Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-960/13-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do środków pomocowych otrzymanych przez Fundację jako partnera z Komisji Europejskiej na realizację projektu - jest prawidłowe,

* wyłączenia z kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowoprawnych związanych z udziałem Fundacji jako partnera przy realizacji projektu pn. " (...)" finansowanego ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - XYZ (dalej: "Fundacja") jest organizacją działającą w sferze pożytku publicznego. Fundacja m.in. prowadzi: badania naukowe, z zakresu stosowania mediacji w instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach gospodarczych, postępowania mediacyjne na zlecenie sądów, kampanie społeczne promujące wiedzę z zakresu mediacji, jej przebiegu i efektów. Fundacja przygotowuje ponadto pod względem teoretycznym i praktycznym osoby, chcące prowadzić mediacje lub działać na rzecz rozpowszechniania znajomości mediacji wśród różnych środowisk i grup zawodowych.

Celami Fundacji są m.in.:

1.

działania na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

2.

rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych,

3.

upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania,

4.

wspieranie poprzez edukację - rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych podmiotów gospodarczych.

Fundacja realizuje ww. cele poprzez:

1.

udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów;

2.

organizowanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych;

3.

udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych wśród mediatorów, sędziów, adwokat6w, radców prawnych i przedstawicieli innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów i rozwojem mediacji;

4.

podejmowanie działań w zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, kultury i sztuki;

5.

organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, wykładach, konkursach i spotkaniach;

6.

współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

Fundacja prowadzi zarówno nieodpłatną działalność statutową w zakresie realizacji przedmiotowych celów, jak i działalność gospodarczą - głównie w obszarze prowadzenia postępowań mediacyjnych: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

W roku 2012 Fundacja zaangażowała się jako narodowa organizacja partnerska w projekt koordynowany przez Europejskie Forum XYZ pn. " (...)". W celu realizacji ww. projektu Europejskie Forum XYZ zawarło z Komisją Europejską (dalej: "KE") umowę o grant nr XXX w dniu XX.XX.2012 r. Przedmiotowa umowa reguluje wszelkie stosunki pomiędzy KE, Europejskim Forum XYZ oraz pozostałymi partnerami projektu (w tym - Fundacją), w tym kwestie dotyczące przedmiotu, sposobu realizacji, finansowania projektu, kwalifikowalności kosztów itp. Dodatkowo Fundacja zawarła z Europejskim Forum XYZ jako koordynatorem projektu umowę partnerską (konsorcjalną), która jest uzupełnieniem umowy o grant. Pozostali partnerzy projektu, to m.in. Uniwersytet w U, Uniwersytet K, I Bilgi University.

Projekt realizowany jest w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji. Projekt składa się z czterech faz:

1.

badań teoretycznych (analiza uregulowań prawnych w zakresie roli prokuratorów i sędziów w systemach prawnych państw UE),

2.

identyfikacji praktyk i polityk dotyczących pracowników sądownictwa w poszczególnych krajach,

3.

opracowania innowacyjnych modułów szkoleniowych/seminaryjnych, ich przeprowadzenia i oceny efektów,

4.

tworzenia sieci kontaktów między sędziami w obrębie każdego kraju zaangażowanego w projekt.

W ramach przedmiotowej umowy Fundacja zobowiązała się do:

* przeprowadzenia badań nad uregulowaniami prawnymi w zakresie roli prokuratorów i sędziów w polskim systemie prawnym i sądowniczym oraz wykorzystywanych sposobów ich szkolenia,

* stworzenia modelu szkolenia z zakresu sprawiedliwości naprawczej i mediacji właściwego dla naszego kraju,

* organizacji seminarium szkoleniowego w celu zastosowania wypracowanego modelu szkoleniowego wraz z ewaluacją (udział w seminarium będzie odpłatny dla uczestniczących w nim sędziów i prokuratorów; uczestnicy szkolenia będą opłacać udział w seminarium poprzez bezpośrednią wpłatę środków na konto koordynatora projektu, czyli Europejskim Forum XYZ; koszt organizacji seminarium, będzie stanowić koszt refundowany przez KE),

* stworzenia raportu opisującego uregulowania prawne w zakresie roli prokuratorów i sędziów w polskim systemie prawnym oraz raportu z przeprowadzonego seminarium szkoleniowego i badań oceniających to seminarium.

Omawiany projekt finansowany jest w 79,78% ze środków przyznanych jako grant (dotacja) przez KE, a w 20,22% ze środków własnych partnerów. Granty takie definiowane są jako dotacje na rzecz osób trzecich, które są zaangażowane w obszarach aktywności Unii Europejskiej. Środki na realizację omawianego projektu będą pochodzić z budżetu Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Przyznany grant jest dotacją celową. Realizacja projektu będzie następowała w oparciu o budżet projektu stanowiący integralną część umowy, a refundacja kosztów kwalifikowalnych będzie następowała na zasadzie refundacji faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w oparciu o przedkładane rozliczenia. Uruchamianie kolejnych transz płatności przez KE będzie następowało po zrealizowaniu 70% wydatków pochodzących z transzy poprzedniej; końcowe rozliczenie nastąpi w ostatniej transzy).

Fundacja (Wnioskodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć podatek VAT od środków otrzymanych w ramach omawianego projektu jako grantu z Komisji Europejskiej.

2. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów towarów i usług realizowanych na potrzeby przedmiotowego projektu.

3. Czy środki otrzymane z tytułu realizacji przedmiotowego projektu od Komisji Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy koszty finansowane ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej są kosztami nie stanowiącymi kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 przedmiotowej ustawy.

Należy wskazać, że przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie pytań Nr 1 i 2 w zakresie podatku od towarów i usług tut. Organ zajął stanowisko w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki otrzymane w ramach projektu od Komisji Europejskiej spełniają przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym są wolne od podatku dochodowego, a koszty nimi finansowane nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do środków pomocowych otrzymanych przez Fundację jako partnera z Komisji Europejskiej na realizację projektu jest prawidłowe,

* wyłączenia z kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej na realizację projektu jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

W świetle ww. przepisu otrzymany przez Wnioskodawcę grant na realizację projektu pn. " (...)", realizowanego w ramach zawartej umowy partnerskiej (konsorcjalnej) o charakterze dotacji celowej - co do zasady - stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przychodem są bowiem przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Jednakże na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Fundacja w 2012 r. zaangażowała się jako narodowa organizacja partnerska w projekt koordynowany przez Europejskie Forum XYZ pn. " (...)". W celu realizacji ww. projektu Europejskie Forum XYZ zawarło z Komisją Europejską (dalej: "KE") umowę o grant nr XXX w dniu XX.XX.2012 r. Przedmiotowa umowa reguluje wszelkie stosunki pomiędzy KE, Europejskim Forum XYZ oraz pozostałymi partnerami projektu (w tym - Fundacją), w tym kwestie dotyczące przedmiotu, sposobu realizacji, finansowania projektu, kwalifikowalności kosztów itp. Dodatkowo Fundacja zawarła z Europejskim Forum XYZ jako koordynatorem projektu umowę partnerską (konsorcjalną), która jest uzupełnieniem umowy o grant. Pozostali partnerzy projektu, to m.in. Uniwersytet w U, Uniwersytet K, I Bilgi University.

Projekt realizowany jest w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji. Projekt składa się z czterech faz:

1.

badań teoretycznych (analiza uregulowań prawnych w zakresie roli prokuratorów i sędziów w systemach prawnych państw UE),

2.

identyfikacji praktyk i polityk dotyczących pracowników sądownictwa w poszczególnych krajach,

3.

opracowania innowacyjnych modułów szkoleniowych/seminaryjnych, ich przeprowadzenia i oceny efektów,

4.

tworzenia sieci kontaktów między sędziami w obrębie każdego kraju zaangażowanego w projekt.

W ramach przedmiotowej umowy Fundacja zobowiązała się do:

* przeprowadzenia badań nad uregulowaniami prawnymi w zakresie roli prokuratorów i sędziów w polskim systemie prawnym i sądowniczym oraz wykorzystywanych sposobów ich szkolenia,

* stworzenia modelu szkolenia z zakresu sprawiedliwości naprawczej i mediacji właściwego dla naszego kraju,

* organizacji seminarium szkoleniowego w celu zastosowania wypracowanego modelu szkoleniowego wraz z ewaluacją (udział w seminarium będzie odpłatny dla uczestniczących w nim sędziów i prokuratorów; uczestnicy szkolenia będą opłacać udział w seminarium poprzez bezpośrednią wpłatę środków na konto koordynatora projektu, czyli Europejskiego Forum XYZ; koszt organizacji seminarium, będzie stanowić koszt refundowany przez KE),

* stworzenia raportu opisującego uregulowania prawne w zakresie roli prokuratorów i sędziów w polskim systemie prawnym oraz raportu z przeprowadzonego seminarium szkoleniowego i badań oceniających to seminarium.

Opisany projekt finansowany jest w 79,78% ze środków przyznanych jako grant (dotacja) przez KE, a w 20,22% ze środków własnych partnerów. Granty takie definiowane są jako dotacje na rzecz osób trzecich, które są zaangażowane w obszarach aktywności Unii Europejskiej. Środki na realizację omawianego projektu będą pochodzić z budżetu Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Wnioskodawca wskazał, że przyznany grant jest dotacją celową. Realizacja projektu będzie następowała w oparciu o budżet projektu stanowiący integralną część umowy, a refundacja kosztów kwalifikowalnych będzie następowała na zasadzie refundacji faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w oparciu o przedkładane rozliczenia. Uruchamianie kolejnych transz płatności przez KE będzie następowało po zrealizowaniu 70% wydatków pochodzących z transzy poprzedniej; końcowe rozliczenie nastąpi w ostatniej transzy).

W przedmiotowej sprawie należy zatem stwierdzić, że Fundacja jako partner projektu pn. "Kształtowanie i tworzenie szkolenia pracowników sądownictwa z zakresu sprawiedliwości naprawczej w kierunku podejścia europejskiego" otrzymuje na podstawie umowy o grant zawartej przez Koordynatora projektu z Komisją Europejską środki pomocowe w postaci grantu (dotacji celowej) z budżetu Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Tym samym środki otrzymane z tytułu realizacji przedmiotowego projektu od Komisji Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ - jak wykazano powyżej - dochody uzyskane od organizacji międzynarodowych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego w myśl ww. przepisu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do środków pomocowych otrzymanych przez Fundację jako partnera z Komisji Europejskiej na realizację projektu należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia wyłączenia z kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej na realizację projektu tytułem wstępu wskazać należy, że o "projekcie europejskim" mówimy wtedy, gdy przy jego realizacji zaangażowane są środki z Unii Europejskiej i kiedy poprzez swoje cele czy rezultaty nabiera on także wymiaru europejskiego.

Budżet projektu europejskiego budowany jest w podziale na koszty kwalifikowane (tekst jedn.: kwalifikujące się do refundacji) i niekwalifikowane oraz szczegółowe podkategorie, zgodnie z kryteriami określonymi w konkretnym programie, w ramach którego jest on finansowany. Pojęcie wydatków kwalifikowanych dotyczy wszystkich pieniężnych wydatków i rzeczowych wkładów związanych z realizacją projektu.

Ustalenie, jakie wydatki i na jakich warunkach można uznać za kwalifikujące się do refundacji jest jednym z podstawowych aspektów ubiegania się o środki europejskie.

Kwalifikowalność wydatków oznacza, że dany wydatek jest niezbędny do wykonania projektu i bezpośrednio jest z nim związany. Kategorie wydatków kwalifikowanych muszą być ściśle powiązane z projektami, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach danego działania stanowiącego element programu operacyjnego. Należy to rozumieć w ten sposób, że kwalifikowalność wydatków ściśle wiąże się z kwalifikowalnością projektów, tzn. wydatek jest kwalifikowalny, jeśli został poniesiony w ramach projektu kwalifikującego się do wsparcia. Są to tylko ogólne reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków. Obok nich istnieje szereg zasad szczególnych, które określone są w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach danego projektu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tym samym na gruncie podatkowym w rozpatrywanej sprawie wydatki kwalifikowane Fundacji, pokryte środkami wolnymi od opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, użyte w przywołanym art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie "bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)" dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane np. z dotacji celowej.

Zatem po otrzymaniu grantu podatnik jest zobowiązany do skorygowania - zmniejszenia - kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania - zwiększenia - podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej.

Nadmienić przy tym należy, że kwoty stanowiące wkład własny dotyczą z reguły bieżącego funkcjonowania podmiotu, poprawienia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki niekwalifikowane nie są sfinansowane z uzyskanej dotacji, która stanowi przychód wolny od podatku, lecz ze środków własnych, nie są zatem wykluczone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że opisane we wniosku koszty finansowane ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej są kosztami nie stanowiącymi kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 przedmiotowej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia z kosztów podatkowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od Komisji Europejskiej na realizację projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl