IPPB5/423-981/13-2/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 grudnia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-981/13-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji wydzielonego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

* skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju ("Spółka Dzielona"). Spółka Dzielona prowadzi obecnie działalność gospodarczą w dwóch niezależnych obszarach (biznesach):

* związanym z biznesem utrzymaniowym, który realizuje zadania związane z utrzymaniem infrastruktury kabli miedzianych Wnioskodawcy oraz realizacji umów utrzymaniowych dla podmiotów z grupy P. oraz zewnętrznych. W celu realizacji powyższych zadań do biznesu utrzymaniowego przypisane są wszystkie środki trwałe Wnioskodawcy, niezbędne do prowadzenia opisanej powyżej działalności. ("Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa"); oraz

* związanym z biznesem budowlanym oraz realizacją usług, który realizuje zadania o charakterze czysto budowlanym w szczególności realizuje kontrakty budowlane dla podmiotów zewnętrznych, a także realizuje inwestycje i usługi ostatniej mili na wewnętrzne zlecenie. ("Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa").

W strukturze Wnioskodawcy powyższe obszary działalności są wyodrębnione organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo.

Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, są wyodrębnione wewnętrznie w ramach Wnioskodawcy zarówno w kontekście przestrzennym, jak również organizacyjnym i zarządczym.

Wnioskodawca posiada dokumenty wewnętrzne określające schematy struktury organizacyjnej (wyodrębnienia organizacyjnego - odrębni kierownicy projektów, kierownicy zakupów, inżynierowie, itp.) Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz Pozostałej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Każda z tych działalności prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów technicznych i wartości niematerialnych i prawnych przy wykorzystaniu odrębnych zespołów ludzkich realizujących odrębne cele gospodarcze.

Wyodrębnienie Finansowe

Każda z działalności wydzielonych w ramach struktur Wnioskodawcy, tj. Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa posiada osobne konta i centra kosztowe oraz sporządza odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat.

Ponadto każda z działalności posiada odrębny system budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym, dotyczącymi działalności Wnioskodawcy jako całości, do każdej z działalności prowadzonej w ramach Wnioskodawcy z łatwością można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania.

Wnioskodawca posiada rachunki bankowe wyodrębnione dla poszczególnych działalności prowadzonych w ramach struktur spółki.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

Zarówno działalność związana z biznesem utrzymaniowym jak również działalność związana z biznesem budowlanym oraz realizacją usług są wyodrębnione funkcjonalnie w strukturze Wnioskodawcy i jako takie są wewnętrznie spójne w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom stanowi w ramach Wnioskodawcy odrębną spójną funkcjonalnie całość.

Wspólnik Wnioskodawcy podjął decyzję o alokacji każdej z rodzajów prowadzonych działalności do dwóch odrębnych spółek. W związku z tym została podjęta decyzja o podziale Wnioskodawcy poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie (w rozumieniu art. 551 k.c.) Spółki Dzielonej (Wnioskodawcy) zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalność utrzymaniowa), które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa) i przeniesienie jej na nowoutworzoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka Przejmująca") w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej ("Podział").

Również po podziale Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Planowane jest bowiem, że na skutek podziału, u Wnioskodawcy pozostanie personel osobowy oraz składniki majątkowe związane z działalnością związaną z biznesem budowlanym oraz realizacją usług.

Personel osobowy związany z działalnością związaną z utrzymaniem przejdzie do Spółki Przejmującej. Dotyczy to także nieruchomości (w tym budynków, budowli) przypisanych do tej działalności, składników materialnych i niematerialnych (tekst jedn.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i wyposażenie biura), umów, zobowiązań i należności związanych z tą działalnością.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z planem podziału ("Plan Podziału").

Zgodnie z Planem Podziału do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione następujące składniki materialne, niematerialne, prawa i zobowiązania (w tym wierzytelności) związane z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, tj. z biznesem tzw. utrzymaniowym:

* środki trwałe i wyposażenie;

* zapasy;

* środki pieniężne i określone w Planie Podziału rachunki bankowe;

* prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, dotyczy to w szczególności umów zawartych w trybach określonych w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także ekspektatyw, praw nabytych w związku z uczestnictwem w aktualnie prowadzonych przetargach w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych;

* decyzje administracyjne, zezwolenie i koncesje - przejście decyzji administracyjnych, zezwoleń i koncesji będzie zgodnie z Planem Podziału równoznaczne z przejściem interesu prawnego, roszczeń oraz wszelkich innych praw o charakterze materialno-prawnym, a także uprawnień procesowych, jakie przysługiwały Spółce Dzielonej na dzień poprzedzający dzień wydzielenia. Spółka Przejmującą wstąpi również we wszelkie zobowiązania, w tym wszelkie długi, które mogą zostać określone w związku przeniesieniem decyzji, zezwoleń i koncesji związanych z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

* wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, zatrudnionymi w biznesie tzw. utrzymaniowym. Wraz z pracownikami zostaną przeniesione wierzytelności Spółki Dzielonej istniejące w dniu wydzielenia w związku z pożyczkami udzielonymi przenoszonym pracownikom, wraz z ustanowionymi zabezpieczeniami. Ponadto środki pieniężne zebrane na rachunku Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Spółki Dzielonej oraz zobowiązania i należności z nim związane zostaną podzielone pomiędzy Spółkę Dzieloną a Spółkę Przejmującą proporcjonalnie do poziomu zatrudnienia w Spółce Dzielonej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wypadnie dzień wydzielenia oraz liczby pracowników, którzy zgodnie z Planem Podziału, staną się pracownikami Spółki Przejmującej;

* wartości niematerialne i prawne;

* bazy danych i wszelkie dokumenty związane z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Planem Podziału w Spółce Dzielonej pozostaną wszystkie składniki materialne, niematerialne (tekst jedn.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wyposażenie biura, etc.), prawa i zobowiązania (w tym wierzytelności i należności) związane z Pozostałą Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, a które nie są związane z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. Z Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona zawrze umowę podnajmu ze Spółką Przejmującą w odniesieniu do nieruchomości przypisanych do działalności Pozostałej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, możliwe jest również zawarcie przez Spółkę Dzieloną nowej umowy najmu.

Zmiana struktury właścicielskiej poszczególnych działalności w ramach struktury Wnioskodawcy pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie każdej z nich.

Z uwagi na dokonywane zakupy towarów oraz świadczenie usług na rzecz Spółki Dzielonej, w tym Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, możliwa jest sytuacja, w której powstanie konieczność wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących nabycie przez Spółkę Dzieloną towarów i usług. Niektóre z przedmiotowych faktur korygujących mogą przewidywać zmniejszenie, inne zaś zwiększenie podatku naliczonego. Kontrahenci Spółki Dzielonej mogą wystawiać je zarówno przed, jak i po dniu wydzielenia. W przypadku faktur wystawionych przed dniem wydzielenia Spółka Dzielona może część z nich otrzymać zarówno przed, jak i po dniu podziału.

Możliwa jest również sytuacja, w której powstanie konieczność wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług wystawionych przez Spółkę Dzieloną a zawiązanych z Przenoszoną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. Niektóre z przedmiotowych faktur korygujących mogą przewidywać zmniejszenie, inne zaś zwiększenie sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e oraz art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT i w związku z tym transakcja Podziału nie będzie podlegała podatkowi VAT, gdyż nie znajdą do niej zastosowania przepisy Ustawy o VAT.

2. Czy w przypadku gdy prawo do odliczenia VAT naliczonego powstanie przed dniem wydzielenia, to podmiotem uprawnionym do odliczenia VAT naliczonego będzie wyłącznie Wnioskodawca (Spółka Dzielona) oraz czy w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie przed dniem wydzielenia, to podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego będzie wyłącznie Wnioskodawca (Spółka Dzielona).

3. Czy zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT i w związku z tym transakcja Podziału będzie neutralna podatkowo dla Spółki Dzielonej, w szczególności nie powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

4. Czy Wnioskodawca (spółka Dzielona) powinien rozliczyć przychody i koszty związane z działalnością Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa powstałe przed dniem podziału, za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie czy też przychody i koszty te powinny być rozliczone przez Spółkę Przejmującą.

5. Czy transakcja Podziału nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

6. Czy jeżeli faktury VAT zakupowe korygujące (zarówno zmniejszające jak i zwiększające podatek naliczony) dotyczące działalności Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, będą otrzymane przez Spółkę Dzieloną lub Spółkę Przejmującą w dniu lub po dniu podziału to wówczas Wnioskodawca nie będzie uprawnionym do odliczenia a uprawnionym będzie Spółka Przejmująca. Natomiast, jeżeli faktury zakupowe korygujące zostaną otrzymane przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, to w takim przypadku rozliczała je będzie Spółka Dzielona.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 3.

W zakresie pytań oznaczonych nr 1, nr 2 nr 4, nr 5 oraz nr 6 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa powinny być klasyfikowane jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: Ustawa CIT).

W konsekwencji transakcja Podziału będzie neutralna podatkowo na gruncie Ustawy o CIT dla Spółki Dzielonej, w szczególności nie powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust. 9 Ustawy o CIT.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc zatem pod uwagę treść art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT należy stwierdzić, iż przepis ten odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji ewentualne wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającemu podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się, oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest więc to, aby zbycie obejmowało zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

* organizacyjnej;

* finansowej; oraz

* funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.

Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie Ustawy o CIT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; oraz

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, są wyodrębnione wewnętrznie w ramach Wnioskodawcy zarówno w kontekście przestrzennym, jak również organizacyjnym i zarządczym. Wnioskodawca posiada dokumenty wewnętrzne określające schematy struktury organizacyjnej (wyodrębnienia organizacyjnego - odrębni kierownicy projektów, kierownicy zakupów, inżynierowie, itp.) Przenoszonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz Pozostałej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Każda z tych działalności prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów technicznych wartości niematerialnych i prawnych przy wykorzystaniu odrębnych zespołów ludzkich realizujących odrębne cele gospodarcze.

Wyodrębnienie Finansowe

Każda z działalności wydzielonych w ramach struktur Wnioskodawcy, tj. Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa posiada osobne konta i centra kosztowe oraz sporządza odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat.

Ponadto każda z działalności posiada odrębny system budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym, dotyczącymi działalności Wnioskodawcy jako całości, do każdej z działalności prowadzonej w ramach Wnioskodawcy z łatwością można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania.

Wnioskodawca posiada rachunki bankowe wyodrębnione dla poszczególnych działalności prowadzonych w ramach struktur spółki.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa są wyodrębnione finansowo w ramach obecnej struktury Wnioskodawcy.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy, jak wskazano powyżej, zarówno działalność związana z biznesem utrzymaniowym jak również działalność związana z biznesem budowlanym oraz realizacją usług są wyodrębnione funkcjonalnie. Są one wewnętrznie spójne w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom stanowi w ramach Wnioskodawcy odrębną spójną funkcjonalnie całość.

Również po podziale Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Planowane jest bowiem, że na skutek podziału, u Wnioskodawcy pozostanie personel osobowy związany z działalnością związaną z biznesem budowlanym oraz realizacją usług, pozostaną również składniki majątkowe związane z tą działalnością.

Personel osobowy związany z działalnością związaną z biznesem utrzymaniowym przejdzie do Spółki Przejmującej. Dotyczy to także nieruchomości przypisanych do tej działalności, składników materialnych i niematerialnych (tekst jedn.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i wyposażenie biura), umów, zobowiązań i należności związanych z tą działalnością. Zmiana struktury właścicielskiej poszczególnych działalności w ramach struktury Wnioskodawcy pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie każdej z nich.

Podsumowując powyższe, zarówno w przypadku działalności związanej z biznesom utrzymaniowym jak również działalność związana z biznesom budowlanym można mówić o ich funkcjonalnym wyodrębnieniu w ramach struktur Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, działalność związana z biznesem utrzymaniowym jak również działalność związana z biznesem budowlanym są w ramach Wnioskodawcy wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie.

Tym samym, zarówno Przenoszona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa oraz Pozostała Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa powinny być klasyfikowane jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. A zatem transakcja Podziału będzie neutralna podatkowo na gruncie Ustawy o CIT dla Spółki Dzielonej, w szczególności nie powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone przez następujące indywidualne interpretacje prawa podatkowego:

* Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2008 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-131/08-3/HS;

* Interpretacja indywidualna z dnia 12 listopada 2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-450a/12/DK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl