w kapitale Podmiotu Finansującego jak i kapitale Wnioskodawcy będzie posiadała na podstawie tytułu własności bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (tekst jedn.: po 100% udziałów) przez okres co najmniej dwóch lat.

Plan wdrożenia powyższej reorganizacji zakłada, iż H. (spółka-babka Wnioskodawcy) przeniesie na Podmiot Finansujący (spółkę-siostrę Wnioskodawcy) ogół praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki oraz z obligacji, w tym wierzytelności do kwot głównych obydwu instrumentów oraz należnych odsetek. Przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umowy pożyczki oraz obligacji odbędzie się pomiędzy H. a Podmiotem Finansującym i będzie skutkowało jedynie zmianą wierzyciela, w wyniku czego prawa i obowiązki Wnioskodawcy jako dłużnika stosunku zobowiązaniowego pozostaną niezmienione. Sam stosunek zobowiązaniowy również nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana wierzyciela stosunku zobowiązaniowego z H. na Podmiot Finansujący.

Na skutek przeniesienia przez H. ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy z pożyczki oraz z obligacji na Podmiot Finansujący, Wnioskodawca będzie w przyszłości zobowiązany do spłaty części kapitałowej pożyczki, wykupu obligacji oraz zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (np. poprzez potrącenie) wymagalnych odsetek od pożyczki i obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego jako wierzyciela istniejącego stosunku zobowiązaniowego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że odsetki wynikające z pożyczki i obligacji nie będą: przychodami z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, przychodami z tytułu wierzytelność dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, przychodami z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika, ani też przychodami z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności. Między Wnioskodawcą (tekst jedn.: podmiotem wypłacającym) i Podmiotem Finansującym (tekst jedn.: podmiotem uzyskującym powyższe należności) nie zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności nie będzie wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały.

Spółka będzie posiadała certyfikat rezydencji oraz pisemne oświadczenie Podmiotu Finansującego, że w stosunku do wypłacanych przez Wnioskodawcę należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej również ustawa o p.d.o.p.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy, w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (np. poprzez potrącenie) odsetek od pożyczki oraz obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego (spółki-siostry Wnioskodawcy), Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce zgodnie z art. 21 ust. 3 i 3a w związku z art. 21 ust. od 3b do ust. 9 w związku z art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 1c pkt 1 i art. 26 ust. 1f ustawy o p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (np. poprzez potrącenie) odsetek od pożyczki oraz obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego (spółki-siostry Wnioskodawcy), Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce zgodnie z art. 21 ust. 3 i 3a w związku z art. 21 ust. od 3b do ust. 9 w związku z art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 1c pkt 1 i art. 26 ust. 1f ustawy o p.d.o.p.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o p.d.o.p., podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o p.d.o.p., przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. podmioty, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W przypadku, gdy spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 3 do ust. 9 ustawy o p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. uzyskane przez nierezydentów m.in. z tytułu odsetek. W myśl art. 22a ustawy o p.d.o.p. przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ponadto, zwolnienia wynikające z powyższych przepisów stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tekst jedn.:m.in. przychody odsetkowe), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

odbiorcą należności odsetkowych oraz uzyskującym przychody odsetkowe jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka wypłacająca lub spółka otrzymująca należności odsetkowe posiada co najmniej 25% udziałów w drugiej spółce.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 3a ustawy o p.d.o.p., warunek dotyczący posiadania udziałów jest zachowany także w sytuacji, gdy zarówno w spółce wypłacającej jak i uzyskującej przychody odsetkowe inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, posiada bezpośrednio co najmniej 25% udziałów (akcji).

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o p.d.o.p., zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku posiadania udziałów (akcji) przez powyższe podmioty, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Przepisy te mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w określonej wyżej wysokości upływa po dniu uzyskania przychodów odsetkowych. Na podstawie art. 21 ust. 3b ustawy o p.d.o.p., zwolnienie to stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji) w powyższych podmiotach wynika z tytułu własności.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 3c ustawy o p.d.o.p., zwolnienie może być stosowane jeżeli spółka uzyskująca przychody nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Opisane zwolnienie stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o p.d.o.p., czyli m.in. spółki luksemburskiej "société #224; responsabilité limitée" (w skrócie: S.A.R.L).

Przepisy art. 21 ust. 6-7 i pkt 9 ustawy o p.d.o.p. zawierają również szereg przesłanek negatywnych wyłączających możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia:

* Zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

* przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności odsetkowe,

* przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika,

* przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa doodsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika,

* przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tejwierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.

* Zwolnienia nie stosuje się również w przypadku gdy w wyniku szczególnych powiązań między podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały. Wówczas zwolnienie może mieć zastosowanie jedynie do kwoty odsetek w wysokości jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

* Zwolnienia nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 22a ustawy o p.d.o.p. przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ponadto, zwolnienia wynikające z powyższych przepisów stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o UDOP wypłatę, o której mowa w art. 26 ust. 1 oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o p.d.o.p., osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

Na podstawie art. 26 ust. 1f ustawy o p.d.o.p., w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c.

Zgodnie z opisanym powyżej zdarzeniem przyszłym, ze względu na przeniesienie przez H. na rzecz Podmiotu Finansującego ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki i z obligacji, Spółka będzie w przyszłości spłacała, kapitalizowała lub regulowała w innej formie (np. poprzez potrącenie) na rzecz Podmiotu Finansującego wynagrodzenie w postaci odsetek.

Podmiot Finansujący uzyskując dochody na terytorium Polski z tytułu wypłacanych przez Wnioskodawcę odsetek od pożyczki i obligacji będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ponieważ podmiotem wypłacającym należności odsetkowe będzie Wnioskodawca, czyli polski rezydent podatkowy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zostanie spełniony pierwszy z wyżej wymienionych warunków zwolnienia z podatku u źródła.

Odbiorcą należności a jednocześnie podmiotem uzyskującym przychody z tytułu powyższych odsetek będzie Podmiot Finansujący (tekst jedn.: spółka-siostra Wnioskodawcy) będący rezydentem podatkowym w Luksemburgu (czyli innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej) podlegającym w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zatem zostanie spełniony także drugi z wyżej wymienionych warunków zwolnienia.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, I. L. (tekst jedn.: inna spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej) będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu, zarówno w spółce wypłacającej jak i otrzymującej odsetki będzie posiadała (w drodze tytułu własności) bezpośrednio po 100% udziałów (czyli nie mniej niż 25% udziałów) przez okres co najmniej 2 lat. W związku z tym, zostanie spełniony również kolejny z powyższych warunków zwolnienia.

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy o p.d.o.p., omawiane zwolnienie z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów odsetkowych, znajduje zastosowanie również do spółek prawa luksemburskiego "société #224; responsabilité limitée" takich jak Podmiot Finansujący czy Ice Lemon.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, nie znajdzie również zastosowania żaden z warunków wyłączających zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 6 i 7 ustawy o p.d.o.p.

Ponieważ Polska zawarła z Luksemburgiem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje możliwość wymiany informacji, również warunki z art. 22a i art. 22b ustawy o p.d.o.p. zostaną spełnione.

Jednocześnie, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca, jako podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu odsetek (płatnik) będzie posiadał certyfikat rezydencji Podmiotu Finansującego, zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o p.d.o.p. Ponadto, Wnioskodawca uzyska pisemne oświadczenie Podmiotu Finansującego, że w stosunku do wypłacanych przez Wnioskodawcę należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3 i 3c ustawy o p.d.o.p.

W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (np. poprzez potrącenie) odsetek od pożyczki oraz obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego (spółki-siostry Wnioskodawcy), Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl