Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/4510-148/16-3/BC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 luty 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy - jest prawidłowe,

* opodatkowania w Polsce przychodów z ww. tytułu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy oraz w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z ww. tytułu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E. B.V. (dalej: "DutchCo") jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem holenderskim. DutchCo posiada siedzibę w Holandii i jest rezydentem podatkowym w Holandii. DutchCo nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: "UPO"). F. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako: "F.") oraz Y. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako: "Y." funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi z siedzibą na terytorium Polski (dalej łącznie jako: "Fundusze") działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm., dalej: "UFI"). Fundusze są funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

DutchCo jest uczestnikiem Funduszy. Niewykluczone jest, że w przyszłości uczestnikami Funduszy będą inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Głównym przedmiotem działalności Funduszy jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statutach Funduszy.

Dotychczasowe inwestycje F. obejmują między innymi:

* akcje spółki A." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -S.K.A. (dalej: A.). A. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. A. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem A. jest spółka "I." Sp. z o.o. (dalej: I.). Wspólnicy uczestniczą w zysku A. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem A. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki E... - W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: W.). W. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. W. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem W. jest spółka E... - W. Sp. z o.o. (dalej: E... W.). Wspólnicy uczestniczą w zysku W. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem W. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki "E... - P." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: P.). P. jest spółką osobową (spółką komandytowo - akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. P. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem Parku Rozwoju jest spółka E... - P. Sp. z o.o. (dalej: E... P.). Wspólnicy uczestniczą w zysku Parku Rozwoju w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Parku Rozwoju jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje A. - "Projekt E... - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: A.). A. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. A. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem A. jest spółka "Projekt E... - 69" Sp. z o.o. (dalej: Projekt M.). Wspólnicy uczestniczą w zysku A. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze -99,95% zysku netto. Głównym aktywem Parku Rozwoju jest nieruchomość położona w Polsce.

* udziały spółki X. Sp. z o.o. (dalej: X.). X. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami X. są Fundusz oraz Projekt E... - sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku X. w stosunku do posiadanych udziałów. Głównym aktywem X. jest nieruchomość położona w Polsce.

* udziały spółki Projekt E... - Sp. z o.o. (dalej: Projekt e.). Projekt e. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt e. są Fundusz oraz Projekt E... - e. sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt e. w stosunku do posiadanych udziałów. Głównym aktywem Projekt e. jest nieruchomość położona w Polsce.

Z kolei dotychczasowe inwestycje Y. obejmują między innymi:

* akcje spółki "E... - Centrum P. - Projekt E... -. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A., (dalej: Centrum P.). Centrum P. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Centrum P. stał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) Centrum P. jest E... I. S.A. Komplementariuszem Centrum P. jest spółka Projekt E... - 118 Sp. z o.o. (dalej: Projekt O.). Wspólnicy uczestniczą w zysku Centrum P. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Centrum P. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki "V. - Projekt E... -....Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. (dalej: V.). V. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. V. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem V. jest spółka Projekt E... - zzz Sp. z o.o. (dalej: Projekt Q.). Wspólnicy uczestniczą w zysku V. w następujący sposób: 1) komplementariusz -0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem V. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki E... - Galeria A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: A.). A. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. A. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem A. jest spółka E... - Galeria A. Sp. z o.o. (dalej: E. Galeria A.). Wspólnicy uczestniczą w zysku A. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem A. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki "Galeria O. - Projekt E... - 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. (dalej: O.). O. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. O. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem O. jest spółka "Projekt E... -" Sp. z o.o. (dalej: Projekt Y.). Wspólnicy uczestniczą w zysku O. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze -99,95% zysku netto. Głównym aktywem O. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki "Galeria S. - Projekt E... - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. (dalej: Galeria S.). Galeria S. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Galeria S. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem Galeria S. jest spółka "Projekt E... - 43" Sp. z o.o. (dalej: Projekt Z.). Wspólnicy uczestniczą w zysku Galeria S. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Galeria S. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki Projekt E. Pasaż G. - M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: Pasaż G.). Pasaż G. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Pasaż G. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem Pasaż G. jest spółka M. Sp. z o.o. (dalej: M.). Wspólnicy uczestniczą w zysku Pasaż G. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Pasaż G. jest nieruchomość położona w Polsce.

akcje spółki Projekt E. Galeria K. - M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A., po zarejestrowaniu zmiany firmy: Projekt E. Galeria K. - Projekt E... 109 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: Galeria K.). Galeria K. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Galeria K. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) Galeria K. jest E... I. S.A. Komplementariuszem Galeria K. jest spółka Projekt E... - 109 Sp. z o.o. (dalej: Projekt B.). Wspólnicy uczestniczą w zysku Galeria K. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Galeria K. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki G. - Projekt E... - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (dalej: G.). G. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. G. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem G. jest spółka Projekt E... - 106 Sp. z o.o. (dalej: Projekt U.). Wspólnicy uczestniczą w zysku G. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem G. jest nieruchomość położona w Polsce.

* akcje spółki "V. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. (dalej: V.). V. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. V. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem V. jest spółka "V. Polska" Sp. z o.o. (dalej: V. Polska). Wspólnicy uczestniczą w zysku V. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem V. jest nieruchomość położona w Polsce.

* udziały spółki Projekt E... -T. Sp. z o.o. (dalej: Projekt T.). Projekt T. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt T. są Fundusz i Projekt E... - sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt T. w stosunku do posiadanych udziałów. Głównym aktywem Projekt T. jest nieruchomość położona w Polsce.

Wszystkie inwestycje Funduszy dalej razem jako: "Spółki Inwestycyjne".

Niewykluczone, że w przyszłości E... I. S.A. zbędzie część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały / akcje w Spółkach Inwestycyjnych do Funduszy lub innej spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

G. S.#224; r.l., luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société #224; responsabilité limitée) będąca rezydentem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: "G.") wraz z F. są wspólnikami spółek o nazwach SPV O. - 1 SCSp, SPV O. - 2 SCSp, SPV O. - 3 SCSp, SPV O. - 4 SCSp, SPV O. - 5 SCSp; (dalej razem: "Lux SCSp O." lub "SPV O."). F. jest wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp O. (associé commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp O. (associé commandité) jest G. Lux SCSp O. posiadają siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Wspólnicy uczestniczą w zysku Lux SCSp O. w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,01% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,99% zysku netto. Zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (ze zmianami, dalej: "Ustawa luksemburska o spółkach handlowych"), spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. R. S. #224; r.l., luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société #224; responsabilité limitée) będąca rezydentem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: "R.") wraz z Y. są wspólnikami spółek o nazwach SPV R. - 1 SCSp, SPV R. - 2 SCSp, SPV R. - 3 SCSp, SPV R. - 4 SCSp, SPV R. - 5 SCSp; (dalej razem: "Lux SCSp R." lub "SPV R."). Y. jest wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp R. (associé commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp R. (associé commandité) jest R. Lux SCSp R. posiadają siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Wspólnicy uczestniczą w zysku Lux SCSp R. w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób zazobowiązania - 0,01% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,99% zysku netto.

Niewykluczone jest, że w przyszłości wspólnikami Lux SCSp O. oraz Lux SCSp R. (dalej łącznie jako: "Lux SCSp") zostaną inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto Lux SCSp mogą w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli m.in. na przygotowanie struktury kapitałowo-organizacyjnej, która ma zachęcić nowych, zagranicznych inwestorów do zainwestowania pośrednio lub bezpośrednio w certyfikaty inwestycyjne Funduszy.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy, tj. między innymi:

* wniesienia akcji / udziałów Spółek Inwestycyjnych do Lux SCSp,

* przekształcenia wniesionych Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, w których komplementariuszem będzie I., E... W., E... P., Projekt M., Projekt E... - Sp. z o.o., Projekt E... - Sp. z o.o., Projekt O., Projekt Q., E. Galeria A., Projekt Y., Projekt Z., M., Projekt B., Projekt U., V. Polska, Projekt E... - Sp. z o.o. (Komplementariusze).

Podatnikami z tytułu przychodów ( kosztów osiąganych przez spółki komandytowe w strukturze docelowej będą Komplementariusze oraz Fundusze i G.) R. jako wspólnicy odpowiednio spółek komandytowych i Lux SCSp. Lux SCSp jako podmioty transparentne podatkowo nie będą podatnikami z tytułu ww. przychodów / kosztów.

W przyszłości Fundusze mogą zostać zlikwidowane i w konsekwencji dokonać na rzecz DutchCo wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie ze statutami Funduszy oraz z art. 249 ust. 1 UFI.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wypłaty przez Fundusze na rzecz DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy stanowią dla DutchCo przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

2. Czy wypłaty przez Fundusze na rzecz DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy stanowią dla DutchCo przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Wypłaty przez Fundusze na rzecz DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy stanowią dla DutchCo przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.")

UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: "UFI"), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, w myśl art. 249 ust. 1 UFI likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przy likwidacji funduszu inwestycyjnego polega zatem na wypłacie uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.

W ocenie DutchCo, przychód osiągnięty przez DutchCo z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 u.p.d.o.p.

W oparciu o przepis art. 12 u.p.d.o.p., przychód należy określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe podatnika. W art. 12 u.p.d.o.p. zawarto jedynie przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym, art. 12 u.p.d.o.p. obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego "na zasadach ogólnych", tj. zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p., mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Zdaniem DutchCo, opodatkowanie przychodu osiągniętego przez DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy nie jest uregulowane w innych przepisach u.p.d.o.p., a tym samym nie zostało wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było ustalenie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi. Powyższa konstatacja dotyczy także przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze w związku z likwidacją Funduszy.

W szczególności należy podkreślić, że certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji, w związku z czym przychody osiągnięte w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie zostały ujęte wśród dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym), o których mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

W świetle powyższego, przychód z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p.

Powyższy pogląd został potwierdzony w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/4510-1024/15-2/BC z dnia 23 listopada 2015 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC z dnia18 lutego 2015 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-16/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-690/13-4/KS z dnia 28 listopada 2013 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1089/12-4/IŚ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Ad. 2

Wypłaty przez Fundusze na rzecz DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy podlegają na mocy konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: UPO) opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., DutchCo może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów DutchCo jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez DutchCo dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze w związku z likwidacją Funduszy.

Zdaniem DutchCo, w związku z tym, iż:

I. osiągnięty przez DutchCo przychód z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych oraz

II. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu,

przedmiotowy przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychód, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami UPO w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby) może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Natomiast zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem art. 22 UPO objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem DutchCo także przychód osiągnięty przez DutchCo z tytułu umorzenia przez Fundusze certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy. Owe "inne dochody" mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest holenderski rezydent podatkowy, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Holandia.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż DutchCo nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO, należy uznać, iż w obu przypadkach zyski osiągnięte przez DutchCo z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze w związku z likwidacją Funduszy są opodatkowane wyłącznie na terytorium Holandii.

Pogląd ten został potwierdzony m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/4510-1024/15-2/BC z dnia 23 listopada 2015 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC z dnia 18 lutego 2015 r;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-60/13-2/AJ z dnia 16 kwietnia 2013 r.,;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS z dnia 30 kwietnia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:

* przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszy - za prawidłowe,

* opodatkowania w Polsce przychodów z ww. tytułu - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl