Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-438/11-3/AM
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie nowych technologii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Grupy, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 18 maja 2011 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 4 lipca 2011 r. (data wpływu 5 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Grupa") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Grupa została utworzona z dniem 1 stycznia 2007 r. Podmioty wchodzące w skład Grupy dokonywały w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 4 lipca 2006 r. płatności z tytułu wydatków na nabycie praw do korzystania z systemów informatycznych w postaci oprogramowania komputerowego (dalej: "Systemy IT").

Powyższe Systemy IT spełniały kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej na podstawie art. 16b ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT", w stanie prawnym obowiązującym w 2006-2007 r.) i zostały wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2007 r. Wydatki na nabycie przedmiotowych Systemów IT zostały uwzględnione w ich wartości początkowej.

Wskazane wyżej Systemy IT zostaną potwierdzone opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), a od 1 października 2010 r. w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniające przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT. Grupa oczekuje, iż uzyska opinie potwierdzające, że wskazane we wniosku Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat (dalej: "Pozytywne Opinie").

Spółki wchodzące w skład Grupy nie prowadziły działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Żadna ze spółek należących do Grupy nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii, nie została ogłoszona jej upadłość obejmująca likwidację majątku oraz nie została postawiona w stan likwidacji. Żadna ze spółek należących do niej nie otrzymała również zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

W roku podatkowym 2007 Grupa nie rozpoznała straty podatkowej. Wielkość jej dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2). Jak do tej pory Grupa nie skorzystała z ulgi z tytułu nabycia nowych technologii.

W uzupełnieniu z dnia 4 lipca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż płatności z tytułu wydatków na nabycie Systemów IT, które zostały dokonane przez spółki wchodzące w skład Grupy w roku podatkowym poprzedzającym wprowadzenie tych Systemów IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiły przedpłaty (zadatki) w myśl art. 18b ust. 5 ustawy o CIT.

Pomijając wspomniane wyżej przedpłaty (zadatki), poniesione przez spółki wchodzące w skład Grupy wydatki na nabycie Systemów lT zostały w całości zapłacone podmiotowi uprawnionemu (tj. ostatecznie poniesione) w roku podatkowym, w którym te Systemy IT wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bądź w roku następującym po tym roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może złożyć na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 75 § 3 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: "Ordynacja podatkowa") wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za 2007 r. i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2007 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez spółki wchodzące w skład Grupy w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 4 lipca 2006 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może złożyć na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za 2007 r. i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2007 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez spółki wchodzące w skład Grupy w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 4 lipca 2006 r.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Przepisy obowiązujące

Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejsze> od należnej.

Zgodnie natomiast z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną które pozostają w związkach kapitałowych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) do 30 września 2010 r., a od 1 października 2010 r. w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Jak wynika z art. 5 ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 18b ust. 2 ustawy o CIT dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), jak i opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Zgodnie natomiast z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z art. 18b ust. 5 ustawy o CIT wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i 5.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2.

zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3.

otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków:

1.

uwzględnionych w wartości początkowej;

2.

poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii;

3.

zapłaconych w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również zapłaconych w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz

4.

które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wskazane przez ustawodawcę warunki umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii muszą być spełnione kumulatywnie, aby podatnik mógł skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w art. 18b ustawy o CIT.

Wnioskodawca wskazał, iż wskutek dokonania nowelizacji ustawy o CIT dokonanej ustawą z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723, dalej: "ustawa nowelizująca"), podatnik ma prawo - począwszy od 1 stycznia 2006 r. - na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty w wysokości do 50% wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2006 r. na nabycie nowych technologii zgodnie z przepisem art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o CIT.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na fakt, iż pierwotne brzmienie art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, nadane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484) umożliwiało skorzystanie z ulgi na nowe technologię jedynie w zakresie ich nabycia od jednostek naukowych w rozumieniu prawa kraju rejestracji. Jednakże zgodnie z nowym brzmieniem art. 18b ust. 2 nadanym przez art. 3 ustawy nowelizującej, ograniczenie to zostało zniesione i w konsekwencji prawo do odliczenia nie jest zdeterminowane nabyciem wartości niematerialnej i prawnej od ww. jednostek naukowych. Również w tym przypadku prawodawca zdecydował się na zastosowanie retroakcji prawnej, poprzez stosowanie nowych regulacji począwszy od 1 stycznia 2006 r. na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej.

W świetle powołanego wyżej art. 18b ust. 5 ustawy o CIT, jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji. Skoro zatem spółki należące do Grupy poniosły wydatki na nabycie nowych technologii w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 4 lipca 2006 r., to podlegają one odliczeniu w roku podatkowym 2007.

Powyższy pogląd wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 maja 2008 r., (sygn. IBPB3/423-131/08/CzP), w której stwierdzono, że:

"Wartość zakupu nowej technologii nie powinna być odliczona od podstawy opodatkowania w innym roku niż wydatki dotyczące jej wdrożenia, gdyż oba te elementy są składnikiem wartości początkowej i powinny być traktowane łącznie".

Systemy IT

W ocenie Grupy, wdrożenie Systemów IT umożliwiło wytwarzanie nowych lub udoskonalanie usług w porównaniu do stanu przed ich wdrożeniem. Powyższy standard Systemów IT, jako nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 zostanie potwierdzony opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), a od 1 października 2010 r. w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

W zaprezentowanym stanie faktycznym prawa do rozwiązań technologicznych w postaci opisanych Systemów IT stanowią dla Grupy wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT, co jest jednym z warunków do uznania danej wiedzy technologicznej za nową technologię w rozumieniu tej ustawy.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowe, które zostały wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem wystawienia Pozytywnych Opinii jednostki naukowej.

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-330/09-5/AM), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego.

Analogiczny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP) potwierdzając stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-858/10- 2/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jakkolwiek podatkowa grupa podatkowa jest kwalifikowana na płaszczyźnie ustawy o CIT jako odrębny podatnik (art. 1a ust. 1), tym niemniej spółki wchodzące w jej skład zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający alokację wszystkich elementów istotnych z perspektywy ustalenia wysokości opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy, sposób rozliczania podatku dochodowego podatnika CIT, w tym podatkowej grupy kapitałowej, wskazany w art. 7 i art. 7a ustawy o CIT prowadzi do wniosku, iż rozliczenie takie musi być sporządzone na podstawie sumy jednostkowych rozliczeń podatkowych (dochodów) poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy M. Mazurkiewicz, P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2010.>. W konsekwencji, poszczególne spółki należące do Grupy zobligowane są do dalszego prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzenia rozliczenia podatkowego i ustalenia przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów, których suma stanowi podstawę opodatkowania Grupy w rozumieniu art. 18 ustawy o CIT. Na takiej samej zasadzie zapłacone przez poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy wydatki dające prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, umożliwiają obniżenie dochodów poszczególnych spółek, składających się na dochód Grupy, czyli w konsekwencji obniżenie podstawy opodatkowania Grupy, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanym przez Grupę stanie faktycznym spełnione zostaną wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej oraz nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania, wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, które powodują definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi technologicznej, przy wszakże założeniu, iż uzyskane zostaną Pozytywne Opinie. Ponadto wydatki na nabycie nowych technologii zostały efektywnie poniesione, co umożliwia ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, co do zasady, w roku podatkowym, w którym doszło do zapłaty uprawnionemu kwoty należnego wynagrodzenia.

Grupa będzie również uprawniona do odliczenia za rok podatkowy 2007, w którym Systemy IT wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wydatków w postaci płatności z tytułu nabycia nowych technologii zapłaconych w roku poprzedzającym wprowadzenie do ewidencji. W uznaniu Grupy, wydatki tej kategorii poniesione w okresie od 5 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. należy zakwalifikować jako przedpłaty (zadatki) w rozumieniu art. 18b ust. 5 ustawy o CIT, które podlegają odliczeniu w roku podatkowym wprowadzenia Systemów IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyżej zaprezentowany tok argumentacji został potwierdzony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 marca 2010 r. (sygn. ILPB3/423-1177/09-5/ŁM).

Biorąc pod uwagę powyższe, przy założeniu, że Grupa lub wchodzące w jej skład spółki uzyskają Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Grupa może złożyć na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za 2007 r. i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez spółki tworzące Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2007 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez spółki wchodzące w skład Grupy w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 4 lipca 2006 r.

W związku z powyższym Grupa wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl