IPPB5/423-707/10-7/AS - Skutki podatkowe pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-707/10-7/AS Skutki podatkowe pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 21 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2010 r. (data nadania 28 grudnia 2010 r., data wpływu 31 grudnia 2010 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-707/10-2/AS z dnia 16 grudnia 2010 r. (dat nadania 16 grudnia 2010 r., data odbioru 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 13, 14, 16) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 13, 14, 16).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Fundacja posiada fundusz pożyczkowy.

Fundacja (dalej jako: "Beneficjent") w dniu 30 listopada 2009 r. zawarta z Województwem, reprezentowanym przez Dyrektora Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Umowę (dalej jako: "Umowa") o dofinansowanie realizacji Projektu p.n. "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Funduszu Rozwoju" w ramach poddziałania 2.1.1. "Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych" Osi Priorytetowej lI "Infrastruktura Ekonomiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa (dalej jako: "RPO W 2007-2013").

W dniu 25 marca 2010 r. Strony zawarły Aneks do ww. Umowy.

Umowa została zawarta przez Strony na czas określony, tj. do momentu zrealizowania przez obie Strony wszystkich wynikających dla nich z Umowy obowiązków (§ 5 ust. 2 Umowy).

Z postanowień ww. Umowy, po uwzględnieniu zmian dokonanych Aneksem, wynikają następujące okoliczności.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonane będzie przekazanie, wykorzystanie, rozliczenie dofinansowania Projektu w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, w tym "wydatków kwalifikowanych" poniesionych przez Beneficjenta (Fundacja w taki sposób jest zwana także w treści Umowy) na realizację Projektu (§ 2 ust. 1 Umowy). Przedmiotem Umowy jest "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu finansowego pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców, ze środków pochodzących ze zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz środków własnych Beneficjenta (§ 2 ust. 2 Umowy) - przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy stanowi "Projekt" (§ 1 ust. 10 Umowy). Beneficjent w związku z powyższym jest zobowiązany do udzielania (w określonej ilości) pożyczek na rzecz przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria określone w Umowie (§ 2 ust. 3 Umowy).

Projekt, o którym mowa powyżej korzysta z dofinansowania "w formie zwrotnego. bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy).

W Umowie brak jest postanowień regulujących kwestię przejścia prawa własności dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" na rzecz Beneficjenta. W Umowie brak jest także postanowień regulujących kwestię, w czyim imieniu oraz na czyj rachunek Beneficjent dysponuje kwotą takiego dofinansowania. Strony nie regulują kwestii, czy wkładem tym Beneficjent dysponuje w swoim imieniu oraz na swój rachunek, czy raczej w swoim imieniu, ale na cudzy rachunek, a może jednak w cudzym imieniu oraz na cudzy rachunek. Strony jedynie stanowią, że dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu jest "przekazywane" Beneficjentowi na "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu finansowego pożyczkowego", tj. na udzielanie pożyczek oznaczonym przedsiębiorcom.

Zgodnie z Umową (§ 1 ust. 26) "wkładem finansowym", o którym mowa powyżej, jest wkład, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L. 2006.210.25 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 jest to wkład na wsparcie "Instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw" (którymi to "instrumentami" są m.in. fundusze pożyczkowe, tj. także fundusz Beneficjenta), pochodzący ze środków finansowych należących do funduszu strukturalnego UE, które fundusz ten przeznacza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez ww. "instrument" w celu realizacji "operacji" (którym jest Projekt p.n. "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" - por. art. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2005).

W wykonaniu dyspozycji art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 wkład ten przekazywany jest Beneficjentowi w ramach RPO W 2007-2013.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1558 z późn. zm.), cyt.: "Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określą w drodze uchwały, zakres i warunki dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych".

W wykonaniu dyspozycji tego przepisu Rada Ministrów podjęta uchwałę Nr 99 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 (dalej jako: "Uchwała"). Zgodnie z tą Uchwałą na realizację m.in. Osi Priorytetowej II "Infrastruktura Ekonomiczna" RPO W 2007-2013 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR (§ 1 ust. 1 Uchwały). W przypadku poddziałania 2.1.1 "Dokapitalizowanie i tworzenia funduszy pożyczkowych" Osi Priorytetowej II "Infrastruktura Ekonomiczna" na jego realizację przeznacza się wyłącznie środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR.

Dofinansowywanie RPO W 2007-2013 ww. środkami odbywa się na zasadach określonych w tekście jednolitym Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa (dalej jako: "Kontrakt") zawartym w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Województwa, który to tekst jednolity stanowi załącznik 12 do zawartego w dniu 14 stycznia 2010 r. Aneksu Nr 3 do tego Kontraktu.

Realizacja RPO W 2007-2013 w odniesieniu do "lnstrumentów inżynierii finansowej" dofinansowywana jest środkami z budżetu państwa pochodzącymi z EFRR (na poziomie maksymalnie 95%), oraz tzw. wkładem krajowym (na poziomie minimalnie 6%, który może być wyższy w przypadku, gdy Beneficjent wniesie środki własne wyższe niż 5%). Na tzw. wkład krajowy składają się środki własne beneficjentów RPO W 2007-2013.

Omówiony wyżej wkład finansowy (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy) - którego źródłem pochodzenia są środki finansowe EFRR przeznaczone na realizację RPO W 2007-2013 - razem ze środkami własnymi Beneficjenta stanowią tzw. "Kapitał przeznaczony na realizację Projektu", tj. łączną wartość środków finansowych, które są przeznaczone na "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (§ 1 ust. 19 Umowy).

Te środki finansowe służą sfinansowaniu kwot pożyczek, których Beneficjent udziela w ramach realizacji Projektu. Środki te są pierwotnie gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których dysponentem jest Beneficjent, na których to rachunkach spoczywają w celu ewentualnego wykonania zobowiązań Beneficjenta wynikających dla niego z zawartych z klientami umów o udzielenie pożyczek.

Część z tych środków służy także pokryciu "wydatków kwalifikowanych" ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu, jako "kosztów zarządzania Projektem" (§ 8 Umowy), o ile tylko zostały zatwierdzone oraz pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą ll stopnia.

Mianowicie Beneficjent uprawniony jest do pobierania z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy) "kosztów zarządzania Projektem", które są kwalifikowane od daty zawarcia Umowy (§ 8 ust. 1-2 Umowy), a w rzeczywistości dopiero od dnia wpływu tego wkładu na rachunki bankowe, których dysponentem jest Beneficjent.

Koszty zarządzania Projektem mogą także zostać zwrócone Beneficjentowi - dopiero po ich uprzednim poniesieniu przez Beneficjenta ze środków własnych oraz po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - na zasadzie tzw. refundacji.

W przypadku pobrania przez Beneficjenta z kwoty otrzymanego wkładu finansowego kosztów zarządzania Projektem w celu sfinansowania określonych wydatków Beneficjenta oraz braku zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia tych wydatków, Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu ich równowartości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (§ 8 ust. 7 Umowy).

W przypadku, gdy wydatki kwalifikowane finansowane są ze środków własnych Beneficjenta, mogą zostać zwrócone Beneficjentowi na zasadzie refundacji po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Zgodnie z Umową (§ 2 ust. 4 pkt 1-3) Beneficjent jest zobowiązany do minimum "Jednokrotnego obrotu" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu oraz do udzielenia tym dłużnikom, którzy spełniającą kryteria określone w Umowie, określonej ilości pożyczek. Strony postanowiły, że "Jednokrotnym obrotem" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu jest udzielenie przez Beneficjenta pożyczek na rzecz dłużników, którzy spełniają kryteria określone w Umowie, o łącznej wartości równej kapitałowi przeznaczonemu na realizację Projektu, pomniejszonemu o kwalifikowane koszty zarządzania Projektem (§ 1 ust. 18 Umowy).

Do wykonania ww. zobowiązań (§ 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy) Beneficjent zobowiązany jest w oznaczonym przez Strony terminie (§ 2 ust. 4 pkt 1 Umowy oraz § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 1 ust. 15 Umowy, oraz § 2 ust. 4 pkt 3 w zw. z § 1 ust. 17 Umowy).

Beneficjent dodatkowo jest zobowiązany do lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części kapitału przeznaczonego na realizację Projektu, która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (§ 12 Umowy), tzn. tej kwoty kapitelu przeznaczonego na realizację Projektu, z której w danym okresie nie zostanie pokryła łączna wartość udzielonych pożyczek. Jako bezpieczne i płynne instrumenty finansowe Strony uznają: "obligacja Skarbu Państwa papiery wartościowe emitowana przez NBP, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działających na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) oraz obligacje komunalne z gwarancją dojścia emisji do skutku, udzielone przez bank organizujący emisję".

Beneficjent ponadto jest zobowiązany do udzielania pożyczek na warunkach rynkowych po dokonaniu analizy ryzyka ich niespłacenia oraz oceny przedkładanych zabezpieczeń, kierując się koniecznością maksymalizacji przychodów z prowadzonej działalności pożyczkowej (§ 9 ust. 3 Umowy).

Ponieważ Projekt korzysta z dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy), dlatego też Strony w Umowie przewidziały okoliczności, w razie zajścia których Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia określonych kwot a mianowicie:

a.

w przypadku, gdy Beneficjent w danym okresie nie zrealizuje Planu Operacyjnego i Biznes Planu w odniesieniu do zakładanej łącznej wartości udzielanych pożyczek, Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do nałożenia na Beneficjenta obowiązku zwrotu kwoty odpowiadającej średniemu dla tego okresu poziomowi procentowemu różnicy między planowanymi, a faktycznie osiągniętymi wskaźnikami (§ 11 Umowy). Kwotę tę Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić na rachunek bankowy wskazany przez lnstytucję Pośredniczącą lI stopnia ze środków finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania tytułem zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy), nie zaś ze środków własnych włożonych przez Beneficjenta na realizację Projektu. O wartość zwróconej przez Beneficjenta kwoty będzie pomniejszony kapitał przeznaczony na realizację Projektu.

b.

w przypadku gdy Beneficjent należycie wykona zobowiązania nałożone na niego § 2 ust. 4 Umowy, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zaprosi Beneficjenta do negocjacji, celem zawarcia kolejnej umowy w przedmiocie wdrażania przez Beneficjenta instrumentów inżynierii finansowej ze środków publicznych (§ 14 ust. 1 Umowy). Jeżeli jednak Strony nie porozumieją się, co do treści kolejnej umowy i umowa ta nie zostanie zawarta lub nie wejdzie w życie, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia następujących kwot (§ 15 ust. 1 i nast. Umowy):

- kwoty dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 15 ust. 2 Umowy.

Ponieważ w trakcie realizacji Projektu Beneficjent zawiera z przedsiębiorcami umowy pożyczek, wobec tego istnieje ryzyko, że kwota dofinansowania w postaci zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu ulegnie uszczupleniu w wyniku nie otrzymania przez Beneficjenta spłaty udzielonych pożyczek.

Ponadto do czasu zakończenia realizacji Projektu mogą jeszcze obowiązywać Beneficjenta inne - "niewykonane" na ten moment umowy o udzielenie pożyczek zawarte z klientem. Te umowy mogą obowiązywać nawet przez 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, który to okres Strony nazwały w Umowie "okresem trwałości projektu" - § 1 ust. 17 Umowy.

W przypadku takich umów Beneficjenta, których "wykonanie" ma nastąpić dopiero po zakończeniu "okresu trwałości projektu" Strony ustalają harmonogram spłat przez Beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia tej części dofinansowania, która została zaangażowana w ich "wykonanie" (§ 15 ust. 5 Umowy).

Strony w Umowie przewidziały ponadto ewentualność, iż Beneficjant nie będzie w stanie zgodnie z harmonogramem spłat zwracać na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia uszczuplonej kwoty dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, a to z uwagi na opóźnienia w spłatach przez klientów kwot pożyczek, których im udzielił. W takim przypadku w celu realizacji harmonogramu spłat Beneficjent będzie uprawniony do pobrania odpowiedniej kwoty z rachunku bankowego, na którym - w okresie harmonogramu spłat - zgromadzone zostaną tzw. "Przychody Projektu" pochodzące z gospodarowania przez Beneficjenta zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu (§ 1 ust. 37 Umowy - o "Przychodach Projektu" patrz niżej). Kwotę tę Beneficjent będzie mógł pobrać w celu uzupełnienia kwot pożyczek udzielonych przez Beneficjenta z kwoty otrzymanego dofinansowania - które nie zostaną w całości spłacone przez klientów Beneficjenta stosownie do terminów przewidzianych w harmonogramie spłat do wysokości kwot wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia od Beneficjenta zgodnie z harmonogramem spłat (§ 15 ust. 9 w zw. z ust. 8 Umowy).

Po zakończeniu okresu harmonogramu spłat Strony ustalą "kwotę do zwrotu" z uwzględnieniem ewentualnych "strat", tj. po pomniejszeniu o łączną wartość tych niezapłaconych w terminie przez klientów kwot udzielonych im pożyczek, które nie zostaną spłacone aż do zakończenia okresu harmonogramu spłat (§ 15 ust. 12 Umowy).

Okoliczność pomniejszenia kwoty dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (podlegającej zwrotowi) o wartość ewentualnych "strat" nie zmienia faktu, że Beneficjent w dalszym ciągu będzie zobowiązany do zwrotu tej części dofinansowania, która stanowić będzie stratę w rozumieniu § 15 ust. 12 Umowy. Obowiązek ten jednak będzie odroczony w czasie. W odniesieniu bowiem do tej części dofinansowania ("straty") obowiązek jej zwrotu powstanie dopiero w momencie przeprowadzenia przez Beneficjenta skutecznej egzekucji.

Mianowicie w przypadku tych pożyczek udzielonych uprzednio przez Beneficjenta swoim klientom, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta (niezależnie, czy będzie to miało miejsce w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu, czy w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem), Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu we właściwym terminie na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kwoty każdorazowo odzyskanej w toku prowadzonej egzekucji, jednakże z uwzględnieniem (tekst jedn. po pomniejszeniu o) kwoty odpowiadającej procentowemu udziałowi środków własnych w "całkowitej wartości projektu" (§ 15 ust. 13 w zw. z § 1 ust. 38 Umowy).

Ponieważ istnieje potencjalne ryzyko bezskuteczności egzekucji przez Beneficjenta kwot pożyczek, których Beneficjent udzieli swoim klientom, dlatego też w odniesieniu do tej części dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", która odpowiadać będzie wartości pożyczek, których nie uda się Beneficjentowi skutecznie wyegzekwować, nie powstanie po stronie Beneficjenta obowiązek zwrotu jej wartości.

Kwoty "Przychodów Projektu", jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (§ 15 ust. 2 Umowy) - aż do upływu okresu obowiązywania harmonogramu spłat (§ 15 ust. 10 Umowy).

Za "Przychody Projektu" (§ 1 ust. 37 Umowy) Strony uznają środki finansowe pochodzące z gospodarowania przez Beneficjenta wartością "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" q pochodzące z gospodarowania zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu oraz pochodzące z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta (pomniejszone o ewentualne zobowiązania podatkowe związane z realizacją Projektu), których źródłem są w szczególności:

* przychody związane z udzielaniem pożyczek (m.in. opłaty i prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),

* przychody z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych w trybie § 12 Umowy.

Zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia będzie podlegała jednakże jedynie taka część "Przychodów Projektu", która odpowiadać będzie przychodom, jakie wypracowuje zwrotny, bezpośredni wkład finansowy ze środków Programu do czasu zakończenia "okresu trwałości Projektu", a zatem zarówno przychody uzyskane przez Beneficjenta z tytułu tych pożyczek, które zostaną udzielone z kwoty otrzymanego zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, jak również przychody z lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, która nie zostanie zaangażowana w udzielone pożyczki.

Kwota dofinansowania w postaci zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu wraz z kwotą przychodów Projektu, wypracowanych przez to dofinansowanie, będą zwracane przez Beneficjenta po pomniejszeniu o wartość kwalifikowanych kosztów zarządzania Projektem, które zostaną zatwierdzone i pozytywnie zweryfikowane przez lnstytucję Pośredniczącą lI stopnia (§ 15 ust. 2 Umowy).

Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu ww. kwot w zakreślonych terminach, Instytucja Pośrednicząca II stopnia uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych.

W Umowie ponadto znajduje się postanowienie, zgodnie z którym ewentualnie powstałe "zyski" (§ 1 ust. 39 Umowy) podlegać będą podziałowi zgodnie z art. 43 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L2006.371.1 z późn. zm.) - § 5ust. 11 Umowy.

"Zyski" stanowią "Przychody Projektu" - tj. suma środków finansowych pochodzących zarówno z gospodarowania zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu jak i z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta - pomniejszone o "straty"- o łączną kwotę pożyczek udzielonych uprzednio przez Beneficjenta swoim klientom, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta zarówno w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu lub w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem spłat.

W przypadku, gdy Beneficjent wykorzysta całość lub część kwoty dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu niezgodnie z Umową, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wezwie Beneficjenta do zwrotu tej wykorzystanej niezgodnie z Umową kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (§ 16 ust. 1 Umowy), naliczanymi od dnia przekazania tej kwoty Beneficjentowi (§ 16 ust. 3 Umowy).

W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez Strony, wypowiedziana przez jedną ze Stron, rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu określonych kwot na zasadach wskazanych w pkt b) lub pkt c) powyżej (§ 27 Umowy).

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że:

Podmioty zaangażowane w Projekt z określeniem ich roli przy jego realizacji, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz na podstawie RPO W 2007-2013:

1.

Fundacja Rozwoju - Beneficjent,

2.

Zarząd Województwa (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego) - Instytucja Zarządzająca PO/RPO,

3.

Instytucja Pośrednicząca - nie dotyczy,

4.

Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca) - Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów,

5.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów,

6.

Ministerstwo Finansów - Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie płatności dokonywanych przez KE,

7.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca (Departament Instytucji Certyfikującej),

8.

Wojewoda - Instytucja pośrednicząca w certyfikacji,

9.

Minister właściwy ds. finansów publicznych oraz Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego - Dysponent części budżetowej;

Żródła i sposób finansowania Projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, z uwzględnieniem podziału na środki europejskie (płatności) oraz krajowe (dotacja celowa):

1.

wkład ze środków unijnych na działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 - 65.000.000,00 PLN

2.

wkład ze środków krajowych - Budżet Państwa - 0,00 PLN.

Wsparcie finansowe z ramach projektu zostało przekazane w 3 płatnościach na rachunek Beneficjenta po uprzednim złożeniu wniosku o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO W 2007-2013 - "Uszczegółowienie Programu" źródła finansowania Poddziałania 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 przedstawiają się następująco:

* wkład ze środków unijnych na działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 - 21.737.610,00 Euro,

* wkład ze środków krajowych - Budżet Państwa - 0,00 Euro

* wkład ze środków prywatnych (m.in. wkład własny Beneficjentów) - 4.512.998,00 Euro;

Środki pomocowe zostały wypłacone po raz pierwszy Fundacji w dniu 23 grudnia 2009 r.;

Fundacja udzieliła pierwszej pożyczki w dniu 15 stycznia 2010 r.; Fundacja poniosła pierwszy wydatek kwalifikowany w zakresie kosztów zarządzania w projekcie w dniu 4 grudnia 2009 r. (podlegający następnie refundacji z przekazanego wsparcia);

W praktyce Projekt polega na udzielaniu przez Fundację pożyczek pieniężnych ze środków przekazanego wsparcia przedsiębiorcom z województwa - "wydatek kwalifikowany". Realizacja powyższych wydatków kwalifikowanych jako podstawowych w projekcie możliwa jest dzięki przeznaczeniu w ramach prowizji za zarządzanie środków na pokrycie kosztów zarządzania, o których mowa niżej;

Przy realizacji Projektu Fundacja ponosi następujące wydatki:

1.

Udzielone pożyczki pieniężne,

2.

Koszty zarządzania funduszem, w tym:

a.

wynagrodzenia pracowników,

b.

narzuty na wynagrodzenia,

c.

wynajem powierzchni,

d.

opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, woda, gaz, etc.),

e.

usługi obce (w tym usługi pocztowe, telefoniczne, wynajmu samochodów),

f.

koszty analiz, ekspertyz, itp.,

g.

zakup sprzętu komputerowego,

h.

zakup pozostałego wyposażenia biurowego,

i.

koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych,

j.

inne wydatki niezbędne do realizacji projektu;

Fundacja realizuje Projekt z udziałem środków z wkładu własnego w wysokości 11.497.587,38 PLN. Fundacja nie prowadzi działalności komercyjnej.

Zgodnie z treścią podpisanej umowy o dofinansowanie projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Fundacja może udzielać pożyczek wyłącznie przedsiębiorcom, jednakże istnieje możliwość udzielania pożyczek ponad liczbę określoną w umowie o dofinansowanie. Możliwość ta wynika z przepisów umowy, w której Fundacja zobowiązała się do minimum jednokrotnego obrotu przekazanych środków, tj. udzielenia pożyczek do wysokości co najmniej wartości przekazanego wsparcia pomniejszonego o kwalifikowane koszty zarządzania, tzn. że może udzielać pożyczek ze spłat pożyczek udzielonych już w ramach projektu. Biorąc powyższe pod uwagę kwalifikowalność wydatków - udzielonych pożyczek kończy się w dniu 30 czerwca 2015 r. a nie zrealizowaniem założonej w umowie ilości, która, jak zaznaczamy wyżej jest poziomem minimalnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) kwota dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

2.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" orazjej wydatkowania na tzw. "koszty zarządzania Projektem" ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu - wydatkowana kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

3.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia "wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjenta (Fundację) - wydatkowana uprzednio kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

4.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz bezprawnie wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - należało będzie dokonać korekty wstecznej przychodów podatkowych z dnia wydatkowania tej kwoty, czy raczej należało będzie jej wartość wykazać w podstawie opodatkowania po stronie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu jej niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

5.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku wykonania przez Beneficjenta (Fundację) obowiązków pożyczkodawcy oraz wypłaty z dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" na rzecz swoich klientów określonej kwoty tytułem pożyczki - w dniu wypłaty na rzecz klientów kwoty pożyczki kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

6.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" - stanowić będą po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychody podatkowe na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., ujmowane w podstawie opodatkowania zgodnie z regułami art. 12 ust. 3 i nast. u p.d.o.p. lub art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p.

7.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek - stanowić będą po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychody podatkowe na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p....

8.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" - kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

9.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w tym dniu, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

10.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 2 - kwota dofinansowania " w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

11.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 3 - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

12.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 5 - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

13.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - koszty które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - stanowią koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

14.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, gdy koszty poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotna go instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych, a dopiero później zostaną zwrócone Beneficjentowi (Fundacji) na zasadzie refundacji ze środków dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia) - to czy pierwotnie poniesione przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych koszty - z chwilą ich refundacji - będą stanowić koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów, wobec czego Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie dokonać korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

15.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 14 - istniał będzie obowiązek dokonania korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów, to czy w takim razie należało będzie dokonać korekty wstecznej z dnia pierwotnego ich ujęcia w podstawie opodatkowania wydatkowania zgodnie z regułami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p., czy raczej należało będzie dokonać korekty na bieżąco w dniu otrzymania przez Beneficjenta (Fundację) zwrotu ich równowartości na zasadzie refundacji.

16.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - koszty, które zastaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną bezprawnie wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze "środków Programu" - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty uprzednio pobranej oraz wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczą II stopnia - stanowią koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

17.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 16 - koszty które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego") nie będą stanowić kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., to czy w takim razie należało będzie dokonać korekty wstecznej podatkowych kosztów uzyskania przychodów z dnia potrącalności tychże kosztów (ustalonego zgodnie z regułami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p.), czy raczej należało będzie ich wartość wykazać w podstawie opodatkowania po stronie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz bezprawnie wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania Nr: 13, 14, 16 w zakresie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek odnośnie pytań Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, i 17 zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do pytania Nr 13:

Z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 58 u p.d.o.p. wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. "wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt (...) 53 (...)".

Aby można było mówić o bezpośrednim sfinansowaniu danego kosztu z dochodu wolnego od podatku, m.in. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u p.d.o.p., to najpóźniej na dzień jego "sfinansowania" musiał powstać po stronie podatnika dochód wolny od podatku, a zatem najpóźniej na dzień jego "sfinansowania" podatnik musiał już uzyskać przychód podatkowy i to w takich okolicznościach, które uzasadniały zwolnienie od podatku dochodu powstałego z jego tytułu.

Niewykluczone jest, że - w ocenie Ministra Finansów - w którymś z dni, o których mowa w Pytaniach nr 1, 2, 3 powstanie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p. W takim razie, jak to wykazano w stanowiskach do pytań nr 9, 10, 11 tenże przychód podatkowy Beneficjenta (Fundacji) - w okolicznościach zdarzenia przyszłego - stanowić będzie zarazem dochód wolny od podatku na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 53 u p.d.o.p.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa sytuacja rzutować będzie na kwalifikację prawną na gruncie u p.d.o.p. kosztów ponoszonych przez Beneficjenta (Fundację) w ramach działalności pożyczkowej prowadzonej w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców).

Mianowicie w przypadku, gdy tego rodzaju koszty zostaną przez Beneficjenta (Fundację) pokryte z kwoty uprzednio otrzymanego przezeń dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", które zarazem uprzednio stanowiło dochód wolny od podatku na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 53 u p.d.o.p., to wówczas - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 u p.d.o.p. - koszty te (np. z tytułu wynagrodzeń pracowników, dostawców, usługodawców, itd,), nie będą stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzenia przyszłego koszty, które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowią koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko do pytania Nr 14:

Z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, m.in. "wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt (...) 53 (...)".

Aby można było mówić o "bezpośrednim sfinansowaniu" danego podatkowego kosztu uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. z dochodu wolnego od podatku m.in. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p., to najpóźniej na dzień jego "sfinansowania" musiał powstać po stronie podatnika przychód wolny od podatku, a zatem najpóźniej na dzień jego "sfinansowania" podatnik musiał już uzyskać przychód podatkowy i to w takich okolicznościach, które uzasadniały zwolnienie od podatku dochodu powstałego z jego tytułu.

Nie można zatem mówić o bezpośrednim sfinansowaniu danego kosztu z dochodu wolnego od podatku, jeżeli na moment zmniejszenia aktywów majątku podatnika tytułem poniesionego przezeń kosztu (np. z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników, dostawców usługodawców, itd.) po stronie podatnika nie powstał jeszcze dochód wolny od podatku, z którego tenże koszt miałby zostać sfinansowany - inaczej mówiąc, jeżeli podatnik nie posiada jeszcze aktywów majątku z tytułu uzyskania których powstał po jego stronie dochód wolny od podatku, to nie można mówić, że koszty ponoszone przez podatnika mogą być przezeń "bezpośrednio sfinansowane" z takich aktywów majątku, albowiem takich aktywów w majątku podatnika po prostu jeszcze nie ma.

Dlatego też, jeżeli podatnik dany koszt "sfinansuje" ze środków własnych, które nie stanowiły dochodu wolnego od podatku, to koszt ten stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów w dniu jego potrącalności, ustalonym zgodnie z regułami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p. (oczywiście pod warunkiem, że koszt ten został poniesiony przez podatnika w okolicznościach hipotezy art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. i nie znajduje do niego zastosowania żaden inny przepis art. 16 ust. 1 u p.d.o.p.) W odniesieniu do takiego kosztu - na dzień jego potrącalności - nie może znaleźć zastosowania przepis art. 15 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., albowiem nie zachodzą okoliczności hipotezy normy prawnej w nim wyrażonej.

Należy zauważyć, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. stanowi wyjątek od zasady ujmowania po stronie podatkowych kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów poniesionych przez podatnika w okolicznościach hipotezy art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. Dlatego też zgodnie z zasadą "exceptiones non sunt extentendae" - występującego w tym przepisie sformułowania "bezpośrednio sfinansowanych" nie można interpretować rozszerzająco, Np. przez pryzmat napisanej oraz pozanormatywnej zasady neutralności tych kosztów - spośród ogółu kosztów ponoszonych przez podatnika - którym mogą odpowiadać w przyszłości otrzymane przez podatnika przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku.

A zatem w przypadku, gdy podatnik dany podatkowy koszt uzyskania przychodów sfinansuje ze środków własnych które (na dzień jego potrącalności) nie stanowiły dochodu wolnego od podatku, a następnie uprawniony organ koszt tan sklasyfikuje jako "wydatek kwalifikowany", który może w przyszłości podlegać refundacji ze środków dofinansowania (stanowiącego po stronie podatnika - z chwilą jego otrzymania - dochód wolny od podatku) - to nie można twierdzić, że uprzednio poniesiony przez podatnika podatkowy koszt uzyskania przychodów sfinansowany ze środków własnych, z chwilą otrzymania w przyszłości refundacji ze środków dofinansowania (stanowiącego po jego stronie dochód wolny od podatku) utraci status podatkowego kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. W tym przypadku nie dochodzi bowiem do "bezpośredniego sfinansowania" kosztu z dochodu wolnego od podatku.

Oprócz powyższego należy zauważyć, że kosztu uzyskania przychodów sfinansowanego ze środków własnych podatnika, który podlega następnie refundacji ze środków dofinansowania, stanowiącego po jego stronie dochód wolny od podatku, nie można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. Wyniku to z tego, że koszt ten pierwotnie został poniesiony przez podatnika - nie w celu uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku - lecz w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, w ramach przedmiotu prowadzonej działalności (w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w ramach działalności pożyczkowej prowadzonej przez Beneficjenta). Jedyna różnica, jaka odróżnia ten koszt od innych podatkowych kosztów uzyskania przychodów jest taka, że został on sklasyfikowany przez uprawniony organ jako "wydatek kwalifikowany" nadający się do refundacji. Ta różnica nie ma jednak prawnego znaczenia na gruncie u.p.d.o.p.

Powyższe argumenty uzasadniają stanowisko, że na dzień otrzymania przez podatnika refundacji ze środków dofinansowania - stanowiącego po jego stronie dochód wolny od podatku - brak jest podstaw do dokonania korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych uprzednio ze środków własnych podatnika, które następnie zostały mu zrefundowane.

W okolicznościach zdarzenia przyszłego zatem - bez względu na fakt otrzymania przez Beneficjenta (Fundację) refundacji ze środków dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - brak jest podstaw do dokonania korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych uprzednio ze środków własnych Beneficjenta (Fundacji), które następnie zostały mu zrefundowane.

Z powyższych względów, w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, gdy koszty poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych, a dopiero później zostaną zwrócone Beneficjentowi na zasadzie refundacji ze środków dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez lnstytucję Pośredniczącą lI stopnia) - to pierwotnie poniesione przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych koszty - z chwilą ich refundacji - nie będą stanowić kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów, wobec czego Beneficjent (Fundacja) nie będzie zobowiązany dokonać korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko do pytania Nr 16:

W okolicznościach zdarzenia przyszłego może zdarzyć się taka sytuacja, w której Beneficjent (Fundacja) - prowadząc działalność pożyczkową w wykonaniu obowiązków, które nakłada na niego Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego Instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) poniesie takie koszty, które nie zostaną zatwierdzone ani pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia, jako "wydatki kwalifikowane". W tym przypadku - jeżeli Beneficjent (Fundacja) sfinansował uprzednio koszty niebędące "wydatkami kwalifikowanymi" z pobranej kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Jak to wykazano w Stanowiskach do Pytań nr 2 oraz nr 10 w okolicznościach zdarzenia przyszłego w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu oraz jej wydatkowania na tzw. koszty zarządzania Projektem ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu wydatkowana kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. podlegający zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p.

W konsekwencji - jak to wykazano w stanowisku do Pytania nr 13 w okolicznościach zdarzenia przyszłego - koszty, które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w ramach realizacji Projektu, a ponadto które zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. nie będą stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Niemniej jednak, jak to wykazano w Stanowisku do Pytania nr 4 w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jako "wydatku kwalifikowanego" kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanej przez Beneficjanta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - należało będzie dokonać korekty wstecznej przychodów podatkowych z dnia wydatkowania tej kwoty.

Z powyższego wynika, że w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia jako, wydatku kwalifikowanego kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków programu" oraz wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację) nigdy - w odniesieniu do tej kwoty - nie doszło do powstania po stronie Beneficjenta (Fundacji) dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p.

Nie można zatem w omawianym przypadku twierdzić, że koszty, które zostały poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w ramach realizacji Projektu, zostały "bezpośrednio sfinansowane" z dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p. Ponieważ - w omawianym przypadku - kwota dofinansowania bezprawnie uprzednio pobrana z otrzymanego "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu" z chwilą jej nieuprawnionego pobrania oraz wydatkowania, stanowiła świadczenie nienależne Beneficjentowi (Fundacji) w rozumieniu art. 410 § 2 k.c. (o które Beneficjent (Fundacja) bezpodstawnie się wzbogacił w rozumieniu art. 405 k.c.), dlatego też wykluczone jest w odniesieniu do tej kwoty uznanie jej za przychód podatkowy po stronie Beneficjent (Fundacja), a przez to za dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p.

W konsekwencji koszty, które - w omawianym przypadku - zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w ramach realizacji Projektu, nie mogą stanowić kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. i jeżeli tylko zostaną przez Beneficjenta (Fundację) poniesione w okolicznościach hipotezy art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p. oraz nie będzie w odniesieniu do nich znajdował zastosowania żaden inny przepis art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., to koszty takie będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzenia przyszłego koszty, które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundacje) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną bezprawnie wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty uprzednio pobranej oraz wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację) co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - nie będą stanowić kosztów o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.

Na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W szczególności zaś wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu), względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Rozpatrując możliwość zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych należy w pierwszej kolejności mieć na względzie, czy wydatek ten nie mieści się w określonym w art. 16 ust. 1 ustawy wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie ze znowelizowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. artykułem 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Zauważyć należy, iż czym innym jest kwalifikacja wydatków pod względem podatkowym, a czym innym na potrzeby projektu europejskiego.

Ogólnie rzecz biorąc "Projekt" to przedsięwzięcie, które ma swój określony cel, budżet i ramy czasowe, realizowane przez daną grupę osób.

O projekcie europejskim mówimy wtedy, gdy przy jego realizacji zaangażowane są środki z Unii Europejskiej bądź - jak ma to miejsce w rozpatrywanej sprawie - środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i kiedy poprzez swoje cele czy rezultaty nabiera on także wymiaru europejskiego.

Budżet projektu europejskiego budowany jest w podziale na koszty kwalifikowane (tekst jedn. kwalifikujące się do refundacji) i niekwalifikowane oraz szczegółowe podkategorie, zgodnie z kryteriami określonymi w konkretnym programie, w ramach którego jest on finansowany.

Pojęcie wydatków kwalifikowanych dotyczy wszystkich pieniężnych wydatków i rzeczowych wkładów związanych z realizacją projektu.

Za wydatki kwalifikowane mogą być uznane wszystkie wydatki związane z danym projektem, o ile:

* są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane,

* zostaną uwzględnione w budżecie projektu, we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,

* spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę,

* zostały faktycznie poniesione (niekoniecznie w formie gotówkowej), wykazane w dokumentacji finansowej jednostki realizującej projekt i są poparte stosownymi dokumentami (faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej).

Uwzględnienie w budżecie projektu wydatków niekwalifikowanych jest możliwe, ale jedynie jako dodatkowy element budżetu, finansowany wyłącznie ze środków własnych.

Wydatki, które uznawane są jako niekwalifikowane, różnią się w zależności od rodzaju programu i należą do nich przykładowo:

* rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub długów,

* pożyczki, spłaty rat, kary finansowe, grzywny,

* odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań,

* prowizje bankowe od transakcji finansowych, wymiany walut i ujemne różnice kursowe,

* wydatki poniesione na przygotowanie wniosku projektowego,

* wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu lub wydatki nieudokumentowane,

* wydatki poniesione na naprawy sprzętu i odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego z dotacji wspólnotowej, krajowej lub środków własnych stanowiących współfinansowanie tej dotacji,

* mandaty, opłaty karne, koszty procesów sądowych,

* podatek VAT, z wyjątkiem gdy nie podlega odliczeniu (w przypadku VAT za koszt kwalifikowany co do zasady uznaje się tylko tę część podatku, której rzeczywisty ciężar poniósł wnioskodawca, tj. nie odliczył jej lub nie otrzymał w formie zwrotu podatku).

Ustalenie, jakie wydatki i na jakich warunkach można uznać za kwalifikujące się do refundacji jest jednym z podstawowych aspektów ubiegania się o fundusze europejskie. Nie wszystkie wydatki mogą być objęte wsparciem. Ich zakres zależy od programu, z którego beneficjent chce skorzystać i od konkretnego działania.

Kwalifikowalność wydatków oznacza, że dany wydatek jest niezbędny do wykonania projektu i bezpośrednio jest z nim związany. Kategorie wydatków kwalifikowanych muszą być ściśle powiązane z projektami, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach danego działania stanowiącego element programu operacyjnego. Należy to rozumieć w ten sposób, że kwalifikowalność wydatków ściśle wiąże się z kwalifikowalnością projektów, tzn. wydatek jest kwalifikowalny, jeśli został poniesiony w ramach projektu kwalifikującego się do wsparcia. Są to tylko ogólne reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków. Obok nich istnieje szereg zasad szczególnych, które określone są w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach danego Programu Operacyjnego.

Jak wskazano powyżej na gruncie podatkowym wydatki kwalifikowane, pokryte środkami wolnymi od opodatkowania na mocy przepisów art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast kwoty stanowiące wkład własny dotyczą z reguły bieżącego funkcjonowania podmiotu, poprawienia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki niekwalifikowane nie są sfinansowane z uzyskanej dotacji, która stanowi przychód wolny od podatku, lecz ze środków własnych, nie są zatem wykluczone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

W oparciu o powyższe należy wskazać, że w sytuacji, gdy Fundacja otrzyma refundację poniesionych wydatków uznanych za koszty kwalifikowalne projektu, które w chwili poniesienia zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Fundacji, to wydatki te - z uwagi na fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca: 23 grudnia 2009 r. zostały wypłacone Fundacji po raz pierwszy środki pomocowe, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie:

* na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie bowiem do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach,

* od dnia 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

* wydatki i koszty Fundacji bezpośrednio sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanych przepisów, nie będą - w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 cytowanej ustawy - uważane za koszty uzyskania przychodów.

Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania.

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że:

* koszty które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 13);

* w przypadku, gdy koszty poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotna go instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych, a dopiero później zostaną zwrócone Beneficjentowi (Fundacji) na zasadzie refundacji ze środków dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia) - to pierwotnie poniesione przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych koszty - z chwilą ich refundacji - będą stanowić koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów, wobec czego Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie dokonać korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 14);

* koszty, które zastaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty uprzednio pobranej oraz wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczą II stopnia nie będą stanowiły kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 16).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów (pytanie Nr 13, 14, 16) należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo zaznacza się, że tut. Organ podatkowy nie ma uprawnień do oceny zawieranych umów ani ich skutków cywilnoprawnych, bowiem kwestia określenia jakiego rodzaju prawo majątkowe do środków pieniężnych "otrzymywanych" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" nabywa Beneficjent (Fundacja) jest poza zakresem przepisów prawa podatkowego podlegającego interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym Fundacja jako Beneficjent Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 otrzymał środki finansowe na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju".

Należy wskazać, że na podstawie art. 199a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organami upoważnionymi do samodzielnej oceny umów cywilnoprawnych w zakresie wynikającym z ich skutków podatkowych są organy prowadzące postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową, a nie tut. Organ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl