IPPB5/423-75/12-5/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-75/12-5/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.) oraz piśmie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 18 kwietnia 2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych Nr IPPB5/423-73/12-2/AM z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data doręczenia 10 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatkowej grupy kapitałowej darowizn rzeczowych przekazywanych w ramach grupy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatkowej grupy kapitałowej darowizn rzeczowych przekazywanych w ramach grupy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.

Wnioskodawcą jest spółka z o.o. ("Spółka").

2.

W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, Spółka utworzy wraz ze swoim jedynym udziałowcem, który będzie posiadał bezpośrednio 100% udziałów w Spółce ("Spółka Dominująca") podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a UPodPraw ("Podatkowa Grupa Kapitałowa"), przy czym Spółka wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w odpowiedzi na niniejszy wniosek przy założeniu, że:

a.

Spółka Dominująca będzie spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z UPodPraw oraz z przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej "UOrdPod") w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 3 pkt 4 UPodPraw;

b.

wszystkie warunki do zarejestrowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ("CIT") będą spełnione;

c.

Podatkowa Grupa Kapitałowa zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i będzie miała status podatnika CIT.

3.

W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka może przekazywać Spółce Dominującej darowizny w formie pieniężnej i rzeczowej (w szczególności w postaci wierzytelności własnych przysługujących Spółce wobec innych podmiotów).

4.

Spółka rozważa zbycie swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 93, poz. 16 z późn. zm., dalej "k.c.") na rzecz odrębnego podmiotu ("Nabywca") w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT.

5.

Spółka oraz Spółka Dominująca są czynnymi podatnikami VAT, mają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 18 kwietnia 2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych Nr IPPB5/423-75/12-2/AM z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data doręczenia 10 kwietnia 2012 r.) Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem darowizny rzeczowej przekazanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej, będzie wyłącznie wierzytelność własna przysługująca Wnioskodawcy wobec nabywcy z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki. Przedmiotem darowizny nie będą wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek (kredytów) ani wierzytelności powstałe z innego tytułu niż wskazany w zdaniu pierwszym.

Wierzytelność własna przysługująca Spółce wobec nabywcy z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie zarachowana na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) jako przychód należny u Wnioskodawcy przed przekazaniem tej wierzytelności Spółce Dominującej.

Dłużnikiem z tytułu wierzytelności Wnioskodawcy, która zostanie przekazana w ramach darowizny rzeczowej, będzie nabywca przedsiębiorstwa Spółki, nie będzie nim Spółka Dominująca. Wierzytelność będąca przedmiotem darowizny rzeczowej nie została ani nie zostanie przez Spółkę odpisana jako przedawniona, nie została również ani nie zostanie przez Spółkę odpisana jako nieściągalna. Przedmiotem darowizny rzeczowej przekazanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej będzie wierzytelność własna przysługująca Wnioskodawcy wobec nabywcy z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, iż darowizna wierzytelności nastąpi w niedługim czasie po dokonaniu zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wartość rynkowa wierzytelności z tego tytułu, która zostanie przekazana w ramach darowizny rzeczowej, zostanie ustalona w wysokości jej wartości nominalnej (na moment darowizny wartość rynkowa będzie bowiem odpowiadać wartości nominalnej). Ustalona wartość rynkowa wierzytelności Wnioskodawcy wobec innego podmiotu (nabywcy), która zostanie przekazana w ramach darowizny rzeczowej, będzie równa jej wartości nominalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka powinna potraktować darowiznę pieniężną która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki.

2.

Czy Spółka powinna potraktować darowiznę rzeczową w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki.

3.

Czy - w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2 - Spółka powinna rozpoznać koszty uzyskania przychodów, w związku z przekazaniem na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) darowizny rzeczowej w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, w wysokości wartości rynkowej wierzytelności będącej przedmiotem darowizny.

4.

Czy przekazanie przez Spółkę na rzecz Spółki Dominującej darowizny w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

5.

Czy - w przypadku zbycia przez Spółkę na rzecz Nabywcy majątku stanowiącego przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 55#185; k.c. - transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania nr 1 i 3), i ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 4 i 5) zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, Spółka powinna potraktować darowiznę rzeczową w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "UPodPraw"), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem m.in. dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową (art. 16 ust. 1 pkt 14).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki:

1.

A contrario przepisu art. 16 ust. 1 pkt 14 UPodPraw, zarówno darowizna środków pieniężnych jak i darowizna rzeczowa dokonana przez Spółkę na rzecz Spółki Dominującej - jako dokonana między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową - będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów Spółki.

2.

Powyższa literalna wykładnia analizowanego przepisu jest też całkowicie zgodna z jego wykładnią celowościową, w świetle której nie ulega wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było zachowanie tzw. neutralności podatkowej darowizn przekazywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej - tym samym przekazane przez Spółkę darowizn (zarówno pieniężnych jak i rzeczowych), które będą stanowiły przychód podatkowy Spółki Dominującej (co wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 1 pkt 2 UPodPraw), będą zarazem stanowiły koszt uzyskania przychodów podatkowych Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, Spółka powinna potraktować darowiznę rzeczową w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl