IPPB5/423-477/13-4/PS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB5/423-477/13-4/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-477/13-4/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu 27 czerwca 2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20 września 2013 r. (data nadania 24 września 2013 r., data wpływu 27 września 2013 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 16 września 2013 r. Nr IPPB5/423-477/13-2/PS (data nadania 16 września 2013 r., data doręczenia 19 września 2013 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy autorskich praw majątkowych do utworu w związku z zawartą umową z podmiotem szwedzkim oraz opodatkowania otrzymanych nieodpłatnie licencji niewyłącznych od podmiotu amerykańskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy autorskich praw majątkowych do utworu w związku z zawartą umową z podmiotem szwedzkim oraz opodatkowania otrzymanych nieodpłatnie licencji niewyłącznych od podmiotu amerykańskiego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1.

przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą;

2.

eksportu;

3.

rozwoju regionalnego;

4.

działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;

5.

tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich;

6.

rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub jako beneficjent.

Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.

Zadania realizowane przez X. są finansowane z dotacji otrzymywanych na podstawie umów zawartych z ministerstwem lub ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej bądź środków otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

1. W związku z wykonywanymi zadaniami X. może zawierać umowy z podmiotami posiadającymi osobowość prawną, nie posiadającymi siedziby w Polsce. Umowy zawierane będą z podmiotami mającymi siedzibę w Szwecji. Przedmiotem zawieranych umów będą wystąpienia ekspertów podczas konferencji, seminariów odbywających się w Polsce. W ramach zawartych umów nastąpi przeniesienie na X. autorskich praw majątkowych do wystąpienia eksperta w ramach realizacji umowy w zakresie rozporządzania nim i korzystania z niego przez czas nieograniczony na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmujących:

a.

utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu); digitalizację

b.

wprowadzenie do pamięci komputera;

c.

zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;

d.

wprowadzenie do obrotu;

e.

nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

f.

w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mleć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (internet)

- w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także przenosi na X. prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

W ramach umów, które zostaną zawarte X. zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2. W związku z wykonywanymi zadaniami X. może zawierać umowy w ramach których następuje min. udzielenie licencji niewyłącznej, uprawniające X. do korzystania w określony sposób z utworu.

Umowy zawierane będą z podmiotami posiadającymi osobowość prawną, mającymi miejsce siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przedmiotem zawieranych umów będzie przeprowadzenie wystąpienia podczas konferencji, seminarium odbywającego się w Polsce (seminaria będą również transmitowane w trybie on-line w Internecie). Podczas wystąpienia będą również wykorzystywane prezentacje przygotowane przez Wykonawcę usługi (przedstawione prezentacje mają charakter indywidualny). W takim przypadku Wykonawca udzieli X. nieodpłatną, niewyłączna i nieograniczoną w czasie licencję do tej prezentacji, na następujących polach eksploatacji:

a.

zamieszczenie prezentacji w wersji nieedytowalnej, do druku (w formacie pdf) na określonych urnową stronach internetowych,

b.

udostępnienia wydrukowanej prezentacji wszystkim uczestnikom Seminarium,

c.

udostępnienia prezentacji na potrzeby transmisji on - line do sieci Internet podczas trwania Seminarium.

Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od X. wynagrodzenie, natomiast udzielenie licencji nastąpi nieodpłatnie.

W związku z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

1. Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu w związku z zawartą umową z podmiotem posiadającym osobowość prawną, nie posiadającym siedziby w Polsce, można potraktować jako zyski przedsiębiorstw zgodnie z artykułem 7 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie Podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. i w związku z powyższym X. nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła.

2. Czy nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej, będzie stanowiło dla X. przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń i związku z powyższym X. będzie zobowiązany o oszacowania wartości tego przychodu - zgodnie z zapisami art. 12 ust. 5 podatku dochodowego od osób prawnych, oraz naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu w związku z zawartą przez X. umnową z podmiotem nie posiadającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, należy traktować jako zyski przedsiębiorstw zgodnie z artykułem 7 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193)

W związku z powyższym, jeżeli X. uzyska certyfikat rezydencji od podmiotu zagranicznego, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła. Przychody z przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskane w Polsce przez podmiot zagraniczny powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie, w którym ten podmiot posiada siedzibę.

Zdaniem X. przeniesienia autorskich praw majątkowych nie można traktować jako należności licencyjnych o których mowa w artykule 12 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. W artykule 12 ust. 3 doprecyzowano co należy traktować przez należności licencyjne. Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, albo filmów lub taśm dla radia bądź telewizji, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za korzystanie z doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi - ich przeniesie oraz udzielenie prawa do korzystania z utworu (licencja). Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje ich utratę przez zbywcę i zarazem ich uzyskanie przez nabywcę. Udzielenie licencji natomiast nie pozbawia majątkowych praw autorskich dotychczasowego uprawnionego, natomiast powoduje po stronie licencjonobiorcy uprawnienia do korzystania z utworu w zakresie wskazanym w umowie.

W związku z powyższym zdaniem X., w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych, przepisy o należnościach licencyjnych nie mają zastosowania (czytając literalnie przepis nie ma w nim mowy o przeniesieniu, więc nie należy interpretować tego artykułu szerzej niż jego brzmienie). Tego rodzaju dochody należy klasyfikować jako zyski przedsiębiorstw, bądź dochody ze zbycia majątku.

Ad. 2

Zdaniem X. nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej w ramach zawartej umowy z Wykonawcą, nie będzie stanowiło przychodu zgodnie z art. I2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Zawierając umowę licencyjną twórca nie wyzbywa się swoich praw, a jedynie uprawnia licencjonobiorcę do korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji w określonym czasie, Umowy licencyjne niewyłączne dają twórcy prawo udzielania licencji do korzystania z utworu na danym polu eksploatacji większej liczbie osób.

W przypadku zawarcia umowy zawierającej zapisy dotyczące udzielenia licencji niewyłącznej X. nie staje się właścicielem praw majątkowych, a jedynie ma możliwość do użytkowania utworu na określonych zasadach, podobnie jak i pozostali licencjonobiorcy. W tym przypadku X. nie ma wyłączności do korzystania z utworu.

Otrzymane przez X. licencje, w związku z charakterem działalności prowadzonej przez X. nie spowodują w X. przysporzenia majątkowego.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 podatku dochodowego od osób prawnych do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo od płatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Umowy zawierane z Wykonawcami w ramach których następuje min. udzielenie licencji niewyłącznej finansowane są ze środków pochodzących ze środków, o których mowa w powyższym artykule. Gdyby więc po stronie X. powstał przychód z tytułu nieodpłatnego udzielenia licencji i co się z tym wiąże obowiązek przekazania podatku, należałoby go zapłacić z tych środków.

W związku z powyższym w przypadku zawarcia umowy, zgodnie z którą nastąpi m.in. udzielenie nieodpłatnie licencji niewyłącznej, po stronie X. nie powstanie przychód podatkowy z tytułu udzielenia na rzecz X. tej licencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl