IPPB5/423-345/11-4/JC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-345/11-4/JC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.) oraz piśmie z dnia 1 czerwca 2011 r. (data nadania 7 czerwca 2011 r., data wpływu 9 czerwca 2011 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB2/436-127/11-2/AF, IPPP1/443-603/11-2/EK oraz IPPB5/423-345/11-2/JC z dnia 25 maja 2011 r. (data doręczenia 31 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zawartą umową cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zawartą umową cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

A. Sp. z o.o. (dalej: "A." lub "Spółka") jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się marketingiem i reklamą produktów leczniczych, a także kosmetyków i suplementów diety na rynku polskim. Spółka zamierza skorzystać z usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling), oferowanej przez Bank S.A. (dalej: "Bank"). Jest to tzw. cash pooling rzeczywisty (z ang. zero-balancing cash pooling).

Pozostałym uczestnikiem systemu cash poolingu, poza Spółką, będzie zagraniczny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka - A. S.A. z siedzibą w Hiszpanii (dalej: "A. ES"). A. ES jest dla Spółki tzw. spółką-babcią, tj. jedynym udziałowcem polskiej Spółki jest A. B.V. z siedzibą w Holandii, w której z kolei A. ES posiada 100% udziałów. Uczestnicy systemu cash poolingu (tj. Spółka i A. ES) będą posiadać rachunki w tym samym Banku, a ponadto, zawartą z Bankiem umowę dotyczącą cash poolingu (Umowa o świadczenie usługi db-SASHSWEEP PL, dalej: "Umowa cash poolingu"). Celem usługi cash poolingu jest zwiększenie efektywności gospodarczej podmiotów uczestniczących w tym systemie poprzez efektywne zarządzanie swoimi wierzytelnościami wobec Banku z tytułu posiadanych na rachunku bankowym środków pieniężnych oraz zobowiązaniami wobec Banku z tytułu wykorzystywanego kredytu w rachunku. Odbywa się to poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald występujących na rachunkach wszystkich spółek z grupy uczestniczących w systemie cash poolingu. Funkcjonujący w Banku i rozważany przez Spółkę model cash poolingu działa na zasadach przedstawionych poniżej.

Spółka oraz A. ES otworzą w Banku indywidualne bieżące rachunki prowadzone w PLN. Bank zawrze także ze Spółką i drugim uczestnikiem cash poolingu (A. ES) umowy kredytu, na podstawie których Bank udzieli im kredytu w rachunku bieżącym. W związku z Umową cash poolingu, Bank otworzy również w PLN tzw. techniczny rachunek konsolidacyjny. Rachunek ten zostanie utworzony specjalnie dla celów realizacji cash poolingu, tj. dla celów dokonywania przez Bank czynności w ramach świadczenia usługi cash poolingu na rzecz uczestników tego systemu.

Na zakończenie każdego dnia roboczego, Bank będzie ustalać saldo na rachunkach poszczególnych uczestników cash poolingu oraz sumować wszystkie salda ujemne oraz wszystkie salda dodatnie na rachunkach. Następnie Bank ustali, która z tych sum jest niższa, a która wyższa w wartościach bezwzględnych i przeniesie całość sald składających się na sumę sald, która okazała się niższa w wartościach bezwzględnych, z rachunków na których te salda wystąpiły na techniczny rachunek konsolidacyjny. Jednocześnie, Bank przeniesie część sald składających się na sumę sald, która okazała się wyższa w wartościach bezwzględnych, z rachunków poszczególnych uczestników, u których te salda wystąpiły na techniczny rachunek konsolidacyjny - w takiej wysokości, aby przeniesiona na techniczny rachunek konsolidacyjny suma sald dodatnich równała się sumie przeniesionych sald ujemnych. W tym celu, z każdego rachunku przeniesiona zostanie tylko taka kwota, której udział w całości kwot przenoszonych będzie odpowiadać udziałowi salda tego rachunku w sumie sald składających się na wyższą wartość bezwzględną. Innymi słowy, przeniesienie sald będzie odbywać się na zasadzie alokacji proporcjonalnej, tj. ogólna suma wierzytelności przysługujących Bankowi wobec posiadaczy sald ujemnych będzie dzielona proporcjonalnie pomiędzy posiadaczy sald dodatnich i tak ustalona kwota będzie przelewana z rachunków z saldami dodatnimi na techniczny rachunek rozliczeniowy w wysokości wynikającej z proporcjonalnego podziału. Na początku następnego dnia roboczego, Bank będzie dokonywał zwrotnego przeniesienia na indywidualne rachunki uczestników cash poolingu sald przeniesionych w dniu poprzednim na techniczny rachunek rozliczeniowy. W wyniku takiej operacji, Bankowi ponownie będą przysługiwać wierzytelności wobec posiadaczy rachunków z saldem ujemnym.

W efekcie uczestniczenia w systemie cash poolingu, jeśli na rachunku Spółki w danym dniu wystąpiłoby saldo dodatnie, otrzymałaby ona odsetki wyższe od tych, jakie byłyby jej należne w przypadku zdeponowania na swoim indywidualnym rachunku bankowym kwoty w wysokości tego salda. Natomiast jeśli na rachunku Spółki wystąpiłoby saldo ujemne, wówczas będzie ona płacić odsetki niższe od tych, jakie zapłaciłaby zaciągając od Banku kredyt w wysokości tego salda ujemnego.

W pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca Bank będzie pobierać od Spółki oraz od A. ES prowizję za realizację Umowy cash poolingu. Prowizja pobierana będzie niezależnie od tego, czy na zakończenie poszczególnych dni roboczych danego miesiąca występowało saldo ujemne, czy saldo dodatnie. Również w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca Bank będzie wypłacał każdemu z uczestników cash poolingu (w tym, Spółce) odsetki (w przypadku wystąpienia salda dodatniego) lub będzie je pobierać od uczestnika (u którego wystąpiło saldo ujemne) za poprzedni miesiąc.

Każdy z uczestników systemu cash poolingu udzieli Bankowi poręczenia za przyszłe zobowiązania drugiego z uczestników z tytułu salda ujemnego, które może wystąpić na jakimkolwiek rachunku indywidualnym bądź technicznym rachunku konsolidacyjnym. Odpowiedzialność uczestników cash poolingu wobec Banku z tytułu tych poręczeń będzie solidarna.

W prezentowanym systemie cash poolingu, rolę agenta (tzw. pool leadera) pełnić będzie A. ES.

Rola pool leadera sprowadzać się będzie jednak jedynie do reprezentowania uczestników systemu cash poolingu (w tym, Spółki) w kontaktach z Bankiem. Jak wcześniej wspomniano, odsetki od sald ujemnych/dodatnich są pobierane/wypłacane przez Bank i pool leader nie uczestniczy w przekazywaniu (wypłacie) odsetek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy przedstawiona Umowa cash poolingu oraz opisane we wniosku czynności faktyczne, wykonywane przez Bank w ramach tej Umowy, stanowiące jej integralną część i tym samym, będące elementem kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową świadczonej przez Bank nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2.

Czy w przedstawionym systemie cash poolingu podmiotem świadczącym usługi w rozumieniu ustawy o VAT będzie Bank, natomiast Spółka w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu nie będzie wykonywać żadnych usług i nie będzie z tego tytułu zobowiązana do wykazania jakiegokolwiek obrotu w rozumieniu ustawy o VAT.

3.

Czy w opisanym systemie cash poolingu, w przypadku pobrania przez Bank odsetek od Spółki (z tytułu salda ujemnego Spółki) i następnie ich wypłaty przez Bank na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek, lecz podmiotem zobowiązanym do tego będzie Bank.

4.

Czy w odniesieniu do opisanego systemu cash poolingu zastosowanie mają regulacje w zakresie cen transferowych zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w związku z uczestnictwem przez Spółkę w tym systemie zaistnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.

Czy w stosunku do odsetek pobieranych od Spółki w związku z zaistnieniem na jej indywidualnym rachunku salda ujemnego (debetu) znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodów wynikające z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6.

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone/otrzymywane przez Spółkę, a także prowizja pobierana przez Bank na podstawie Umowy cash poolingu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów lub odpowiednio przychody podatkowe na zasadzie kasowej, natomiast przelewane w ramach cash poolingu salda (dodatnie bądź ujemne) nie będą stanowić ani kosztu ani przychodu podatkowego Spółki.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytań oznaczonych numerami 4, 5, 6, pytania dotyczącego podatku od towarów i usług oraz pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Strony Umowy cash poolingu mogą w związku z uczestnictwem w systemie kompleksowego zarządzania płynnością finansową uzyskiwać przychód z tytułu odsetek otrzymanych w związku z pojawieniem się na ich indywidualnych rachunkach nadwyżek finansowych (salda dodatniego).

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o p.d.o.p."), przychody z tytułu odsetek uzyskanych na terytorium Polski przez osoby prawne będące nierezydentami podlegają w Polsce podatkowi u źródła w wysokości 20%, chyba że z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika inna stawka lub brak opodatkowania podatkiem u źródła (art. 21 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.).

Artykuł 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. stanowi, że do poboru zryczałtowanego podatku u źródła zobowiązane są, jako płatnicy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej lub będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłaty na rzecz nierezydentów należności z tytułu odsetek.

Jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli przychód z odsetek otrzymuje uczestnik systemu cash poolingu nie będący polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady, pojawia się obowiązek poboru przez płatnika podatku u źródła (chyba, że zgodnie ze stosownymi postanowieniami odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ten jest zwolniony w Polsce z podatku u źródła).

W opinii A., w przedstawionym systemie cash poolingu, obowiązek poboru podatku u źródła od odsetek będzie spoczywał na Banku, który świadczy usługę cash poolingu. W analizowanym systemie cash poolingu to Bank będzie dokonywał wypłaty odsetek na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym. Nie będzie czynić tego Spółka, ani też żaden inny uczestnik cash poolingu. W przypadku, gdy na indywidualnym rachunku bankowym Spółki wystąpi saldo ujemne (debet), to Bank pobiera należne mu z tego tytułu odsetki. Bank jest rezydentem polskim, zatem Spółka nie dokonuje wypłaty odsetek na rzecz nierezydenta i tym samym, nie ciążą na niej obowiązki płatnika związane z podatkiem u źródła.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdził Minister Finansów w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych w identycznym stanie faktycznym, tj. w interpretacji:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2010 r. (IBPBI/2/423-282/10/JS),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. (IPPB3/423-65/10-2/PD).

Tytułem przykładu Spółka wskazała również informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 28 czerwca 2004 r. (US 72/RPŁ/423-43/04/EŁ). Przedmiotem analizy organu było ustalenie, na kim spoczywa obowiązek pobrania podatku w przypadku, gdy ustalona w ramach systemu cash poolingu organizowanego przez bank kwota odsetek będzie wypłacana jednemu uczestnikowi programu, a następnie dzielona przez niego na pozostałych klientów banku biorących udział w tym systemie. Udzielając odpowiedzi w powyższym zakresie organ stwierdził: "Z przedstawionego w piśmie planowanego działania wynika, że Bank będzie wypłacał na konto jednej osoby - rezydenta (klienta Banku) kwotę, na którą składać się będą nadwyżki sumy odsetek, które powstaną od kwoty odsetek naliczonych po zsumowaniu sald z rachunków klientów Banku, biorących udział w programie. Z uwagi na to, iż osobą, która dokonywać będzie wypłat łącznej kwoty odsetek, będzie Bank, na nim jako płatniku, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), spoczywa obowiązek pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Dla oceny ww. obowiązków bez znaczenia jest okoliczność, iż z umowy zawartej z uczestnikami programu, którego przedmiotem jest nowy produkt bankowy notional cash pooling będzie wynikać, że dysponentem kwoty odsetek będzie jeden z klientów Banku. W związku z powyższym, obowiązek pobrania podatku będzie należał do Banku."

Co więcej, nawet gdyby uznać (co, zdaniem Spółki, nie jest zasadne), że Bank pobierając odsetki na rzecz pozostałych uczestników cash poolingu będzie działać jako agent/pośrednik w przekazaniu odsetek i tym samym, Spółka zostanie uznana za podmiot wypłacający odsetki na rzecz nierezydenta, to i tak nie ciążyłby na niej obowiązek pobrania podatku u źródła. Jedynym bowiem uczestnikiem systemu cash poolingu, poza Spółką, jest A. ES, podmiot będący rezydentem podatkowym Hiszpanii. A. ES jest zatem rzeczywistym beneficjentem wypłaconych odsetek. Gdyby uznać, iż odsetki są wypłacane przez Spółkę na rzecz A. ES, to przepisy ustawy o p.d.o.p. dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem postanowień polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 11 polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej siedzibę w Hiszpanii, mogą być opodatkowane tylko w Hiszpanii. Tym samym, pod warunkiem posiadania aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej A. ES, Spółka nie byłaby zobligowana do pobierania podatku u źródła od odsetek pobranych przez Bank z tytułu ujemnego salda na indywidualnym rachunku Spółki w ramach systemu cash poolingu.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie zobligowana, jako płatnik do pobierania i odprowadzania podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz nierezydenta w ramach przedstawionego systemu cash poolingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, (podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.).

Natomiast art. 26 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. stanowi, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W świetle powyższych przepisów, odsetki wypłacane nierezydentom powinny zostać opodatkowane podatkiem u źródła zgodnie z przepisami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z państwami, w których posiadają siedziby poszczególni uczestnicy umowy cash poolingu.

Umowa "cash poolingu" jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż odsetki od sald ujemnych/dodatnich są pobierane/wypłacane przez Bank.

Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie, Bank dokonuje kalkulacji i wypłaty odsetek na rzecz posiadacza dodatniego niebędącego polskim rezydentem podatkowym w ramach cash poolingu.

Zatem, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na Banku, jako płatniku, ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych dochodów.

W przypadku pobrania przez Bank odsetek od Spółki (z tytułu salda ujemnego) i następnie ich wypłaty przez Bank na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od odsetek, podmiotem do tego zobowiązanym w ramach przedstawionego systemu cash poolingu będzie Bank.

Tym samym, stanowisko Spółki w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku (przyjmuje za Wnioskodawcą, iż "odsetki od sald ujemnych/dodatnich są pobierane/wypłacane przez Bank") - nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę zastosowania art. 21 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ocena ta zostanie poddana badaniu w prowadzonych przez organy skarbowe postępowaniach kontrolnych.

Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl