IPPB5/423-466/09-4/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB5/423-466/09-4/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-466/09-4/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2009 r. (data wpływu 13 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnień przedmiotowych w tym podatku z tytułu przeznaczenia dochodów na cele statutowe oraz w odniesieniu do składek członkowskich, które nie są przeznaczane na działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest izbą gospodarczą utworzoną i działającą zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.). Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane energetycznym wykorzystaniem biomasy.

Zgodnie z paragrafem 5 statutu Izby podstawowymi celami jej działania są: stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów państwowych oraz samorządowych oraz organizacji krajowych zagranicznych jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą, spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej związanej z energetycznym wykorzystaniem biomasy.

W paragrafie 6 statutu zapisano, że do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji, służących osiągnięciu celów statutowych, należą przede wszystkim:

1.

wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

2.

przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy i rozwoju zrównoważonego,

3.

pozyskiwanie partnerów krajowych zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej finansowej,

4.

zapewnienie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej finansowej członkom Izby,

5.

delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej,

6.

współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi,

7.

popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,

8.

współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, instytucjami, towarzystwami oraz klubami o podobnym zakresie działania, w kraju i zagranicą,

9.

organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą członków,

10.

organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i zagranicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych,

11.

opracowywanie informacji z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez zrzeszone jednostki Izby,

12.

organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby,

13.

wykonywanie powierzonych Izbie zadań określonych w przepisach prawa dla administracji państwowej lub samorządowej,

14.

rozwijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, Izba może tworzyć samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do jednostek gospodarczych już istniejących. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

W statucie (paragraf 10) postanowiono, iż Izba może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

PKD 91.11. Z; Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

PKD 91.33. Z; Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 72.40. Z; Działalność związana z bazami danych,

PKD 74.30. Z; Badania i analizy techniczne, PKD 74.40 Z; Reklama,

PKD 73.10. D; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,

PKD 73.10. G; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

PKD 73.10. H; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD 73.20. A; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,

PKD 73.20. B; Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych,

PKD 74.13. Z; Badanie rynku opinii publicznej,

PKD 74.84. A; Działalność związana z organizacją targów i wystaw,

PKD 74.14. A; Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD 74.3. Badania i analizy techniczne,

PKD 51.18. Z; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 22.1. Działalność wydawnicza,

PKD 22.2. Działalność poligraficzna,

PKD 22.3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD 65.23. Z; pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

PKD 67.13. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

PKD 80.42. B; Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

PKD 74.8. Pozostała działalność komercyjna. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Zgodnie ze statutem majątek Izby powstaje z następujących źródeł:

1.

wpisowe - którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2.

składki członkowskie, których wysokość i terminy płatności ustała Walne Zgromadzenie Członków Izby,

3.

wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Izby,

4.

subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób lub instytucji,

5.

dotacje celowe.

Na dzień dzisiejszy podstawowymi źródłami finansowania działalności Izby są składki członkowskie, sprzedaż gazetek branżowych dot. "produkcji" i wykorzystania biomasy. Ponadto zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby wprowadził tzw. Pakietowe zestawy usług dla członków Izby - jednym ze źródeł dochodu jest sprzedaż owych "Pakietowych zestawów usług".

Pakietowy Zestaw Usług obejmuje następujące moduły (różna jest cena usługi w zależności od modułu):

1.

Informacyjny, w ramach którego nabywca otrzymuje dostęp do członkowskiej części witryny internetowej www.biomasa.org.pl za pomocą hasła; - regularne otrzymywanie Listów Informacyjnych o działalności Izby (min. Raz na miesiąc e-mail); - otrzymywanie drogą elektroniczną zaproszeń dla członków Izby kierowanych z różnych instytucji w kraju i zagranicą; - udzielanie przez Biuro Izby informacji o aktualnie obowiązujących przepisach i stanie prac legislacyjnych w branży biomasowej - na indywidualne zapytanie.

2.

Marketingowy, w ramach którego nabywca otrzymuje: - umieszczenie nazwy i logo firmy wraz z linkiem na stronie www.biomasa.org.pl; wyłożenie ulotek informacyjno-handlowych na stoisku Izby podczas targów, w tym ENEX - Nowa Energia w Kielcach i POLEKO w Poznaniu; - przekazywanie przez Biuro Izby zaproszeń na konferencje, - szkolenia i wyjazdy branżowe z wynegocjowanymi rabatami dla członków Izby; - promowanie firmy podczas imprez organizowanych przez Izbę w formie uzgodnionej z zainteresowanymi.

3.

Handlowy: - przekazywanie przez Biuro Izby kontaktów z potencjalnymi klientami handlowymi w kraju i za granicą - organizowanie spotkań biznesowych w siedzibie Izby; - użyczenie adresu warszawskiego Izby do lokalizacji przedstawicielstwa handlowego firmy; - korzystanie z porad wstępnych Punktu Konsultacyjnego ds. rozliczeń finansowo-handlowych Izby; - umieszczenie oferty handlowej na stronie internetowej Izby; - uzyskanie przez Biuro Izby interpretacji przepisów i opinii w instytucjach i urzędach zgodnie z pisemnym zleceniem.

4.

Kooperacyjny - Izba angażuje się bezpośrednio we współpracę z wykorzystaniem swojego wizerunku medialnego i logo. Moduł kooperacyjny wymaga indywidualnej umowy precyzującej zakres współpracy.

Dla unaocznienia praktycznej strony działalności Izby, Wnioskodawca zaprezentował zapisy dokumentu "Podstawowe kierunki działalności Izby w 2008 r.". Do podstawowych kierunków działalności Izby, zgodnie z ww. dokumentem należy:

1.

Wspieranie interesów Członków Izby:

- praca w sekcjach problemowych* (m.in. identyfikacja problemów do rozwiązania)

- działalność informacyjno-promocyjna w środkach masowego przekazu na temat biomasy w Polsce

- współpraca z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania środków na projekty biomasowe

- promowanie Programu "BIOGAZ 2020"

2.

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się problematyką OZE (Odnawialne Źródła Energii - przyp. wł) i wspólne działania w celu umocnienia pozycji OZE "a w szczególności biomasy w gospodarce energetycznej kraju.

3.

Współpraca z resortami instytucjami centralnymi, w tym z Ministerstwami Gospodarki, Środowiska oraz Rolnictwa w zakresie prac nad regulacjami dotyczącymi rynku biomasy i biogazu.

4.

Prowadzenie prac wspólnie z energetyką zawodową w celu znalezienia zastosowań biomasy do wytwarzania energii w myśl dyrektyw Unii Europejskiej o wykorzystaniu OZE przy jej produkcji.

5.

Popieranie i promowanie urządzeń i technologii wykorzystujących efektywnie biomasę na cele energetyczne.

6.

Udział w przygotowaniu bazy informacyjnej o biomasie od strony popytu i podaży oraz w tworzeniu infrastruktury rynku biomasy (we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i podmiotami, w tym z instytutami w ramach Konsorcjum).

7.

Nawiązywanie kontaktów zagranicznych z instytucjami i podmiotami gospodarczymi zajmującymi się biomasą m.in. w celu wymiany doświadczeń i promowaniu dobrych praktyk.

8.

Prowadzenie głównej witryny internetowej Izby www.biomasa.org.pl

9.

Prowadzenie specjalistycznych punktów konsultacyjnych.

10.

Prowadzenie działalności gospodarczej w celu częściowego finansowania działalności statutowej Izby.

11.

Czynny udział Izby w imprezach targowych:

- ENEX - Nowa Energia w Kielcach

- PELLETS - EXPO w Bydgoszczy

- CENERS w Warszawie

- POLAGRA w Poznaniu

- POLEKO w Poznaniu

12.

Współpraca redakcyjna z czasopismami.

* przykładowe sekcje problemowe:

* sekcja ds. produkcji biomasy (s1): szeroko pojęta problematyka uprawy roślin do celów energetycznych oraz pozyskiwania surowca biomasowego z lasów, sadów itp.,

* sekcja ds. przetwarzania biomasy (s2): szeroko pojęta problematyka przetwarzania biomasy m.in. ekologiczne paliwa tj. np. pelety, brykiety, zrębki itp.

* sekcja ds. zastosowania biomasy (s3): wykorzystywanie biomasy od strony technicznej i stosowanych urządzeń przede wszystkim na cele energetyczne poprzez spalanie, współspalanie, pirolizę itp.

* sekcja ds. biogazu (bz20); problematyka wytwarzania i wykorzystywania biogazu oraz wsparcie realizacji Programu Biogaz 2020 w Polsce

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przypadku uzyskiwania przez Izbę dochodów przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych przy wykonywaniu zadań Izby, realizowanych w sposób i w formach wskazanych w par. 6 statutu, gdy te (zadania realizowane w sposób i w formach wskazanych w par. 6 statutu) wykonywane są dla osiągnięcia celów statutowych o których mowa w par. 5 statutu, dochody takie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

2.

W szczególności czy dochody uzyskane przez Izbę

a)

ze składek członkowskich albo/i/lub

b)

ze sprzedaży gazetek o tematyce związanej z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/i/lub

c)

z tzw. "Pakietowych zestawów usług" przeznaczone na finansowanie tzw. kosztów ogólnych Izby np. koszty najmu lokalu, koszty tzw. mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłaty za telefon), wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie biura rachunkowego za prowadzenie ksiąg - są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

3.

Ponadto czy dochody uzyskane przez Izbę:

a)

ze składek członkowskich albo/i/lub

b)

ze sprzedaży gazetek o tematyce związanej z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/z/lub

c)

z tzw. Pakietowych zestawów usług", ponoszone na:

* wynajem przez izbę sal na organizację konferencji których tematem są zagadnienia zw. z biomasą albo/i/lub

* na zakup przez Izbę wyżej opisanych gazetek branżowych" o tematyce zw. z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/i/lub

* na koszty Izby zw. ze świadczeniem wyżej opisanych "Pakietowych zestawów usług", są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ClT dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Za cel działania Izby postawiono sobie obok poprawy opłacalności upraw energetycznych i przetwarzania biomasy zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Priorytetem jest, aby stała się z czasem tańsza od tej pochodzącej ze źródeł kopalnych. Aby powyższe osiągnąć niezbędny jest również rozwój technologii energetycznego "wykorzystania biomasy. Pomoże to ochronie środowiska naturalnego, zwłaszcza przed szkodliwą emisją dwutlenku węgla odpowiedzialnego w dużej mierze za "efekt cieplarniany" na Ziemi. Celem jest również aktywizacja gospodarcza lokalnych społeczności i zwalczanie bezrobocia, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Reasumując celem działań podejmowanych przez Izbę jest: wzrost produkcji biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych; wzrost produkcji urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy; wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomiczne i społecznie uzasadnione; wzrost eksportu biomasy i urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy.

Izba zrzesza podmioty gospodarcze, które chcą znaleźć swoje miejsce w biznesie, jakim staje się produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Aktualnie są to producenci: biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych; paliw z biomasy; urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy; urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy; handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty; energii wytwarzanej z udziałem biomasy instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy. Członkami Izby są również instytucje działające na rzecz wykorzystania biomasy. W tej grupie znajdują się również instytuty badawcze udzielające Izbie wsparcia naukowego i organizacyjnego.

Działalność Izby ma ogólnie rzecz biorąc doprowadzić do wzrostu pozyskiwania energii z biomasy. Definicja ustawowa biomasy została pomieszczona np. w par. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969). Przez "biomasę" rozumie się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

W słowniku umieszczonym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki pod pojęciem biomasy rozumie się (w kategoriach energetycznych) - wszelkie substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które mają zastosowanie do pozyskania z nich energii. Biomasa stanowi magazyn energii słonecznej, skumulowanej w procesie fotosyntezy, a jej zasoby pod wpływem promieniowania słonecznego i metabolizmu społecznego są zdolne do regeneracji. Pod względem zasobności energetycznej biomasa nie jest niewyczerpalna, jest jednak w pełni odnawialna. Wartość energetyczna biomasy pierwotnej jest z reguły o połowę niższa od węgla, jest to jednak paliwo znacznie korzystniejsze pod względem ekologicznym. Dwutlenek węgla powstający w procesie spalania biomasy jest równoważony przez jego akumulację w roślinach odrastających w miejscach pozyskania spalonej biomasy. Można więc przyjąć, że emisja CO2 netto ze spalania biomasy jest zerowa. To źródło energii charakteryzuje się także bardzo niską emisją tlenków siarki w procesie spalania i ok. siedmiokrotnie niższą niż w przypadku węgla popielnością (w przypadku biomasy pierwotnej). Istnieje wiele rodzajów biomasy i metod pozyskania z niej energii, zasadniczo można jednak podzielić ją na dwie grupy: energetyczne surowce pierwotne (np. słoma, drewno, czy osady ściekowe) i energetyczne surowce przetworzone (biogaz, biodiesel, etanol itp.). Wg dokumentu rządowego "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" techniczny potencjał biomasy w Polsce wynosi do 895 PJ/rok, czyli ponad 20% całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną.

Biomasa należy do tzw. odnawialnych źródeł energii - np. przyjęta, w Dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (zwana dalej Dyrektywą), definicja "odnawialnych źródeł energii" obejmuje: odnawialne, niekopalne źródła energii (energia wiatru, słoneczna, geotermiczna, falowa, pływów, wodna, biomasy gazu z odpadów, gazu z zakładów oczyszczania ścieków i biogazów).

O fakcie, iż cel statutowy izby jest celem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT wskazuje szereg przepisów pomieszczonych w polskim systemie prawa.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 1 50) ustawodawca postanowił, że stawki podatków i innych danin publicznych powinny być różnicowane, z uwzględnieniem celów służących ochronie środowiska (Art. 283 ust. 1). W ustępie drugim ww. artykułu zapisano, że stawki podatku akcyzowego powinny być kalkulowane w szczególności tak, aby zapewnić niższą cenę rynkową:

1.

benzyny bezołowiowej w stosunku do benzyny zawierającej ołów;

2.

olejów napędowego i opałowego o niższej zawartości siarki w stosunku do olejów o wyższej zawartości siarki;

3.

olejów napędowego i smarowego, wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów zużytych, w stosunku do olejów wytwarzanych bez udziału tych komponentów;

4.

biopaliw opartych na wykorzystaniu biomasy, w szczególności roślin uprawnych, w stosunku do paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych.

W obwieszczeniu z dn. 1 lipca 2005 r. Ministra Gospodarki i Pracy (M.P. z 2005 r. Nr 42, poz. 562) w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. zapisano: "Sektor energii jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłu do powietrza. Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego powoduje ponadto zmiany w krajobrazie i szkody materialne w terenie. Również niekorzystnie wpływa na jakość wód. Dlatego podstawowym kierunkiem działań mających na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne będzie wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, zmiana struktury nośników energii, stosowanie paliw bardziej przyjaznych środowisku, wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych, ułatwiających dostosowanie się do coraz bardziej rygorystycznych wymagań ekologicznych. Na ograniczenie obciążeń środowiska będzie miał również wpływ postęp w zakresie efektywności energetycznej. (...) Zmiana struktury nośników energii - ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, przewiduje się uzyskać także poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz paliw węglowodorowych w ogólnym bilansie energii pierwotnej. Zmniejszenie obciążenia środowiska realizowane będzie również poprzez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego oraz gazu LPG w transporcie, w tym szczególnie w transporcie publicznym, biokomponentów do paliw płynnych oraz zastosowanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej".

Również akty prawa Unii Europejskiej nie pozostawiają wątpliwości, iż działalność mająca na celu zwiększenie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, a więc także z biomasy, jest działalnością z zakresu ochrony środowiska.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L z 2001 r. Nr 283, poz. 33 z późn. zm.) stanowi:

1.

Obecnie we Wspólnocie potencjał eksploatacyjny odnawialnych źródeł energii nie jest w pełni wykorzystany. Wspólnota uznaje potrzebę wspierania odnawialnych źródeł energii elektrycznej za sprawę priorytetową zwłaszcza że jej wykorzystanie niesie za sobą pozytywny wpływ na ochronę środowiska i przyczynia się do trwałego rozwoju. Ponadto może tworzyć lokalne zatrudnienie i pozytywnie wpływać na spójność społeczną, a także przyczyniać się do zabezpieczenia dostaw i umożliwić przyspieszenie realizacji celów Kyoto. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie lepszego wykorzystania tego potencjału w ramach wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

2.

Wspieranie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest dla Wspólnoty sprawą wysoce priorytetową, co znajduje odzwierciedlenie w treści białej księgi w sprawie odnawialnych źródeł energii (zwanej dalej białą księgą), uzasadniającej to potrzebą lepszego zabezpieczenia i zróżnicowania dostaw energii, ochrony środowiska i zwiększenia społecznej i ekonomicznej spójności. Sprawę tę poparły Rada w rezolucji z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie odnawialnych źródeł energii (5) oraz Parlament Europejski w uchwale w sprawie białej księgi.

3.

Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii stanowi ważny element pakietu środków zaradczych, niezbędnych w celu wdrożenia postanowień Protokołu z Kyoto do Konwencji ramowej Narodów Zjednoczonych o zmianach klimatycznych, a także wszelkich pakietów wytycznych mających znaczenie dla wywiązania się z przyszłych zobowiązań.

(...)

(14) Na szczeblu krajowym Państwa Członkowskie posługują się rozmaitymi mechanizmami wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, łącznie z "zielonymi certyfikatami", pomocą inwestycyjną zwolnieniami podatkowymi lub obniżaniem podatku, zwrotami podatkowymi oraz systemami wsparcia cen bezpośrednich.

Jednym z ważnych środków osiągnięcia celu niniejszej jest zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania tych mechanizmów z zachowaniem zaufania ze strony inwestorów do chwili uruchomienia stosownych ram Wspólnoty.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 4) ustawy CIT stanowi, że dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Reasumując, zdaniem Spółki wszelkie dochody wygenerowane w ramach działalności Izby przeznaczone na jej działalność powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jako przeznaczone na działalność statutową służącą ochronie środowiska (dot. pytania pierwszego).

Na pytania drugie i trzecie, pomieszczone w niniejszym wniosku, zdaniem Izby, należy odpowiedzieć twierdząco tj. dochody ze źródeł wymienionych w owych pytaniach przeznaczone na opłacenie wydatków skazanych w przedmiotowych pytaniach, "w każdej kombinacji" (zarówno biorąc pod uwagę w pyt. 2 i 3 koniunkcję. alternatywę rozłączną, alternatywę nierozłączną) będą zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 30 listopada 2007 r. (nr IP-PB3-423-108/07-6/AG uznał za prawidłowe stanowisko strony zgodnie z którym podlegają zwolnieniu dochody izby gospodarczej wydatkowane na cele oświaty tj. na przygotowania oraz realizację kursów zawodowych (w szczególności na finansowanie bieżącej działalności - tu np. koszty wynagrodzeń pracowników, koszty obsługi prawnej i księgowej, czynsz biura, reklamę działalności Izby, nabycie materiałów niezbędnych na cele oświaty. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dn. 23 października 2008 r. (nr IPPB3/423-1019/08-4/IŚ uznał za prawidłowe stanowisko, iż "Polska Izba jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przeznaczającym dochody na cel statutowy, którym jest działalność oświatowa określona w par. 4 pkt 2, 5 Statutu. Realizuje te cele poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, co jest tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) izby gospodarcze są organizacjami samorządu terytorialnego, reprezentującymi interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ww. ustawy izba gospodarcza może:

1.

przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków,

2.

popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników,

3.

delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej,

4.

organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku działalnością gospodarczą jej członków,

5.

wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,

6.

informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne pod podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest:

* działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

* kulturalna,

* w zakresie kultury fizycznej i sportu,

* ochrony środowiska,

* wspierania inicjatyw społecznych oraz na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzeniu wsi w wodę,

* dobroczynności,

* ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

* rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

* kultu religijnego.

Ze zwolnienia nie mogą korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1.

przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,

2.

przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,

3.

zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest izb gospodarczych, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył izb gospodarczych z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podkreślenia wymaga, iż zwolnienie przewidziane w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 dotyczy tylko tej części uzyskanych dochodów, która jest przeznaczona na cele wymienione w tym przepisie.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

A zatem omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy;

2.

dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie;

3.

dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Należy wskazać, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, ze składek członkowskich.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w Statucie Izby mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i nie budzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej - toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Ta ścisła reguła interpretacyjna uwzględnia prymat wykładni językowej. Kiedy wykładnia gramatyczna pozwala na właściwe zastosowanie normy prawnej - niedopuszczalne jest poprawianie, czy też korygowanie treści aktu prawnego poprzez wykładnię systemową, czy też celowościową.

Izba przedstawiając we wniosku własne stanowisko podaje, iż celami jej działania zgodnie z paragrafem 5 statutu Izby jest: stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów państwowych oraz samorządowych oraz organizacji krajowych zagranicznych jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą, spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej związanej z energetycznym wykorzystaniem biomasy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego osiągnięciu podstawowych celów Izby służą sposoby i formy wskazane w paragrafie 6 statutu do których należą:

1.

wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

2.

przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy i rozwoju zrównoważonego,

3.

pozyskiwanie partnerów krajowych zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej finansowej,

4.

zapewnienie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej finansowej członkom Izby,

5.

delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej,

6.

współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi,

7.

popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,

8.

współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, instytucjami, towarzystwami oraz klubami o podobnym zakresie działania, w kraju i zagranicą,

9.

organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą członków,

10.

organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i zagranicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych,

11.

opracowywanie informacji z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez zrzeszone jednostki Izby,

12.

organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby,

13.

wykonywanie powierzonych Izbie zadań określonych w przepisach prawa dla administracji państwowej lub samorządowej,

14.

rozwijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, Izba może tworzyć samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do jednostek gospodarczych już istniejących. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Wnioskodawca jest zdania, iż wszelkie dochody wygenerowane w ramach działalności Izby i przeznaczone na jej działalność powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jako przeznaczone na działalność statutową służącą ochronie środowiska, a w szczególności dochody ze składek członkowskich, ze sprzedaży gazetek o tematyce związanej z uzyskiwaniem energii z biomasy, z tzw. "Pakietowych zestawów usług" wydatkowane na: finansowanie tzw. kosztów ogólnych Izby, wynajem przez Izbę sal na organizację konferencji których tematem są zagadnienia zw. z biomasą, na zakup "gazetek branżowych".

Zbadania wymaga fakt czy zapisane w statucie Wnioskodawcy cele są zbieżne z celami statutowymi przewidzianymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Precyzyjne określenie celów dla realizacji, których dana osoba prawna została powołana jest istotne również dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ organy do dokonywania takiej wykładni nie są uprawnione. Wskazanie w statucie celów działania musi być dokonane w sposób ścisły, ponieważ organy podatkowe sprawdzając czy spełniony został warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, bada jedynie treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie przedmiotowe. Charakter przepisów prawa podatkowego, których podstawową zasadą jest równość i powszechność opodatkowania, implikuje niedopuszczalność stosowania wykładni tak rozszerzającej, jak i zawężającej. Oznacza to, że dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od dochodowego od osób prawnych, uprawniające do niego cele działalności muszą jasno wynikać ze statutu.

Izba została powołana przede wszystkim zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku do reprezentowania interesów swoich członków, podejmowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą, spełniania funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby swoich członków, kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej.

Należy stwierdzić, iż zapisy statutu Wnioskodawcy nie wskazują, że Izba została powołana do realizacji celów enumeratywnie wskazanych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Celami Izby, wyszególnionymi w statucie, nie są cele preferowane przez ustawodawcę w omawianym przepisie. Okoliczność ta przesądza o niemożności korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym i powołanymi przepisami należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest nieprawidłowe.

Reasumując, w przypadku uzyskiwania przez Izbę dochodów przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych przy wykonywaniu zadań Izby, realizowanych w sposób i w formach wskazanych w par. 6 statutu, gdy te (zadania realizowane w sposób i w formach wskazanych w par. 6 statutu) wykonywane są dla osiągnięcia celów statutowych o których mowa w par. 5 statutu, dochody takie nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Jednocześnie dochody uzyskiwane przez Izbę ze składek członkowskich albo/i/lub ze sprzedaży gazetek o tematyce związanej z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/i/lub z tzw. "Pakietowych zestawów usług" przeznaczone na finansowanie tzw. kosztów ogólnych Izby np. koszty najmu lokalu, koszty tzw. mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, opłaty za telefon), wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie biura rachunkowego za prowadzenie ksiąg - nie są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

Dochody uzyskane przez Izbę: ze składek członkowskich albo/i/lub ze sprzedaży gazetek o tematyce związanej z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/z/lub z tzw. Pakietowych zestawów usług", ponoszone na: wynajem przez izbę sal na organizację konferencji których tematem są zagadnienia zw. z biomasą albo/i/lub na zakup przez Izbę wyżej opisanych gazetek branżowych" o tematyce zw. z uzyskiwaniem energii z biomasy albo/i/lub na koszty Izby zw. ze świadczeniem wyżej opisanych "Pakietowych zestawów usług", nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl