IPPB5/423-782/12-4/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-782/12-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Funduszu przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2012 r. (data wpływu 12 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* określenia przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych (pytanie Nr 4) - jest prawidłowe,

* określenia przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5) - jest prawidłowe,

* określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych (pytanie Nr 6) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowoprawnych planowanej restrukturyzacji.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Fundusz (dalej: Fundusz lub Wnioskodawca) jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych).

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz zostaną wydane spółce prawa holenderskiego (dalej: Spółka Holenderska) w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu większości własnościowych papierów wartościowych inkorporujących prawa wspólnika w spółce osobowej, mającej siedzibę w innym państwie, utworzonej zgodnie z przepisami prawa tego państwa, (dalej: zagraniczna spółka osobowa), w zamian za własnościowe papiery wartościowe wyemitowane przez zagraniczną spółkę osobową zgodnie z prawem jej właściwym, inkorporujące prawa do udziału w tej spółce.

Zagraniczna spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w państwie siedziby lub zarządu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zakresie dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę osobową podlegają jej wspólnicy.

Zagraniczna spółka osobowa będzie większościowym udziałowcem w T. Sp. z o.o. (dalej: T.), która zostanie przekształcona w spółkę komandytową (Sp.K) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.), w związku z czym komandytariuszem zostanie zagraniczna spółka osobowa a komplementariuszem polska spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dalej jako: P.). Zagraniczna spółka osobowa tj. Komandytariusz może uzyskiwać przychody z udziału w Sp.K.

W konsekwencji, Fundusz stanie się akcjonariuszem zagranicznej spółki osobowej (bezpośrednim większościowym udziałowcem tej spółki) oraz pośrednio udziałowcem w T. (przekształconej w Sp.K).

W wyniku powyższych zdarzeń:

a.

Fundusz może uzyskiwać przychody z udziału w zagranicznej spółce osobowej, w związku z jej udziałem w Sp. K,

b.

posiadacze certyfikatów inwestycyjnych mogą otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:

i.

wykupienia przez Fundusz certyfikatów zgodnie z art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,

ii. wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

iii. wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,

iv. umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydanie certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu własnościowych papierów wartościowych inkorporujących prawa wspólnika w zagranicznej spółce osobowej stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej p.c.c.).

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zagraniczna spółka osobowa, która nie jest taktowana jak osoba prawna i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na podstawie przepisów prawa właściwego, nie będzie podatnikiem dla celów podatku dochodowego w Polsce i w związku z tym jej ewentualne dochody z tytułu udziału w polskiej spółce osobowej będą co do zasady podlegały opodatkowaniu na poziomie Funduszu.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym wszystkie przychody Funduszu, niezależnie od ich charakteru, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności takiemu zwolnieniu podlegają (i) przychody zagranicznej spółki osobowej, niepodlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów zgodnie z właściwym prawem państwa siedziby lub zarządu, której akcjonariuszem będzie Fundusz, uzyskane w związku z jej udziałem w T. oraz (n) dochody (przychody) osiągane przez Fundusz z udziału w zyskach osób prawnych w tym wartość niepodzielonych zysków w T. w przypadku przekształcenia jej w Sp.K. (jeśli takie wystąpią), otrzymanych przez Fundusz za pośrednictwem niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznej spółki osobowej.

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

5.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (dalej Konwencja).

6.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

7.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

8.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

9.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

10.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawa o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

11.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

12.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

13.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

14.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

15.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

16.

Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu p.c.c.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 4, 5 i 6 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odnośnie pozostałych pytań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych tut. Organ zajmie stanowisko w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Odpowiedź na pytania Nr 1 i Nr 16 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych została udzielona w interpretacji Nr IPPB2/436-450/12-2/LS z dnia 27 listopada 2012 r.,

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. pytanie Nr 4):

W świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych") stanowi przychód pod1egający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

1.

Zgodnie z:

a.

art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji),

b.

art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

c.

art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

2.

Ustawa o CIT nie zawiera specyficznej definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Zgodnie z:

a.

art. 152 k.s.h., kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej,

b.

art. 302 k.s.h., kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Z powyższych definicji jednoznacznie wynika, że udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej).

3.

Zgodnie z:

a.

art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

b.

art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,

c.

art. 139 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi,

d.

art. 139 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa,

e.

art. 139 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

4.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, zdaniem Funduszu, certyfikaty inwestycyjne, które nabędzie Spółka Holenderska nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. W szczególności:

a.

Istota certyfikatu inwestycyjnego, która określona jest we wskazanym powyżej art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest całkowicie odmienna od udziałów i akcji. W odróżnieniu od udziałów i akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

b.

Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza / udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.

5.

Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów / akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogę być ze sobą utożsamiane.

6.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach ustawy o CIT. Mianowicie, jak wskazano powyżej, zgodnie z ustawą o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek i uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o CIT art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

7.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

8.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., znak IPPB5/423-77/12-4/AS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: kwoty otrzymane przez uczestnika funduszu inwestycyjnego na skutek wykupu certyfikatów są odmienną od określonej w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. kategorii przychodów. Należy, zatem stwierdzić, że intencją ustawodawcy było przyporządkowanie tego rodzaju wypłat do kategorii przychodów/dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., znak IPPB5/423-486/10-4/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "przychody Zagranicznych Inwestorów funduszu inwestycyjnego (związane z wykupywaniem przez fundusz inwestycyjny certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., znak IPPB3/423-937/09-2/PD, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "dochody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny (...) nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowanych w sposób zryczałtowany i podlegają opodatkowaniu wyłącznie na zasadach ogólnych".

Analogiczne podejście prezentowane jest przez przedstawicieli doktryny, przykładowo Aldona Leszczyńska oraz Elżbieta Serwan w artykule "Podatek u źródła w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów z polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych" (Monitor Podatkowy nr 2/2009) stanęły na stanowisku, że: "wypłata środków na rzecz uczestnika funduszu inwestycyjnego na skutek wykupu certyfikatów jest odmienną kategorią przychodów niż określona w art. 10 ust. 1 PDOPrU". Podobnie, Gerard Dźwigała w artykule "Dochody z funduszy inwestycyjnych - kwestie podatkowe" (Przegląd Podatkowy nr 5/2000) wyraził pogląd, zgodnie, z którym "Przychód taki (z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych - przyp. Spółki) podlega łączeniu do ogólnej kwoty przychodów podatnika, a następnie - po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów - opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawki określonej w art. 19 u.p.d.o.p.".

Ad. pytanie Nr 5):

Przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: "Konwencja").

1.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach Konwencji wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w Konwencji. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w Konwencji, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie Konwencja (art. 3 ust. 2 Konwencji).

3.

W związku z powyższym, Spółka Holenderska może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki Holenderskiej, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w Konwencji.

4.

Zgodnie z:

a.

art. 7 ust. 1 Konwencji, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,

b.

art. 10 ust. 5 Konwencji, użyte w art. 10 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zysku, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji,

c.

art. 13 (zyski z przeniesienia własności majątku) ust. 4 Konwencji zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku - innego niż majątek nieruchomy, majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu albo należący do stałej placówki w rozumieniu art. 13 ust. 1 Konwencji, statki morskie, statki powietrzne lub statki żeglugi śródlądowej eksploatowane w transporcie międzynarodowym oraz majątek ruchomy związany z eksploatacją takich statków - podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący własność ma siedzibę.

5.

Postanowienia Konwencji nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty z tytułu wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych.

6.

Zdaniem Funduszu, mając na uwadze, że:

a.

osiągany przez Spółkę Holenderską przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód opodatkowany w świetle ustawy o CIT na zasadach ogólnych (będzie to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), oraz

b.

Konwencja nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 Konwencji), a zarazem

c.

Spółka Holenderska nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji,

- przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) Konwencji lub art. 13 (zyski z przeniesienia własności majątku) ust. 4 Konwencji.

7.

W konsekwencji, przychody osiągnięte przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią powyższych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym podatnik ma siedzibę, czyli w Holandii.

8.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, nie ulega wątpliwości, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., znak IPPB5/423-77/12-4/AS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "biorąc pod uwagę, że Uczestnicy w chwili dokonywania wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (w związku z umorzeniem certyfikatów) przez Fundusz (...) nie będą posiadali w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, stwierdzić należy, że analizowane dochody Uczestników nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu p.d.o.p., gdyż na podstawie Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Uczestników (tekst jedn.: na Cyprze, w Luksemburgu i innych Państwach Traktatowych)";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r., znak IPPB5/423-47/12-4/IŚ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca - rezydent podatkowy Cypru - w dacie wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, któremu będzie możliwe przypisanie zysków z inwestycji w Fundusz, należy uznać, że przychody Wnioskodawcy z wykupu certyfikatów nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu p.d.o.p. Na podstawie Traktatu ten rodzaj przychodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy, tj. na Cyprze";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2011 r., znak IPPB5/423-524/11-3/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów (...) nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie u.p.d.o.p., w związku z Umową Polsko-Cypryjską";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., znak IPPB5/423-876/10-2/AJ, w której organ podatkowy stwierdził, że "dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Zamkniętym Funduszu Inwestycyjnym uzyskane (...) w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na podstawie art. 13 ust. 4 UPO";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., znak IPPB5/423-486/I0-4/AJ, w której organ podatkowy za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "przychody Zagranicznych Inwestorów funduszu inwestycyjnego (związane wykupywaniem przez fundusz inwestycyjnych certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. (...) Do przedmiotowych przychodów znajdzie natomiast zastosowanie art. 13 ust. 4 Konwencji Polska-Luksemburg, zgodnie, z którym zyski z przeniesienia tytułu własności majątku niewymienionego w ustępach 1, 2 i 3 tego artykułu (niemających zastosowania w przedmiotowej sprawie) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zatem, dochody osiągnięte przez Inwestorów Luksemburskich powinny być opodatkowane w państwie ich siedziby, tj. w Luksemburgu. Wobec powyższego, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., znak IPPB3/423-937/09-2/PD, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko zgodnie, z którym: "dochody z wykupu certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez Spółkę 1 lub Spółkę 2 (...) nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem zarówno Konwencja 1, jak i Konwencja 2 pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika - tj. odpowiednio na Cyprze i w Luksemburgu"

- przy czym przedmiotem przytoczonych interpretacji były co prawda inne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem oraz Polską a Luksemburgiem), jednakże w ocenie - Wnioskodawcy przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w przypadku Spółki Holenderskiej.

Ad. pytanie Nr 6):

Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

1.

Zgodnie z:

a.

art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu;

b.

art. 22a ustawy o CIT, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska;

c.

art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat;

d.

art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

2.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 4 przychód osiągany przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych będzie stanowił w świetle ustawy o CIT przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT). Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

3.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 5 powyższy przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na gruncie Konwencji.

4.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 ustawy o CIT i Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłaty na rzecz Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę Holenderską.

5.

W konsekwencji, nie ulega, zatem wątpliwości, że Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., znak IPPB5/423-77/12-4/AS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie, z którym: "Fundusz nie będzie występował w charakterze płatnika (w rozumieniu art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.) podatku w stosunku do uzyskiwanych przez Uczestników dochodów z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (...) i nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od tych dochodów";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 r., znak IPPB5/423-749/10-2/AJ, zgodnie, z którą "ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (...) nie zawiera regulacji zobowiązujących fundusz inwestycyjny zamknięty do pobrania podatku u źródła od dokonywanych wypłat z tytułu wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, czy też wypłat związanych z likwidacją funduszu (w tym także dla nierezydentów)";

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r., znak IBPB1/2/423-1130/10/BG, zgodnie, z którą: "stanowisko Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, zgodnie, z którym dochód uzyskany ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz funduszu (skutkującego ich umorzeniem) nie będzie podlegał w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych a zatem Fundusz nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła od dokonywanych wypłat z tego tytułu, należy uznać za prawidłowe".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:

* określenia przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych (pytanie Nr 4) - uznaje się za prawidłowe,

* określenia przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5) - uznaje się za prawidłowe,

* określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych (pytanie Nr 6) - uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl