IPPB5/423-508/09-4/JC - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB5/423-508/09-4/JC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-508/09-4/JC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) oraz piśmie z dnia 22 września 2009 r. (data nadania 23 września 2009 r., data wpływu 28 września 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-508/09-2/JC oraz Nr IPPB2/415-542/09-2/AS z dnia 17 września 2009 r. (data nadania 17 września 2009 r., data doręczenia 21 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ważności certyfikatu rezydencji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ważności certyfikatu rezydencji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest płatnikiem podatku od odsetek, należności licencyjnych oraz innych należności wypłacanych na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych mających rezydencję podatkową poza terytorium Polski.

W powyższych przypadkach Spółka, jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia podatku od dokonywanych wypłat pobrania go oraz wpłacenia na konto właściwego urzędu skarbowego we wskazanym terminie. Ponadto, Spółka zobowiązana jest również do przygotowania i złożenia odpowiednich informacji oraz deklaracji podatkowych. Zgodnie z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o p.d.o.p.) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o p.d.o.f.) Spółka dokonując wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych zobowiązana jest do poboru podatku według stawek określonych w obu ustawach dla poszczególnych kategorii płatności, bądź do stosowania wyłączeń przewidzianych w tych ustawach. Niemniej jednak, po spełnieniu określonych warunków możliwe jest zastosowanie niższych stawek podatkowych niż wynikająca z ustawy o p.d.o.p. oraz ustawy o p.d.o.f. lub zwolnień wymienionych w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 1, 1c i 1d ustawy o p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2, 39a ust. 2 i art. 30b ust. 3 ustawy o p.d.o.f., w celu skorzystania z obniżonej stawki podatku określonej w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem rezydencji odbiorcy płatności Spółka powinna posiadać certyfikaty rezydencji podatkowej beneficjantów tych należności. Certyfikat rezydencji powinien poświadczać siedzibę/miejsce zamieszkania odbiorcy płatności przyjęte dla celów podatkowych oraz powinien zostać wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby tego podatnika.

Odbiorcy omawianych płatności dokonywanych przez Spółkę przedstawiają certyfikaty rezydencji podatkowej wydane przez władze podatkowe państwa ich rezydencji podatkowej. W związku z faktem, iż nie obowiązuje określony wzór certyfikatu rezydencji, są one wydawane na określony rok kalendarzowy, bez wskazania, którego roku dotyczą albo na kilka lat kalendarzowych (np. od 2008 do 2010).

Ponadto, zdarzają się przypadki, gdy Spółka nie otrzymuje papierowej wersji oryginału certyfikatu rezydencji od podatnika ze względu na fakt, iż niektóre zagraniczne urzędy skarbowe wydają certyfikaty w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie urzędu. Często Spółka otrzymuje certyfikaty drogą elektroniczną (np. poprzez wydruk z systemu komputerowego lub w formie kopii elektronicznej przesłanej od kontrahenta). W takich przypadkach jest to jedyna możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatników, gdyż władze podatkowe nie wydają certyfikatów w innych formach niż elektroniczna.

Poza tym opisane certyfikaty rezydencji posiadają wszystkie wymagane przez art. 4a pkt 12 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 5a pkt 21 ustawy o p.d.o.f. elementy, tj są wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika określają miejsce rezydencji (zamieszkania lub siedziby) podatnika dla celów podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy certyfikaty rezydencji zaświadczające o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji odbiorcy należności wypłacanych przez Spółkę, w treści których nie wskazano okresu obowiązywania dokumentu, pozostają aktualne do momentu zmiany stanu faktycznego wskazanego w certyfikacie rezydencji.

2.

Czy certyfikaty rezydencji zaświadczające o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji odbiorcy należności wypłacanych przez Spółkę, w treści których wskazano okres obowiązywania dokumentu (1 rok lub kilka lat), pozostają aktualne we wskazanym w certyfikacie okresie, chyba że przed upływem tego okresu ma miejsce zmiana stanu faktycznego wskazanego w certyfikacie rezydencji.

3.

Czy certyfikaty rezydencji posiadane przez Spółkę w opisanej formie elektronicznej mogą być uznane za spełniające przesłanki zawarte w art. 4a pkt 12 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 5a pkt 21 ustawy o p.d.o.f. i tym samym umożliwiające zastosowanie niższych stawek podatku lub wyłączeń z opodatkowania na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź do stosowania wyłączeń przewidzianych w wymienionych wyżej ustawach.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. oraz ad 2.

Stosownie do art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Powołane przepisy nie regulują kwestii jak długo certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją aktualność, a tym samym ważność, dlatego można uznać, iż certyfikat zachowuje ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim płatnikowi w ustaleniu czy powinien pobrać podatek według stawki wynikającej z umowy, czy też według stawki krajowej. Płatnik będzie musiał, w razie konieczności, udowodnić, że miał prawo zastosować korzystniejsze regulacje wynikające z umowy. W przeciwnym razie będzie odpowiadał za nieprawidłowo potrącony podatek.

W opinii Spółki certyfikaty rezydencji, które nie wskazują okresu ich obowiązywania pozostają aktualne do momentu, gdy nie zmieni się stan faktyczny, jaki dany certyfikat potwierdza (np. zmianie ulegnie rezydencja podatkowa podmiotu). Spółka opiera swoją argumentację na art. 4a pkt 12 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 5a pkt 21 ustawy o p.d.o.f., które definiują pojęcie certyfikatu rezydencji. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami poprzez certyfikat rezydencji należy rozumieć zaświadczenie o miejscu zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania/siedziby podatnika.

Powyższa definicja nie wskazuje, że certyfikat rezydencji powinien określać datę, do której obowiązuje, jak również nie określa formy, w jakiej zaświadczenie to powinno być wydawane. Ustawa o p.d.o.p., jak i ustawa o p.d.o.f. nie nakładają również na płatników podatku od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym obowiązku pozyskiwania certyfikatów rezydencji od odbiorców płatności corocznie. Omawiane wyżej regulacje podatkowe wskazują jedynie, jakie niezbędne informacje powinno zawierać zaświadczanie wydane przez zagraniczne władze podatkowe, aby mogło zostać uznane za certyfikat rezydencji, nie określając czy dokument ten powinien być przedstawiony w formie papierowej.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki:

a.

certyfikaty rezydencji otrzymywane od zagranicznych odbiorców należności, nie wskazujące okresu ich obowiązywania pozostają aktualne do chwili zmiany stanu faktycznego, jaki dany certyfikat potwierdza (np. zmianie ulegnie rezydencja podatkowa podmiotu, dane podatnika w nich zawarte); oraz

b.

certyfikaty rezydencji, które wskazują okres ich obowiązywania pozostają aktualne do momentu, gdy upłynie wskazany okres, ewentualnie do momentu gdy zmieni się stan faktyczny, jaki dany certyfikat potwierdza (np. zmianie ulegnie rezydencja podatkowa podmiotu).

Zatem, Spółka jako płatnik podatku od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym, jest uprawniona na podstawie opisanych powyżej certyfikatów rezydencji do stosowania stawek podatku wynikających z odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do momentu, w którym otrzyma od podatników nowy certyfikat rezydencji lub informację o zmianie danych zawartych w posiadanych certyfikatach rezydencji.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w następujących interpretacjach:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IBPB3/423-137/08/IŚ z dnia 27 listopada 2008 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IBPB3/423-230/07-2/KB z dnia 24,12,2007 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IBPB3/423-805/08-2/DG z dnia 28 sierpnia 2008 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPB3/423-590/08/PP z dnia 2 października 2008 r.

Ad 3.

Podobnie, zdaniem Spółki, certyfikaty rezydencji dostarczone do Spółki w formie elektronicznej na oficjalnej stronie zagranicznego urzędu skarbowego wraz z wymaganymi numerami identyfikacyjnymi lub od kontrahenta w formie korespondencji elektronicznej powinny zostać uznane ze spełniające wymogi formalne przewidziane w ustawie o p.d.o.p. oraz ustawie o p.d.o.f.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w następujących interpretacjach:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn.IBPB3/423-137/08/IŚ z dnia 27.11. 2008 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IBPB3/423-230/07-2/KB z dnia 24 grudnia 2007 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IBPB3/423-805/08-2/DG z dnia 28.08, 2008 r.

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPB3/423-590/08/PP z dnia 02. 10. 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe, natomiast tut. Organ podkreśla, iż powoływane przez Wnioskodawcę sygnatury interpretacji indywidualnych są błędne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl