Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/4510-171/15-3/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Fundacji przeznaczonych na wspieranie poprzez edukację osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych, a także upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania (pyt. nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja zwana dalej również Wnioskodawcą jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1934 r. o fundacjach, została ustanowiona w dniu 29 lutego 2012 r. Celami działania Fundacji co do zasady są:

1.

działanie na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR),

2.

propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji i innych metod rozwiązywania sporów,

3.

rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych,

4.

upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania,

5.

przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach,

6.

doskonalenie umiejętności mediatorów oraz wspieranie ich rozwoju etycznego,

7.

propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej, a w szczególności konsultacji społecznych,

8.

przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach,

9.

rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych,

10.

wspieranie, poprzez edukację, rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych,

11.

upowszechnianie idei wolontariatu.

Spośród szerokiego zakresu sposobów i realizacji celów, Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez:

1. Organizowanie i idealizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów.

2. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy niemających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności coachingowej, doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych.

3. Podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki.

4. Organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych, seminariach, sympozjach, dyskusjach, konferencjach, wykładach, pokazach, konkursach, festiwalach, giełdach, targach i spotkaniach.

5. Organizację, promocję i udział w wydarzeniach okolicznościowych.

6. Prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez: wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt CD/DVD, wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie portali internetowych, a także ich rozprzestrzenianie w formie sprzedaży lub bezpłatnej dystrybucji.

7. Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja obok obecnie prowadzonej statutowej działalności nieodpłatnej zamierza rozpocząć prowadzenie działalności statutowej odpłatnej (która będzie działalnością non profit). Prowadzona obecnie działalność gospodarcza będzie ulegała częściowej eliminacji łącznie z późniejszą ewentualną likwidacją. W prowadzonych księgach rachunkowych fundacji zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zostały oddzielone (wyodrębnione) od działalności statutowej nieodpłatnej.

Uzyskane z działalności dochody będą przekazywane na cele statutowe Fundacji to jest: wspieranie, poprzez edukację, osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych a także na upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania. Cele te będą realizowane poprzez działalność szkoleniową, edukacyjną oraz informacyjną o mediacji i rozwiązywaniu konfliktów, konsultacji społecznych oraz promowaniu idei mediacji. W szczególności dochody fundacji przekazywane będą na powyższe cele, których realizacja odbywała się będzie poprzez szczególne formy edukacji wskazane w pkt 1-7, powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wskazane w stanie faktycznym cele statutowe oraz sposób ich realizacji uprawniają Fundację do skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

2. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody, które są przekazywane na cele statutowe ujęte jako wspieranie, poprzez edukację, osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych a także upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 2. W zakresie pytania numer 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stosownie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak więc, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wskazać należy, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków powinien wynikać nie tylko ich związek z prowadzoną działalnością, ale przede wszystkim, związek z realizacją tych celów statutowych, które podlegają zwolnieniu na podstawie omawianego przepisu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - części przeznaczonej na te cele. Podkreślenia wymaga, iż ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

la) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podp, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin

* wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o p.d.o.p., przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.,

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

4.

podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym wart. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku od osób prawnych.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel, na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek rozszerzająca wykładnia w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Zgodnie z wnioskiem, Fundacja jest organizacją nienastawioną na zysk i całość dochodów przeznacza wyłącznie na działalność statutową, w szczególności na projekty związane z wszelkim formami edukacji na temat mediacji oraz jej rolą w społeczeństwie. Jest to jeden z wielu celów fundacji, jednakże uzyskane dochody przeznaczane są właśnie na cele edukacyjne.

W tym miejscu należy wskazać, że czym innym jest prowadzenie działalności statutowej, a czym innym jest prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest przekazanie dochodu na cele określone w omawianym przepisie, tj. w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że dochody Fundacji będą zwolnione z opodatkowania jedynie wówczas, gdy przekazane i wydatkowane będą na cele statutowe tożsame lub zbieżne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. Dochody przeznaczone na inne cele niż wymienione w ustawie podatkowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

W opisie Wnioskodawca wymienił przykładowe cele statutowe, które realizuje. Cele te są zgodne z powołanym wyżej przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w związku z czym dochody przeznaczone przez Fundację na realizację tych celów statutowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z ustawą, zastosowanie zwolnienia uzależnione jest nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania przeznaczonego dochodu na wskazane cele. Zaznaczyć przy tym należy, że ustawodawca nie określił terminu wydatkowania dochodów przeznaczonych na realizację wymienionych w ustawie celów.

Ponadto, podatnik nie może zwolnić z opodatkowania dochodów pochodzących ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. Ramy tej działalności wyznacza przepis art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Jak już wcześniej podano, należy rozróżnić działalność gospodarczą od działalności statutowej prowadzonej przez Fundację. Dochody pochodzące z działalności gospodarczej i przeznaczone na działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tylko te dochody pochodzące z działalności gospodarczej, które przeznaczone są bezpośrednio na realizację celów statutowych Fundacji, zgodnych z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4, podlegają zwolnieniu na podstawie tego przepisu. Zaznaczyć przy tym należy, że art. 17 ust. 1b w ramach wydatkowania dochodu zwolnionego z opodatkowania, dopuszcza także nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz opłacenie podatków niestanowiących koszu uzyskania przychodów.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Fundacji, zgodnie z którym dochód przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe Fundacji, zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Fundacji przeznaczonych na wspieranie poprzez edukację osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych, a także upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania jest prawidłowe.

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Wyjaśnić należy, że ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podp, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin

* wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o p.d.o.p., przedmiotowe zwolnienie wynikające z przepisu ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.,

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

4.

podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

5.

dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku od osób prawnych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych zgodnych z tym przepisem, w przypadku prowadzenia przez podatnika także innych działań niepodlegających zwolnieniu. Pamiętać jednak należy, że dochody przeznaczone na inne cele niż wymienione w ustawie podatkowej będą podlegały opodatkowaniu.

Zwolnienie, o którym mowa w omawianym przepisie nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną analizując, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, uprawniony jest jedynie do interpretacji treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe w kontekście wskazanych we wniosku zapisów dotyczących celów statutowych Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że zarówno cele statutowe, jak i sposoby ich realizacji określone w statucie jednostki powinny być wskazane w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak, aby możliwe było rozstrzygnięcie, czy są one zgodne z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie. Ponadto, należy zwrócić uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między "celem działania", a "sposobem jego realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Dokonując analizy treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w tym przepisie. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 - "oświata" to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Natomiast "nauka" według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), oznacza ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości.

Ze złożonego wniosku wynika, że celami działania Fundacji co do zasady są:

1.

działanie na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR),

2.

propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji i innych metod rozwiązywania sporów,

3.

rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych,

4.

upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania,

5.

przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach,

6.

doskonalenie umiejętności mediatorów oraz wspieranie ich rozwoju etycznego,

7.

propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej, a w szczególności konsultacji społecznych,

8.

przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach,

9.

rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych,

10.

wspieranie, poprzez edukację, rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych,

11.

upowszechnianie idei wolontariatu.

Spośród szerokiego zakresu sposobów i realizacji celów, Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez:

1. Organizowanie i idealizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów.

2. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy niemających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności coachingowej, doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych.

3. Podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki.

4. Organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych, seminariach, sympozjach, dyskusjach, konferencjach, wykładach, pokazach, konkursach, festiwalach, giełdach, targach i spotkaniach.

5. Organizację, promocję i udział w wydarzeniach okolicznościowych.

6. Prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez: wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt CD/DVD, wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie portali internetowych, a także ich rozprzestrzenianie w formie sprzedaży lub bezpłatnej dystrybucji.

7. Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wnioskodawca podaje, że uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności dochody będą przekazywane na jej cele statutowe to jest: wspieranie, poprzez edukację, osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych a także na upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania. Cele te będą realizowane poprzez działalność szkoleniową, edukacyjną oraz informacyjną o mediacji i rozwiązywaniu konfliktów, konsultacji społecznych oraz promowaniu idei mediacji. W szczególności dochody fundacji przekazywane będą na powyższe cele, których realizacja odbywała się będzie poprzez szczególne formy edukacji wskazane powyżej w pkt 1-7.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa, wyjaśnienia organu dotyczące interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a przede wszystkim zdarzenie opisane we wniosku należy stwierdzić, że Fundacja przeznaczając i wydatkując osiągane dochody na cele statutowe (z wyłączeniem działalności gospodarczej) obejmujące wspieranie, poprzez edukację, osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych a także na upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania, które będzie realizowała poprzez działalność szkoleniową, edukacyjną oraz informacyjną o mediacji i rozwiązywaniu konfliktów, konsultacji społecznych oraz promowaniu idei mediacji, spełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie omawianego zwolnienia przedmiotowego. Tak więc dochód uzyskany przez Fundację, w części przeznaczonej i wydatkowanej na wymienione cele wolny będzie od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 2 jest prawidłowe.

Wskazać należy, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków powinien wynikać nie tylko ich związek z prowadzoną działalnością, ale przede wszystkim, związek z realizacją tych celów statutowych, które podlegają zwolnieniu na podstawie omawianego przepisu.

Ponadto, stosownie do art. 25 ust. 4 ustawy o CIT, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b ustawy o CIT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl