Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-883/14-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Fundacja (dalej "Fundacja"), realizuje cele, które zgodnie z treścią jej Statutu obejmują w szczególności:

1.

działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:

a.

pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

b.

opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

c.

przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,

d.

opiekę i wsparcie osób chorych,

e.

organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;

2.

działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, w szczególności:

a.

wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,

b.

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,

c.

pielęgnowanie polskości,

d.

upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,

e.

upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,

f.

upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;

3.

działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań zmierzających do:

a.

rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki,

b.

wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego, w tym w gospodarce;

4.

dobroczynność.

Statut Fundacji przewiduje, że powyższe cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, obejmującej m.in. udzielanie darowizn, przyznawanie stypendiów.

Fundacja zamierza realizować Program (dalej "Program"). Regulamin Programu zostanie uchwalony przez Zarząd Fundacji i zostanie opublikowany na jej stronie internetowej.

Ideą Programu jest niesienie pomocy finansowej osobom kształcącym się na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych osób, a przez to działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w obszarach takich jak oświata i wychowanie, nauka i technika, kultura fizyczna i sport, opieka i pomoc społeczna.

Celem Programu jest pomaganie osobom kształcącym się na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich prowadzonych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej realizujące zadania placówek oświatowo-wychowawczych lub edukacyjnych, w zakresie szkolnictwa wyższego bądź edukacji podyplomowej (dalej zwanych "Szkołami", a osoby te Studentami, Doktorantami lub Beneficjentami), którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej w tym materialnej, a brak - między innymi - środków finansowych ogranicza im zdolność podjęcia nauki bądź znacząco uniemożliwia pokrycie kosztów z nią związanych. Kryteria przyznawania konkretnych form pomocy finansowej, w tym stopień trudności sytuacji materialnej, definiują zapisy regulaminu dotyczące poszczególnych form pomocy finansowej przewidzianej przez Program.

Do udziału w Programie uprawnione są tylko osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 35 roku życia. Z zastrzeżeniem warunków określonych w regulaminie, Programem objęci mogą zostać:

* studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe lub zapomogę,

* doktoranci (osoby formalnie przyjęte na studia doktoranckie prowadzone przez Szkołę), którzy mogą ubiegać się o stypendium socjalne, doktoranckie lub zapomogę.

Beneficjenci muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie muszą być obywatelami polskimi.

W ramach pomocy udzielanej na podstawie Programu ww. potencjalni Beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie:

a.

stypendium socjalnego;

b.

stypendium naukowego;

c.

stypendium doktoranckiego;

d.

zapomogi.

Beneficjent może otrzymywać Stypendium socjalne, naukowe, doktoranckie lub zapomogę przez okres trwania studiów. Ukończenie studiów powoduje ustanie prawa do otrzymywania pomocy finansowej od Fundacji.

Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód nie pozwala na pokrycie co najmniej 50% przewidywanych miesięcznych wydatków. Stypendium socjalne Student lub Doktorant może przeznaczyć w szczególności na: zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych i toaletowych, środków czystości, lekarstw i innych materiałów medycznych, artykułów papierniczych, książek edukacyjnych i dydaktycznych, zakwaterowanie, czesne oraz dojazdy do Szkoły.

Stypendium socjalne Student lub Doktorant może otrzymać począwszy od pierwszego roku studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września do 30 czerwca), może być jednak przyznane na okres krótszy bądź dłuższy.

Podstawą do oceny sytuacji materialnej Studenta lub Doktoranta jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie Studenta oraz wydatków, w tym wysokość czesnego, które Student obowiązany jest płacić, a które ma wpływ na jego sytuację materialną oraz sytuację rodzinną i inne stale ponoszone koszty. Wysokość dochodu wszystkich członków rodziny Student lub Doktorant poświadcza we właściwym Urzędzie Skarbowym lub w przypadku rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego w Urzędzie Gminy.

Stypendium naukowe Fundacja przyznaje Studentom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się wyjątkowymi predyspozycjami, talentem i pracowitością skutkującą bardzo dobrymi wynikami w nauce, określonymi w Regulaminie Programu, będącym w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie pozwala na pokrycie co najmniej 30% przewidywanych miesięcznych jego wydatków.

Stypendium naukowe Student może przeznaczyć w szczególności na zakup pomocy naukowych, sprzętów sportowych, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów uczestnictwa w kursach np. językowych, szkoleniach, kołach naukowych, pokrycie kosztów uczestnictwa w dodatkowych zajęciach np. na basenie oraz czesne.

Stypendium naukowe może otrzymać Student, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.

zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów;

b.

nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów średnią nie niższą niż 4.5, w tym zaliczył w terminie wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów; przy czym Fundacja może wziąć pod uwagę odmienne zasady liczenia średniej na poszczególnych kierunkach i uwzględnić średnią niższą. W przypadku niższej średniej Fundacja może wziąć pod uwagę specjalne osiągnięcia kandydata np.: publikacje, konkursy, udział w konferencjach naukowych.

Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium doktoranckie w szczególności na realizację badań, uczestnictwo w konferencjach naukowych, czy pokrycie kosztów przewodu doktorskiego.

Doktorant, w ramach wstępnej weryfikacji zobligowany jest przedstawić Fundacji dodatkową dokumentację dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą zwykłą, zawierającą koncepcję rozprawy doktorskiej, w tym problemu badawczego, celów, przyjętych metod badawczych, charakterystyki planowanych badań, harmonogramu pracy; życiorys oraz charakterystykę dotychczasowego dorobku Doktoranta; kopię pisemnej zgody promotora na sprawowanie opieki naukowej nad Doktorantem.

Przyznanie Doktorantowi Stypendium doktoranckiego wymaga regularnego, raz na semestr, przedstawiania Fundacji sprawozdania z postępów prac, które zostały zrealizowane w czasie pobierania takiej pomocy finansowej wraz z planem pracy na kolejny semestr zaakceptowany przez promotora Doktoranta.

Dodatkowym warunkiem utrzymania Stypendium doktoranckiego jest wywiązanie się Doktoranta z obowiązków dydaktycznych lub/i organizacyjnych zleconych przez daną Szkolę, na poświadczenie czego Doktorant zobowiązany jest przekazywać raz na semestr wykaz zrealizowanych zajęć / prowadzonych seminariów i innych, poświadczony przez promotora lub upoważnionego pracownika dziekanatu.

Zapomoga może być przyznana Studentowi lub Doktorantowi, który został już wpisany na listę Beneficjentów Programu i u którego zachodzi jedna z następujących przesłanek:

* znalazł się w trudnej sytuacji losowej (za sytuację losową uznaje się np.: kradzież, pożar, powódź; utratę pracy przez Studenta bądź członka jego Rodziny wskutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu);

* znalazł się w trudnej sytuacji zdrowotnej (np.: wykryto u niego ciężką chorobę, ucierpiał w wypadku);

* znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej (np.: został sierotą, półsierotą, matką bądź ojcem samotnie wychowującym dziecko; wykryto ciężką chorobę u członka jego Rodziny w skutek czego jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu).

O zapomogę można się starać w ciągu 1 miesiąca od daty zaistnienia nagłego zdarzenia, o którym mowa powyżej. Zapomoga związana jest z jednym zdarzeniem nagłym i przyznawana jest jednorazowo w związku z tym jednym zdarzeniem. Możliwe jest otrzymanie kilku zapomóg, jeżeli ich przyznanie uzasadnia zaistnienie kilku wyżej wymienionych okoliczności. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody uzyskiwane przez Fundację w zakresie, w jakim są one przeznaczane na sfinansowanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Fundację w zakresie, w jakim są one przeznaczane na sfinansowanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są "dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej Inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele". Natomiast art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p. stanowi, że:

"Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego."

Oznacza to, że inne podmioty niż wymienione powyżej, a więc również fundacje, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, warunkiem zwolnienia dochodów np. fundacji od podatku jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

a.

przeznaczenie dochodów na któryś z celów wymienionych w tym przepisie oraz

b.

wskazanie tego celu jako celu działalności fundacji w jej statucie.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego, którego dotyczy niniejszy wniosek, należy wskazać, że w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wymienione są m.in. następujące cele statutowe: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Z kolei Statut Fundacji jako cele jej działalności wymienia m.in. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzająca do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, działalność naukową i naukowo-techniczną oraz dobroczynność.

Są to cele tożsame z niektórymi z celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. co oznacza, że dochody Fundacji przeznaczone na te cele spełniają przestanki do zwolnienia ich od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Fundacji wydatkowane na przyznane w ramach Programu stypendia socjalne, stypendia naukowe, stypendia doktoranckie oraz zapomogi są przeznaczone na wskazane powyżej cele, wymienione w Statucie Fundacji oraz w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Po pierwsze, wypłacane w ramach programu stypendia i zapomogi służą realizacji działalności oświatowej, a w przypadku stypendiów doktoranckich oraz zapomóg wypłacanych doktorantom również działalności naukowej. Świadczenia te mają bowiem na celu umożliwienie zdobycia wykształcenia przez ich Beneficjentów, a w przypadku doktorantów - także sfinansowanie prowadzonych przez nich badań naukowych.

Jak bowiem wspomniano na wstępie, celem Programu jest pomaganie osobom kształcącym się na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym materialnej, a brak - między innymi - środków finansowych ogranicza im zdolność podjęcia nauki bądź znacząco uniemożliwia pokrycie kosztów z nią związanych.

Po drugie zaś, przekazywane w ramach Programu świadczenia dla studentów i doktorantów mieszczą się również w pojęciu "pomocy społecznej" oraz "dobroczynności". W przepisach u.p.d.o.p. brak jest ich definicji, w związku z czym w celu dokonania ich wykładni należy odwołać się do ich potocznego znaczenia.

Zgodnie z definicją słownikową (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.), "dobroczynność" to "działalność polegająca na niesieniu pomocy materialnej ubogim, filantropia", natomiast "pomoc społeczna" to "instytucja (lub zespół instytucji) zajmująca się pomocą ludziom potrzebującym, pozbawionym środków do życia". Z kolei w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)"pomoc społeczna" definiowana jest jako "instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".

Przekazywanie przez Fundację w ramach Programu stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów mieści się w powyższej definicji "dobroczynności" i "pomocy społecznej". Przesłanką wypłacenia tych świadczeń jest bowiem ciężka sytuacja życiowa, w tym materialna Beneficjentów, polegająca w szczególności na niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb z uzyskiwanych dochodów (np. przesłanką uzyskania stypendium socjalnego jest uzyskiwanie dochodów niepozwalających na pokrycie 50% miesięcznych wydatków, a w przypadku stypendium naukowego - 30% przewidywanych wydatków) albo trudna sytuacja losowa (np.: kradzież, pożar, powódź; utratę pracy przez Studenta bądź członka jego Rodziny), zdrowotna lub rodzinna - co jest przesłanką uzyskania zapomogi.

Całokształt przedstawionych okoliczności przemawia zatem za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, iż dochody uzyskiwane przez Fundację w zakresie, w jakim są przeznaczone na sfinansowanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie podkreślenia wymaga, że w przedmiotowej sprawie należy mieć na względzie postanowienia art. 17 ust. 1a, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl