Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 stycznia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-829/13-4/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października.2013 r. (data wpływu 9 października.2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu zawarcia transakcji typu swap (przychody, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie skutków z tytułu zawarcia transakcji typu swap (przychody, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest komandytariuszem spółki osobowej prawa handlowego, A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka). Udział Wnioskodawcy w przychodach i kosztach Spółki, zgodnie z umową spółki wynosi 99,00%. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. wykonywanie robót ogólnobudowlanych, kupno i sprzedaż nieruchomości, wynajem i zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

W sierpniu 2013 r. Spółka nabyła budynek biurowy (dalej: Budynek) od innej spółki z grupy Ag w Polsce (dalej: Zbywający).

Wraz z prawem własności do budynku nabyte zostało przez Spółkę prawo użytkowania wieczystego gruntu, prawo własności niezbędnej infrastruktury znajdującej się w budynku oraz prawo własności budowli posadowionej na gruncie w postaci parkingu (przedmiot transakcji zwany dalej: Nieruchomością).

Zgodnie z postanowieniami art. 678 Kodeksu cywilnego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z najemcami Budynku umów najmu z mocy prawa przeszły na nabywcę Nieruchomości.

Przed sprzedażą Budynek był obciążony zobowiązaniami wynikającymi z zawartej z bankiem (dalej: Bank) przez Zbywającego umowy kredytu zaciągniętego w walucie euro.

W związku z nabyciem Nieruchomości Spółka zaciągnęła kredyt bankowy w celu sfinansowania części ceny nabycia. Oznacza to, iż zobowiązanie wynikające z umowy kredytowej Zbywającego nie zostało przeniesione na Spółkę.

Jednocześnie, Zbywający miał zawartą z Bankiem umowę długoterminową typu SWAP na stopę procentową (ang. Interest Rate Swap, IRS) mającą na celu ograniczenie ryzyka stóp procentowych przy spłacie oprocentowania od wyżej wymienionego kredytu.

Na mocy umowy SWAP strony zobowiązały się do wymiany serii płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętego przez Zbywającego kredytu w walucie obcej. Płatności te liczone były od kwoty udzielonego kredytu. Zgodnie z postanowieniami umowy SWAP, została ona zawarta na okres 2008-2015. Zgodnie z przedmiotową umową Zbywający dokonywał płatności odsetkowych co miesiąc w oparciu o stałe oprocentowanie określone przez strony w umowie. Z kolei Bank zobowiązał się do dokonywania comiesięcznych płatności odsetkowych w oparciu o zmienną stopę procentową wyliczaną każdorazowo w oparciu o stopę procentową EURIBOR za jeden miesiąc plus marża. Przy czym rozliczenie pomiędzy stronami odbywa się na zasadzie rozliczenia samej różnicy pomiędzy wartościami płatności odsetek skalkulowanymi w oparciu o wskazane wyżej dwie różne stopy procentowe. Oznacza to, że w przypadku, gdy stała stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonywał Zbywający, była niższa niż zmienna stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonywał Bank, Zbywający uzyskiwał korzyść (płatność od Banku) w wysokości różnicy pomiędzy kwotami odsetek skalkulowanymi według tych dwóch stóp procentowych. Z kolei, w sytuacji odwrotnej, tzn. gdy stała stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonywał Zbywający, była niższa niż stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonywał Bank, Zbywający ponosił koszt (musiał dokonać płatności na rzecz Banku w wysokości różnicy pomiędzy kwotami odsetek skalkulowanymi według tych dwóch stóp procentowych).

W związku z dokonaną transakcją sprzedaży, przed datą jej dokonania Zbywający dokonał spłaty kredytu bankowego, który obciążał Budynek. W konsekwencji, jak wspomniano wyżej, zobowiązanie z tytułu umowy kredytu nie było przejęte przez Spółkę jako element transakcji nabycia Nieruchomości.

Jednocześnie, Bank zgodził się dokonać wcześniejszego rozwiązania umowy SWAP, która była związana z kredytem. W konsekwencji doszło do rozwiązania umowy SWAP przez Zbywającego i zawarcia nowej umowy SWAP przez Spółkę.

Z uwagi zaś na fakt, że zgodnie z postanowieniami umowy SWAP, umowa ta miała być realizowana do 2015 r., jej przedterminowe rozwiązanie wiązałoby się dla Zbywającego z koniecznością zapłaty wszystkich pozostałych rat według wartości na moment rozwiązania. Do takiej spłaty, za zgodą Banku, nie doszło. Jednakże, Bank uzależnił swoją zgodę na wspomniane wyżej rozwiązanie umowy SWAP od przejęcia przez Spółkę zobowiązania Zbywającego z tytułu rozwiązania umowy. Zobowiązanie to objęło zdyskontowaną wartość przyszłych płatności odsetkowych dokonywanych według warunków ustalonych w umowie SWAP.

Bank ustalił zdyskontowaną wartość płatności wynikających z umowy SWAP za okres od daty zamknięcia umowy SWAP do daty wygaśnięcia umowy, tj. do 2015 r. Wartość ta okazała się negatywna - tzn. stanowiła zobowiązanie względem Banku. W ramach transakcji sprzedaży Nieruchomości doszło do przejęcia przez Spółkę tego zobowiązania w ten sposób, że wartość tego zobowiązania stanowiła zgodnie z umową sprzedaży Nieruchomości jeden z elementów płatności za Nieruchomość. Innymi słowy, Strony umowy sprzedaży Nieruchomości postanowiły, że przejęcie przez Spółkę długu Zbywającego z tytułu umowy SWAP będzie stanowiło sposób zapłaty części ceny sprzedaży.

W związku z powyższym Spółka zawarła z Bankiem nową umowę SWAP (dalej: SWAP 2) według nowych warunków na kwotę główną odpowiadającą kwocie, w stosunku do której nastąpiło zamknięcie umowy SWAP ze Zbywającym. Jednocześnie, warunki dotyczące dokonywania płatności odsetkowych przez Spółkę zostały ustalone na poziomie rynkowym, jednakże w taki sposób, że uwzględniają konieczność rozliczenia zdyskontowanej wartości SWAP stanowiącej potencjalną wierzytelność Banku wynikającą z wyceny SWAP opisanej powyżej.

Obecnie Spółka jest stroną nowej umowy SWAP 2 i z tego tytułu co miesiąc dokonuje rozliczenia płatności odsetkowych na rzecz Banku. Ponadto, Spółka dokonuje zakupu waluty obcej w celu dokonania płatności odsetkowej na rzecz Banku, w związku z tym że rozliczenie pod umową SWAP 2 dokonywane jest w walucie euro. W związku z tym, powstaje po jej stronie przychód lub koszt wynikający z różnicy kursów wymiany walut pomiędzy dniem zakupu waluty a dniem wpłaty należności odsetkowych z tytułu kredytu na rzecz Banku.

Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że podobny mechanizm rozliczenia transakcji SWAP został zastosowany w 2012 r., w związku z transakcją sprzedaży innego budynku będącego własnością Zbywającego na rzecz innego podmiotu z grupy (którego wspólnikiem jest również Wnioskodawca). Z uwagi na fakt, że pierwotnie kredyt bankowy zaciągnięty przez Zbywającego obciążał oba budynki Zbywającego (tekst jedn.: zarówno Budynek jak i budynek będący przedmiotem sprzedaży w 2012 r.), a w konsekwencji pierwotna umowa SWAP związana była z zabezpieczeniem kredytu na oba budynki, w momencie pierwszej sprzedaży budynku umowa SWAP uległa tylko częściowemu rozwiązaniu - w części, w której kredyt obciążał budynek sprzedany przez Zbywającego w 2012 r.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazać, że sposób rozliczenia nowej umowy SWAP zawartej przez nabywcę budynku Zbywającego w 2012 r. został potwierdzony w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2013 r., nr IPPB3/423-225/13-2/AG.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku gdy Spółka będzie dokonywała płatności na rzecz Banku w związku z rozliczeniem umowy SWAP 2, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, odpowiednio w przychodach lub kosztach uzyskania przychodu, wyniku na realizacji transakcji SWAP (w wysokości różnicy pomiędzy kwotą odsetek wyliczoną w oparciu o stałą stopę procentową określoną w umowie SWAP 2, a kwotą odsetek obliczoną w oparciu o zmienną stopę procentową, według której płatności odsetkowych dokonuje Bank) w dacie dokonywania poszczególnych płatności.

2. Czy w przedstawionym słanie faktycznym Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania różnic kursowych narosłych na własnych środkach od płatności dokonywanych na rzecz Banku z tytułu realizacji umowy SWAP 2 w kwotach wynikających z różnicy między wartościami nabytych w celu dokonania rozliczeń umowy SWAP 2 środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu, a wartością tych środków w dniu zapłaty, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. pyt. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku gdy Spółka będzie dokonywała płatności na rzecz Banku w związku z rozliczeniem umowy SWAP 2, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpowiednio w przychodach lub kosztach uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, wyniku na realizacji transakcji SWAP w dacie dokonywania poszczególnych płatności. Wynik ten będzie rozpoznany w wysokości różnicy pomiędzy kwotą odsetek wyliczoną w oparciu o stałą stopę procentową określoną w umowie SWAP 2, a kwotą odsetek obliczoną w oparciu o zmienną stopę procentową, według której płatności odsetkowych dokonuje Bank.

1. W przypadku, gdy wynik na realizacji transakcji SWAR 2 będzie pozytywny, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT) proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki.

Odpowiednio, w przypadku, gdy wynik na realizacji transakcji SWAP będzie negatywny, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpowiedniego kosztu uzyskania przychodu.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów uwzględnionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Z uwagi na ogólny charakter powyższej definicji ustawowej, każdorazowe poniesienie wydatku przez podatnika powinno podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji prawnej. Kosztem uzyskania przychodu są wydatki bezpośrednio wpływające na uzyskanie konkretnych przychodów oraz takie, których nie można określić powiązać z konkretnymi przychodami, albo są one racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do osiągnięcia przychodu.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zaznacza, że wydatki ponoszone na realizację umowy SWAP 2 są zatem ponoszone bezpośrednio w celu uzyskania przychodów, jakimi są m.in. przychody z wynajmu powierzchni biurowych znajdujących się w Budynku. Bez zawarcia przedmiotowej umowy SWAP 2, na warunkach uwzględniających zobowiązanie Zbywającego względem Banku, jak wskazano w opisie sianu faktycznego, nie byłoby możliwe nabycie Budynku, który generuje przychód dla Wnioskodawcy.

Dodatkowo, zawarcie umowy SWAP 2 miało na celu zabezpieczenie ryzyka zmienności stóp procentowych przy spłacie oprocentowania od kredytu, przez co może się przyczyniać do zabezpieczenia źródła przychodów. Zawieranie umów długoterminowych typu SWAP stanowi standardową operację na rynku, która ma na celu zabezpieczać źródła przychodów. W niniejszym stanie faktycznym umowa SWAP 2 została zawarta dla zabezpieczenia umowy kredytu bankowego, który Spółka zawarła odrębnie na sfinansowanie zakupu Nieruchomości.

Ponadto, umowa SWAP 2 może sama z siebie generować przychód. W przypadku bowiem, gdy stała stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonuje Spółka, jest niższa niż zmienna stopa procentowa, odpowiadająca wysokości EURIBOR za jeden miesiąc (według której płatności odsetkowych dokonuje Bank), Wnioskodawca uzyska korzyść majątkową, którą powinien rozpoznać jako przychód proporcjonalnie do jego udziału w zysku Spółki.

Zatem w przypadku, gdy wynik na realizacji transakcji SWAP 2 będzie negatywny, należy uznać, że korespondujący wydatek został poniesiony w racjonalny i gospodarczo uzasadniony sposób. Powinien on być zatem rozpoznany dla celów podatkowych przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki.

2. Specyfika transakcji typu SWAP procentowy, opisanej w stanie faktycznym, polega na tym, że w przypadku, gdy stała stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonuje Spółka, jest niższa niż zmienna stopa procentowa, odpowiadająca wysokości EURIBOR za jeden miesiąc (według której płatności odsetkowych dokonuje Bank), Spółka uzyskuje korzyść majątkową w wysokości różnicy pomiędzy kwotami odsetek skalkulowanymi według tych dwóch stóp procentowych.

Z kolei, w sytuacji odwrotnej, tzn. gdy stała stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonuje Spółka, jest niższa niż stopa procentowa, według której płatności odsetkowych dokonuje Bank, Spółka ponosi stratę. Wysokość tej straty odpowiada różnicy pomiędzy wysokością płatności odsetkowej skalkulowanej według stopy procentowej właściwej dla płatności Spółki, a wartością płatności odsetkowej, którą Spółka ponosiłaby, gdyby płatności odsetkowe Spółki wyliczane były w oparciu o zmienną stopę procentową, bazującą na stopie EURIBOR za jeden miesiąc.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynik na transakcji w związku z rozliczeniem umowy SWAP 2, będzie w całości stanowić jego przychód podatkowy lub koszt podatkowy w dacie dokonywania poszczególnych płatności odsetkowych w proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki (zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT). Dopiero w tym momencie dochodzi bowiem do poniesienia kosztu bądź realizacji przychodu z tytułu rozliczenia transakcji SWAP 2 dla celów podatkowych. W związku z tym, że przedmiotowe płatności zawierają w sobie zarówno element płatności odsetek jak i element różnic kursowych, dla tego rodzaju płatności za dzień ich realizacji dla celów podatkowych należy uznać dzień płatności.

3. Jak wskazano w stanie faktycznym, warunki umowy SWAP 2 zostały ustalone z uwzględnieniem zobowiązania Zbywającego względem Banku, które stanowiło formę zapłaty za Nieruchomość.

Mimo tego, że na ustalenie warunków umowy SWAP 2 częściowo wpływ miały zobowiązania wynikające z umowy SWAP zawartej przez Zbywającego, to skutki podatkowe związane z realizacją umowy SWAP 2 pojawiają się dopiero w Spółce. Realizacja SWAP 2, tzn. zarówno uzyskanie ewentualnego przychodu w postaci wyniku wynikającego z zawartej umowy SWAP 2, jak i poniesienie kosztu z tego tytułu ma miejsce po dniu zamknięcia umowy SWAP Zbywającego i po dniu zawarciu nowej umowy SWAP 2 przez Spółkę.

Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że umowa SWAP 2, z tytułu której Wnioskodawca będzie rozpoznawał przychód podatkowy lub ponosił koszt podatkowy stanowi odrębny stosunek zobowiązaniowy od umowy SWAP Zbywającego. Umowa SWAP, której stroną był Zbywający, zostanie rozwiązana i przestanie obowiązywać, podczas gdy Spółka zawarła zupełnie nowy stosunek zobowiązaniowy, na nowych warunkach, tj. SWAP 2.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynik z realizacji umowy SWAP 2 Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać dla celów podatkowych, odpowiednio w przychodach lub kosztach uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w dacie dokonania danej płatności przez Spółkę.

Ad. pyt. 2

Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, będzie uprawniony na podstawie art. 5 ustawy o CIT do rozpoznawania różnic kursowych narosłych na własnych środkach od płatności dokonywanych na rzecz Banku z tytułu realizacji urnowy SWAP 2 w kwotach wynikających z różnicy między wartością środków pieniężnych nabytych w celu dokonania rozliczeń urnowy SWAP 2 w walucie obcej w dniu ich wpływu, a wartością tych środków w dniu zapłaty, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o CIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapiały lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (pkt 4 i 5 nie znajdują zastosowania w sprawie - przyp. Wnioskodawcy). Dodatkowo, jeżeli kurs faktycznie zastosowany nie będzie spełniał warunków wymienionych w art. 15a ust. 5 ustawy o CIT, zastosowanie może znaleźć kurs średni NBP zgodnie z art. 15a ust. 6 ustawy o CIT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków tub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (pkt 4 i 5 nie znajdują zastosowania w sprawie - przyp. Wnioskodawcy).

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że powstanie dodatnich różnic kursowych, stanowiących przychód Wnioskodawcy (w proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT) lub ujemnych różnic kursowych, stanowiących koszt podatkowy Wnioskodawcy (w proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT), będzie miało miejsce, w przypadku gdy:

* Spółka nabędzie środki w walucie obcej,

* Spółka dokona zapłaty w walucie obcej korzystając z tych środków

- a wartość nabytych środków w walucie obcej w dniu ich wpływu będzie odpowiednio niższa bądź wyższa od wartości tych środków w dniu zapłaty, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (lub odpowiednio według kursu średniego NBP, jeżeli nie będą spełnione przesłanki zastosowania kursu faktycznie zastosowanego).

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane wyżej przesłanki rozpoznania różnic kursowych w przychodach lub odpowiednio kosztach podatkowych Wnioskodawcy, będą spełnione w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Spółka zawarła umowę SWAP 2 z Bankiem, na mocy której zobowiązana jest do dokonywania płatności odsetkowych w walucie obcej, wynikających z różnic pomiędzy wysokością odsetek skalkulowanych w oparciu o stopę procentową właściwą dla Spółki, a wysokością odsetek skalkulowanych w oparciu o stopę procentową, według której płatności odsetkowych dokonuje Bank.

W tym celu, Spółka dokonuje zakupu odpowiedniej kwoty waluty obcej odpowiadającej wysokości płatności odsetkowej ustalonej na dany miesiąc.

Równocześnie, Spółka wpłaca do Banku płatności odsetkowe w walucie euro. Moment ten należy uznać za moment wypływu środków zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy wartość środków pieniężnych w walucie obcej nabytych w celu dokonania rozliczeń z tytułu umowy SWAP 2 w dniu ich wpływu będzie wyższa niż wartość tych środków w dniu zapłaty (wypływu), według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania tej różnicy jako ujemnej różnicy kursowej.

Analogicznie, jeżeli pomiędzy wartością nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu a wartością tych środków w dniu zapłaty (wypływu), według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, powstanie dodatnia różnica kursowa, Wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy z tego tytułu w tej części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl