IPPB5/4510-1249/15-4/MR - Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-1249/15-4/MR Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) uzupełniającymi braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/4510-1249/15-2/MR z dnia 3 lutego 2016 r. (data nadania 3 lutego 2016 r., data doręczenia 5 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości uiszczanego przez Stowarzyszenie na rzecz Uczelni - jest prawidłowe,

* możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości uiszczanego przez Stowarzyszenie na rzecz Uczelni, możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ("Stowarzyszenie") jest organizatorem wydarzeń kulturalnych (koncertów muzycznych, imprez masowych) ("Imprezy"), w których biorą udział artyści polscy oraz zagraniczni. Stowarzyszenie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT (posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT). Stowarzyszenie nie jest obecnie, ani nie było kiedykolwiek w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Dla celów organizacji Imprez i prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia 5 czerwca 2002 r. Stowarzyszenie podpisało wraz z Uczelnią ("Uczelnia") umowę ("Umowa"), na podstawie której Uczelnia oddała Stowarzyszeniu w użyczenie nieruchomość będącą własnością Uczelni wraz z wyposażeniem i sprzętem ("Nieruchomość"). Umowa obowiązuje między stronami do chwili obecnej.

Na mocy Umowy Stowarzyszenie ma zapewnić dokonanie wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do utrzymania Nieruchomości w stanie niepogorszonym. Ponadto, Stowarzyszenie ponosi związane z Nieruchomością koszty dostawy energii elektrycznej, wody i ciepła, wywozu nieczystości, podatku od nieruchomości ("Podatek od nieruchomości") i opłat za użytkowanie wieczyste oraz za używanie udostępnionych telefonów i innych środków łączności, zgodnie z odpowiednimi umowami zawartymi z dostawcami. Ponadto, Umowa przewiduje, że koszty remontów Nieruchomości, innych niż niezbędnych do utrzymania Nieruchomości w stanie niepogorszonym poniesie Uczelnia.

Poza ustaleniami odnośnie ponoszenia powyższych kosztów, Umowa nie przewidziała żadnego odrębnego, czy dodatkowego wynagrodzenia dla Uczelni za udostępnienie Nieruchomości Stowarzyszeniu. Istotne jest, iż intencją przyświecającą osobom działającym w imieniu Uczelni w dacie podpisywania Umowy było, aby oddać Nieruchomość Stowarzyszeniu na realizację jego celów statutowych związanych z szerzeniem kultury, a nie aby czerpać wymierną korzyść materialną z faktu oddania tej Nieruchomości Stowarzyszeniu na zasadzie najmu komercyjnego.

Do roku 2014 r. Uczelnia nie przerzucała kosztów związanych z płatnością Podatku od Nieruchomości na Stowarzyszenie, ponieważ Podatek ten nie byt płacony przez Uczelnię. Po kontroli organów podatkowych Uczelnia otrzymała decyzję w przedmiocie wymiaru Podatku od Nieruchomości za lata 2008-2013 ("Decyzja"). Po otrzymaniu Decyzji Uczelnia obciążyła Stowarzyszenie kosztem Podatku wystawiając w dniu 16 stycznia 2014 r., z tego tytułu sześć faktur VAT z datą sprzedaży 16 stycznia 2014 r. oraz wykazanym 23% podatkiem VAT, z następującymi opisami:

1.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2008";

2.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2009";

3.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2010";

4.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2011";

5.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2012";

6.

"obciążenie za podatek od nieruchomości rok 2013".

Ponadto, od stycznia 2014 r. Uczelnia rozpoczęła wystawianie co miesiąc faktur VAT z naliczonym 23% VAT z opisem: "obciążenie podatkiem od nieruchomości", przerzucając w ten sposób koszty Podatku płaconego co miesiąc od Nieruchomości.

W celu spłaty na rzecz Uczelni kwot Podatku za lata 2008 - 2013 r. rozważa potrącenie kosztów remontów innych niż niezbędne do utrzymania Nieruchomości w stanie niepogorszonym ("Remonty"), które przeprowadziło Stowarzyszenie z własnych środków, a których koszty na podstawie Umowy powinna ponieść Uczelnia. Wątpliwości Stowarzyszenia dotyczą zasadności w świetle zapisów Umowy oraz okoliczności faktycznych przerzucenia przez Uczelnię na Stowarzyszenie kosztów Podatku wraz z wykazanym 23% podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny przedstawiony we wniosku tj. wskazał, że:

* Problem podatkowy w zakresie podatku od osób prawnych przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy kwalifikacji podatkowej wydatku dotyczącego podatku od nieruchomości płaconego przez Stowarzyszenie na rzecz Uczelni ("Podatek od nieruchomości") na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych ("ustawa o CIT"). Uściślając, Stowarzyszenie chciałoby się upewnić, czy wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto, w przypadku, gdyby wydatek ten nie stanowił kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jako wydatek poniesiony w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie pragnie upewnić się, czy równowartość dochodu Stowarzyszenia odpowiadająca temu wydatkowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

* Cele/działania ujęte w ramach statutu Stowarzyszenia są następujące:

1.

stwarzanie studentom warunków dla rozwoju ich twórczej osobowości,

2.

prezentowanie dorobku artystycznego studentów,

3.

propagowanie w społeczeństwie najbardziej wartościowych dokonań studenckiego ruchu kulturalnego i artystycznego,

4.

stworzenie miejsca spotkań i konfrontacji postaw twórczych środowiska artystycznego,

5.

integracja środowisk akademickich z różnych uczelni,

6.

stworzenie możliwości organizowania imprez uczelniom, stowarzyszeniom i organizacjom akademickim ze szczególnym uwzględnieniem Uczelni,

7.

dostarczenie rozrywki na najwyższym możliwym poziomie,

8.

zapewnienie bazy materialnej dla prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:

1.

prezentacje spektakli teatralnych, filmów, organizację koncertów, wystaw, spotkań literackich, innych imprez,

2.

działalność artystyczną członków Stowarzyszenia,

3.

organizację szkoleń i warsztatów artystycznych,

4.

pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji celów statutowych,

5.

organizację imprez dla szeroko rozumianego środowiska akademickiego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji imprez kulturalnych: tj. koncertów, wydarzeń, spektakli teatralnych, konkursów tańca, itp., które odbywają się na terenie Nieruchomości oraz na wynajmie powierzchni Nieruchomości dla zewnętrznych organizatorów imprez kulturalnych.

Przychody, jakie uzyskuje Stowarzyszenie pochodzą:

* ze składek członkowskich;

* z odsetek na rachunku bankowym;

* z działalności gospodarczej.

o Nieruchomość oddana Stowarzyszeniu w użyczenie przez Uczelnię służy wyłącznie realizacji celów statutowych: tj. wspierania i krzewienia kultury. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie w oparciu o Nieruchomość polegająca na organizacji imprez kulturalnych bądź wynajmie Nieruchomości dla celów organizacji takich imprez realizuje bowiem wyłącznie cele statutowe, tj. krzewienie kultury.

o Ponadto Wnioskodawca przeformułował treść pytania oznaczonego numerem 4, które jest przedmiotem niniejszej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie ww. podatku zadał dodatkowe pytanie oznaczone numerem 5.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego przez Uczelnię w fakturach VAT dokumentujących przeniesienie ciężaru Podatku od nieruchomości z Uczelni na Stowarzyszenie.

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest przecząca, to czy słusznym jest stanowisko Stowarzyszenia, że dowodem księgowym, który powinien dokumentować przeniesienie ciężaru Podatku od nieruchomości na Stowarzyszenie nie powinna być faktura VAT, ale nota księgowa.

3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy słusznym jest stanowisko Stowarzyszenia, że prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego:

1.

z faktur wystawionych przez Uczelnię I6 stycznia 2014 r. z 14 (czternastodniowym) terminem płatności z tytułu Podatku od nieruchomości uiszczonego za lata 2008-2013 r. powstanie w okresie rozliczeniowym, w którym Stowarzyszenie otrzymało te faktury, z tym, że nie wcześniej niż w okresie, w którym powstanie obowiązek podatkowych z tytułu tych świadczeń (tekst jedn.: w dacie upływu 14 (czternastodniowego) terminu płatności wskazanego przez Uczelnię na fakturach), jednakże z uwagi na brak uregulowania przez Stowarzyszenie należności wynikających z tych faktur VAT, Stowarzyszenie będzie uprawnione do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym Stowarzyszenie dokona zapłaty częściowej (w drodze potrącenia kwot netto) bądź całkowitej należności wynikających z tych faktur w odniesieniu do części zapłaconej należności;

2.

z faktur wystawianych przez Uczelnię w okresach miesięcznych z tytułu Podatku od nieruchomości należnego od 1 stycznia 2014 r., to prawo do odliczenia podatku VAT powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Stowarzyszenie otrzymało faktury od Uczelni, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych faktur, jednakże w stosunku do faktur, w zakresie których upłynął termin 150 dni od dnia upływu terminu płatności, Stowarzyszenie będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT na mocy art. 89b ust. 4 ustawy o VAT w części bądź w całości w rozliczeniu za okres, w którym Stowarzyszenie częściowo bądź całkowicie ureguluje należności wynikające z tych faktur w odniesieniu do części zapłaconej należności.

4. Czy Podatek od nieruchomości uiszczany na bieżąco przez Stowarzyszenie na rzecz Uczelni stanowi koszt uzyskania przychodu dla Stowarzyszenia na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

5. Jeżeli stanowisko Stowarzyszenia w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 4 jest prawidłowe, to znaczy, jeżeli wydatek na Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie wydatek na Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o C1T jako wydatek na cele statutowe Stowarzyszenia, to czy równowartość dochodu Stowarzyszenia odpowiadająca temu wydatkowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania oznaczone nr 4 i nr 5 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytań nr 1-3 dotyczących podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania oznaczonego nr 4.

Mając na uwadze, że Stowarzyszenie jest podatnikiem, którego dochody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm; dalej CIT), kwestię kwalifikacji kosztów z tytułu Podatku od nieruchomości należy rozpatrywać w sposób szczególny.

I tak, w przypadku kiedy podmiot uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy:

1.

wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, to stanowi on koszt uzyskania przychodów,

2.

wydatek wiąże się z realizacją celów statutowych, to wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Stowarzyszenie pragnie zauważyć, iż wydatek związany z poniesieniem kosztu Podatku od nieruchomości stanowi wydatek poniesiony w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wynika to z faktu, iż Podatek od nieruchomości jest uiszczany od Nieruchomości, która jest w całości użytkowana przez Stowarzyszenie na realizację celów statutowych tj. na organizację wydarzeń kulturalnych. W związku z tym, pomimo iż wydatek ten nie jest wprost wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jako wydatek na cele statutowe Stowarzyszenia, nie stanowi on kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. Wnioskodawca przedstawił także własne stanowisko w zakresie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sformułowanego pytania nr 5.

Jeżeli Organ zgadza się ze stanowiskiem Stowarzyszenia zawartym w odpowiedzi na pytanie nr 4, to znaczy, jeżeli wydatek na Podatek od nieruchomości jako wydatek na cele statutowe Stowarzyszenia nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, to zdaniem Stowarzyszenia równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak wynika bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jak wynika z przedstawionego przez Stowarzyszenie stanu faktycznego, głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność kulturalna. Dochody stowarzyszenia stanowią przede wszystkim dochody z działalności gospodarczej - działalności kulturalnej, które są w 100% przeznaczane na działalność statutową.

Zdaniem Stowarzyszenia w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ponoszone przez niego wydatki należy rozpatrywać najpierw pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) i w kontekście przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów), a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z celami statutowymi podatnika.

Jeżeli wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę do skorzystania ze zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie zwolniona z opodatkowania. Zatem koszty związane z realizacją zadań statutowych, czyli koszty związane z użytkowaniem Nieruchomości - w tym Podatek od nieruchomości, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od podatku dochodowego. W związku z tym, wydatki te należy wykazać w poz. 9 i 20 załącznika CIT-8/0 i przenieść do poz. 40 i 43 zeznania CIT-8.

Słuszność powyższego stanowiska potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-442/12-2/JG, jak również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 kwietnia 2014 r., sygn. ITPB3/423-4/14/AW.

Ad. 4 i 5)

Mając na uwadze że Stowarzyszenie jest podatnikiem, którego dochody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie an. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, kwestię kwalifikacji kosztów z tytułu Podatku od nieruchomości należy rozpatrywać w sposób szczególny.

I tak, w przypadku kiedy podmiot uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy:

1.

wydatek został poniesiony te celu osiągnięcia przychodów, to stanowi on koszt uzyskania przychodów,

2.

wydatek wiąże się z realizacją celów statutowych, to wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego.

Jak wynika bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna. w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jak wynika z przedstawionego przez Stowarzyszenie stanu faktycznego, głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność kulturalna. Dochody stowarzyszenia stanowią przede wszystkim dochody z działalności statutowej odpłatnej działalności kulturalnej, które są w 100% przeznaczane na działalność statutową.

Zdaniem Stowarzyszenia w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ponoszone przez niego wydatki należy rozpatrywać najpierw pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) i w kontekście przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów), a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z celami statutowymi podatnika.

Jeżeli wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę do skorzystania ze zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie zwolniona z opodatkowania.

Zatem koszty związane z realizacją zadań statutowych, czyli koszty związane z użytkowaniem Nieruchomości - w tym Podatek od nieruchomości, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od podatku dochodowego. W związku z tym, wydatki te należy wykazać w poz. 9 i 20 załączniku CIT-8/0 przenieść do poz, 40 i 43 zeznania CIT-8.

Słuszność powyższego stanowiska potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-442/12-2/JG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości uiszczanego przez Stowarzyszenie na rzecz Uczelni - jest prawidłowe,

* możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, iż przedmiot niniejszej interpretacji znajduje się w zakresie pytań oznaczonych nr 4 i nr 5 i są to tylko sprawy będące przedmiotem zapytań Stowarzyszenia.

Podkreślenia ponadto wymaga, że Tut. Organ nie odniósł się do innych kwestii przedstawionych we własnym stanowisku Wnioskodawcy (tekst jedn.: odnośnie tego, czy przedmiotowe wydatki należy wykazać w poz. 9 i 20 załączniku CIT-8/0 i przenieść do poz, 40 i 43 zeznania CIT-8), które nie zostały objęte pytaniem i tym samym nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl