Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-951/11-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 22 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji spółek z siedzibą na terenie RP przez narodowy fundusz inwestycyjny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji z siedzibą na terenie RP przez narodowy fundusz inwestycyjny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Narodowy Fundusz Inwestycyjny, dalej: NFI) posiada akcje spółek z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach działalności NFI zamierza dokonać sprzedaży niektórych z posiadanych akcji (dalej jako: "zbywane akcje").

Wnioskodawca rozważa sprzedaż Zbywanych akcji na rzecz funduszu typu SIF/SICAV działającego w formie spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (dalej jako: "Nowa Spółka"). Istotne warunki sprzedaży akcji zostaną uregulowana w umowie zbycia akcji. W szczególności w umowie sprzedaży zostanie określona cena sprzedaży i termin płatności. Dodatkowo, NFI rozważa również objęcie udziałów w Nowej Spółce, Jeżeli doszłoby do objęcia udziałów, objęcie to nastąpiłoby za wkład pieniężny zgodnie z prawem luksemburskim.

Wobec powyższego może dojść do sytuacji, w której po stronie NFI powstanie należność z tytułu zapłaty przez Nową Spółkę ceny sprzedaży akcji oraz zobowiązanie do dokonania wpłaty na kapitał Nowej Spółki.

W konsekwencji możliwe są następujące sytuacje:

Sytuacja nr 1

Wynagrodzenie z tytułu nabycia Zbywanych akcji byłoby zapłacone przez Nową Spółkę pieniężnie na rachunek bankowy NFI. Wpłata na kapitał Nowej Spółki będzie dokonana w formie pieniężnej przez NFI.

Sytuacja nr 2

W sytuacji gdyby NFI zdecydowało się na objęcie udziałów w Nowej Spółce za wkład pieniężny po stronie NFI powstałoby zobowiązanie do wpłat na kapitał zakładowy Nowej Spółki. Z kolei wynagrodzenie z tytułu Zbywanych akcji będzie stanowić należność NFI od Nowej Spółki. W takiej sytuacji celem zmniejszenia kosztów transakcyjnych po stronie NFI, rozliczenie ceny sprzedaży Zbywanych akcji zostanie dokonane poprzez potrącenie tej należności ze zobowiązaniem z tytułu sprzedaży akcji oraz ewentualne rozliczenie pozostałej kwoty pieniężnie.

W takim przypadku zostałoby zawarte dodatkowe porozumienie zgodnie z którym zostałoby dokonane odpowiednie potrącenie. Przedmiotowe porozumienie określałoby jaka część ceny sprzedaży zostanie uregulowana przez potrącenie a jaka część zostanie zapłacona na rzecz NFI w formie pieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany przez NFI z tytułu sprzedaży akcji będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od wybranego sposobu zapłaty wybranego przez strony transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez NFI z tytułu sprzedaży akcji będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej jako: "ustawa o p.d.o.p.") niezależnie od sposobu zapłaty wybranego przez strony transakcji tj. niezależnie od tego czy nastąpi zapłata pieniężna czy też zapłata poprzez potrącenie wzajemnych należności ze zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o p.d.o.p., dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), pochodzące z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy powyższego przepisu, zwolnieniu od podatku podlegają m.in. dochody z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z intencją, Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji sprzedaży akcji. Umowa sprzedaży akcji będzie regulować warunki transakcji oraz będzie określać cenę sprzedaży akcji. W konsekwencji przedmiotowej transakcji właścicielem Zbywanych akcji będzie Nowa Spółka. Jednocześnie, po stronie Nowej Spółki powstanie zobowiązanie z tytułu zapłaty ceny nabycia. W przypadku zaistnienia Sytuacji nr 1 wynagrodzenie zostanie zapłacone w formie pieniężnej. W ocenie Wnioskodawcy dochód uzyskany przez NFI z tytułu sprzedaży akcji będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o p.d.o.p.

Analogiczna sytuacja będzie w przypadku gdy zapłata ceny nastąpi w wyniku potrącenia wzajemnych zobowiązań i należności (Sytuacja nr 2). W takim przypadku także zostanie zawarta umowa sprzedaży akcji, która będzie regulować warunki transakcji oraz będzie określać cenę sprzedaży. Jeżeli jednak po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązanie wobec Nowej Spółki, Wnioskodawca może zawrzeć z Nową Spółką porozumienie, na mocy którego dojdzie do potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań.

Zgodnie z art. 498 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Jednocześnie, zgodnie z art. 498 § 2 kodeksu cywilnego, wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Tym samym, jeżeli należność NFI będzie niższa niż należność Nowej Spółki, wówczas pozostała kwota ceny sprzedaży akcji zostanie uregulowana przez Nową Spółkę w formie pieniężnej.

Jak wskazał Wnioskodawca, w analizowanym przypadku może dojść do sytuacji, że NFI będzie dłużnikiem i wierzycielem Nowej Spółki, a Nowa Spółka może być dłużnikiem i wierzycielem NFI. W takiej sytuacji mogłoby zatem dojść do potrącenia wzajemnych zobowiązań i należności. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy fakt, czy zapłata zostanie rozliczona w formie pieniężnej czy też poprzez potrącenie nie wpływa na skutki podatkowe samej sprzedaży (w zakresie przewidzianego ustawą o p.d.o.p. zwolnienia od podatku dochodowego).

W konsekwencji, niezależnie od tego czy Spółka otrzyma zapłatę pieniężną czy też zapłata ceny sprzedaży nastąpi w wyniku potrącenia, transakcja sprzedaży akcji przez NFI będzie podlegać zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl