Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-73/08-2/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce na rzecz spółki luksemburskiej typu S... działającej w reżimie S... - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów (lub akcji) w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce przez luksemburską spółkę S, działającą w reżimie S... - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S.... działającej w reżimie S... z tytułu udziału w zysku spółki osobowej z siedzibą w Polsce - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S... działającej w reżimie S.... z tytułu zbycia praw majątkowych w postaci udziału w spółce osobowej z siedzibą w Polsce - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S.... działającej w reżimie S... z tytułu odsetek od obligacji - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S.... działającej w reżimie S.... z tytułu należności licencyjnych nie spełniających warunków określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S.... działającej w reżimie S.... z tytułu należności licencyjnych spełniających warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów luksemburskiej spółki S... działającej w reżimie S....: z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce, ze zbycia udziałów (lub akcji) w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, z tytułu udziału w zysku spółki osobowej z siedzibą w Polsce, z tytułu zbycia praw majątkowych w postaci udziału w spółce osobowej z siedzibą w Polsce, z tytułu odsetek od obligacji oraz z tytułu należności licencyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Wnioskodawca jest działającą zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej osobą fizyczną, planującą utworzenie zgodnie z prawem Luksemburga - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S....) z siedzibą w Luksemburgu o zmiennym kapitale S.... działającej jako fundusz inwestycyjny SIF (S l F) (dalej: Spółka) na podstawie luksemburskiej ustawy z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych.

Spółka będzie się legitymowała certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu, zaświadczającym miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych w Luksemburgu. Spółka nie będzie spółką holdingową, o której mowa w art. 29 Konwencji Polska-Luksemburg.

1.

Spółka będzie właścicielem udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych i w związku z tymi udziałami / akcjami będzie otrzymywała od tych podmiotów dywidendę.

2.

Spółka będzie również inwestowała w udziały i akcje w polskich spółkach kapitałowych, które będą zbywane z zyskiem albo strata.

3.

Dodatkowo, Spółka będzie wspólnikiem (akcjonariuszem) w spółce komandytowo-akcyjnej na terenie Polski, lub komandytariuszem w spółce komandytowej na terenie Polski i z tego tytułu będzie otrzymywać udział w zysku ww. spółek proporcjonalnie do wielkości jej udziału w ww. spółkach. Spółka może również sprzedawać udział / akcje w ww. spółkach i osiągać z tego tytułu dochód albo stratę.

4.

Spółka będzie inwestowała w:

* obligacje kuponowe emitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce i będzie dokonywała ich sprzedaży przed upływem daty zapadalności obligacji albo będzie otrzymywać z nich wypłatę w terminie zapadalności obligacji, oraz

* obligacje zero kuponowe, gdzie Spółka obejmuje obligacje o wartości 100 za cenę 90, w terminie zapadalności wykupowane są po cenie nominalnej. Spółka może również sprzedawać obligacje np. na rzecz emitenta obligacji.

6.

Spółka będzie otrzymywała od polskich kontrahentów należności licencyjne w rozumieniu art. 12 Konwencji Polska-Luksemburg.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zw. z art. 10 Konwencji Polska-Luksemburg, dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki nie będą opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem CIT.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg, dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu sprzedaży udziałów / akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, nie będzie opodatkowany w Polsce.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 7 Konwencji Polska-Luksemburg, dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej lub w spółce komandytowej, z siedzibą w Polsce, nie będzie opodatkowany w Polsce.

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg, dochód uzyskany ze sprzedaży udziału / akcji w spółce komandytowo-akcyjnej lub w spółce komandytowej, z siedzibą w Polsce, nie będzie opodatkowany w Polsce.

5.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z art. 12 Konwencji Polska-Luksemburg, w przypadku otrzymania płatności z tytułu odsetek od obligacji, dochód Spółki jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem CIT w wysokości 10%, natomiast w przypadku (i) sprzedaży przez Spółkę obligacji przed datą ich zapadalności (w tym na rzecz emitenta obligacji), oraz (ii) wykupu przez emitenta obligacji zero kuponowej, dochód Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym stosownie do art. 13 ust. 4 Konwencji Polska-Luksemburg.

6.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z art. 12 Konwencji Polska-Luksemburg w przypadku otrzymywania przez Spółkę należności licencyjnych od podmiotów z siedzibą w Polsce co do których nie są spełnione warunki z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, będą podlegać opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

7.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z art. 12 Konwencji Polska-Luksemburg oraz art. 6 ustawy z 18 listopada 2004 r. w przypadku otrzymywania przez Spółkę należności licencyjnych od podmiotów z siedzibą w Polsce co do których są spełnione warunki z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, należności licencyjne będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym; (i) w wysokości 10% od przychodów uzyskanych do dnia 30 czerwca 2009 r., (ii) w wysokości 5% od przychodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz (iii) będą zwolnione z podatku dochodowego w Polsce po dniu 1 lipca 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednak, stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca (...) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (...) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest;

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki o której mowa w pkt 2.

Zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, ww. zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w (art. 22) ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Art. 22 ust. 4b ustawy o CIT przewiduje, iż zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w < art. 22> ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów) (...). Art. 22a ustawy o CIT stanowi, iż przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, (...) które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w (...) art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać (...) w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Art. 26 ust. 1c ustawy o CIT stanowi, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych (...) art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie (...) art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę (...) o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu (...).

W świetle art. 10 ust. 1 Konwencji Polska-Luksemburg dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Stosownie jednak do art. 10 ust. 2 Konwencji Polska-Luksemburg dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do ww. przepisów, co do zasady, dywidendy wypłacane na rzecz Spółki przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce będą opodatkowane w Polsce z uwzględnieniem stawek wynikających z Konwencji Polska-Luksemburg. Oznacza to, iż wypłacane na rzecz Spółki dywidendy będą, co do zasady 1 podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem CIT w wysokości:

* 5% w przypadku posiadania przez Spółkę udziału w kapitale spółki wypłacającej co najmniej 25%, albo

* 15% gdy ten udział będzie mniejszy niż 25%.

W przypadku dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Spółki, spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce dokonujące wypłaty dywidendy będą zobowiązane do pobrania kwoty podatku dochodowego od wypłacanych dywidend, obliczonego według wskazanych wyżej stawek podatku i wpłacenia pobranej kwoty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z Konwencji Polska - Luksemburg będzie możliwe pod warunkiem uzyskania od Spółki certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym Spółka ma swoją siedzibę. Jednak w przypadku łącznego spełnienia warunków przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki będą zwolnione od podatku dochodowego w Polsce. Zatem w razie, gdy Spółka (rezydent podatkowy z Unii Europejskiej) posiada co najmniej 15% (od dnia 1 stycznia 2009 r. - posiada co najmniej 10% - zgodnie z art. 8 ustawy z 18 listopada 2004 r.) udziałów / akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat (przy czym w świetle art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, wymóg dotyczący dwuletniego nieprzerwanego posiadania udziałów / akcji może być spełniony także po dniu wypłaty dywidendy) dywidendy wypłacone na rzecz Spółki będą zwolnione z podatku dochodowego w Polsce. Niemniej jednak zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, oraz tym samym niepobranie przez wypłacającego dywidendy stosownego podatku u źródła, jest możliwe pod warunkiem otrzymania od Spółki certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym Spółka ma swoją siedzibę. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną Ministra Finansów (w imieniu którego upoważnionym do wydania interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z dnia 21 grudnia 2007 r. (sygnatura lLPB3/423-130/07-2/HS).

Ad. 2

Zgodnie z art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg:

1.

Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Luksemburg> z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(...)4. Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 / 3podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg w ust. 1-3 zawiera katalog zysków ze sprzedaży majątku, które mogą podlegać opodatkowaniu w innym państwie niż państwo w którym ma siedzibę zbywca majątku. Ponieważ w art. 13 ust. 1-3 Konwencji Polska-Luksemburg nie zostały wymienione zyski ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, to, zdaniem Wnioskodawcy, takie zyski będą opodatkowane wyłącznie w państwie siedziby Spółki, tj. w Luksemburgu. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w tej sytuacji nie będzie miał również zastosowania ani art. 5 Konwencji Polska-Luksemburg (Spółka nie będzie bowiem z tytułu posiadania udziałów / akcji w polskich spółkach kapitałowych posiadała na terenie Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polska-Luksemburg) ani art. 6 Konwencji Polska-Luksemburg, który w powiązaniu z art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg nie przewiduje możliwości opodatkowania zysków ze sprzedaży udziałów / akcji spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce, osiąganych przez przedsiębiorcę z siedzibą w Luksemburgu, nawet wówczas gdy aktywa majątkowe spółki której udziały / akcje są zbywane składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Polsce. Art. 6 Konwencji Polska-Luksemburg nie uznaje bowiem za majątek nieruchomy - udziału / akcji w spółce będącej właścicielem nieruchomości. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki z tytułu sprzedaży udziałów / akcji spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce (nawet, gdy ich majątek składa się w całości lub w znacznej części z nieruchomości) nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Ad. 3

Spółki osobowe (którymi są m.in. spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna), nie są podatnikami podatku dochodowego. Natomiast ustawa o CIT zawiera postanowienia, które określają sposób rozliczenia m.in. przychodu z udziału (oraz kosztu uzyskania tego przychodu) w spółce nie będącej osobą prawną. Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o CIT stanowi, iż przychodu z udziału w spółce nie będącej osobą prawną (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, iż udziały wspólników w przychodach są równe. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT "zasady wyrażone w < art. 5> ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku."

Oznacza to, iż m.in. przychody koszty uzyskania przychodów u będącego osobą prawną wspólnika spółki osobowej (np. spółki komandytowej czy spółki komandytowo-akcyjnej) - w części wynikającej z umowy spółki osobowej - wpływają na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Kwestię dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorców z siedzibą w Luksemburgu na terytorium Polski reguluje art. 7 Konwencji Polska-Luksemburg. Zgodnie z art. 7 Konwencji Polska-Luksemburg zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Definicja "zakładu" została zawarta w art. 5 Konwencji Polska-Luksemburg, który stanowi, iż:

1.

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "zakład" oznacza stała placówkę, przez która całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

2.

Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

a.

miejsce zarządu;

b.

filię;

c.

biuro;

d.

zakład fabryczny;

e.

warsztat oraz

f.

kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (...)."

Biorąc pod uwagę treść art. 5 Konwencji Polska-Luksemburg, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż z tytułu tego, że Spółka będzie wspólnikiem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, nie będzie wynikało, że Spółka posiada na terytorium Polski "zakład" w rozumieniu Konwencji Polska-Luksemburg. Przede wszystkim bowiem, działalność gospodarczą na terenie Polski będzie prowadziła bezpośrednio spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna. Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Kodeks Spółek Handlowych") spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własna firmą", podobnie stanowi art. 125 Kodeksu Spółek Handlowych zgodnie z którym spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem." Dodatkowo z przepisów ogólnych Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących spółek osobowych wynika, iż spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana" (art. 8 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jednocześnie na podstawie art. 8 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. W świetle tych przepisów, nie można uznać, że Spółka (1) posiada na terenie Polski stałą placówkę, oraz (ii) prowadzi działalność gospodarczą w Polsce (spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna jest odrębnym od Spółki bytem prawnym, jakkolwiek w świetle przepisów ustawy o CIT jest ona transparentna podatkowo). Zatem, z ww. powodów, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż dochody uzyskane przez Spółkę jako wspólnika spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej w Polsce, powinny być traktowane jak "dochody przedsiębiorstwa", o których mowa w art. 7 Konwencji Polska-Luksemburg, a co za tym idzie nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce.

Ad. 4

Artykuł 13 Konwencji Polska-Luksemburg, omówiony powyżej wad. 2) Wniosku, zawiera katalog zysków ze sprzedaży majątku, które mogą podlegać opodatkowaniu winnym państwie niż państwo w którym ma siedzibę zbywca majątku. Ponieważ w art. 13 ust. 1-3 Konwencji Polska-Luksemburg nie zostały wymienione zyski ze sprzedaży udziału I akcji w spółce osobowej (spółce komandytowej czy spółce komandytowo-akcyjnej), zdaniem Wnioskodawcy, takie zyski będą opodatkowane jedynie w państwie siedziby Spółki, tj. w Luksemburgu. Zdaniem Wnioskodawcy, w tej sytuacji nie będzie miał również zastosowania ani (i) art. 5 Konwencji Polska- Luksemburg (Spółka nie będzie bowiem z tytułu posiadania udziałów/akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce posiadała na terenie Polski "zakład" w rozumieniu Konwencji Polska-Luksemburg - co zostało szerzej opisane art. 3) Wniosku), ani (ii) art. 6 Konwencji Polska-Luksemburg, który w powiązaniu z art. 13 Konwencji Polska-Luksemburg nie przewiduje możliwości opodatkowania zysków ze sprzedaży udziału / akcji spółek z siedzibą w Polsce, osiąganych przez przedsiębiorcę z siedzibą w Luksemburgu, nawet wówczas gdy aktywa majątkowe spółki której udziały I akcje są zbywane składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Polsce. Art. 6 Konwencji Polska-Luksemburg nie uznaje bowiem za majątek nieruchomy" - udziału w spółce będącej właścicielem nieruchomości (nawet, gdy jej majątek składa się w całości lub w znacznej części z nieruchomości). W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki z tytułu sprzedaży udziału / akcji w spółce komandytowej albo spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Ad. 5

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT "podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów (...) z odsetek (...) - ustala się w wysokości 20% przychodów." Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, iż ww. przepis stosuje się z "uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska."

Stosownie do art. 11 Konwencji Polska-Luksemburg

1.

Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2.

Jednakże odsetki takie mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia (...).

3.

Użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki.

4.

Postanowień ustępu 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym powstają odsetki, działalność zarobkową przy pomocy zakładu położonego w tym Państwie bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę i jeżeli wierzytelność, z której tytułu są płacone odsetki związana jest rzeczywiście z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

5.

Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

6.

Jeżeli między płatnikiem a właścicielem odsetek lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne powiązania i dlatego kwota odsetek mająca związek z roszczeniem wynikającym z długu, z którego tytułu są wypłacane, przekracza kwotę, którą dłużnik i właściciel odsetek uzgodniliby bez tych powiązań, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej konwencji." Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli osoba wypłacająca kuponowe odsetki z tytułu obligacji na rzecz Spółki będzie podmiotem z siedzibą w Polsce, wówczas kwota faktycznie wypłaconych odsetek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 10% stosownie do postanowień Konwencji Polska-Luksemburg. Natomiast, w przypadku sprzedaży przez Spółkę obligacji przed datą ich zapadalności (w tym na rzecz emitenta obligacji), dochód Spółki z takiej transakcji (różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu sprzedaży obligacji a kwotą wydatkowaną na ich nabycie) będzie podlegała opodatkowaniu w sposób przewidziany w art. 13 ust. 4 Konwencji Polska-Luksemburg jako zysk ze sprzedaży majątku" (tj. będzie opodatkowana wyłącznie w Luksemburgu). Zdaniem Wnioskodawcy, art. 13 ust. 4 Konwencji Polska-Luksemburg ma również zastosowanie w przypadku wykupu przez emitenta obligacji zero kuponowych, gdzie Spółka obejmuje obligacje o wartości 100 za cenę 90, które w terminie zapadalności są wykupowane przez emitenta po cenie nominalnej.

Ad. 6

W świetle art. 21 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów (...) z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów. Art. 22a ustawy o CIT wskazuje, iż powyższy przepis stosuje się z "uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Konwencji Polska-Luksemburg należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Art. 12 ust. 2 Konwencji Polska-Luksemburg stanowi "jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie I niniejszego artykułu, mogą być również opodatkowane w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych należności. Określenie "należności licencyjne" używane w Konwencji Polska-Luksemburg oznacza wszelkiego rodzaju wynagrodzenia uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kina i utworami nagranymi dla radia lub telewizji, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.Zdaniem Wnioskodawcy, z treści ww. przepisów wynika, iż dokonując wypłaty należności z tytułu należności licencyjnych na rzecz Spółki, polskie podmioty będą zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od każdorazowo wypłacanej kwoty należności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z Konwencji Polska-Luksemburg będzie możliwe pod warunkiem uzyskania od Spółki certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym Spółka ma swoją siedzibę.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy pomiędzy Spółka a podmiotem dokonującym wypłaty należności licencyjnych zostaną spełnione warunki o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, będzie miał zastosowanie do takich należności art. 6 ustawy z 18 listopada 2004 r. Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy (...) uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, ustala się w wysokości:

1.

10% przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r., 2) 5% przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. -jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy. Zatem, należności licencyjne wypłacane Spółce przez podmioty z siedzibą w Polsce co do których są spełnione warunki z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% od przychodów uzyskanych do dnia 30 czerwca 2009 r., w wysokości 5% od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz będą zwolnione z podatku dochodowego w Polsce po dniu 1 lipca 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego

* w zakresie pytania 1 uznaje się za prawidłowe,

* w zakresie pytania 2 uznaje się za prawidłowe,

* w zakresie pytania 3 uznaje się za nieprawidłowe,

* w zakresie pytania 4 uznaje się za prawidłowe,

* w zakresie pytania 5 uznaje się za prawidłowe,

* w zakresie pytania 6 uznaje się za prawidłowe,

* w zakresie pytania 7 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, 2, 5 i 6.

Ad. 3

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 7 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 powołanej Konwencji określenie "zakład" (w rozumieniu niniejszej Konwencji) oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Z przytoczonej definicji wynika, iż aby działalność zagranicznego przedsiębiorstwa mogła być uznana za prowadzoną w formie "zakładu", muszą zaistnieć określone przesłanki:

* istnieje miejsce (placówka), w którym działalność jest prowadzona;

* placówka ma stały charakter;

* za pośrednictwem tej placówki jest prowadzona działalność.

Jeżeli zatem spółka komandytowa (lub komandytowo - akcyjna) będzie prowadziła działalność na terytorium Polski, to w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego należy uznać, iż dojdzie do powstania zakładu komandytariusza (spółki komandytowej) lub akcjonariusza (spółki komandytowo - akcyjnej), będącego rezydentem podatkowym Luksemburga. W opinii tutejszego organu podatkowego siedziba spółki osobowej prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski spełnia przesłanki "stałej placówki" w rozumieniu Konwencji. Powołana przez Wnioskodawcę przesłanka odrębności bytu prawnego spółki osobowej (od wspólników), poparta analizą przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie ma w przedmiotowej sprawie znaczenia. W świetle polskiego prawa podatkowego, zarówno spółka komandytowa, jak i spółka komandytowo - akcyjna znajdują się poza zakresem podmiotowym opodatkowania podatkami dochodowymi. Zatem w przypadku spółek "transparentnych podatkowo" wszelkie skutki podatkowe (w podatkach dochodowych) należy analizować autonomicznie dla każdego wspólnika takiej spółki.

Reasumując, w przypadku opisanym w przedmiotowym wniosku, gdy komandytariusz lub akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będący rezydentem Luksemburga, będzie uzyskiwał przychody i ponosił koszty udziału odpowiednio w polskiej spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, dochody z tego tytułu będą co do zasady podlegały opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 4

Zgodnie z art. 13 Konwencji Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku:

1.

Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

3.

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

4.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Akcje spółki komandytowo-akcyjnej niewątpliwie nie stanowią "majątku nieruchomego" w rozumieniu art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 Konwencji.

W szczególności, należy zwrócić uwagę, iż akcje spółki komandytowo - akcyjnej na podstawie art. 337 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) są zbywalne i stanowią samodzielny przedmiot obrotu. Zbycie akcji polega na przeniesieniu prawa z akcji przez akcjonariusza na rzecz osoby trzeciej, która tym samym staje się właścicielem praw inkorporowanych w akcji.

Podobnie "ogół praw i obowiązków" w spółce komandytowej stanowi odrębne prawo majątkowe, którego zbycie uregulowane zostało w art. 10 § 1 i 2 k.s.h.

Ponadto, w przypadku takiej transakcji, nabywca pośrednio przejmuje odpowiedzialność gospodarczą - i w niektórych sytuacjach prawną - za całość działań spółki (w tym również operacje historyczne), co nie ma miejsca przy nabyciu nieruchomości.

Z powyższych względów tego rodzaju transakcję należy rozpatrywać w całkowitym oderwaniu od majątku spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej (w tym od posiadanych przez nią nieruchomości).

Artykuł 13 ust. 1 Konwencji przewidujący opodatkowanie zysków z przeniesienia majątku nieruchomego w państwie położenia nieruchomości nie znajdzie więc zastosowania.

Przedmiotowe dochody nie stanowią również dochodów z majątku ruchomego, w rozumieniu art. 13 ust. 2 Konwencji, ani też dochodów wymienionych w art. 13 ust. 3 Konwencji.

W efekcie, dochód pochodzący ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej lub udziałów (ogółu praw i obowiązków) w spółce komandytowej należy zakwalifikować jako "zyski z przeniesienia własności majątku nie wymienionego w ustępach 1,2,3 art. 13 Konwencji". Opodatkowanie tego rodzaju zysków, w myśl art. 13 ust. 4 Konwencji podlega jurysdykcji podatkowej Luksemburga (państwa rezydencji Funduszu).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 7

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl natomiast art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Zatem w stosunku do niektórych dochodów (określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ww. ustawy) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu.

Przepis art. 21 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1.

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2.

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportoh na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

* ustala się w wysokości 20% przychodów,

3.

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4.

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

* ustala się w wysokości 10% tych przychodów

Podatek ten nazywany jest podatkiem "u źródła" ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 cytowanej ustawy. Przy czym, należy zauważyć, iż stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, ustala się w wysokości:

1.

10% przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,

2.

5% przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

* jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy.

W powołanym art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawodawca ustalił następujące warunki dla ww. stawek odrębnych:

1.

wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

3)

spółka:

a.

o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub

b.

o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, lub

c.

podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - zarówno w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2 - nie mniej niż 25% udziałów (akcji),

4)

odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 7 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl