Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-88/08-2/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 7 października 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków poniesionych na organizację uroczystości jubileuszowych za koszt uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania wydatków poniesionych na organizację uroczystości jubileuszowych za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z okazji stulecia warszawskiego tramwaju elektrycznego Spółka zorganizowała uroczystości jubileuszowe. Poniosła wydatki, które dotyczyły organizacji konferencji, uroczystej gali, uroczystego wręczenia medali zasłużonym pracownikom i emerytom, uroczystości otwartych. Z programu uroczystości wnikało, że składała się ona z trzech części:

1.

Międzynarodowej Konferencji Naukowej (dla zaproszonych uczestników - pracowników Spółki oraz osób z zewnątrz) dotyczącej umów o świadczenie usług publicznych w zakresie drogowego transportu pasażerskiego. Podczas konferencji wygłoszono 4 referaty, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej a międzynarodową organizacją zrzeszająca przewoźników U, przerwa kawowa i lunch,

2.

Uroczystości dla pracowników oraz emerytów firmy) na której zaprezentowano program artystyczny, wręczano medale obecnym pracownikom i byłym (emerytowanym),

3.

G Jubileuszowej (dla zaproszonych uczestników - obecnych i emerytowanych pracowników Spółki oraz osób z zewnątrz), w ramach której zaprezentowano program artystyczny, wręczano pracownikom i ważnym dla spółki kontrahentom odznaczenia, medale pamiątkowe i odbył się poczęstunek,

4.

Uroczystości otwartych, na które składały się uroczysta msza, parada tramwajów ulicami Warszawy, dzień otwarty w zajezdniach, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, występy orkiestry zakładowej, konferencja prasowa (podczas której odbyła się promocja książki "......") oraz kursowanie zabytkowych tramwajów na trasie po mieście.

W Konferencji i Gi uczestniczyli zarówno zaproszeni goście jak i pracownicy (również - w G- emeryci TW), w uroczystości wręczania medali pamiątkowych uczestniczyli pracownicy i emeryci TW. Uroczystości otwarte były powszechnie dostępne. Spółka poniosła wydatki na najem sal wraz z kompleksową obsługą scenografię i oprawę artystyczną muzyczną ww. uroczystości, wygłoszenie referatów, tłumaczenie, wynagrodzenie osób prowadzących, catering, logistykę, ulotki informacyjne, zaproszenia, kwiaty, dyplomy, wydruk teczek, usługi konsultingowe dotyczące organizacji poszczególnych uroczystości, ochronę, opiekę medyczną, obsługę techniczną projekty i zakup medali okolicznościowych, pudełka do nich, projekty i zakup upominków jubileuszowych, druków i wydawnictw okolicznościowych oraz innych materiałów promocyjno-reklamowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki, poniesione przez Spółkę, można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części, w której były to wydatki dotyczące pracowników i byłych pracowników (emerytów) Spółki oraz w części, w której były to wydatki dotyczące uroczystości otwartych.

Wydatki dotyczące opisanych w stanie faktycznym imprez zamkniętych (Konferencja Naukowa, Gala Jubileuszowa, wręczanie medali), w części przypadającej na uczestniczących w nich pracowników i byłych pracowników (emerytów) Spółki są kosztem podatkowym (w tym koszty przyznania odznaczeń pracownikom i emerytom Spółki) jako wydatki o charakterze pracowniczym, związane z działalnością przedsiębiorstwa Spółki, poniesione w związku ze źródłem uzyskania przychodów opodatkowanych, na zasadach ogólnych przepisów art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności pracy.

Wskazane wydatki dotyczące imprez zamkniętych i innych zdarzeń jubileuszu, gdzie Spółka poniosła konkretnie adresowane wydatki w części przypadającej na zaproszonych uczestników z zewnątrz, nie stanowią kosztu podatkowego należy je traktować jako reprezentację w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy to odpowiedniej części wydatków na najem sal, catering, obsługę gastronomiczną, artykuły spożywcze, kwiaty, oprawę scenograficzną hotel, taksówki, zaproszenia, upominki, medale pamiątkowe, projekt (konsulting), organizację, ochronę, obsługę artystyczną wygłoszenie referatów, tłumaczenie, wynagrodzenie osób prowadzących obsługę techniczną oraz medyczną imprezy. Wydatki wymienione powyżej, wobec niemożności przypisania konkretnych kwot wydatków do konkretnie wskazanych osób, można podzielić na stanowiące koszt podatkowy i niestanowiące kosztu podatkowego, stosując parytet na podstawie liczby określonych uczestników imprezy - pracowników Spółki i osób z zewnątrz. Wydatki dotyczące uroczystości otwartych - jako, że służą one promocji marki, przedsiębiorstwa Spółki i rzetelności świadczonych przez nią usług, stanowią koszt podatkowy, na zasadach ogólnych przepisów art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie zaś wskazanych kosztów nie można utożsamiać z reprezentacją wymienioną w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, gdyż nie spełniają one przesłanek, występującej w obrocie prawnym interpretacji pojęcia "reprezentacja": "okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną". "Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego." (Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2008 r. ILPB3/423-222/07-4/MC). Kosztami podatkowymi są wydatki dotyczące projektu, wytworzenia, zakupu, dystrybucji i prezentacji materiałów reklamowo-promocyjnych (druki, wydawnictwa, gadżety z logo Spółki, reklamowo-promocyjny wystrój wnętrz), obsługi technicznej uroczystości otwartych, w tym także obsługi konferencji prasowej promującej w mediach działalność usługową Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl