IPPB5/4510-196/15-2/MK - Skutki podatkowe podziału spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-196/15-2/MK Skutki podatkowe podziału spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, planowany jest podział spółki Z. Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Z." lub "Spółka Dzielona") w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do innej spółki kapitałowej (dalej: "Podział").

Planowany Podział będzie dokonywany w następujących okolicznościach, które będą aktualne na moment rejestracji Podziału w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: "Dzień Podziału"):

1. Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy została potwierdzona w drodze stosownych uchwał zarządu Spółki Dzielonej.

Działalność Wnioskodawcy opiera się na wynajmie powierzchni w budynku wielofunkcyjnym (dalej jako: "Budynek"), stanowiącym część składową gruntu.

W skład Budynku wchodzą następujące lokale, wyodrębnione wskutek ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali:

1.

lokal o przeznaczeniu handlowo-usługowym (dalej: "Centrum Handlowe");

2.

lokal niemieszkalny w postaci wielopoziomowego parkingu podziemnego (dalej: "Parking");

3.

lokal biurowy "L." (dalej: "Biurowiec L.");

4.

lokal biurowy "O." (dalej: "Biurowiec S.");

5.

pozostałe powierzchnie wspólne (dalej: "Powierzchnie Wspólne").

Wnioskodawca jest wyłącznym właścicielem lokali: (i) Centrum Handlowego, (ii) Biurowca L. oraz (iii) Parkingu, wyodrębnionych poprzez ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali. Współwłaścicielem Powierzchni Wspólnych oraz wyłącznym właścicielem Biurowca S. jest inny podmiot. Jednocześnie, w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnych lokali, Wnioskodawca, wraz ze Spółką Przejmującą zawarli Umowę Współwłaścicieli określającą sposób korzystania z Powierzchni Wspólnych, jak również sposób korzystania z Parkingu, w szczególności liczbę miejsc przeznaczonych do korzystania przez użytkowników poszczególnych lokali (tekst jedn.: użytkowników Centrum Handlowego, L. oraz S.).

W ramach ustalonej struktury organizacyjnej Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach biznesowych:

i. działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowej

ii. działalność w zakresie wynajmu lokali handlowo-usługowych (dalej: "Wynajem lokali handlowych") wykonywana w ramach wyodrębnionej organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w formie wewnętrznej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (dalej: "R.").

W zakresie działalności polegającej na Wynajmie lokali handlowych, Wnioskodawca wykorzystuje Centrum Handlowe, podczas gdy w zakresie działalności polegającej na Wynajmie powierzchni biurowej, Wnioskodawca wykorzystuje Biurowiec L.

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Zarząd Wnioskodawcy, kieruje całokształtem działalności, w szczególności koordynuje działalność prowadzoną z wykorzystaniem Centrum Handlowego oraz Biurowca L., jak również nadzoruje pozostałe obszary działalności Spółki, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie.

W zakresie księgowości, wsparcia operacyjnego, zarządzania aktywami oraz w zakresie technicznej obsługi obiektów. Zarząd Wnioskodawcy nadzoruje i wykorzystuje usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing), świadczonych odrębnie na potrzeby Centrum Handlowego oraz Biurowca L.

(i) Wynajem powierzchni biurowej

Do zadań gospodarczych realizowanych przez wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jednostkę organizacyjną L. należy m.in. zarządzanie i obsługa Biurowca L. w związku z umowami najmu powierzchni biurowej powyższego budynku. Działalność ta realizowana jest w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, do których należą w szczególności:

a. Nieruchomość Biurowiec L. wraz z częściami składowymi oraz przynależnościami;

b. część Parkingu użytkowana w związku z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem Biurowca L.;

c. Inwestycje (ulepszenia) dokonane w Biurowcu L.;

d.

składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak zarejestrowany znak towarowy (słowno-graficzny)"L. Z.", zarejestrowany znak towarowy (słowno-graficzny)"Z. L.", licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca L. (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne);

e.

środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością prowadzoną w Biurowcu L., w tym m.in. sprzęt (system) przeciwpożarowy, instalacja transformatora mocy wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacja rozdzielnicy NN wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacja rozdzielnicy SN wraz z konstrukcjami wsporczymi, komputery, monitory, jak również kamery oraz ich oprzyrządowanie składające się na system monitoringu oraz system antywłamaniowy, wentylatory oraz centrale wentylacyjne, generatory, kurtyny powietrzne;

f.

prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu L., w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;

g.

prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca L., w tym w szczególności w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;

h.

prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca L., w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot.m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;

i.

prawa i obowiązki wynikające z umów outsourcingowych;

j.

prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku w związku z działalnością prowadzona przy wykorzystaniu Biurowca L.;

k.

należności i zobowiązania związane z działalnością Biurowca L., w tym wynikające z ww. umów;

I.

zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę, a funkcjonalnie związanych z działalności prowadzoną w ramach jednostki organizacyjnej L.;

m.

inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością w Biurowcu L.

(ii) Wynajem lokali handlowych

Do zadań gospodarczych realizowanych przez wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jednostkę organizacyjną R. należy m.in. zarządzanie i obsługa Centrum Handlowego w związku z umowami najmu lokali handlowo-usługowych znajdujących się w powyższym budynku. Działalność ta realizowana jest w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, do których należą w szczególności:

n.

nieruchomość Centrum Handlowe wraz z częściami składowymi oraz przynależnościami;

o.

część Parkingu użytkowana w związku z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem Centrum Handlowego;

p. Inwestycje (ulepszenia) dokonane w Centrum Handlowym;

q.

składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak trzy zarejestrowane znaki towarowe (słowno-graficzne)"Z.", licencje na oprogramowanie komputerowe (np. AutoCad 2011 LT, Forte Handel), licencja do korzystania z fotografii, jak również oznaczenie komercyjne Centrum Handlowego (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne);

r.

środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością prowadzoną w Centrum Handlowym, w tym m.in. meble sprzęt (system) przeciwpożarowy, system wykrywania gazu, instalacja rozdzielnicy NN wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacja rozdzielnicy SN wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacja liczników wody i energii elektrycznej, komputery, monitory, kserokopiarka, projektor, jak również kamery oraz ich oprzyrządowanie składające się na system monitoringu oraz system antywłamaniowy, system wykrywania gazu, wentylatory oraz centrale wentylacyjne, generatory, kurtyny powietrzne;

s.

prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali w Centrum Handlowym, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;

t.

prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Centrum Handlowego, w tym w szczególności w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;

u.

prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Centrum Handlowego, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot.m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;

v.

prawa i obowiązki wynikające z umów outsourcingowych;

w.

prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku w związku z działalnością prowadzoną przy wykorzystaniu Centrum Handlowego;

x.

należności i zobowiązania związane z działalnością Centrum Handlowego, w tym wynikające z ww. umów;

y.

zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę, a funkcjonalnie związanych z działalności prowadzoną w ramach jednostki organizacyjnej R.;

z.

inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością w Centrum Handlowym.

aa. Wyodrębnienie finansowe

Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach R. przy wykorzystaniu Centrum Handlowego, jak również w ramach działalności prowadzonej w ramach L., przy wykorzystaniu Biurowca L. Ewidencja księgowa umożliwia sporządzenie, w szczególności dla celów informacji zarządczej, rachunku zysków i strat, jak również odrębnie w odniesieniu do działalności R. prowadzonej z wykorzystaniem Centrum Handlowego oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez L. przy wykorzystaniu Biurowca L. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia również przyporządkowanie, dla celów wewnętrznych, do R. oraz L. odpowiedniej części zobowiązań podatkowych w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości, VAT, jak również podatku odroczonego związanych funkcjonalnie z R. oraz L.

Budżet finansowy sporządzany przez Wnioskodawcę obejmuje odrębnie poszczególne pozycje przychodowe i kosztowe dla działalności w zakresie wynajmu powierzchni biurowej prowadzonej przez L. z wykorzystaniem Biurowca L., jak i działalności w zakresie wynajmu lokali handlowo-usługowych, prowadzonej przez R. z wykorzystaniem Centrum Handlowego, co umożliwia odrębne budżetowanie i planowanie finansowe dla R. oraz L.

Dodatkowo, dla działalności prowadzonej przez R. z wykorzystaniem Centrum Handlowego jaki do działalności prowadzonej przez L. z wykorzystaniem Biurowca L. zostały utworzone odrębne rachunki bankowe, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia z najemcami, odpowiednio, lokali handlowo-usługowych oraz powierzchni biurowej.

Ponadto, w oparciu o wewnętrzne akty Wnioskodawcy potwierdzających jego strukturę organizacyjną, funkcjonalną i finansową rejestry i ewidencje składników majątkowych oraz umów prowadzone przez Wnioskodawcę umożliwiają identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do R. oraz L.

1. Założenia planowanej transakcji

Grupa kapitałowa do której należy Wnioskodawca rozważa restrukturyzację działalności Wnioskodawcy poprzez wyodrębnienie do osobnych podmiotów prawa działalności związanej z Wynajmem powierzchni biurowej oraz działalności związanej z Wynajmem lokali handlowych. W związku z powyższym, w ramach Planowanego Podziału Wnioskodawcy planowane jest wydzielenie działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej albo działalności w zakresie Wynajmu lokali handlowych do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka przejmująca"), a pozostawienie pozostałej działalności w ramach struktury organizacyjnej Z. Skutkiem takiej reorganizacji będzie skoncentrowania działań Wnioskodawcy i Spółki przejmującej wyłącznie na jednym profilu działalności gospodarczej.

Podział Z nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., poprzez wydzielenie do Spółki przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie jednostki organizacyjnej L. albo R. wraz z funkcjonalnie związanymi z tą częścią działalności stosownymi składnikami materialnymi i niematerialnych oraz zobowiązaniami, oraz pozostawienie w Z. drugiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z funkcjonalnie związanymi z tą częścią działalnością składnikami materialnymi i niematerialnych oraz zobowiązaniami Wnioskodawcy. W szczególności, wskutek podziału, Spółka Przejmująca otrzyma udział w Parkingu, odzwierciedlający jego część funkcjonalnie związaną z jednostką organizacyjną L. Udział we współwłasności Parkingu, jaki zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą zostanie najprawdopodobniej ustalony na podstawie liczby miejsc parkingowych, jakie przypadają do korzystania dla użytkowników poszczególnych lokali (tekst jedn.: użytkowników Centrum Handlowego, L. oraz S.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p. oraz art. 2 pkt 27e Ustawy VAT.

3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy p.d.o.p.

4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej podział przez wydzielenie będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, a w związku z tym powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1 (w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych) oraz nr 2.

W zakresie pytania oznaczonego nr 1 (w części dotyczącej podatku od towarów i usług) oraz nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Zarówno majątek za pomocą którego prowadzona jest działalność w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej, jak również majątek za pomocą którego prowadzona jest działalność w zakresie Wynajmu lokali handlowych stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: Ustawa p.d.o.p.

UZASADNIENIE

5. Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p. przez "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

6. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jej samodzielne działanie po wydzieleniu. Winny być zatem spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

i. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym świadczy każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia (warunek ten nie jest jednak równoważny z koniecznością sporządzania osobnego bilansu w odniesieniu do zorganizowanej cześć przedsiębiorstwa);

ii. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań (funkcji) gospodarczych;

iii. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

7. Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych (w szczególności: wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 października 2007 r., sygn. I SA/Lu 403/07, wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r., sygn. IPPB5/423-131/09-2/MB; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-67/09-4/EN).

8. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań, który zarazem byłby zdolny do samodzielnej realizacji tych zadań jako niezależne przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

9. O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

10. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r., (IPPB5/423-180/13-6/MK) potwierdził, że: "Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp."

11. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2011 r. (IBPP3/443-290/11/BWo) wskazał, że: "Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. (...) Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowa, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty."

12. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (ILPB4/423-4/12-2/ŁM) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że:" o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze".

13. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 r. (ITPB3/423-390/11/DK) wskazał, że: "Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp."

14. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że: "Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

* Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2012 r. (IPTPP4/443-227/12-4/ALN) wskazał, że: "Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa."

* Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: "wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie".

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dna 12 grudnia 2011 r. (ILPB2/436-187/11-2/MK), w której organ wskazał, że: "Wyodrębnienie zaś funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość, jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy."

* Jak wynika z treści art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p., organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u Spółki Przejmującej. Składniki majątkowe przenoszone w ramach Podziału muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w Spółce Dzielonej, tj. przed dokonaniem Podziału. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić Spółce Przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z kolei składniki majątkowe pozostające w Spółce muszą umożliwić Spółce Dzielonej dalsze prowadzenie tej działalności, która nie zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmująca wskutek Podziału.

Spełnienie omawianych powyżej przesłanek umożliwia więc uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK1643/10, Naczelny Sąd administracyjny wskazał, że " (...) Dział produkcyjny będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli po pierwsze nastąpi jego wyodrębnienie finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, a ponadto będzie on mógł prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji".

1. W ocenie Wnioskodawcy, istniejące w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy organizacyjne, funkcjonalne i finansowe wyodrębnienie działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz w zakresie Wynajmu lokali handlowych, a także zdolność do samodzielnego funkcjonowania prowadzonych działalności gospodarczych pozwala na kwalifikację R. oraz L. jako odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p.

a. Wyodrębnienie organizacyjne działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz w zakresie Wynajmu lokali handlowych potwierdzone formalnie (w drodze aktów wewnętrznych) i faktycznie (w świetle faktycznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy) poprzez ujęcie tej działalności w odrębnej jednostce organizacyjnej funkcjonującej w strukturze Wnioskodawcy, tj. odpowiednio L. oraz R. Powyższym jednostkom organizacyjnym przypisane są odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania:

1. Działalność w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej prowadzona jest przy wykorzystaniu nieruchomości, tj. Biurowca L., jak również innych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, funkcjonalnie powiązanych z Wynajmem powierzchni biurowej;

2. Działalność w zakresie Wynajmu lokali handlowych prowadzona jest przy wykorzystaniu nieruchomości, tj. Centrum Handlowego, jak również innych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, funkcjonalnie powiązanych z Wynajmem lokali handlowych.

Wykorzystywanie odrębnych składników materialnych i niematerialnych jakie występuję w ramach tych dwóch grup składników, właściwych dla prowadzenia danego rodzaju działalności, jak również odrębne zarządzanie tymi rodzajami działalności świadczy o istnieniu dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

b. Wyodrębnienie funkcjonalne (gospodarcze), działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz Wynajmu lokali handlowych jest efektem ich przeznaczenia do realizacji odrębnych zadań gospodarczych. Rezultatem takiego wyraźnego rozdzielenia funkcji gospodarczych jest funkcjonalne przypisanie do L. oraz R. składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań niezbędnych dla realizacji tych celów gospodarczych.

c. Wyodrębnienie finansowe działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej realizowane jest poprzez:

1.

prowadzenie przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach Wynajmu powierzchni biurowej, jak również w ramach Wynajmu lokali;

2.

możliwość sporządzenia, w szczególności dla celów informacji zarządczej, rachunku zysków i strat, (jak również bilansu) odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez L. oraz R.;

3.

przyporządkowanie działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz w zakresie Wynajmu lokali handlowych odpowiedniej części zobowiązań podatkowych w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości, VAT, jak również podatku odroczonego związanych funkcjonalnie odpowiednio z L. oraz R.;

4.

budżetowanie przychodów i kosztowe oraz odrębne planowanie finansowe dla działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej prowadzonej przez L. oraz w zakresie Wynajmu lokali handlowych prowadzonej przez R.;

5.

utworzenie odrębnych rachunków bankowych, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia z najemcami, odpowiednio, powierzchni biurowej oraz lokali handlowych.

d. Zorganizowane części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tj. L. oraz R. utworzone do prowadzenia działalności w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz działalności w zakresie Wynajmu lokali handlowych, obejmując m.in. umowy z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, umożliwiają niezależną i samodzielną realizację przez te wydzielone jednostki organizacyjne funkcji gospodarczych. Funkcje te realizowane są już obecnie na zasadzie odrębności organizacyjnej i finansowej wystarczającej dla samodzielnego działania obu jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy.

W rezultacie, majątek wydzielany do Spółki Przejmującej oraz pozostający w Spółce Dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4a Ustawy p.d.o.p., umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Wynajmu powierzchni biurowej oraz działalności w zakresie Wynajmu lokali handlowych.

e. W ocenie Wnioskodawcy, przedstawiony wyżej opis zdarzenia przyszłego, w szczególności zawarte w nim informacje dotyczące funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dwóch niezależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa prowadzą do wniosku, iż:

1.

składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w ramach spółki Z. w formie jednostki organizacyjnej L. prowadzącego działalność polegającą na Wynajmie powierzchni biurowej, w tym funkcjonalnie związane z nimi zobowiązania, oraz

2.

składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania w formie jednostki organizacyjnej R. a przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie Wynajmu lokali handlowychspełniają przesłanki definicji zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p. W konsekwencji, zarówno L. jak i R. stanowią zorganizowane cześć przedsiębiorstwa Z.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem transakcji Podziału, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach Ustawy p.d.o.p.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy p.d.o.p., przychodem w spółce podlegającej podziałowi - jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. W konsekwencji. Wnioskodawca osiągnąłby przychód podatkowy wyłącznie wówczas gdyby majątek wydzielany lub pozostały majątek Wnioskodawcy nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p. A contrario, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego, jeżeli na dzień Podziału zarówno majątek wydzielany jak i pozostały majątek Wnioskodawcy stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy p.d.o.p.

f. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również oparcie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, w tym m.in. w:

1.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2014 r. (nr IPTPB3/423-428/13-2/PM),

2.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2013 r. (nr IPTPB3/423-168/13-4/MF),

3.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2013 r. (nr IPTPB3/423-369/13-3/KJ),

4.

interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. (nr IPTPB3/423-137/12-4/MF).

W konsekwencji, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu (dochodu) w rozumieniu przepisów Ustawy p.d.o.p. w związku z przejęciem majątku wydzielanego przez Spółkę Przejmującą w ramach Podziału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl