IPPB5/423-657/13-6/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-657/13-6/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu 26 sierpnia 2013 r.), w piśmie z dnia 27 sierpnia 2013 r. (data nadania 27 sierpnia 2013 r., data wpływu 29 sierpnia 2013 r.), w piśmie z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data nadania 28 sierpnia 2013 r., data wpływu 30 sierpnia 2013 r.) oraz w piśmie z dnia 2 października 2013 r. (data nadania 2 października 2013 r., data wpływu 4 października 2013 r.) uzupełniających braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-657/13-4/RS IPPP2/443-901/13-4/DG z dnia 23 września 2013 r. (data nadania 23 września 2013 r., data doręczenia 25 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania oznaczonego nr 1, tj. w zakresie możliwości wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji składników majątkowych stanowiących współwłasność - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji składników majątkowych stanowiących współwłasność (pytanie oznaczone nr 1).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1. Wstęp

P SA. (dalej: "Wnioskodawca") zamierza wziąć udział w projekcie gospodarczym o charakterze wspólnego przedsięwzięcia (dalej: Wspólne Przedsięwzięcie) związanym z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów. W związku z powyższym została zawarta Umowa o Wspólnych Operacjach (dalej: ", "Umowa") pomiędzy P S.A. (dalej: "P" lub "Operator") a L S.A. (dalej: "L lub "Nie-Operator" lub "Partner"). Strony zamierzają współpracować w wykonywaniu działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w obszarze "K." i umowy ustanowienia użytkowania górniczego, której stroną jest P. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników odwiertów poszukiwawczych (tekst jedn.: dających perspektywę dodatniej rentowności projektu) współpraca obejmować ma również działalność na podstawie uzyskanych w przyszłości koncesji na wydobywanie węglowodorów.

W dniu zawarcia status koncesjonariusza/użytkownika górniczego przysługuje wyłącznie P. Celem jest ustalenie kompleksowych zasad współpracy Partnerów (L i P) oraz ustalenie sposobu rozliczeń w zakresie dotyczącym poszukiwania, rozpoznania, zagospodarowania i wydobycia złóż gazu ziemnego i ropy naftowej z obszaru objętego umową, a także ustalenie zasad prowadzenia wspólnej polityki w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniem Stron Wspólne Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Umowy nie stanowi spółki cywilnej ani też nie ma charakteru jakiejkolwiek zorganizowanej formy prawnej wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych. UWO stwierdza explicite, iż "nie stanowi i nie powinna być interpretowana, jako umowa spółki lub innego instrumentu o podobnym charakterze pomiędzy Stronami i ma na celu jedynie uregulowanie zasad współpracy oraz zasad udziału Stron Umowy w zysku i kosztach w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia. Niniejszej Umowy nie należy uważać ani interpretować za upoważniającą którąkolwiek ze Stron do występowania w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek Strony, z wyjątkiem przypadków, w których zgodnie z niniejszą Umową Operator jest uprawniony do działania na rzecz Stron Umowy."

W aktualnym stanie prawnym brak jest możliwości udzielenia koncesji łącznie, na rzecz kilku podmiotów, dlatego też, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 26 czerwca 2012 r. pt. "Zasady udostępniania możliwości korzystania z użytkowania górniczego przez podmioty nieposiadające koncesji", Strony wystąpiły jednocześnie do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy podużytkowania górniczego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Minister Środowiska w aneksie do umowy z P na ustanowienie użytkowania górniczego, wyda zgodę na zawarcie umowy podużytkowania górniczego

Forma "podużytkowania górniczego" ma zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, zagwarantować podmiotowi nieposiadającemu koncesji prawo do udziału w potencjalnych korzyściach, jakie mogą wynikać z prowadzonego wspólnie przedsięwzięcia. Interpretacja obecnych przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w tym ww. wytyczne Ministra Środowiska, zapisy oraz zgodny zamiar Partnerów, wskazują na to, że zarówno Wnioskodawca (użytkownik górniczy) jak i L (podużytkownik górniczy i w związku z art. 17 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Współdzierżawca), będą odpowiednio do swojego udziału mieli prawo bezpośrednio do pożytków uzyskanych w ramach użytkowania górniczego, czyli odpowiednio dokumentacji geologicznej, informacji geologicznej, węglowodorów pozyskiwanych ze złoża w trakcie eksploatacji. Po stronie wydatków zarówno Wnioskodawca jak i L będą współfinansować w odpowiednich do swojego Udziału częściach koszty i nabycie lub wytworzenie majątku trwałego niezbędnego dla realizacji Umowy, czyli prowadzenia eksploracji lub eksploatacji węglowodorów.

Dla celów podatkowych zarówno L, jak P są odrębnymi podatnikami podatku VAT, jak i podatku CIT.

2. Udział w kosztach i prawo do pożytków ze wspólnego przedsięwzięcia

Strony zgodnie postanowiły, iż co do zasady, całość Wspólnego Majątku, a w szczególności wszelkie mienie nabyte lub posiadane w celu wykorzystania w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, w tym odwierty, urządzenia, obiekty, sprzęt, materiały, informacje a także prawa do informacji geologicznej oraz Węglowodory wydobyte w wyniku Wspólnych Działań oraz wszelkie inne przychody uzyskane ze Wspólnych Działań, będą przysługiwały Stronom, proporcjonalnie do ich Udziałów, które według Umowy wynoszą:

P: 51%

LPR: 49%

Strony będą pokrywały koszty Wspólnej Działalności proporcjonalnie do swoich Udziałów.

3. Operator

W ramach P będzie pełnił funkcje Operatora (dalej: "Operator"). W szczególności zgodnie z Operator będzie m.in.:

* prowadzić wspólne działania zgodnie z postanowieniami umów i koncesji, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz decyzjami i uchwałami Komitetu Operacyjnego;

* prowadzić wspólną działalność w sposób staranny, bezpieczny i skuteczny, zgodnie z dobrą praktyką sektora poszukiwawczo-wydobywczego;

* podejmować wszelkie zasadne kroki, wymagane do uzyskania pozwoleń, dopuszczeń, zatwierdzeń, praw do powierzchni oraz innych praw które mogą być konieczne do prowadzenia wspólnej działalności lub w związku z prowadzeniem takiej wspólnej działalności;

* podejmować wszelkie zasadne kroki, jakich może wymagać utrzymanie koncesji i umów użytkowania w pełnej mocy i skuteczności;

* terminowo wpłacać i rozliczać wszelkie zobowiązania i wydatki, ponoszone w związku ze wspólnym działaniem oraz zarządzał wspólnym majątkiem w sposób wolny od jakichkolwiek zastawów, opłat lub obciążeń wynikających ze wspólnej działalności.

4. Komitet Operacyjny

Najwyższym organem decyzyjnym ma być Komitet Operacyjny składający się z przedstawiciela każdej ze Stron i jego zastępcy. Przedstawicielowi każdej ze Stron ma przysługiwać prawo głosu proporcjonalnie do Udziału danej Strony. Planuje się, że Komitet będzie posiadał kompetencje do wydawania zezwolenia na wszystkie czynności w zakresie wspólnej działalności i czynności Operatora, jakie będą konieczne lub pożądane z uwagi na konieczność wykonania zobowiązań wynikających z koncesji oraz właściwego poszukiwania i eksploatacji obszaru umowy zgodnie z do nadzorowania takich czynności.

5. Dokonywanie zakupów przez Operatora

Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, a w przypadku pozytywnego odkrycia na ich zagospodarowanie i wydobycie. Powyższe nakłady finansowe dotyczą m.in. zakupu usług obcych (np. na badania sejsmiczne), kosztów zakupu środków trwałych, kosztów osobowych, kosztów dzierżawy ect.

Zakupy powyższe realizowane będą przez Operatora.

Zgodnie z jeżeli Operator tego zażąda, L wpłaci (wniesie) na odpowiedni Rachunek Wspólny" przypadającą na siebie według ustalonego w Udziału (zgodnie z zatwierdzonym Programem i Budżetem Prac Poszukiwawczych) część zapotrzebowania na gotówkę na poczet operacji następnego miesiąca, stosownie do treści ustalonych sposobów rozliczania, określonych w Załączniku "Procedura rozliczeniowa", Zapotrzebowanie na gotówkę może dotyczyć tylko i wyłącznie płatności na poczet prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesiącu.

"Rachunek Wspólny" oznacza wyodrębniony dla operacji związanych z rachunek bankowy Operatora, z którego będą realizowane płatności dotyczące Wspólnego Przedsięwzięcia i na który Nie-Operator będzie wpłacać zaliczki na dostawy towarów i usług.

Otrzymanie każdej zaliczki będzie udokumentowane wystawioną przez Operatora fakturą zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Operator będzie przez cały czas prowadził rzetelną dokumentację dotyczącą wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z realizacją Wspólnego Przedsięwzięcia oraz innych danych niezbędnych lub potrzebnych dla rozliczeń pomiędzy Stronami w związku z Umową. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, najpóźniej do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca, Operator przedstawi miesięczny wykaz (zestawienie) kosztów i wydatków poniesionych w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym, a także wskaże w jakich częściach koszty te mają być ponoszone przez każdą ze Stron, przy czym każde obciążenie Nie-Operatora kosztami zakupu towarów i usług będzie udokumentowane fakturą wystawioną przez Operatora. Zestawienie z miesięcznym wykazem kosztów będzie stanowić załącznik do faktury (innego właściwego dokumentu) i będzie przekazywane razem z fakturą (lub innym właściwym dokumentem).

Operator ma obowiązek posiadać dokumenty (faktury oraz inne równoważne źródłowe dokumenty księgowe), wystawione przez podmioty świadczące usługi lub dostarczające towary dla Operatora i dokumentujące każde obciążenie Wspólnego Rachunku.

6. Płatności na poczet dostaw towarów i usług.

Umowa określa zasady partycypacji w kosztach i udziału w pożytkach w postaci udziału w wydobytej kopalinie przez uczestników Wspólnego Przedsięwzięcia. Co do zasady, zakupy związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, czyli także przypadające na Partnera, realizowane będą przez Operatora. Zakupy dotyczyć będą usług obcych (np. badań sejsmicznych, kosztów wierceń), kosztów zakupu środków trwałych, kosztów osobowych, kosztów dzierżawy itd. Płatności dotyczące Wspólnego Przedsięwzięcia będą realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego Operatora, zwanego "Rachunkiem Wspólnym". Operator przekazuje Partnerowi każdego Roku Kalendarzowego Program Prac i Budżet opisujący szczegółowo wspólne operacje, które mają być przeprowadzone w następnym Roku Kalendarzowym.

Program Prac i Budżet przedkładany przez Operatora zawiera szacunek kosztów poszczególnych operacji oraz innych kosztów, które mają być poniesione z należącego do Operatora wyodrębnionego dla wspólnych operacji konta bankowego. Ze względu na to, że Program Prac i Budżet zatwierdzane są z reguły w roku poprzedzającym - ostateczne kwoty do zapłacenia mogą różnić się od planowanych. Jednakże, wpłacane przez L na podstawie zapotrzebowania na gotówkę środki pieniężne będą równe przypadającej (zgodnie z udziałem) na L wartości prac przewidzianych w Programie do realizacji w danym okresie.

Jeżeli wpłaty na poczet operacji następnego miesiąca otrzymane od Strony przekroczą jej Udział w wydatkach gotówkowych, wówczas kolejne zapotrzebowanie na gotówkę skierowane do tej Strony zostanie odpowiednio zmniejszone.

Jeżeli wpłaty na poczet operacji następnego miesiąca otrzymane od Strony wynoszą mniej niż jej Udział w wydatkach gotówkowych, różnica zostanie, według wyboru Operatora, doliczona do następnych wpłat lub zapłacona przez Stronę w terminie dwudziestu (20) dni od otrzymania przez Stronę od Operatora faktur na tę różnicę.

Mechanizm powyższy ma zapewnić płynne finansowanie projektu oraz gwarantować, że każda Strona poniesie wydatki, do których jest zobowiązana z uwagi na wartość prawa do udziału w zysku.

7. Uprawnienie do pożytków

Przyjęta przez Partnerów forma współdziałania z jednej strony zobowiązuje ich do ponoszenia kosztów a z drugiej uprawnia do pożytków (węglowodorów) proporcjonalnie do Udziału określonego w.

Wydobywane Węglowodory w formie przygotowanej do fizycznego odbioru jako Przydział będą postawione do dyspozycji Stron w określonym w punkcie dostawczym.

Przydział oznacza, w odniesieniu do którejkolwiek ze Stron, część wolumenu wydobytych Węglowodorów odpowiadającą Udziałowi tej Strony.

Każdy z Partnerów będzie miał prawo do zawierania odrębnych umów dotyczących zbywania Węglowodorów stanowiących jego Przydział.

Wolę Stron w zakresie samodzielnego zagospodarowania wydobytych węglowodorów odzwierciedla również wyłączenie poza zakres takich kwestii jak budowa, eksploatacja, konserwacja, naprawa i usuwanie obiektów znajdujących się za punktem dostawczym, transport Węglowodorów poza punktu dostawczy czy marketing i sprzedaż Węglowodorów. W celu zagwarantowania Nie-Operatorowi (podmiotowi nieposiadającemu koncesji) prawa do udziału w potencjalnych korzyściach, jakie mogą wynikać z prowadzonego wspólnie przedsięwzięcia, Strony wystąpiły do Ministra Środowiska reprezentującego Skarb Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie umowy podużytkowania górniczego.

8. Własność rzeczy i praw majątkowych

W ramach będą ponoszone znaczne koszty działań związanych z poszukiwaniem, rozpoznaniem czy wydobyciem Węglowodorów. Koszty te będą związane m.in. z nabywaniem określonych usług, towarów, w tym kosztów związanych z nabyciem określonego majątku (np. aktywów trwałych). Ze względu na to, że koszty te będą ponoszone przez Strony proporcjonalnie do Udziału, to wszelkie mienie nabyte lub posiadane w celu wykorzystania w ramach wspólnego przedsięwzięcia, a w szczególności odwierty, urządzenia, sprzęt, materiały, informacje będą zgodnie z wykładnią obecnych regulacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w tym wytycznymi Ministra Środowiska z 26 czerwca 2012 r., zapisami oraz zgodnym zamiarem Partnerów stanowiły wspólny majątek Stron.

9. Dodatkowe zobowiązania finansowe Nie-Operatora w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy

W związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, przewidziano wprowadzenie dodatkowego zobowiązania L do zapłacenia na rzecz P wynagrodzenia za świadczone przez P na rzecz L usługi związane z wyrażeniem zgody na uczestnictwo L we Wspólnym Przedsięwzięciu i jego prowadzeniem na warunkach określonych w sposób zmierzający do osiągnięcia także przez L korzyści o charakterze finansowym, niezbędnych do zakończenia poszczególnych etapów oraz faz Wspólnego Przedsięwzięcia. Wynagrodzenie P ma charakter warunkowy i jest uzależnione od zrealizowania poszczególnych, zakładanych do osiągnięcia przez L w trakcie Wspólnego Przedsięwzięcia poniższych celów biznesowych:

a.

za przygotowanie prawno-organizacyjne oraz podejmowanie niezbędnych działań i czynności przez P mających na celu wejście Umowy w życie;

b.

za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na zakończeniu etapu prac "reprocesing danych sejsmicznych",

c.

za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na realizacji etapu prac "wykonanie sejsmiki 3D";

d.

za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na realizacji etapu prac "wiercenie otworu".

Dla każdej z ww. usług wynagrodzenie będzie należne z dniem wykonania tych usług tj.

a.

za przygotowanie prawno-organizacyjne - w dniu wejścia w życie Umowy;

b.

za "reprocessing danych sejsmicznych - w dniu zakończenia reprocessingu i interpretacji, w zakresie umożliwiającym jej uwzględnienie w sposobie przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D";

c.

za "wykonanie sejsmiki 3D"- w dniu sporządzenia raportu z badań;

d.

za "wiercenie otworu" - w dniu zakończenia robót wiertniczych.

Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek bankowy P nie związany ze Wspólnym Przedsięwzięciem.

10. Dotychczas posiadane interpretacje indywidualne

Wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż posiada dotyczącą podobnego stanu faktycznego interpretację indywidualną z dnia 8 lipca 2011 r. (znak IPPP2-443-463/11-2/AK) zgodnie, z którą wpłacane przez podmiot niebędący operatorem zaliczki na wydzielony na potrzeby wspólnych operacji rachunek bankowy operatora podlegają ustawie o podatku od towarów i usługi winny być udokumentowane fakturą VAT.

Wnioskodawca zwrócił także uwagę, że w związku z przedstawionym w stanie faktycznym zdarzeniem przyszłym także Partner tj. L S.A wystąpi z wnioskiem o interpretacje kierując go do właściwego organu tj. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W piśmie z dnia 02.0.203 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe, tj. podał:

1. Uwagi ogólne

Podniesiono, że zgodnie z przedstawionym wnioskiem o interpretację indywidualną Wnioskodawca zamierza wziąć udział w projekcie gospodarczym o charakterze wspólnego przedsięwzięcia związanym z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz - w przypadku sukcesu etapu poszukiwawczego - wydobycia w celu komercyjnym kopalin ze złóż. W związku z powyższym pod warunkami zawieszającymi została zawarta umowa o wspólnych operacjach (dalej:, "Umowa").

Umowa wejdzie w życie z dniem ziszczenia się ostatniego, pozostałego do spełnienia warunku zawieszającego, którymi są

* uzyskanie przez P zgody Ministra Środowiska, działającego w imieniu Skarbu Państwa, na zawarcie z L Umowy Podużytkowania na Poszukiwanie;

* doręczenia sobie nawzajem przez Strony Umowy pisemnych zawiadomień o uzyskaniu interpretacji podatkowych, uznających za prawidłowe stanowisko podatnika, opisane we wnioskach o interpretację prawa podatkowego.

W przypadku nieziszczenia się powyższych warunków zawieszających do dnia 28 lutego 2014 r., Strony mogą odstąpić od Umowy, przez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż P wykonało i wykonuje określone prace geologiczne dotyczące Obszaru Umowy, których wyniki są przydatne w działalności zamierzonej przez Strony, Strony postanowiły, że w przypadku ziszczenia się warunków zawieszających, o których mowa powyżej, Umowa będzie miała zastosowanie do operacji realizowanych na Obszarze Umowy w Okresie Przejściowym (okres od 1 lutego 2013 r. do Daty Wejścia w Życie Umowy). Działając zgodnie z zapisami Umowy (z zastrzeżeniem postanowień dot. Dodatkowego zobowiązania finansowego L w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy - dalej succes fee) w której ustalono, że Strony będą pokrywały koszty Wspólnej Działalności proporcjonalnie do swoich udziałów w celu wykonania powyższego obowiązku pokrywania kosztów Wspólnego Przedsięwzięcia, L zwróci P 49% kosztów poniesionych na operacje wykonane w Okresie Przejściowym (przed dniem wejścia w życie).

Wskazano, że zgodnie z przedstawionym wnioskiem o interpretację zasadą jest obowiązek partycypacji w wydatkach przez strony proporcjonalnie do posiadanego udziału, z którym to obowiązkiem łączy się uprawnienie do proporcjonalnego prawa do pożytków (węglowodory) oraz wspólnego majątku. Powyższa zasada nie może mieć zastosowania do wynagrodzenia P za wyrażenie zgody przez P na udział L w pożytkach z koncesji.

W związku z powyższym, Umowa przewiduje dodatkowe zobowiązanie finansowe (o wartości nieokreślonej kwotowo na dzień zawarcia umowy) po stronie L, przekraczające zobowiązanie do ponoszenia kosztów proporcjonalnie do Udziału tzw. "dodatkowe zobowiązanie finansowe L w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy". Zobowiązanie powstaje w związku z wyrażeniem zgody przez P na udział L w pożytkach z koncesji. Ze względu na niepewność uzyskania pożytków z koncesji (na dzień wejścia w życie Umowy nie wiadomo czy występowanie węglowodorów zostanie potwierdzone wynikami odwiertów i czy odkryte złoża będą na tyle duże, że opłacalne będzie ich wydobycie), wysokość wynagrodzenia oraz terminy jego wypłaty zostały uzależnione przez Strony od zakończenia kolejnych etapów projektu. Realizacja kolejnych etapów jest bowiem uzależniona od pozytywnego zakończenia poprzednich etapów. Stąd, określenie w umowie "wynagrodzenie za sukces".

2. Wyjaśnienia dotyczące charakteru usługi wykonywanej przez P na rzecz L, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie "Za Sukces" oraz w jaki sposób ww. wynagrodzenie będzie skalkulowane.

Wnioskodawca jako strona umowy użytkowania górniczego oraz posiadacz koncesji uzależnił partycypację L w potencjalnych korzyściach ze Wspólnego Przedsięwzięcia od uzyskania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Bez przyjęcia tego zobowiązania L nie zostałby dopuszczony przez P do oraz nie mógłby osiągać przyszłych przychodów z niej wynikających.

Zaangażowanie stron na etapie poszukiwania i rozpoznawania geologicznego wiąże się z poniesieniem znaczących nakładów finansowych. Działalność poszukiwawcza jest jednak obarczona dużym ryzykiem wynikającym z niepewności odkrycia złóż węglowodorów o parametrach geologiczno-złożowych (ciśnienie złożowe, porowatość i przepuszczalność skał zbiornikowych, itd.) pozwalających na uruchomienie wydobycia na skalę przemysłową.

Z drugiej strony, po wykonaniu poszczególnych prac może się okazać, że badane złoże jest zgodne z oczekiwaniami geologów lub nawet je przewyższa (co w konsekwencji daje perspektywę większych przychodów). Mając na uwadze powyższe, zasadne jest aby Strona posiadająca koncesję do poszukiwania złóż w terenie o interesującym potencjale żądała od drugiej przystępującej do Strony wynagrodzenia.

Z uwagi na fakt, iż P w okresie samodzielnego prowadzenia prac geologicznych na obszarze koncesyjnym "K." zaangażował już pewne środki w realizację projektu i w ślad za tym dokonał wstępnych analiz geologicznych, z których wynika, iż struktura geologiczna tego obszaru ma charakter perspektywiczny, dopuszczając L do dalszej - już wspólnej - realizacji projektu Strony ustaliły w formułę zgodnie z którą L zobowiązał się do zapłacenia na rzecz P wynagrodzenia za świadczone przez P na rzecz L usługi związane z wyrażeniem zgody na przystąpienie L do udziału w pożytkach z koncesji w momentach zależnych od zakończenia poszczególnych etapów oraz faz Wspólnego Przedsięwzięcia.

Z uwagi na złożony charakter projektu oraz jego wieloetapowość dla L nie było możliwe zaakceptowanie wynagrodzenia za sukces bez spełnienia warunków potwierdzających powodzenie przedsięwzięcia.

Wysokość wynagrodzenia oraz moment kiedy staje się ono należne zostały uzależnione od zakończenia kolejnych etapów projektu.

Przyjęta przez Strony formuła minimalizuje ryzyko finansowe utraty środków po stronie L w sytuacji, w której po zapłacie wynagrodzenia okazałoby się, że dalsze prowadzenie projektu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, organizacyjnych, formalnych bądź ekonomicznych. W przypadku braku realizacji kolejnych etapów po stronie P nie powstaje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za udzielenie zgody w tej części.

Na dzień zawarcia umowy ostateczna wysokość wynagrodzenia nie jest znana, Strony ustaliły wyłącznie jego górny limit. Faktyczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z algorytmem po zakończeniu poszczególnych etapów Wspólnego Przedsięwzięcia. Algorytm ten jednak będzie mógł być zastosowany dopiero w przyszłości (tekst jedn.: w chwili ziszczenia się warunków zawieszających wejście w życie oraz ustalenia rzeczywistej wysokości poniesionych wydatków na poszczególne etapy prac).

Kalkulacja dodatkowego zobowiązania finansowego L w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy

(A) W związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, L zobowiązało się do zapłacenia na rzecz P wynagrodzenia za świadczone przez P na rzecz L usługi związane z wyrażeniem zgody na uczestnictwo L we Wspólnym Przedsięwzięciu i jego prowadzeniem na warunkach określonych w Umowie w sposób zmierzający do osiągnięcia przez L korzyści o charakterze finansowym, niezbędnych do zakończenia poszczególnych etapów oraz faz Wspólnego Przedsięwzięcia. Strony potwierdzają, że powyższe wynagrodzenie za poszczególne usługi ma charakter warunkowy i jest uzależnione od osiągnięcia poszczególnych, zakładanych celów biznesowych przez L w trakcie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia (tzw. wynagrodzenie za sukces). Koszty własne P będą uwzględniane przy obliczaniu wysokości należnego od L wynagrodzenia, tylko w przypadkach gdy zostało to wyraźnie wskazane. Powyższe wynagrodzenie będzie należne i będzie wypłacane przez L na rzecz P w następujący sposób:

a.

w kwocie netto odpowiadającej różnicy pomiędzy (i) wartością kosztów poniesionych przez P w Okresie Przejściowym oraz (ii) iloczynem Udziału L i wartości tych kosztów - za przygotowanie prawno-organizacyjne oraz podejmowanie niezbędnych działań i czynności przez P mających na celu wejście Umowy w życie. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż dzień wejścia Umowy w życie (Data Wejścia w Życie) jest równoznaczny z dniem wykonania tych usług, a tym samym stanowi dzień, w którym wynagrodzenie to stanie się należne dla P. L zapłaci P powyższe wynagrodzenie, powiększone o należny podatek VAT w terminie 14 Dni Roboczych od Daty Wejścia w Życie na podstawie prawidłowo wystawionej przez P faktury VAT.

b.

w kwocie netto odpowiadającej różnicy pomiędzy (i) nadwyżką całkowitego kosztu reprocessingu obejmującego także koszty własne P związane z wykonaniem interpretacji reprocessingu, ponad wartość kosztów reprocessingu objętych wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt (A) lit. a) powyżej oraz (ii) iloczynem Udziału L i wspomnianej nadwyżki - za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na zakończeniu etapu prac "reprocessing danych sejsmicznych". Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż dzień zakończenia etapu prac "reprocessing danych sejsmicznych" będzie rozumiany jako dzień wykonania tych usług, a tym samym dzień, w którym wynagrodzenie to stanie się należne dla P. Wynagrodzenie to będzie należne P pod warunkiem zakończenia reprocessingu i interpretacji, w zakresie umożliwiającym jej uwzględnienie w sposobie przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D - do 15 września 2013 r. Wynagrodzenie to będzie przysługiwało w wysokości w jakiej nie zostało uwzględnione w przy obliczaniu wynagrodzenia w pkt (A) a).

c.

w kwocie netto odpowiadającej różnicy pomiędzy (i) łączną sumą poniesionych kosztów badań sejsmicznych obejmującej także koszty własne P związane z wykonaniem interpretacji projektu badań sejsmicznych oraz (ii) iloczynem Udziału L i wspomnianych kosztów za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na realizacji etapu prac wykonanie sejsmiki 3D". Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony potwierdzają, iż dzień zakończenia etapu prac wykonania sejsmiki 3D" będzie rozumiany jako dzień wykonania tych usług tj. dzień sporządzenia raportu z badań, a tym samym dzień, w którym wynagrodzenie to stanie się należne dla P. Wynagrodzenie to będzie przysługiwać P wyłącznie w zakresie kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zdjęcia sejsmicznego 3D na powierzchni 50 km2 +/- 10% (powierzchnia wzbudzania ok. I00km2). Wynagrodzenie to będzie przysługiwało w wysokości w jakiej nie zostało uwzględnione w przy obliczaniu wynagrodzenia w pkt (A) a).

d.

w kwocie netto odpowiadającej różnicy pomiędzy (i) łączną sumą poniesionych kosztów wiercenia oraz (ii) iloczynem Udziału L i wspomnianych kosztów - za osiągnięcie kolejnego etapu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na realizacji etapu prac "wiercenie otworu". Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż dzień zakończenia etapu prac "wiercenie otworu" będzie rozumiany jako dzień wykonania tych usług tj. dzień zakończenia robót wiertniczych, a tym samym dzień, w którym wynagrodzenie to stanie się należne dla P. L zapłaci P powyższe wynagrodzenie w wysokości wskazanej powyżej powiększonej o należny podatek VAT oraz na podstawie prawidłowo wystawionej przez P faktury VAT.

3. Wyjaśnienia, odnośnie ciążenia na L obowiązku uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia, tzw. wynagrodzenia Za Sukces", skoro wynagrodzenie to wiąże się z poszczególnymi etapami prac prowadzonymi, jak twierdzi Wnioskodawca, w ramach tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia".

Wnioskodawca wyjaśnia, iż ciążący na L obowiązek zapłaty P wynagrodzenia "Za Sukces" wynika z biznesowych uwarunkowań realizacji tego projektu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie P w okresie poprzedzającym zwarcie umowy, w tym ryzyko finansowe we wstępnej fazie rozpoznania geologicznego obszaru koncesji "Kamień Pomorski" P dywersyfikując ryzyko projektu dopuszcza do jego realizacji L oczekując w zamian za udział w pożytkach z koncesji wynagrodzenia.

Decyzja o przystąpieniu L do była podjęta na podstawie informacji geologiczno-złożowej opracowanej na własne ryzyko przez P. L nie zaangażował swoich środków w tę fazę realizacji projektu, tym samym przystępując do niego miał możliwość dokonania własnej oceny potencjału złożowego nie ponosi już takiego ryzyka jak P na samym początku projektu.

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której P poniosło nakłady na samodzielne opracowane informacji geologicznej i jednocześnie dopuszcza do projektu L (wyraża zgodę na udział w pożytkach z koncesji) bez wynagrodzenia z tego tytułu.

Uwarunkowania prawne wynikające z ustawy prawo górnicze i geologiczne uniemożliwiają zbycie informacji geologicznej - jej właścicielem jest Skarb Państwa, a P - mimo iż poniósł nakłady na jej wytworzenie jest jedynie uprawionym do jej wykorzystania. W ramach uprawnień, jakie przysługują P jako stronie umowy użytkowania górniczego zawartej ze Skarbem Państwa, P ma prawo w ramach umowy podużytkowania górniczego do organizacji wspólnego przedsięwzięcia z wybranym partnerem.

Realizując taki scenariusz P za wyrażenie zgody na uczestnictwo L we Wspólnym Przedsięwzięciu, tym samym w projekcie poszukiwania i wydobywania węglowodorów (późniejsze rozliczenie na warunkach udziału) ustalił z partnerem zasady rozliczenia wynagrodzenia za (udział w pożytkach z koncesji) wejście w projekt określone w jako wynagrodzenie "Z.".

Przyjęte przez strony zasady rozliczenia wynagrodzenia "Za Sukces" nie odbiegają od standardowych warunków na jakich organizowane są wspólne projekty branży geologiczno-górniczej. Zasada współmierności ryzyka do późniejszych korzyści jest w pełni odzwierciedlona i nie budzi zastrzeżeń organów korporacyjnych stron.

Konieczność wypłaty przez L wynagrodzenia urzeczywistnia się dopiero w momencie zakończenia poszczególnych etapów oraz faz Wspólnego Przedsięwzięcia. Bez przyjęcia tego zobowiązania L nie zostałby dopuszczony przez P do oraz L nie mógłby osiągać przyszłych przychodów z niej wynikających.

4. Doprecyzowanie, o jakich "wszelkich innych przychodach uzyskanych ze Wspólnych Działań" mowa w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę.

W odniesieniu do stwierdzenia zwartego w opisie zdarzenia przyszłego, iż Strony zgodnie postanowiły, iż co do zasady... oraz wszelkie inne przychody uzyskane ze Wspólnych Działań, będą przysługiwały Stronom, proporcjonalnie do ich Udziałów" Wnioskodawca wyjaśnia, iż podstawowe przychody ze wspólnych działań dotyczą przychodów z działalności operacyjnej - tj. przychodów ze sprzedaży wydobytej kopaliny (ropa naftowa, gaz ziemny), natomiast "wszelkie inne przychody" dotyczą przychodów uzyskanych poza podstawową działalnością operacyjną, tj. ze sprzedaży zbędnych składników majątku, przychodów finansowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przychodów z tytułu uzyskanych kar umownych, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez odbiorców.

5. Wyjaśnienie, jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte we wniosku:

"otrzymanie każdej zaliczki będzie udokumentowane wystawioną przez Operatora fakturą zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług"

w kontekście innego stwierdzenia zawartego w dalszej jego części

"o ile Strony nie uzgodnią inaczej, najpóźniej do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca Operator przedstawi miesięczny wykaz (zestawienie) kosztów i wydatków poniesionych w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym (...)" przy czym każde obciążenie Nie-Operatora kosztami zakupu towarów i usług będzie udokumentowane fakturą wystawioną przez Operatora."

w szczególności czy wskazując na wystawienie faktury w związku z przekazaniem miesięcznego wykazu kosztów i wydatków Spółka ma na myśli fakturę, o której mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Wnioskodawca wyjaśnia, iż stwierdzenie zawarte we wniosku "Otrzymanie każdej zaliczki będzie udokumentowane wystawioną przez Operatora fakturą zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług" odnosi się do dokonanych zgodnie z przyjętym Programem i Budżetem Prac wpłat Nie-Operatora na wspólny rachunek bankowy (prowadzony przez Operatora dla Wspólnego Przedsięwzięcia) na poczet określonych towarów i usług jakie mają być zakupione w imieniu i przez Operatora. Wpłaty powyższe będą dokumentowane przez Operatora zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z dnia 30 marca 2011 r.)

Klauzula dotycząca wystawienia faktury VAT po otrzymaniu zaliczki koresponduje ze stwierdzeniem "O ile Strony nie uzgodnią inaczej, najpóźniej do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca Operator przedstawi miesięczny wykaz (zestawienie) kosztów i wydatków poniesionych w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym, a także wskaże w jakich częściach koszty te mają być ponoszone przez każdą ze Stron, przy czym każde obciążenie Nie-Operatora kosztami zakupu towarów i usług będzie udokumentowane fakturą wystawioną przez Operatora." w taki sposób, iż dla kosztów poniesionych przez Operatora zasady ich fakturowania wynikają z § 10 ust. 3 wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.

Wykaz kosztów jest to zestawienie całości wydatków poniesionych na prace wykonane w danym okresie, które po akceptacji będą stanowić podstawę do wystawienia przez Operatora faktury rozliczeniowej, w której suma wartości towarów (usług) pomniejszona zostanie o wartość otrzymanych części należności w ramach zaliczki, a kwota podatku pomniejszona zostanie o sumę kwot podatku wykazanego w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki. Jeżeli koszty poniesione w danym miesiącu przez Operatora nie będą zaliczkowane przez L, to Operator wystawi fakturę na pełną kwotę poniesionego kosztu.

W piśmie z dnia 02.0.203 r. Wnioskodawca wskazał także, iż jego zamiarem w zakresie pytania oznaczonego nr 1 jest uzyskanie odpowiedzi w zakresie kwalifikacji podatkowej odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych środków trwałych oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca przeformułował treść pytania oznaczonego nr 1 mającego być przedmiotem interpretacji raz przedstawiła stanowisko adekwatne do przeformułowanego pytania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku nabytych lub wytworzonych środków trwałych oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach i dla celów wspólnych operacji Wnioskodawca będzie uprawniony do wprowadzenia takich składników majątku do swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich odpowiedniej amortyzacji w części odpowiadającej jego udziałowi określonemu w.

2. CIT - W jaki sposób dla celów CIT powinny zostać rozliczone przez P wpłaty L stanowiące wynagrodzenie (tzw. wynagrodzenie za sukces) za poszczególne ETAPY, których osiągnięcie związane jest z realizacją, celów biznesowych L.

3. VAT - W jaki sposób dla celów VAT powinny zostać rozliczone przez P wpłaty L stanowiąca wynagrodzenie (wynagrodzenie za sukces) za poszczególne ETAPY, których osiągnięcie związane jest z realizacją celów biznesowych L.

4. VAT - Czy dokonywane przez L wpłaty na poczet operacji następnego miesiąca na wydzielony na potrzeby wspólnych operacji rachunek bankowy Operatora powinny być dokumentowane przez P fakturami VAT z wykazanym podatkiem należnym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest dopowiedź na pytanie oznaczone w przedmiotowym wniosku nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotowy wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 2 odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie pytań oznaczonych numerami 3 i 4 odnośnie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku nabytych lub wytworzonych środków trwałych (tekst jedn.: obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym jak i obiektów, budynków, budowli, urządzeń oraz instalacji wzniesionych poza przestrzenią użytkowania górniczego) oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach wspólnych operacji nakłady powinny być rozliczane przez Strony proporcjonalnie do wielkości ich udziału we wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z art. 16g ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT i Wnioskodawca będzie uprawniony do wprowadzenia tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej proporcjonalnie do udziału określonego w.

Podniesiono, że jak wskazano w punkcie 8 opisu stanu faktycznego, w ramach Strony będą ponosić koszty związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem Węglowodorów. Koszty te będą związane m.in. z nabywaniem określonych usług, towarów, w tym kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem określonego majątku (np. aktywów trwałych).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z nabyty lub wytworzony w ramach realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia majątek będzie z uwagi na współfinansowanie przez Partnerów stanowił majątek wspólny, co od strony podatkowej będzie skutkowało tym, że obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione tak w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym, jak i poza tą przestrzenią (o ile wiążą się z powstaniem środka trwałego), powinny być ujmowane w wartości początkowej proporcjonalnie do wielkości udziału Wnioskodawcy we Wspólnym Przedsięwzięciu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT. Wskazana norma nakazuje rozpoznawać wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału w zysku ze wspólnego przedsięwzięcia. Do takich wydatków niewątpliwe należy zaliczyć także nakłady ponoszone przez Strony umowy na wytworzenie lub nabycie środka trwałego oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Ujęcie tych wydatków indywidualnie i proporcjonalnie przez Strony odpowiada także funkcjonalnie normie z art. 16g ust. 8 ustawy o CIT. która nakazuje także określać wartość początkową składników majątkowych proporcjonalnie do posiadanego w nich udziału przy odpowiednim zastosowaniu art. 5.

Podniesiono, że wydatki inwestycyjne nie stanowią bieżących kosztów uzyskania przychodu lecz są rozpoznawane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne na podstawie art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16g ust. 8 ustawy o CIT.

Stąd, w przypadku nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach i na rzecz wspólnych operacji Wnioskodawca będzie uprawniony do wprowadzenia tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji od wartości początkowej ustalonej proporcjonalnie do udziału określonego w.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego nr 1 uznaje za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ttekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl