IPPB5/423-726/09-2/IŚ - Brak możliwości uwzględniania w wartości początkowej środka trwałego niezrealizowanych różnic kursowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-726/09-2/IŚ Brak możliwości uwzględniania w wartości początkowej środka trwałego niezrealizowanych różnic kursowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 16 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie braku możliwości uwzględniania w wartości początkowej środka trwałego niezrealizowanych różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka - Wnioskodawca prowadzi działalność inwestycyjną związaną z późniejszym wynajmem powierzchni magazynowych (centrów magazynowo logistycznych). Obiekty budowane były przez Spółkę we własnym zakresie, a inwestycja finansowana była ze środków zewnętrznych, to jest kredytów bankowych i pożyczek.

Do czasu oddania obiektów do użytkowania nie uwzględniano w ich wartości naliczonych, choć niezrealizowanych różnic kursowych związanych z ww. finansowaniem.

Do dnia dzisiejszego Spółka nie składała oświadczenia, wymienionego w artykule 9b ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), tj. że ustala różnice kursowych do celów podatkowych na podstawie przepisów o rachunkowości.

W oparciu o art. 9b ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o art. 15a ustawy, to jest według tzw. metody podatkowej.

Sprawozdania finansowe Spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy niezrealizowane różnice kursowe - naliczone statystycznie - ale nie wynikające z dokonania spłaty kredytów bankowych i pożyczek, wpływają na wartość początkową środka trwałego, a w związku z tym czy uwzględnia się je w podstawie naliczania odpisów amortyzacyjnych, w odniesieniu do podatnika, który rozlicza różnice kursowe metodą określoną w art. 15a powołanej wyżej ustawy, tj. tzw. "metodą podatkową".

A jeżeli nie - to czy różnice kursowe zrealizowane, po oddaniu środka trwałego do użytkowania winny być odnoszone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów lub przychody podatnika.

Zdaniem Spółki, w sprawie znajduje zastosowanie stanowisko Resortu Finansów opublikowane w Biuletynie Skarbowym 5/2007.

Ministerstwo Finansów w piśmie Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie rozliczenia różnic kursowych w 2007 r. (stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie) uznało, że jeżeli podatnik wybierze ustalanie różnic kursowych na podstawie podatkowych reguł, powinien naliczać wyłącznie zrealizowane różnice kursowe, które korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego.

W świetle tego pisma "(...) zasady ustalania różnic kursowych powstających w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej określone są w art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 oraz ust. 9 u.p.d.o.p.

W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości otrzymanego i spłaconego kredytu w walucie obcej (odpowiednio kapitałowych rat kredytu), przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Są to faktycznie zrealizowane różnice kursowe. Zasady te stosuje się również do rozliczenia różnic kursowych przy amortyzacji (art. 16g ust. 5 u.p.d.o.p.). Jeżeli podatnik wybierze ustalanie różnic kursowych na podstawie podatkowych reguł, w takim przypadku powinien naliczać wyłącznie zrealizowane różnice kursowe (tj. według powyżej określonych przepisów podatkowych), które korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. W zakresie natomiast odsetek przepisy nie uległy zmianie. Dla celów amortyzacji uwzględnia się naliczone odsetki, które, pomimo iż nie zostały zapłacone, zwiększają wartość początkową składników majątku podlegających amortyzacji (art. 16g ust. 3 i 4 u.p.d.o.p.)".

W oparciu o powyższe stanowisko, w opinii Spółki, różnice kursowe niezrealizowane -statystyczne - nie wpływają na wartość środka trwałego, w sytuacji gdy podatnik ten nie złożył oświadczenia o rozliczaniu różnic kursowych tzw. metodą "rachunkową" zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli natomiast różnice takie zostaną zrealizowane po oddaniu środka do używania - to winny być uwzględniane odpowiednio w przychodach lub kosztach podatkowych.

Ponieważ w porównywalnych sprawach wydawane były również odmienne interpretacje (np. postanowienie Pomorskiego Urzędu Skarbowego DP/423-0011/06AK z dnia 23 stycznia 2007 r.) - stąd wątpliwość Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl