Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-76/08-4/MŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących kosztów badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji na zbadanie złoża, usług firm prowadzących wykopy - jest nieprawidłowe,

* określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przebudową części sieci wodociągu gminnego-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki dotyczących kosztów badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji na zbadanie złoża, usług firm prowadzących wykopy,

* momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przebudową części sieci wodociągu gminnego.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Spółka posiada złoża kamienia wapiennego i ponosi szereg wydatków związanych z przygotowaniem tego złoża do eksploatacji m.in. takie jak: koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji na zbadanie złoża, usługi firm prowadzących wykop i odwierty.

Spółka musiała również ponieść wydatki na przebudowę odcinka sieci wodociągu gminnego, bezpośrednio kolidującego ze złożem i uniemożliwiającego rozpoczęcie prac związanych ze zbieraniem nadkładu (odkrywaniem złoża).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki wymienione w opisie stanu faktycznego takie jak: koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji na zbadanie złoża, usługi firm prowadzące wykopy i odwierty.

2.

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przebudową części sieci wodociągu gminnego.

Zdaniem Spółki zarówno wydatki takie jak: koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji na zbadanie złoża, usługi firm prowadzących wykop i odwierty jak i wydatki związane z przebudową części sieci wodociągu gminnego są poniesione w związku z przygotowaniem złoża do eksploatacji i należy ujmować je jako czynne rozliczenia międzyokresowe do momentu rozpoczęcia wydobycia kamienia. W momencie rozpoczęcia eksploatacji koszty zostaną aktywowane i rozliczane w czasie, a jest to możliwe na mocy art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przytoczonego przepisu wynika, że wydatek poniesiony w latach wcześniejszych będzie dopiero kosztem w roku, którego dotyczy tj. w roku, w którym uzyskany został przychód będący rezultatem tego wydatku. Przepis ten wyraża tzw. zasadę współmierności kosztów do przychodów, której istota polega na przyporządkowaniu kosztów do przychodów tego samego okresu sprawozdawczego - przychodów powstałych faktycznie lub mających powstać. Nie wskazuje on natomiast przedziału czasowego, w jakim powinno nastąpić całkowite rozliczenie kosztów. Żaden inny przepis ustawy o podatku od osób prawnych nie przewiduje konieczności zastosowania konkretnego okresu. Długość okresu rozliczania ustalony zostanie na podstawie wyliczeń przewidywanego okresu wyeksploatowania odkrytego złoża. Tak ustalony przedział czasowy gwarantuje zachowanie zasady ostrożności zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Na tle przedstawionych stanów faktycznych stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 4 tej ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ww. ustawy).

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Powyższe uregulowania prawne rozróżniają dwa rodzaje kosztów: koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu oraz inne koszty niż koszty bezpośrednio związane z przychodem (koszty pośrednie). Ustawodawca jednak nie definiuje tych dwóch pojęć.

Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie, w związku z art. 12 ust. 1 lub art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Z kolei jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności.

Wydatki związane z przygotowaniem złoża do eksploatacji a także wydatki na przebudowę odcinka sieci wodociągu gminnego należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Zatem wydatki związane z przygotowaniem złoża do eksploatacji a także wydatki na przebudowę odcinka sieci wodociągu gminnego bezpośrednio kolidującego ze złożem należy zaliczyć do kosztów pośrednich potrącanych zgodnie z art. 15 ust. 4d.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl