Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-707/14-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz szwedzkiego podmiotu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz szwedzkiego podmiotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna jest 100% udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szwecji. Zakres działalności Spółki S zgodnie z jej statutem obejmuje działalność finansową realizowaną m.in. poprzez pozyskiwanie kapitału w drodze emisji obligacji lub za pomocą instrumentów finansowych, także udzielanie kredytów i pożyczek.

Spółka S. wyemitowała na międzynarodowym rynku regulowanym obligacje kuponowe obejmowane przez inwestorów z dyskontem pozyskując określone środki finansowe. Z tych środków m.in. Spółka S udzieliła pożyczki Spółce. Pożyczka jest oprocentowana z marżą powyżej oprocentowania Obligacji, co zapewnia Spółce S wynagrodzenie z tytułu podejmowanych ryzyk, pełnionych funkcji oraz angażowanych aktywów. Spółka dodatkowo została obciążona przez Spółkę S również kosztem prowizji/opłaty wstępnej należnej z tytułu udzielenia Pożyczki.

Poziom oprocentowania między stronami został określony na poziomie rynkowym, tj. stopa oprocentowania w umowie Pożyczki jest skalkulowana m.in. w oparciu o wysokość kuponów odsetkowych wypłacanych przez Spółkę S na rzecz niepowiązanych z nią inwestorów (obligatariuszy), oraz wartość dyskonta, powiększona o wskazaną wyżej marżę na poziomie rynkowym. Wykup Obligacji oraz płatności kuponów odsetkowych na ustalonych z inwestorami warunkach są gwarantowane przez Spółkę.

Z tytułu osiągniętego dochodu Spółka S zrealizuje dochód do opodatkowania szwedzkim podatkiem dochodowym.

Odsetki od Pożyczki mają być płacone na rachunek bankowy Spółki S; wyklucza się dokonywanie płatności z tego tytułu na rachunek lub rzecz jakiegokolwiek pośrednika (np. powiernika czy agenta płatności) działającego w imieniu lub na rachunek Spółki S.

Tym samym w ramach opisywanej transakcji Pożyczki Spółka S:

* będzie posiadała tytuł prawny do odsetek (oraz prowizji) wypłacanych przez Spółkę. Będzie ona otrzymywała te kwoty we własnym imieniu i na własny rachunek jako pożyczkodawca na podstawie umowy Pożyczki;

* będzie bezpośrednim odbiorcą odsetek, tj. Spółka będzie wypłacała należne kwoty bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki S.

Spółka S uzyska od szwedzkich organów podatkowych certyfikat rezydencji, który potwierdzi, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Szwecji i przekaże go Spółce, dodatkowo należy wskazać, że nie będzie ona prowadziła działalności gospodarczej w Polsce (ani innym poza Szwecją kraju) poprzez zakład w rozumieniu Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193; dalej: "Konwencja").

Na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych Spółka S nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (na potwierdzenie czego złoży pisemne oświadczenie Spółce). Uzyskany przez Spółkę S dochód z prowadzonej działalności finansowej będzie opodatkowany w Szwecji według standardowej stawki podatku mającej zastosowanie do zysków osiąganych przez spółki będące szwedzkimi rezydentami podatkowymi.

Spółka będzie na moment wypłaty kwot należnych Spółce S jej udziałowcem na poziomie co najmniej 25% nieprzerwanie przez dwa lata poprzedzające wypłaty lub dwuletni nieprzerwany okres bycia udziałowcem na poziomie co najmniej 25% upłynie po dniu osiągnięcia przez Spółkę S przedmiotowych przychodów.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Pożyczki:

* termin spłaty kwoty głównej Pożyczki będzie krótszy niż 50 lat;

* Pożyczka udzielona Spółce nie będzie przewidywała udziału Spółki S w zyskach Spółki;

* Pożyczka udzielona Spółce nie będzie przewidywała zamiany prawa do odsetek na udział w zyskach;

* nie mamy do czynienia z przychodami z podziału zysków lub spłaty kapitału Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki (oraz prowizja) wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki S z tytułu udzielonej pożyczki będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej: u.p.d.o.p.) oraz art. 11 ust. 1 Konwencji, i w konsekwencji czy Spółka, jako płatnik, zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przedmiotowych kwot wypłacanych na rzecz Spółki S i wpłacania kwot podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. odsetki (oraz prowizje) wypłacane od 1 lipca 2013 r. na rzecz Spółki S z tytułu udzielonej Spółce Pożyczki będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Również zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji odsetki (oraz prowizja) w opisanym stanie faktycznym wypłacane na rzecz Spółki S z tytułu udzielonej Spółce Pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

W konsekwencji Spółka nie będzie, jako płatnik, zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek (prowizji) wypłacanych na rzecz Spółki S i wpłacania kwot podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. przychód z tytułu odsetek uzyskany na terytorium Polski przez podatników nie mających siedziby ani zarządu na terytorium Polski (tekst jedn.: przez nierezydentów) jest opodatkowany 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła), chyba że odpowiednia umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowi inaczej ("Umowa").

Przepis art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że podmiot, który dokonuje wypłat odsetek na rzecz nierezydenta jest zobowiązany, jako płatnik, w dniu dokonania wypłaty pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (obliczony zgodnie z wskazanymi powyżej przepisami u.p.d.o.p.).

Jednakże zastosowanie przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką urnową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Posiadając zatem aktualny certyfikat rezydencji odbiorcy odsetek w celu ustalenia stawki podatku u źródła właściwej dla wypłacanych odsetek należy zastosować postanowienia Umowy zawartej przez Polskę z krajem, którego rezydentem podatkowym jest odbiorca odsetek, będący podatnikiem w rozumieniu u.p.d.o.p., w przedmiotowym stanie faktycznym będzie to zatem Szwecja. Spółce S będzie przysługiwał tytuł prawny (prawo własności) do odsetek wypłacanych przez Spółkę z tytułu otrzymanej Pożyczki. W konsekwencji będzie ona otrzymywać odsetki/prowizje we własnym imieniu oraz na własny rachunek jako pożyczkodawca na podstawie umowy Pożyczki. Należy także podkreślić, iż Spółka S, będąc stroną zobowiązaniowego stosunku prawnego ze Spółką, będzie wierzycielem Spółki uprawnionym do żądania od niej pełnej spłaty udzielonej Pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Ponadto będzie ona otrzymywać odsetki bezpośrednio od Spółki i w opisywanym przypadku nie będzie występował jakikolwiek pośrednik między Spółką S a Spółką taki jak powiernik, agent płatności lub innego rodzaju podmiot, tym samym Spółka S pozostanie beneficjentem odsetek z tytułu finansowania udzielonego Spółce. Podsumowując należy stwierdzić, iż na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. Spółka S uzyskując na terytorium Polski przychód w postaci odsetek będzie występowała w charakterze podatnika podatku dochodowego.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. odsetki są zwolnione z podatku dochodowego, w szczególności jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym należności o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka:

a.

o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub

b.

o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% działów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1

4.

odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Powyższe zwolnienie, zgodnie z art. 21 ust. 3a-3c u.p.d.o.p. stosuje się, jeżeli;

* posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności;

* spółka uzyskująca przychody odsetkowe nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;

* spółki posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania przychodów odsetkowych).

Na podstawie przepisów przejściowych zawartych w art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) zwolnienie, o którym mowa wyżej, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.

Należy również stwierdzić, że w przedmiotowym stanie faktycznym ograniczenia dla zastosowania zawarte w art. 21 ust. 6 u.p.d.o.p. dotyczące przychodów z pożyczek "partycypacyjnych" nie będą miały zastosowania w przypadku Pożyczki, gdyż:

* termin spłaty kwoty głównej Pożyczki będzie krótszy niż 50 lat;

* Pożyczka udzielona Spółce nie będzie przewidywała udziału Spółki S w zyskach Spółki;

* Pożyczka udzielona Spółce nie będzie przewidywała zamiany prawa do odsetek na udział w zyskach;

* nie mamy do czynienia z przychodami z podziału zysków lub spłaty kapitału Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku transakcji spełnione są wszystkie warunki zawarte w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., gdyż:

* wypłacającym odsetki będzie Spółka, a więc spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* uzyskującym przychody odsetkowe będzie Spółka S - spółka podlegająca w Szwecji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; Spółka S udokumentuje miejsce siedziby uzyskanym od szwedzkich organów podatkowych certyfikatem rezydencji;

* Spółka S nie będzie korzystać ze zwolnienia w Szwecji z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone stosownym pisemnym oświadczeniem Spółki zgodnie z art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p.;

* odsetki od Pożyczki nie będą dochodami o których mowa w art. 21 ust. 8 u.p.d.o.p.;

* odbiorcą odsetek będzie Spółka S.

Zatem, od dnia 1 lipca 2013 r. odsetki (oraz prowizja) od Pożyczki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. o ile Spółka będzie bezpośrednio posiadała co najmniej 25% udziałów (akcji) w kapitale Spółki S nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W rezultacie, Spółka - podmiot wypłacający odsetki na podstawie Umowy Pożyczki - nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Spółki S.

Dodatkowo przy ocenie możliwości opodatkowania przychodów z odsetek (prowizji) należy wskazać na postanowienia Konwencji, w szczególności w zakresie oceny które z państw (tekst jedn.: Polska czy Szwecja jako kraj siedziby Spółki S) byłoby uprawnione do opodatkowania tego przychodu i według jakich zasad.

Zgodnie z art. 1 i art. 3 ust. 1 lit. d Konwencji jej przepisy stosuje się do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach, przy czym termin "osoba" oznacza osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób. Zatem Konwencja będzie miała zastosowanie do określenia sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez Spółkę S.

Należy ponadto uwzględnić, że art. 27 Konwencji (Ograniczenie korzyści) wyłącza zastosowanie przepisów Konwencji w określonych przypadkach. Na podstawie wspomnianego art. 27 jakiekolwiek postanowienia Konwencji przyznające zwolnienie lub obniżenie podatku nie będą miały zastosowania do dochodu spółki będącej rezydentem Umawiającego się Państwa lub do dywidend płaconych przez spółkę będącą rezydentem Umawiającego się Państwa w sytuacji, gdy spełnione będą następujące warunki:

* taka spółka uzyskuje swoje dochody głównie z drugich Państw (a) z działalności bankowej, armatorskiej, finansowej lub ubezpieczeniowej, albo (b) z tytułu posiadania statusu zarządu, centrum koordynacyjnego albo podobnej jednostki dostarczającej usług administracyjnych albo innego wsparcia grupie spółek, które prowadzą działalność gospodarczą głównie w innych Państwach; oraz

* z wyjątkiem stosowania metody unikania podwójnego opodatkowania zwykle stosowanej w tym Państwie, taki dochód mógłby podlegać znacząco niższemu podatkowi na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego tego państwa niż dochód z podobnej działalności wykonywanej w tym Państwie albo z tytułu posiadania statusu zarządu, centrum koordynacyjnego albo podobnej jednostki dostarczającej usług administracyjnych albo innego wsparcia grupie spółek, które prowadzą działalność gospodarczą w tym Państwie.

Wskazana powyżej instytucja ograniczenia korzyści generalnie umożliwia umawiającemu się państwu, w którym położone jest źródło przychodu, niestosowanie przepisów Konwencji (a tym samym obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z podatku u źródła od takiego przychodu przewidzianego w Konwencji) w odniesieniu do spółki uzyskującej taki przychód, będącej rezydentem drugiego umawiającego się państwa prawa, jeśli spółka taka została stworzona w celu nieuczciwej konkurencji podatkowej. Klauzula ograniczenia korzyści przewiduje w szczególności, że postanowienia Konwencji nie powinny mieć zastosowania w tych przypadkach, gdy dany rodzaj dochodu uzyskanego przez rezydenta umawiającego się państwa (np. Szwecji) ze źródeł położonych w drugim umawiającym się państwie (np. Polsce) podlegałby znacząco niższemu opodatkowaniu na podstawie prawa podatkowego tego umawiającego się państwa (np. Szwecji), niż ten sam rodzaj dochodu, który byłby osiągnięty ze źródeł przychodu położonych w tym umawiającym państwie (tekst jedn.: z działalności wykonywanej w tym państwie).

Innymi słowy, klauzula ograniczenia korzyści w art. 27 Konwencji dotyczy tych sytuacji, gdy ten sam rodzaj dochodu (np. odsetki) jest opodatkowany na podstawie prawa podatkowego państwa miejsca siedziby podatnika (tekst jedn.: Szwecji) w znacząco inny sposób w zależności od tego, czy ten dochód jest uzyskiwany ze źródeł przychodu położonych w tym państwie (tekst jedn.: w Szwecji), czy też poza tym państwem. W konsekwencji instytucja prawa przewidziana w art. 27 Konwencji pozwala Polsce na niestosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z podatku u źródła, jeśli dochód uzyskany na terytorium Polski byłby opodatkowany przez spółkę będącą rezydentem Szwecji w preferencyjny sposób w porównaniu do podobnego rodzaju dochodu uzyskanego na terytorium Szwecji.

Zgodnie ze szwedzkim prawem podatkowym dochód w postaci odsetek, który będzie uzyskany przez Spółkę S od Spółki (tekst jedn.: ze źródła przychodu położonego w Polsce) będzie opodatkowany w Szwecji według standardowej stawki podatkowej. Takie same zasady opodatkowania miałyby zastosowanie także w takim przypadku gdyby odsetki zostały uzyskane przez Spółkę S ze źródeł przychodu położonych w Szwecji (tekst jedn.: gdyby odsetki zostały wypłacone na rzecz Spółkę S przez pożyczkobiorcę z siedzibą w Szwecji).

Należy zatem stwierdzić, iż uregulowanie zawarte w art. 27 Konwencji nie stanowi przeszkody do zastosowania przepisów Konwencji w odniesieniu do odsetek płaconych przez Spółkę na rzecz Spółki S.

Przechodząc zatem do art. 11 ust. 1, stosownie do tej regulacji odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane tylko tym drugim Państwie.

Tym samym skoro w myśl art. 11 ust. 1 Konwencji odsetki wypłacone z Polski do Szwecji podlegają opodatkowaniu tylko w Szwecji, odsetki takie nie są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce. Mając więc na uwadze, iż Spółka S będzie spółką kapitałową z siedzibą Szwecji i będzie rezydentem podatkowym w Szwecji (co zostanie udokumentowane certyfikatem rezydencji wydanym przez szwedzkie organy podatkowe), oraz będzie odbiorcą odsetek, które będą wypłacane na jej rachunek bankowy, należy stwierdzić, że odsetki, które będą wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki S na podstawie Umowy Pożyczki nie będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w Polsce zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji.

W rezultacie, ponieważ (i) dochód w postaci odsetek uzyskany przez Spółkę S od Spółki nie będzie opodatkowany w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie Konwencji, a (ii) Spółka otrzyma certyfikat rezydencji wydany przez szwedzkie organy podatkowe dokumentujący, że Spółka S jest szwedzkim rezydentem podatkowym, Spółka - podmiot wypłacający odsetki na podstawie umowy Pożyczki - nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Spółki S i przekazania takiego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Końcowo, Spółka pragnie wskazać na liczne jednoznaczne interpretację indywidualne w tym temacie w analogicznych (i identycznych stanach faktycznych) potwierdzające stanowisko Spółki wyrażone w niniejszym wniosku, mianowicie - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. (sygn. IPPB5/423- 438/13-2/IŚ), potwierdził, iż w razie wypłaty odsetek i prowizji na rzecz szwedzkiej spółki z tytułu udzielonej przez nią pożyczki polskiej spółce, gdzie środki pożyczkowe były pozyskane z emisji obligacji uplasowanych na rynkach międzynarodowych, spółka polska nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania kwoty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Identyczne konkluzje odnajdujemy w kolejnych rozstrzygnięciach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. (IPPB5/423-439/13-2/IŚ) oraz z 14 sierpnia 2013 r. (IPPB5/423-407/13-2/IŚ i IPPB5/423-406/13-2/IŚ).

Także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2013 r. (IPPB5/423-1257/12-2/AJ) organ potwierdził, iż na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CII w związku z art. 11 ust. 1 umowy polsko-szwedzkiej, odsetki i dyskonto od obligacji korporacyjnych, jak i odsetki od pożyczki wypłacane przez spółkę polską na rzecz spółki szwedzkiej (która uprzednio pozyskała środki finansowe w drodze emisji obligacji zagranicznych) nie będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce.

Tożsame rozstrzygnięcia zawierają wcześniejsze interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 14 stycznia 2011 r. (IPPB5/423-757/10-4/AJ) - "wykładnia literalna wskazuje jednoznacznie, iż Szwecja ma wyłączne prawo do opodatkowania odsetek powstałych na jej terytorium stanowisko zgodnie z którym płatność odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki (emisji obligacji) na rzecz spółki celowej w Szwecji - będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania w Polsce - należy uznać za prawidłowe", z dnia 21 czerwca 2011 r. (IPPB5/423- 340/11-2/PS), 26 marca 2010 r. (IPPB5/423-863/09-2/IŚ) oraz z 31 sierpnia 2008 r. (IPPB5/423-300/09-2/IŚ).

Identyczny pogląd co do wyboru i sposobu stosowania umów o unikaniu wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 grudnia 2007 r. (IP-PB3-423-260/07-2/IK) nakazując (w sytuacji pozyskania kapitału z obligacji przez spółkę brytyjską, udzielenia pożyczki firmie polskiej, która następnie dokonywała głównych spłat na rachunek agenta emisji obligacji z USA) przyjęcie prymatu i regulacji umowy między Polską a Wielką Brytanią.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl