IPPB5/423-752/13-2/IŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 grudnia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-752/13-2/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Babku przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii (Rozwiązanie CRM) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii (Rozwiązanie CRM).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

"Wnioskodawca" (lub Bank") jest bankiem komercyjnym oferującym usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym w szczególności dla sektora rolno-spożywczego.

W celu wzrostu efektywności, dynamicznego rozwoju sieci placówek, wzmocnienia wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, a także wzbogacenia oferty produktowej Bank wdrożył Rozwiązanie CRM - zarządzanie relacjami z klientami (dalej: "CRM"), które pozwala na automatyzację procesów sprzedaży.

Wdrożenie w Banku CRM umożliwiło Wnioskodawcy uzyskanie szeregu korzyści, wśród których można wyróżnić:

* zarządzanie działaniami prowadzącymi do pozyskania nowych klientów (ang. Lead management),

* automatyzację procesów:

* działań związanych z pozyskanymi kontaktami i szansami sprzedażowymi,

* nadzoru nad realizowanymi usługami i ew. eskalacji informacji o powstałych problemach,

* informowania kierownictwa o potencjalnych kontraktach dużej wartości,

* profilowanie potencjalnych klientów z wykorzystaniem technik zaawansowanej analizy danych,

* proces wyznaczania cen dla różnych konfiguracji produktów przy zastosowaniu aktualnych cenników,

* możliwość gromadzenia jak najpełniejszej informacji o klientach i powiązanie z nimi wszystkich realizowanych działań.

Wdrożone w Banku CRM umożliwiło również przezwyciężenie istniejących ograniczeń w procesie sprzedaży oraz pozwoliło na znaczące udoskonalanie tego procesu, obejmujące m.in.:

* zwiększenie efektywności sprzedaży i poprawę uzyskiwanych wyników,

* zwiększenie średniego dochodu uzyskiwanego ze współpracy z klientami,

* zwiększenie średniej liczby produktów posiadanych przez klientów,

* zmniejszenie wskaźnika klientów rezygnujących z usług Banku.

Dodatkowo, wdrożenie CBM w Banku pozwoliło na:

* uzyskanie spójnej, pełnej - bieżącej i historycznej - informacji o klientach, pochodzącej z różnych systemów informatycznych Banku,

* analizę zachowań i aktywności klientów z wykorzystaniem modeli predykcyjnych dotyczących:

* skłonności klienta do odejścia,

* skłonności klienta do zakupu,

* spersonalizowane podejście do klienta:

* zwiększenie liczby podpowiedzi ofertowych lepiej dopasowanych do klientów i uwzględniających ich bieżącą sytuację,

* planowanie przyszłych działań związanych z klientem i możliwość predykcji nowych szans sprzedaży,

* automatyczne informowanie o spełnieniu przez klienta określonych warunków,

* zwiększenie efektywności prowadzenia kampanii sprzedażowych poprzez:

* automatyzację procesu,

* wyznaczanie lepiej dopasowanych grup docelowych kampanii,

* umożliwienie jednoczesnej obsługi większej liczby kampanii,

* ułatwienie zarządzania zadaniami własnymi pracowników - poprzez wykorzystanie narzędzi takich jak: alerty, przypomnienia i mechanizm przekazywania zadań,

* usprawnienie procesów raportowania w obszarach sprzedaży, klientów, transakcji i kampanii,

* prezentację spójnej oferty Banku niezależnie od kanału kontaktu z klientami,uzyskanie oszczędności czasu, poprzez:

* automatyzację procesów,

* zredukowanie konieczności przełączania się między różnymi systemami informatycznymi Banku,

* ergonomiczny interfejs użytkownika CRM oraz możliwość dostępu do systemu z poziomu MS Outlook.

W celu wdrożenia CRM, Bank poniósł szereg wydatków, w tym m.in. wydatki na oprogramowanie wchodzące w skład CRM oraz na przygotowanie na indywidualne zamówienie Banku rozszerzeń i modyfikacji wdrażanego CRM (obejmujących również elementy integracyjne).

Implementacja składników CRM będących przedmiotem niniejszego wniosku miała miejsce w latach 2012-2013, tj.: na przestrzeni tych lat poszczególne wartości niematerialne i prawne związane z nabyciem i wdrożeniem CRM były sukcesywnie wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy jako wartości niematerialne prawne (dalej: WNiP). Wartość początkowa WNiP związanych z nabyciem i wdrożeniem CRM została ustalona - zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o p.d.o.p.) - w łącznej wysokości 16 555 103,21 zł, która to kwota została w całości zapłacona podmiotom uprawnionym do końca sierpnia 2013 r.

Wydatki związane z wdrożeniem CRM, które zostały ujęte w wartości początkowej rozpoznanych WNiP były ponoszone, co do zasady, w tym samym roku podatkowym, w którym odpowiadające im WNiP były wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem była kwota 200 096,07 zł, która została zapłacona pod koniec roku 2012, a dotyczyła WNiP oddanych do używania na początku roku 2013 r. W związku z tym, że kwota ta nie stanowiła bezpośrednio przedpłaty (zaliczki), o której mowa w art. 18b ust. 5 ustawy o p.d.o.p., Bank postanowił nie włączać wspomnianej kwoty do podstawy kalkulacji ulgi technologicznej. W konsekwencji, suma wydatków na nabycie i wdrożenie CRM kwalifikowanych do odliczenia - zgodnie z art. 18b ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o p.d.o.p. - wyniosła 16 355 007,14 zł (dalej: "Wydatki").

We wrześniu 2013 r. Wnioskodawca zwrócił się do Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki wyższej uczelni (dalej: "Jednostka naukowa") - będącego niezależną od Banku jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615) z prośbą o sporządzenie ekspertyzy w odniesieniu do możliwości uznania CRM jako "nowej technologii" w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o p.d.o.p.

W sporządzonej opinii, Jednostka naukowa stwierdziła, że "wdrożone w Banku Rozwiązanie CRM w znaczący sposób udoskonaliło realizowane procesy obsługi klientów. Wdrożone Rozwiązanie umożliwia dostęp do wysokiej jakości zintegrowanych danych pochodzących z wielu systemów Banku. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie precyzyjnych akcji marketingowych na szeroką skalę oraz optymalne dostosowanie oferowanych produktów bankowych do potrzeb poszczególnych grup klientów. Zwiększenie efektywności procesów sprzedaży oraz podniesienie jakości oferowanych usług powinno pozytywnie wpłynąć na uzyskiwany przez Bank wynik finansowy".

Dodatkowo, Jednostka naukowa potwierdziła, że wdrożone w Banku elementy Rozwiązania CRM w momencie przekazania do używania i ujawnienia w księgach rachunkowych były stosowane na świecie w okresie krótszym niż 5 lat. W konsekwencji, w wydanej opinii Jednostka naukowa potwierdza, że "opiniowaną technologię można uznać za nową (na dzień wykazania w księgach) w rozumieniu ust. 1 art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)".

Bank nie został postawiony w stan likwidacji, ani nie została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku. Bank nie prowadzi również, ani nie prowadził wcześniej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ponadto, Wnioskodawca nie udzielił jakichkolwiek praw do CRM innym podmiotom, a wskazane powyżej wydatki na wdrożenie CRM - uwzględnione w wartości początkowej CRM - nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na wdrożenie CRM, tj. kwoty w wysokości 8 177 503,57 zł uwzględnionych w wartości początkowej po jakiej CRM został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Banku.

Stanowisko Banku:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na wdrożenie CRM, tj. kwoty w wysokości 8 177 503,57 zł, uwzględnionych w wartości początkowej po jakiej CRM został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Banku.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: ustawa o POOP), od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, przy czym - stosownie do art. 18b ust. 2 tej ustawy - za nowe technologie uważa się "wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki".

W świetle powyższego, podstawowe warunki jakie muszą zostać spełnione, aby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów p.d.o.p. o 50% wydatków na nabycie nowych technologii to:

* uznanie nowej technologii za wartość niematerialną i prawną,

* nowa technologia umożliwia wytwarzanie nowych i udoskonalonych towarów i usług,

* nowa technologia nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat,

* powyższe zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę naukową.

Jeśli zatem wskazane powyżej warunki zostaną łącznie spełnione, dany podmiot uprawniony jest do odliczenia 50% wydatków poniesionych na nową technologię od podstawy opodatkowania p.d.o.p.

Jednocześnie ustawa o p.d.o.p. przewiduje pewne wyjątki, gdy podatnikowi nie przysługuje lub tez podatnik traci prawo, o którym mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o p.d.o.p. W szczególności prawo to nie przysługuje w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 18b ust. 3 ustawy o p.d.o.p.) oraz w przypadku udzielenia innym podmiotom prawa do tej technologii, ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku oraz zwrotu w jakiejkolwiek formie wydatków poniesionych na nową technologię (art. 18b ust. 8 ustawy o p.d.o.p.).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, warunki uznania CRM za "nową technologię", o której mowa w art. 18b ust. 2 ustawy o p.d.o.p., zostały - zdaniem Wnioskodawcy - spełnione.

Ponadto w ocenie Banku, w zaistniałym stanie faktycznym nie znajdą zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 18b ust. 3 oraz ust. 8 ustawy o p.d.o.p. Bank nie prowadzi bowiem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Co więcej, Bank nie udzielił praw do CRM innemu podmiotowi, Bank nie został postawiony w stan upadłości, ani też nie otrzymał zwrotu wydatków poniesionych na CRM.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Bank będzie uprawniony do odliczenia 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Banku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.p.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Definicja pojęcia "nowe technologie" została zawarta w art. 18b ust. 2 u.p.d.o.p.

W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przepis art. 18b ust. 2 u.p.d.o.p. oznacza więc, że skorzystanie z tzw. ulgi technologicznej jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy nabyta wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów i usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Przepis art. 2 pkt 9 ww. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki określa, że jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b.

jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

c.

instytuty badawcze,

d.

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e. Polską Akademię Umiejętności,

f. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Z kolei, wartościami niematerialnymi i prawnymi są wyłącznie prawa wyraźnie wymienione w przepisie art. 16b u.p.d.o.p.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

* spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

* spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

* prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

* autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;

* licencje;

* prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (przed 1 stycznia 2007 r. prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych);

* wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a u.p.d.o.p.).

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 18b ust. 4 u.p.d.o.p., podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 u.p.d.o.p.).

Artykuł 16g ust. 14 u.p.d.o.p. stanowi, że wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw.

W myśl art. 16g ust. 3 ww. ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W definicji ceny nabycia, wskazanej w art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p., zostały wymienione przykładowe rodzaje kosztów poniesionych do dnia przekazania wartości niematerialnych i prawnych do używania, które powinny zostać zaliczone do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Katalog kosztów, wymieniony we wskazanym przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje zwrot "w szczególności". W konsekwencji może on obejmować również inne koszty, nie wymienione w art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p., które będą miały wpływ na wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli koszty te będą związane z jej nabyciem oraz zostaną poniesione do dnia jej przekazania do używania.

Odliczenia z tytułu tzw. ulgi technologicznej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 6).

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 18b ust. 3 u.p.d.o.p., prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Na podstawie art. 18b ust. 8 u.p.d.o.p. podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych (licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a.

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych), albo

b.

zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stali likwidacji, albo

c.

otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

W niniejszej sprawie Bank oczekuje potwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na wdrożenie Rozwiązania CRM, tj. kwoty w wysokości 8 177 503,57 zł uwzględnionych w wartości początkowej po jakiej CRM został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Banku.

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Bank - w celu wzrostu efektywności, dynamicznego rozwoju sieci placówek, wzmocnienia wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, a także wzbogacenia oferty produktowej - wdrożył na przestrzeni lat 2012-2013 tzw. Rozwiązanie CRM (zarządzanie relacjami z klientami), które pozwala na automatyzację procesów sprzedaży.

W celu wdrożenia CRM, Bank poniósł szereg wydatków, w tym m.in. wydatki na oprogramowanie wchodzące w skład CRM oraz na przygotowanie na indywidualne zamówienie Banku rozszerzeń i modyfikacji wdrażanego CRM. Na przestrzeni tych lat poszczególne wartości niematerialne i prawne związane z nabyciem i wdrożeniem CRM były sukcesywnie wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Banku. Wydatki związane z wdrożeniem CRM, które zostały ujęte w wartości początkowej rozpoznanych WNiP były ponoszone, co do zasady, w tym samym roku podatkowym, w którym odpowiadające im WNiP były wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki te w całości uregulowano w terminie do końca sierpnia 2013 r., za wyjątkiem kwoty 200 096,07 zł, która została zapłacona pod koniec roku 2012, a dotyczyła WNiP oddanych do używania na początku roku 2013 r. W związku z tym, że kwota ta nie stanowiła bezpośrednio przedpłaty (zaliczki), o której mowa w art. 18b ust. 5 ustawy o p.d.o.p., Bank postanowił nie włączać wspomnianej kwoty do podstawy kalkulacji ulgi technologicznej. W konsekwencji, suma wydatków na nabycie i wdrożenie CRM kwalifikowanych do odliczenia wyniosła 16 355 007,14 zł.

Korzyści, jakie wynikają z zastosowania Rozwiązania CRM, szeroko opisane przez Bank, generalnie wyrażają się w tym, że CRM umożliwia zwiększenie efektywności sprzedaży oraz podniesienie jakości oferowanych przez Bank usług oraz optymalne dostosowanie oferowanych produktów bankowych do potrzeb poszczególnych grup klientów. Potwierdziła to opinania Jednostki naukowej. Jednostka naukowa potwierdziła też, że elementy Rozwiązania CRM spełniają kryteria nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 u.p.d.o.p., a w szczególności to, że nie były stosowane na świecie w okresie dłuższym niż 5 lat od momentu przekazania do używania i ujawnienia w księgach rachunkowych Banku.

Z wniosku wynika również, że Bank nie został postawiony w stan likwidacji, ani nie została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, Bank nie prowadził i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Ponadto, Bank nie udzielił jakichkolwiek praw do CRM innym podmiotom, a wydatki na wdrożenie CRM - uwzględnione w wartości początkowej CRM - nie zostały bankowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze przepisy art. 18b u.p.d.o.p. i informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego, a w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że:

* Bank poniósł wydatki na nabycie oprogramowania (licencji) oraz na przygotowanie i wdrożenie Rozwiązania CRM;

* wydatki na nabycie licencji oraz na przygotowanie i wdrożenie CRM zostały ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz zapłacone wydatki nie zostały zwrócone Bankowi w jakiejkolwiek formie;

* Bank otrzymał wydaną przez niezależną Jednostkę naukową opinię dotyczącą innowacyjności Rozwiązania CRM wraz z potwierdzeniem, że elementy CRM stanową nową technologię w rozumieniu u.p.d.o.p. Wyżej wskazano, że jednostkami naukowymi w rozmienieniu art. 2 ust. 9 ustawy o zasadach finansowania nauki są prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe m.in.: podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutu tych szkół wyższych lub Polskiej Akademii Nauk. Ze statutu Politechniki X. wynika, że Uczelnia ta jest publiczną, autonomiczną Uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki X. są wydziały, powoływane dla prowadzenia kierunków studiów, kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i działalności naukowo-technicznej. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, jako podstawowa jednostka organizacyjna wyższej uczelni spełnia więc kryteria jednostki naukowej w rozumieniu art. 18b ust. 2 u.p.d.o.p.;

* wobec Banku nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek określonych w art. 18b ust. 3 i art. 18b ust. 8 u.p.d.o.p.

- należy zatem w podsumowaniu stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym Bank będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na wdrożenie CRM, uwzględnionych w wartości początkowej, po jakiej CRM został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie dotyczy to wyłącznie tych wydatków, które zostały ustalone zgodnie z art. 18b ust. 4 i ust. 5 u.p.d.o.p., czyli jak, słusznie uważa Bank, bez uwzględnienia wydatków poniesionych przed rokiem wprowadzenia danej wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych - w sytuacji, gdy zapłata nie maiła charakteru przedpłaty (zaliczki).

Powyższe oznacza tym samym, że stanowisko Banku w kwestii możliwości zastosowania tzw. ulgi technologicznej z tytułu wdrożenia CRM organ uznaje za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego - w kontekście oczekiwania Banku, że organ potwierdzi w niniejszej interpretacji wskazaną we wniosku wartość odliczenia - wyjaśnienia wymaga, że podstawą interpretacji jest sam przepis prawa (co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej). Postępowanie związane z wydaniem interpretacji indywidualnej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest postępowaniem uproszczonym, które swoim zakresem nie obejmuje postępowania dowodowego, które przeprowadzane jest w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych, z możliwością sprawdzenia odpowiednich materiałów źródłowych. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego mają zastosowanie odpowiednie regulacje wskazane w art. 14h Ordynacji podatkowej, a przepis ten wskazuje, że w postępowaniu o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie ma odesłania do przepisów regulujących postępowanie dowodowe, zmierzających do zebrania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. 187 w związku z art. 122 ustawy - Ordynacja podatkowa. W związku z tym tutejszy organ nie może w formie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzić prawidłowości absolutnej kwoty (wartości) odliczenia od podstawy opodatkowania z tytułu wdrożenia CRM.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl