IPPB5/423-79/10-4/JC - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na opłacenie składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-79/10-4/JC Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na opłacenie składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) oraz piśmie z dnia 30 marca 2010 r. (data nadania 30 marca 2010 r., data wpływu 1 kwietnia 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-79/10-2/JC z dnia 24 marca 2010 r. (data nadania 24 marca 2010 r., data doręczenia 26 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz stowarzyszenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz stowarzyszenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną produkującą papier, tekturę i opakowania z papieru i tektury. Należymy do różnych organizacji branżowych m.in. do Stowarzyszenia P. Jest to organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim skupiająca członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi. Ponadto stowarzyszenie integruje środowisko papierników. Podstawą działania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Ponadto Stowarzyszenie wspiera rozwój przemysłu papierniczego. Działa nieprzerwanie od 1946 r. Stanowi ważne forum wymiany informacji nt. problemów dotyczących przemysłu celulozowo-papierniczego.

1.

Celem stowarzyszenia jest:

a.

integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci,

b.

reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego,

c.

prowadzenie działalności naukowo-technicznej obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy w dziedzinie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczególności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych.

2.

Cele, o których mowa w ust. 1, Stowarzyszenie P. realizuje przez:

a.

stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i aktualizacji wiedzy, między innymi poprzez organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, kursów, wystaw, pokazów, sympozjów, seminariów, odczytów, itp.,

b.

integrowanie kadry przemysłu papierniczego dla inicjowania przedsięwzięć zapewniających rozwój papiernictwa,

c.

prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami, opiniami i postulatami do administracji państwowej i terenowej, organizacji samorządowych i społecznych oraz biznesu i innych,

d.

współpracę z organizacjami papierniczymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,

e.

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym doradztwa technicznego, ekonomicznego, handlowego, organizacyjnego oraz usług wydawniczo-poligraficznych, organizacji konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń i kursów, opracowań i zestawień statystycznych i innych, z której zysk przeznacza się na realizację celów statutowych,

f.

prowadzenie działalności wydawniczej w postaci wydawania periodyków, materiałów dydaktyczno-szkoleniowych i innych oraz prowadzenie działalności poligraficznej,

g.

opiniowanie dokumentów powstających w jednostkach centralnych i terenowych, dotyczących papiernictwa i dziedzin z nim związanych,

h.

prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz przemysłu papierniczego,

i.

prowadzenie analiz rynkowych dla surowców i wyrobów przemysłu papierniczego,

j.

prowadzenie analiz dotyczących najlepszych dostępnych technik dla przemysłu papierniczego,

k.

zbieranie i przetwarzanie informacji w zakresie surowców i wyrobów przemysłu papierniczego,

l.

promocja wyrobów przemysłu papierniczego jako wyrobów przyjaznych środowisku,

m.

wspieranie rozwoju recyklingu zużytych papierów i tektur oraz ich odpadów.

Podstawą działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składka na rzecz Stowarzyszenia jest kosztem uzyskania przychodu do wysokości określonej w przepisach 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Co do zasady na mocy art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa nie są kosztem uzyskania przychodu.

Jednak ustawodawca przewidział w tym przepisie dwie sytuacje, w których składki poniesione na rzecz organizacji, do których przynależność jest dobrowolna, stanowią koszt uzyskania przychodu.

Dotyczy to m.in. składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie odrębnych ustaw do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Na tej podstawie uważamy, iż składki na rzecz organizacji zrzeszającej producentów papieru i opakowań działającej na podstawie odrębnej ustawy, tj. ustawy o stowarzyszeniach, mogą być do określonej ustawowo wysokości kosztem uzyskania przychodu.

Wydatki na rzecz Stowarzyszenia ponoszone są w celu uzyskania przychodu, a organizacja działa na podstawie ustawy. Spełnione są dwie podstawowe przesłanki do uznania składek na rzecz SPP za koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl natomiast art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

*

(lit. a) składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej oraz

*

(lit. c) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednym z wyjątków od zasady niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek w organizacjach, w których członkostwo jest fakultatywne, są zatem składki (w określonym tym przepisem limicie) na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c). Aby więc wydatek na opłacenie przedmiotowych składek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

*

wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,

*

organizacja, na rzecz której opłacane są składki zrzesza przedsiębiorców i pracodawców,

*

organizacja ta działa na podstawie odrębnej ustawy (właściwej ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii).

W przedmiotowym wniosku Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji papieru, tektury i opakowań z papieru i tektury. Wnioskodawca należy do różnych organizacji branżowych m.in. do Stowarzyszenia P. Jest to organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim skupiająca członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi. Ponadto stowarzyszenie integruje środowisko papierników. Podstawą działania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Zgodnie z § 3 Statutu Stowarzyszenia P. członkami zwyczajnymi mogą być:

a.

inżynierowie i technicy pracujący w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego przemysłu,

b.

inne osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, o ile pracują w przemyśle papierniczym lub na rzecz tego przemysłu,

c.

osoby, których osiągnięcia zawodowe uzasadniają przyjęcie na członków Stowarzyszenia,

d.

studenci.

Wobec powyższego, nie został spełniony warunek mówiący, iż organizacjami, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) są zasadniczo te z nich, które ze swej natury mogą zrzeszać tylko przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw.

Oczywiście tut. Organ nie kwestionuje, iż członkostwo w przedmiotowej organizacji można oceniać w aspekcie możliwości osiągnięcia z tego tytułu przez Wnioskodawcę przychodów czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, jednak jednoznaczne postanowienia cytowanego przepisu przesądzają, że poniesione z tego tytułu składki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, składka członkowska, opłacana przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu P. nie spełnia warunków art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym wydatek ten nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl