IPPB5/4510-257/15-4/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-257/15-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 19 marca, data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data nadania 18 czerwca 2015 r., data wpływu 22 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-257/15-2/AS z dnia 15 czerwca 2015 r. (data nadania 15 czerwca 2015 r., data odbioru 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

* premii operacyjnych - regulaminowych wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 (pytanie nr 1) - jest prawidłowe,

* premii projektowych i nagród wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 (pytanie nr 2) - jest prawidłowe,

* składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych: premii operacyjnych - regulaminowych, premii projektowych oraz nagród za drugie półrocze roku X, które płatne są w marcu roku X+1 (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów pracowniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

U Wnioskodawcy - X S.A. (zwana dalej: "Spółką", "Wnioskodawcą" lub "X") obowiązuje Regulamin premiowania w X S.A., zwany dalej: "Regulaminem". Regulamin uchwalony został na podstawie art. 77 (2) § 4 i § 6 oraz art. 241 (13) w zw. z art. 77 (2) § 5 Kodeksu pracy, § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz pkt VII Regulaminu wynagradzania X S.A. Zgodnie z nim Spółka wypłaca:

1.

premię operacyjną - regulaminową,

2.

uznaniową premię projektową i nagrody.

1. Premia operacyjna - regulaminowa.

W przypadku premii operacyjnej - zgodnie z § 6 Regulaminu - ustalenie prawa do niej następuje z upływem ostatniego dnia każdego półrocza kalendarzowego.

Prawo do premii operacyjnej uzyskuje pracownik, który z chwilą ustalenia prawa do premii operacyjnej spełnia łącznie następujące warunki:

* jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 miesięcy,

* pracodawca nie zastosował w stosunku do niego kary porządkowej,

* umowa o pracę nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron,

* usprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy nie przekroczyły określonego limitu dni.

Wysokość premii operacyjnej obliczana jest z uwzględnieniem:

* kwoty wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika wypłaconego w danym półroczu kalendarzowym za czas wykonywania pracy oraz urlopu wypoczynkowego i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów prawa pracy,

* progu premiowego uwzględniającego realizację wskaźnika EFX (wskaźnik efektywności grupy kapitałowej),

* stopnia realizacji zadań premiowych i oceny poziomu kluczowych kompetencji, wyrażonych wartością procentową. Stopień realizacji zadań premiowych oraz ocena poziomu kluczowych kompetencji wpływają w następujący sposób na wysokość premii operacyjnej:

* końcowa ocena którejkolwiek z kluczowych kompetencji na poziom "A", który jest poziomem nieakceptowanym, oznacza zerowy procent premii, a tym samym wysokość premii za drugie półrocze kalendarzowe także jest równa zeru,stopień realizacji zadań premiowych może przybierać wartość od 0 do 130%,

* premia jest należna pracownikowi, jeśli uzyskany wynik oceny stopnia realizacji zadań premiowych wynosi co najmniej 80%.

W terminie trzech tygodni po zakończeniu danego półrocza kalendarzowego bezpośredni przełożony pracownika przedstawia mu wypełnioną Tabelę planowania i realizacji (TAPIR) oraz wskazuje przesłanki dokonanych tam wpisów.

W terminie 7 dni od przedstawienia pracownikowi Tabeli planowania i realizacji dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej Spółki przekazuje tę Tabelę, za pośrednictwem Zespołu Kadr i Szkoleń Działu ds. Korporacyjnych X Zarządowi Spółki celem jej ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzenie to nie może nastąpić przed upływem 7 dni od przedstawienia Tabeli pracownikowi.

W terminie 7 dni od przedstawienia pracownikowi Tabeli planowania i realizacji, może on wnieść do Zarządu Spółki odwołanie od rozstrzygnięć zawartych w przedstawionej mu Tabeli. Prawidłowo wniesione odwołanie rozpatruje, w terminie 14 dni od jego wniesienia, Zarząd Spółki przy udziale dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej Spółki, a w razie potrzeby - także bezpośredniego przełożonego odwołującego się pracownika. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania wypłaty premii pozostałym pracownikom.

Premia operacyjna jest premią roczną, wypłacaną pracownikowi w systemie półrocznym, odpowiednio do dnia 25 lutego oraz 25 sierpnia roku kalendarzowego.

2. Premia projektowa

Pracownikom - zgodnie z § 12 Regulaminu - zaangażowanym w prace projektowe może być przyznana premia projektowa. Zarząd Spółki przyznaje pracownikowi premię projektową na wniosek kierownika projektu, który proponuje uznaniowy podział puli przydzielonych na premie projektowe środków. Premie projektowe mogą być wypłacane po zamknięciu istotnych faz projektu, jednak nie częściej niż raz w danym półroczu.

3. Nagrody

Nagrody - zgodnie z § 13 Regulaminu - przyznawane są przez Zarząd Spółki pracownikom wyróżniającym się w sposób szczególny osiągnięciami zawodowymi, na uzasadniony wniosek ich przełożonych.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych za drugie półrocze roku X: premii operacyjnej - regulaminowej, premii projektowej oraz nagród płatne są w marcu roku X+1.

W uzupełnieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazano, że wypłata pracownikom premii operacyjnych - regulaminowych, premii projektowych i nagród jest dokonywana ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wydatki z tytułu premii operacyjnych - regulaminowych wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 stanowią koszty uzyskania przychodu roku X, czy też roku X+1.

2. Czy wydatki z tytułu premii projektowych i nagród wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 stanowią koszty uzyskania przychodu roku X, czy też roku X+1.

3. Czy składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych: premii operacyjnych - regulaminowych, premii projektowych oraz nagród za drugie półrocze roku X, które płatne są w marcu roku X+1, stanowią koszty uzyskania przychodu roku X, czy też roku X+1.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wypłaciła premie operacyjne - regulaminowe za II półrocze roku X w miesiącu lutym roku X+1 r.

Ustalenie, czy spełnione zostało kryterium uprawniające danego pracownika do uzyskania premii operacyjnej - regulaminowej było możliwe w ostatnim dniu roku X. W ostatnim dniu roku X było więc możliwe ustalenie, czy danemu pracownikowi należna będzie premia regulaminowa. Ze względu jednak na sposób obliczenia premii operacyjnej nie była znana w ostatnim dniu roku X kwota (wysokość) premii operacyjnej - regulaminowej należnej danemu pracownikowi (pracownikom) za II półrocze roku X.

W opinii Wnioskodawcy, chociaż premia operacyjna - regulaminowa stała się należna za II półrocze roku X, to jednakże względu na to, że w ostatnim dniu roku X nie można było ustalić jej wysokości (premia za II półrocze w określonej, ścisłej wysokości zostaje przyznana dopiero w roku X+1), koszty uzyskania przychodu wynikające z wypłaty w lutym roku X+1 premii operacyjnej za II półrocze roku X powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku X+1. Wierzytelność za rok X powinna być znana nie tylko co do rodzaju, ale także co do kwoty.

W analizowanym stanie faktycznym kwota należnej premii operacyjnej za II półrocze roku X była znana w roku X+1. Należy także wskazać, że w zakresie obliczenia jej wysokości istnieją pewne elementy uznaniowości, które skutkowały określeniem jej wysokości w roku X+1.

Pogląd zbieżny z powyższym wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2009 r. (IPPB5/423-479/09-4/PJ).

Ad. 2)

W zakresie sposobu potrącenia kosztów związanych z wypłatą w lutym roku X+1 premii projektowych oraz nagród za II półrocze roku X - w opinii Spółki - wydatki wynikające z wypłaty tej premii i nagród stanowią koszty uzyskania przychodów w roku X+1.

W tym przypadku premia projektowa i nagroda mają charakter wyróżnienia. Należy uznać, że dopiero w momencie podjęcia decyzji o przyznaniu premii projektowej i nagrody świadczenia te przysługują pracownikowi, tj. stają się należne.

Jeżeli więc decyzja o przyznaniu premii projektowej i nagrody za II półrocze roku X podjęta została w Spółce w roku X+I, to stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w roku X+1, w którym została podjęta decyzja o jej przyznaniu pod warunkiem wypłaty tej premii i nagrody w terminie wynikającym z Regulaminu. Będzie więc to koszt uzyskania przychodu roku X+1.

Pogląd zbieżny z powyższym wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2010 r. (IPPB5/423-267/10-2/AJ).

Ad. 3)

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych: premii operacyjnej - regulaminowej, premii projektowej oraz nagród za II półrocze roku X, które płatne są w marcu roku X+1 stanowią koszty uzyskania przychodu roku X+1.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2.

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* premii operacyjnych - regulaminowych wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 (pytanie nr 1) - jest prawidłowe,

* premii projektowych i nagród wypłaconych za drugie półrocze roku X w lutym roku X+1 (pytanie nr 2) - jest prawidłowe,

* składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych: premii operacyjnych - regulaminowych, premii projektowych oraz nagród za drugie półrocze roku X, które płatne są w marcu roku X+1 (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl