IPPB5/4510-282/16-3/JC, Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku... - OpenLEX

IPPB5/4510-282/16-3/JC - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów oraz w zakresie rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-282/16-3/JC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów oraz w zakresie rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów - jest prawidłowe,

* rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów oraz rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski ("Wnioskodawca", "Spółka"). Majątek Spółki obejmować będzie udziały/akcje innej spółki kapitałowej podlegającej w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów i/lub udziały/akcje zagranicznej spółki kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o CIT (spółki te w dalszej części wniosku będą określone jako "Spółka Kapitałowa", udziały/akcje w Spółkach Kapitałowych będą w dalszej części Wniosku określone łącznie jako "Udziały", zaś wspólnicy lub akcjonariusze w Spółce Kapitałowej będą określeni jako "Wspólnicy").

Udziały Spółki Kapitałowej zostaną nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT lub w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT"), tj. poprzez wniesienie Udziałów w Spółce Kapitałowej na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Kapitałowej, Spółka wyda na rzecz Wspólników udziały własne.

W wyniku wymiany udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, której Udziały będą nabywane, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, której Udziały są nabywane, zwiększy liczbę Udziałów w Spółce Kapitałowej. Spółka zostanie wyłącznym lub większościowym udziałowcem w Spółce Kapitałowej.

Nabyte w wyniku wymiany udziałów przez Spółkę Udziały w Spółce Kapitałowej mogą zostać w przyszłości odpłatnie zbyte na rzecz podmiotu trzeciego lub wniesione do funduszu inwestycyjnego zamkniętego mającego siedzibę na terenie Polski (dalej: "FIZ") działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: "ustawa o FI") w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ na rzecz Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka rozpozna koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej.

2. Czy w przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej Udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1:

W przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka rozpozna koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1:

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów "wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)".

W ocenie Wnioskodawcy, z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wynika wprost, że za koszty (wydatki), poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Wspólnikom. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych Wspólnikom w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie w tym miejscu podkreślić, że wykładnia literalna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT jest zgodna z wykładnią autentyczną przeprowadzoną na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu: "obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej, (...) Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (akcje) wraz ewentualną zapłatą w gotowce. W dodawanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e wskazano, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą. Koszty te będą uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji)".

Zgodnie natomiast z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów".

Jak wynika z powyższego, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT został zatem wprowadzony przez ustawodawcę do ustawy o CIT, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W świetle powyższej wykładni autentycznej, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez Spółkę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcom przez Spółkę oraz, że wydatek ten będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, przykładowo w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r., sygn. ILPB3/423-58/14-2/KS,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-991/13-4/MC,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-1049/13-4/MS1,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r., sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r., sygn. ILPB4/423-56/13-5/DS,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2013 r., sygn. ITPB3/423-70/13/PST,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-452/12-3/IR,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r., sygn. ITPB3/423-470/12/MT.

Reasumując, w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka rozpozna koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej. Dochód do opodatkowania, który osiągnięty będzie przez Spółkę z ww. tytułu, określony winien być zatem jako różnica pomiędzy kwotą należnego za zbywane udziały wynagrodzenia, odpowiadającego aktualnej na moment sprzedaży wartości rynkowej zbywanych Udziałów w Spółce Kapitałowej, a kosztami uzyskania przychodów, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Wspólnikom w zamian za Udziały w Spółce Kapitałowej.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 2:

W przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej Udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy do pytania 2:

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o FI, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o FI, do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

a.

zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi lub

b.

inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o FI, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w cytowanym powyżej ust. 2.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o FI, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy stwierdzić, iż wniesienie przedmiotowych aktywów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Spółka otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów należy ustalić na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W konsekwencji, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości wartości wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych FIZ na rzecz Spółki odpowiadający wartości rynkowej Udziałów w Spółce Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów m.in.:

* w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r., sygn. II FSK 924/12:

"Przede wszystkim stwierdzić należy, że prawidłowa jest wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., przyjęta przez Sąd pierwszej instancji, że pojęcie "zbycie" użyte w tym przepisie oznacza każdą formę przeniesienia własności udziałów lub akcji. Ustosunkowując się zatem do poszczególnych argumentów poniesionych w treści skargi kasacyjnej, w punkcie wyjścia należało podkreślić, że nie do zaakceptowania jest pogląd, iż "certyfikatów inwestycyjnych nie można uznać za zamiennik pieniądza..., bowiem nie stanowią wartości pieniężnych ani różnic kursowych i nie mogą być traktowane jako przychód" (s. 9)".

* w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. II FSK 54/11:

"w momencie przeniesienia praw z akcji czy udziałów podatniczka otrzymuje przychód o określonej (dającej się wyrazić w pieniądzu) wartości ze zbycia akcji lub udziałów. Nie ma przy tym wątpliwości, że odpłatne zbycie akcji lub udziałów stanowi źródło przychodów. Wynika to choćby a contrario z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., pozwalającego pomniejszyć przychód ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych o koszty jego uzyskania, czyli koszty związane z objęciem lub nabyciem akcji czy udziałów w spółce (art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.)".

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK:

"Wniesienie przedmiotowych aktywów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Wniesienie przez Wnioskodawcę aktywów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Zainteresowany otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości".

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-907/13-2/EC:

"Z treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. Zatem wniesienie papierów wartościowych lub udziałów spółek kapitałowych do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu. Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, iż w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym w momencie dokonania wpłaty w postaci papierów wartościowych lub udziałów spółek kapitałowych za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże akcji na rzecz funduszu".

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB2/415-96/11-2/MG:

"Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c). Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Wniesienie przedmiotowych udziałów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów. Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych udziałów, a Wnioskodawca otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości".

Z uwagi na fakt, iż objęcie certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę nastąpi w wyniku przeniesienia prawa własności Udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz FIZ i będzie miało charakter odpłatnego zbycia, koszt uzyskania przychodu na potrzeby tejże transakcji ustalony zostanie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu w związku z wniesieniem do FIZ Udziałów Spółki Kapitałowej będą wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Udziałów w Spółce Kapitałowej odpowiadające nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej. Ewentualna nadwyżka przychodu powstałego w wyniku dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej nad wydatkami Spółki na nabycie Udziałów w Spółce Kapitałowej ustalonymi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT będzie stanowiła dochód podatkowy Spółki.

Podsumowując, w przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej Udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl