IPPB5/423-596/11-4/RS - Kwalifikacja wydatków do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskanym przychodem oraz w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-596/11-4/RS Kwalifikacja wydatków do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskanym przychodem oraz w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2011 r. (data nadania 15 czerwca 2011 r., data wpływu 20 czerwca 2011 r.) oraz piśmie z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data nadania 2 sierpnia 2011 r., data wpływu 4 sierpnia 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-596/11-2/RS z dnia 22 lipca 2011 r. (data nadania 22 lipca 2011 r., data doręczenia 27 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji wydatków poniesionych przez Spółkę na nagrody w organizowanym przez nią konkursie SMS-owym do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskanym przychodem - jest prawidłowe;

* momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków poniesionych przez Spółkę na nagrody w organizowanym przez nią konkursie SMS-owym do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskanym przychodem oraz w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się organizowaniem konkursu, który trwa 5 miesięcy. Uczestnicy biorą udział w konkursie wysyłając pod wskazany numer SMS z określoną treścią. Udział w konkursie można wziąć tylko w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia. Spośród uczestników organizator wyłania zwycięzcę. Zwycięzca konkursu wygrywa nagrodę, która jest mu wydawana w ostatnim dniu trwania konkursu (czyli w 5 miesiącu). Wartość nagród określona jest w regulaminie. W momencie otrzymania zgłoszenia od przynajmniej jednego uczestnika na organizatorze spoczywa obowiązek wydania wszystkich nagród. W każdym z 3 miesięcy, w których uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu, Spółka pobiera wynagrodzenie od operatora, które jest skalkulowane jako udział procentowy w przychodzie osiągniętym przez operatora z tytułu wysłanych przez uczestników SMS-ów. W ten sposób określony przychód powiększa podstawę opodatkowania w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych za każdy z 3 miesięcy, w których uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu.

Podejmując decyzję o organizacji konkursu Spółka opiera się na planie finansowym. W planie finansowym określone są oczekiwane przez Spółkę przychody/koszty osiągnięte/poniesione w związku z realizacją konkursu.

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej Spółka ujmuje w kosztach wartości nagród w każdym z 3 miesięcy w których osiągnie przychód. Podział na poszczególne miesiące odbywa się proporcjonalnie do przychodów określonych w prognozie finansowej. Łączna suma nagród ujęta w księgach jest równa wartości nagród określonej w regulaminie.

W uzupełnieniu wniosku Spółka podała, iż wniosek dotyczy stanu przyszłego.

Ponadto Spółka doprecyzowała przedstawiony we wniosku stan faktyczny tj. podała, że:

* organizowanie konkursów, loterii jest przedmiotem działalności Spółki,

* przedmiotowy konkurs SMS-owy nie jest organizowany przez Spółkę marketingowych prowadzonych na potrzeby własnej firmy,

* realizacja ww. konkursu jest usługą wykonywana na rzecz innego podmiotu. Spółka otrzyma określony procent przychodów osiągniętych z tytułu ruchu generowanego przez uczestników konkursu w sieci operatora telefonii komórkowej. Spółka zobowiązana jest do wypłaty nagród przewidzianych w konkursie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wartość nagród określona w regulaminie może zostać uznana jako koszt uzyskania przychodu w momencie osiągnięcia przychodu z loterii (przyporządkowanie do każdego z miesięcy odbywa się proporcjonalnie do przychodów oszacowanych w planie finansowym) a nie w momencie ich wydania.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Kwestie opisane w zdarzeniu przyszłym powinny być rozpatrywane pod kątem:

1.

Klasyfikacji ponoszonych kosztów jako kosztów bezpośrednich lub pośrednich

2.

Uznania poniesionego kosztu jako definitywnego.

Ad.1. Spółka podnosi, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w artykule 15 ustęp 4-4e określone zostały zasady kwalifikacji kosztu jako kosztu uzyskania przychodu w zależności od tego czy koszt ten ma bezpośredni związek z uzyskanym przychodem czy też nie można przypisać poniesionego kosztu bezpośrednio do wykazanego przychodu.

Spółka wskazuje, iż odnośnie kosztów bezpośrednich zasadą jest iż:

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym rok podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1.

sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania jeżeli podatnik jest obowiązany do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2.

złożenia zeznania nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnik zgodnie z odrębnymi przepisanymi nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego - są również potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty poniesione po ww. datach są natomiast potrącane w roku podatkowym następującym po roku za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Spółka zalicza nagrody określone w regulaminie do kosztów bezpośrednio związanych z osiąganym przychodem bowiem ich poniesienie bezpośrednio warunkuje możliwość osiągnięcia przychodu z loterii, Zdaniem Spółki nie jest możliwe osiągnięcie przychodów z konkursu bez poniesienia wydatków na nagrody, ponieważ to nagrody stanowią czynnik decydujący o tym, czy potencjalny uczestnik zgłosi się do uczestnictwa w konkursie czy też nie. Zdaniem Spółki czynnik warunkujący, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przesądza o bezpośrednim charakterze nagród.

Ad.2. Spółka podnosi, iż zgodnie z artykułem 15 ustęp 1:

Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 16 ustęp 1. W świetle tego przepisu wydatek, aby stanowił koszty uzyskania przychodu musi spełnić następujące warunki:

* został poniesiony w celu uzyskania przychodów

* pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

* jest definitywny

* został właściwie udokumentowany.

Według Spółki spełnienie warunków dotyczących poniesienia kosztu w celu uzyskania przychodu i poniesienie go w związku z prowadzoną działalnością zostało wykazane w punkcie 1.

Zdaniem Spółki poniesiony koszt jest definitywny, gdyż zgodnie z zapisami znajdującymi się w regulaminie nawet w przypadku zgłoszenia się jednego uczestnika do konkursu Spółka zobowiązana jest wydać mu wszystkie nagrody. Wysokość nagród została określona w regulaminie, który należy traktować jako swoistą umowę pomiędzy Spółką - organizatorem konkursu a uczestnikiem konkursu. W każdym miesiącu Spółka oblicza wartość przypadających nagród według zasady przedstawionej w opisie stanu faktycznego. Kalkulacja ta jest podstawą do ujęcia księgach rachunkowych kosztów nagród i w przekonaniu Spółki stanowi wystarczającą podstawę do ujęcia w kalkulacji podstawy opodatkowania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Powyższe oznacza, iż podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo - skutkowy. Możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów uzależniona jest dlatego od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, jego poniesienie było niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

* bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),

* inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Omawiana ustawa nie zawiera przy tym legalnych definicji pojęć: bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Kosztami takimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Moment potrącalności kosztów został przez ustawodawcę uregulowany w art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W roku podatkowym, w którym powstały odpowiadające im przychody, są również potrącalne bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1.

sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2.

złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego (art. 15 ust. 4b omawianej ustawy).

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po upływie ww. terminów, są natomiast potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie (art. 15 ust. 4c tej ustawy).

Stosownie do treści art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zajmuje się organizowaniem konkursu, który trwa 5 miesięcy. Realizacja ww. konkursu jest usługą wykonywana na rzecz innego podmiotu. Uczestnicy biorą udział w konkursie wysyłając pod wskazany numer SMS z określoną treścią. Udział w konkursie można wziąć tylko w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia. Spośród uczestników organizator wyłania zwycięzcę, który wygrywa nagrodę wydawaną mu w ostatnim dniu trwania konkursu (czyli w 5 miesiącu). Wartość nagród określona jest w regulaminie. W momencie otrzymania zgłoszenia od przynajmniej jednego uczestnika na organizatorze spoczywa obowiązek wydania wszystkich nagród. W każdym z 3 miesięcy, w których uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu, Spółka pobiera wynagrodzenie od operatora, które jest skalkulowane jako udział procentowy w przychodzie osiągniętym przez operatora z tytułu wysłanych przez uczestników SMS-ów i które powiększa podstawę opodatkowania w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych za każdy z tych 3 miesięcy. Podejmując decyzję o organizacji konkursu Spółka opiera się na planie finansowym, w którym określone są oczekiwane przez Spółkę przychody/koszty osiągnięte/poniesione w związku z realizacją konkursu. Na potrzeby sprawozdawczości finansowej Spółka ujmuje w kosztach wartości nagród w każdym z 3 miesięcy w których osiągnie przychód. Podział na poszczególne miesiąca odbywa się proporcjonalnie do przychodów określonych w prognozie finansowej. Łączna suma nagród ujęta w księgach jest równa wartości nagród określonej w regulaminie.

Spółka podnosi, iż organizowanie konkursów, loterii jest przedmiotem jej działalności. Wątpliwości Spółki budzi możliwość kwalifikacji wydatków poniesionych na nagrody w organizowanym przez nią konkursie SMS-owym do kosztów bezpośrednio lub pośrednio związanych z uzyskanym przychodem oraz moment zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tzn., czy wartość nagród określona w regulaminie może zostać uznana jako koszt uzyskania przychodu w momencie osiągnięcia przychodu z loterii (przyporządkowanego do każdego z miesięcy proporcjonalnie do przychodów oszacowanych w planie finansowym) czy też w momencie ich wydania.

Według tut. Organu wydatki poniesione przez Spółkę na zakup nagród w organizowanym przez nią konkursie SMS-owym będą stanowiły w Spółce koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi z tego tytułu przychodami, gdyż jak wskazuje Wnioskodawca, stanowią czynnik decydujący o tym, czy potencjalny uczestnik zgłosi się do uczestnictwa w konkursie czy też nie, a tym samym mają bezpośredni wpływ na wielkość osiąganego przez Spółkę przychodu, który jest skalkulowany jako udział procentowy w przychodzie osiągniętym przez operatora z tytułu wysłanych przez uczestników SMS-ów.

W tym zakresie stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do moment zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, iż jak wynika z powołanych przepisów, o momencie potrącalności kosztów decydują dwa elementy:

* moment ich poniesienia, oraz

* moment powstania przychodu z nimi związanego.

Co do zasady, wydatki związane bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem są potrącalne w dacie powstania danego przychodu. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługuje się pojęciem "kosztów poniesionych", a więc opartych na dowodach księgowych (fakturach, rachunkach, itp.) potwierdzających faktyczne poniesienie danego wydatku, nie zaś na danych szacunkowych opartych na planach finansowych. Przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do kosztów podatkowych podatnik może zaliczać jedynie wydatki faktycznie poniesione.

Tożsamy pogląd można wywieść kierując się wykładnią językową i systemową cytowanego wyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą za koszt poniesiony należy uznać koszt faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (rozchód pieniężny) oraz każdy faktyczny dokonany odpis nie będący wydatkiem, powodujący zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej, w tym również stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (kontach lub subkontach) przedsiębiorstwa (por. J. Ożóg, Koszty uzyskania przychodów - podstawowe zagadnienia, Przegląd Podatkowy 2001, nr 5, s. 19). Wydatki i odpisy faktycznie poniesione to wydatki i odpisy niewątpliwe, rzeczywiście zrealizowane i ostateczne. Ponadto należy wskazać, iż aby wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów musi on być udokumentowany w taki sposób, aby bezspornie można było dowieść, że dany wydatek - stanowiący koszt - rzeczywiście miał miejsce. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami (tj. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów. W zakresie obowiązków podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy brać także pod uwagę fakt, iż samo posiadanie faktur, bez udowodnienia przeznaczenia wydatku, nie stanowi wystarczającej przesłanki, określonej w ww. art. 15 ust. 1, uzasadniającej zaliczenie kwot tam określonych do kosztów uzyskania przychodu. Dokonanie kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodu powinno opierać się na dowodach tj. fakturach, rachunkach czy umowach popartych mającym miejsce stanem faktycznym - z których jednoznacznie wynikałoby, iż wydatki takie były poniesione w związku z wykonanymi usługami, oraz, że miały związek z osiągniętym przychodem.

Zdaniem tut. Organu, w przypadku Wnioskodawcy, poniesienie kosztu będzie miało miejsce dopiero z chwilą wydania uczestnikom nagród w ww. konkursie SMS-owym. Dopiero wówczas, zgodnie z zawartą przez Spółkę umową, będzie miała miejsce całkowita realizacja usługi. Do momentu wydania przedmiotowych nagród Spółka nie może jednoznacznie wykazać, iż był to koszt poniesiony w związku z przeprowadzeniem właśnie tego konkursu a tym samym, iż przedmiotowy koszt dotyczy właśnie tego a nie innego źródła przychodu. Tylko na podstawie dokumentów potwierdzających faktyczne i ostateczne poniesienie wydatku, tj. na podstawie dokumentów potwierdzających fakt nabycia przedmiotowych nagród i ich późniejsze wydanie, Spółka będzie miała prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na przedmiotowe nagrody.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w odniesieniu do nagród wydawanych przez Wnioskodawcę w konkursie SMS-sowym, do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, mogą zostać zaliczone tylko koszty rzeczywiście i ostatecznie przez Spółkę poniesione nie zaś koszty przyjęte szacunkowo w planie finansowym.

W tym zakresie stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę na zakup nagród w organizowanym przez nią konkursie SMS-owym będą stanowiły w Spółce koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi z tego tytułu przychodami.

Przedmiotowe wydatki Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dopiero w momencie wydania uczestnikom konkursu ww. nagród, gdyż dopiero wówczas Spółka, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, może jednoznacznie wykazać, że pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z tym, a nie innym źródłem przychodów.

Końcowo informuje się, że tut. Organ nie odniósł się do momentu powstania przychodu u Wnioskodawcy, gdyż nie stanowiło to przedmiotu zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl