Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-49/10-5/AS
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków uzyskanych przez członków konsorcjum od lidera, przeznaczonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2010 r. (data wpływu 22 stycznia 2010 r.) oraz piśmie z dnia 12 kwietnia 2010 r. (data nadania 13 kwietnia 2010 r., data wpływu 16 kwietnia 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-49/10-2/AS z dnia 30 marca 2010 r. (data nadania 30 marca 2010 r., data doręczenia 7 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Spółkę jako lidera konsorcjum środków z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży Spółki "Szkolenia..." oraz redystrybucji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Spółkę jako lidera konsorcjum środków z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży Spółki "Szkolenia..." oraz redystrybucji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka pozyskała środki z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na program rozwoju sieci sprzedaży Spółki.

Wartość wkładu własnego Wnioskodawcy wyniesie 189.395,13 zł, natomiast dofinansowanie z EFS 695.628,87 zł.

Zgodnie z przyjętą koncepcją projekt ten będzie realizowany przez konsorcjum. W skład tego konsorcjum wchodzi Spółka, która jest jego liderem, spółka zależna (czyli agent posiadający sieć sprzedaży) i firma doradczo-szkoleniowa.

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta pomiędzy PARP a liderem konsorcjum, czyli Spółką. Po podpisaniu umowy, PARP przekaże środki pieniężne na realizację projektu liderowi. Następnie lider konsorcjum, tj. Spółka, rozdysponuje te środki - w transzach - do poszczególnych członków konsorcjum, czyli do spółki zależnej i firm współpracujących w ramach projektu.

Wnioskodawca doprecyzował w odpowiedzi na wezwanie, że umowa zawarta pomiędzy PARP'em a liderem będzie regulowała wszystkie, również finansowe zasady realizacji projektu obowiązujące wszystkich członków konsorcjum.

Szkolenia zostaną zrealizowane dla pracowników zatrudnianych przez Agentów, tj. podmioty współpracujące z Wnioskodawcą na zasadach umowy agencyjnej i tworzące jej sieć sprzedaży.

Projekt zakłada przeszkolenie w ciągu roku 120 osób w ramach 74 dni szkoleniowych. Beneficjenci zostali tak dobrani, aby najefektywniej wzmocnić pozycję konkurencyjną i finansową sieci "X". Będą to więc zarówno pracownicy, kierownicy jak i Koordynatorzy i Dyrektorzy zatrudnieni przez Agentów. Osoby objęte projektem to osoby, u których zdiagnozowano największe braki w zakresie kompetencji.

Spółka poniosła już wydatki na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację, które Spółka zleciła wyspecjalizowanej firmie doradczej (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatki na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), poniesie także wydatki w ramach wkładu własnego oraz poniesie wydatki na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy. Ww. wydatki sfinansowane zostaną w całości ze środków własnych Spółki. Oprócz ww. wydatków. Spółka będzie ponosić koszty w ramach projektu, które pokrywane będą z dotacji przyznanej Spółce.

Dodatkowo Wnioskodawca doprecyzował opisany we wniosku stan faktyczny poprzez wskazanie nazwy projektu, która brzmi: "Szkolenia...".

Zgodnie z treścią zawartej umowy Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała Beneficjentowi wsparcie na realizację projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 695.628,87 PLN, w tym:

*

w formie płatności ze środków europejskich w kwocie: 591.284,53 PLN,

*

w formie dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 104.344,34 PLN;

wkład własny Spółki wynosi 189.395,13 zł, w tym wkład prywatny Partnera 26.515,32 zł oraz wkład prywatny beneficjenta pomocy w kwocie 162.395,13 zł (czyli uczestników szkoleń).

Wnioskodawca wskazał, że pierwsze środki wpłynęły na konto Spółki dnia 8 marca 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dotacja stanowi przychód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2.

Czy środki pieniężne otrzymane przez lidera konsorcjum na realizację projektu, następnie przekazywane przez lidera konsorcjum członkom konsorcjum, będą przez cały czas miały charakter środków publicznych, tj. również u członków konsorcjum będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

3.

Czy w przypadku, kiedy członek konsorcjum zwróci na rachunek bankowy lidera konsorcjum niewykorzystane środki, które następnie lider konsorcjum ponownie rozdysponuje pomiędzy pozostałych członków konsorcjum, wystąpi konieczność opodatkowania tych środków u lidera, czy członków konsorcjum.

4.

Czy tzw. wydatki kwalifikowane, tj. sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, Spółka powinna ująć jako koszty niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

5.

Czy wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją, jak również wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie oraz złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację (w tym wynagrodzenie firmy doradczej), ponadto wydatki na przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych (element wymagany przez PARP), wydatki na rozliczenie dotacji uzyskanej ze środków funduszy oraz wydatki poniesione w ramach tzw. wkładu własnego, stanowią koszty kosztów uzyskania przychodu.

6.

Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy może należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów od pierwszego miesiąca dokonywania księgowania kosztów do miesiąca, w którym dotację otrzymano. Czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za rok 2009, jeśli wydatki były poniesione w 2009 r., a wpływ dotacji będzie miał miejsce w 2010 r....

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Spółkę jako lidera konsorcjum środków z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży Spółki "Szkolenia..." oraz redystrybucji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum.

Wniosek odnośnie pytań Nr 1, 3, 4, 5 i 6, dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki fakt, iż środki pieniężne otrzymane przez lidera konsorcjum na realizację projektu, zostaną następnie przekazywane przez lidera konsorcjum członkom konsorcjum, nie zmienia faktu, iż środki te będą przez cały czas miały charakter środków publicznych, tj. również u członków konsorcjum będą podlegały zwolnieniu z CIT.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle ww. przepisu, otrzymane przez Wnioskodawcę jako lidera konsorcjum środki finansowe z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży Spółki "Szkolenia...", co do zasady, stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Istotnym w sprawie jest jednak, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Należy wskazać, że środki pomocowe, które Spółka pozyskała z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na współfinansowanie programu rozwoju sieci sprzedaży Spółki w ramach realizowanego projektu "Szkolenia..." aktywowane zostały po dniu 1 stycznia 2010 r., a zatem podlegają zwolnieniu z opodatkowania jako "środki europejskie" z budżetu środków europejskich stanowiących odrębna część budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wskazać także należy, że środki europejskie w części, w jakiej następuje ich dalsza redystrybucja pomiędzy pozostałych członków konsorcjum nie stanowią przychodu podatkowego Wnioskodawcy jako lidera konsorcjum. Spółka występuje w tej sytuacji jedynie w roli koordynatora obsługującego techniczne rozdzielenie powierzonych środków pomocowych. Jak wskazał Wnioskodawca: "umowa zawarta pomiędzy PARP'em a liderem będzie regulowała wszystkie, również finansowe zasady realizacji projektu obowiązujące wszystkich członków konsorcjum", a zatem Wnioskodawca zobowiązany został jako lider konsorcjum na mocy zawartej umowy z PARP do rozdysponowanie określonych kwot dla poszczególnych członków konsorcjum, czyli do spółki zależnej i firm współpracujących w ramach projektu.

Odnosząc się do kwestii redystrybucji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum, czyli spółki zależnej i firm współpracujących w ramach projektu, należy wyjaśnić, iż adekwatna kwalifikacja prawnopodatkowa występuje po stronie członków konsorcjum, którzy otrzymują w dalszej kolejności środki europejskie od lidera konsorcjum na realizację powierzonych im zadań w ramach projektu "Szkolenia...".

W takim przypadku środki europejskie stają się przychodem podatkowym poszczególnych członków konsorcjum jako uczestników projektu z chwilą ich otrzymania, podlegającym jednak zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę jako lidera konsorcjum na realizację projektu "Szkolenia...", przekazywane następnie przez lidera konsorcjum członkom konsorcjum, mają charakter "środków europejskich", a nie jak wskazał Wnioskodawca: "środków publicznych" i podlegają zwolnieniu przedmiotowym od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

*

zarówno u Wnioskodawcy jako lidera konsorcjum w części, w jakiej środki przeznaczone są na realizację przez niego projektu,

*

jak i poszczególnych członków konsorcjum jako uczestników projektu.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Spółkę jako lidera konsorcjum środków z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu rozwoju sieci sprzedaży Spółki "Szkolenia..." oraz redystrybucji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum, należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo - mając na uwadze treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu: "minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)" oraz fakt, że stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest "P." S.A. - należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych członków konsorcjum.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez pozostałych członków konsorcjum możliwe jest poprzez złożenie odrębnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, wraz ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy - Ordynacja podatkowa, przez poszczególne jednostki wchodzące w skład tego konsorcjum.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl