Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-340/11-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2011 r. (data wpływu 6 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie:

1.

art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654);oraz

2.

art. 11 konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193) dalej umowa polsko - szwedzka

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 11 umowy polsko - szwedzkiej oraz art. 21 ust. 1 pkt oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) z późn. zm.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

P. S.A. - spółka z siedzibą w Polsce ("P. " lub "Spółka") planuje emisję euroobligacji, (ang. Euro Medium Term Notes - dalej: "Euroobligacje"), notowanych na giełdzie w Luksemburgu poprzez spółkę celową z siedzibą w Szwecji (z ang. Swedish Special Purpose Vehicle, dalej "SPV" lub Emitent), której całkowitym udziałowcem będzie P. Rolą wspomniane SPV będzie pozyskiwanie środków finansowych na rynku europejskim poprzez emisję Euroobligacji Emitent otrzyma od szwedzkiego organu podatkowego certyfikat rezydencji, który będzie potwierdzał iż Emitent będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Szwecji. Emitent nie będzie prowadzić działalności gospodarczej poprzez zakład w rozumieniu konwencji położony m terytorium Polski, z którym związana byłaby faktycznie wierzytelność z tytułu finansowania oraz wypłacane odsetki (czy ewentualne dyskonto).

Środki uzyskane z emisji Euroobligacji zostaną pożyczone na podstawie umowy pożyczki do P. (dalej: Umowa). P. za pożyczone środki będzie dokonywać okresowych płatności odsetkowych do Emitenta. Z kolei Emitent będzie dokonywać okresowych płatności odsetek (kupony, talony) za wyemitowane Euroobligacje, których posiadaczami mogą być rezydenci dowolnych krajów. Płatności do obligatariuszy/inwestorów, wynikające z Euroobligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Agenta, oraz Agenta Płatności. Zarówno Agent, jak i Agent Płatności będą mieli siedziby w krajach OECD i będą wykonywać tylko usługę przekazu środków do obligatariuszy i nie będą uprawnieni do otrzymywania jakichkolwiek przychodów związanych z Euroobligacjami. W Umowie zawarto regulacje dot. spłaty pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, co nastąpi na podstawie złożenia zlecenia wykonania odpowiedniej płatności w banku P. na rachunki bankowe odrębnie wskazane P. przez Emitenta. Przy czym spłata kwoty głównej pożyczki lub odsetek z oprocentowania lub odsetek za zwłokę może nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez Emitenta, który może być rachunkiem bankowym Agenta.

Zgodnie z opisanym powyżej schematem płatności - skoro wierzytelność z tytułu Obligacji pomiędzy P. a Emitentem jest równa wierzytelności pomiędzy Emitentem a inwestorami/obligatariuszami, to P. dokonywałoby bezpośrednio przelewu środków na rachunek bankowy Agenta, jednakże środki te stanowiłyby kwoty główne oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez Emitenta.

W efekcie takiego uproszczenia przepływów pieniężnych dojdzie do zaspokojenia wierzycieli, zarówno Emitenta, jak i posiadaczy obligacji. Zastosowanie powyżej opisanego mechanizmu rozliczeń pozwoli na bardziej efektywne rozliczenia transakcji. W przypadku, gdyby Spółka nie zastosowała takiego rozwiązania, P. dokonywałoby płatności do Emitenta, a następnie Emitent do posiadaczy Euroobligacji. P. będzie dokonywać płatności wynikających z Umowy na rachunek wskazany przez Emitenta w celu skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przepływów pieniężnych.

Uzyskany przez Emitenta dochód (odpowiadający kwocie odsetek pomniejszonej o wartość kosztów uzyskania przychodów) będzie opodatkowany w Szwecji według stawki podatku mającej zastosowanie do zysków osiąganych przez spółki będące szwedzkimi rezydentami podatkowymi (obecnie 26,3%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, opisane płatności dokonywane przez P. będą podlegały polsko-szwedzkiej UPO.

Stanowisko Spółki

Zdaniem Spółki, odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Przedmiotowa płatność podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie polsko-szwedzkiej UPO.

W zakresie uzasadnienia podatkowo-prawnego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego w aspekcie przepisów: art. 21 ust. 1 pkt 1 o CIT oraz art. 11 ust. 1 polsko-szwedzkiej UPO, Spółka pragnie wskazać argumentację, zawartą w otrzymanej pozytywnej dla Spółki interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2011 r. znak IPPB5/423-757/10-4/AJ. Potwierdzono w niej stanowisko Spółki w zakresie podlegania zwolnieniu z opodatkowania płatności odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki na rzecz Spółki celowej w Szwecji. Ponadto w zakresie analogicznych spraw także pozytywnie wypowiadał się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie np. w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2010 r. znak IPPB5-423-863/09-2/IŚ. Dodatkowo Spółka, aby uprościć przepływy zdecydowała o tym, że płatności będą wpływały na wskazany przez Emitenta rachunek samej SPV lub rachunek bankowy Agenta.

Zdaniem Spółki, dla oceny podatkowo-prawnych skutków takiego rozliczenia nie ma tu znaczenia, że siedziba Agenta będzie miała miejsce w innym niż Szwecja kraju OECD, a rachunek, na który dojdzie do przekazania spłaty wierzytelności będzie w banku z kraju OECD innego niż Szwecja. Istotne jest tu, że dojdzie do zaspokojenia wierzytelności Emitenta z siedzibą w Szwecji. Ww. uproszczenie przepływów pieniężnych w żadnej mierze nie zmienia warunków prawnych transakcji - jej natury oraz praw i obowiązków stron. Zawarcie przez P. Urnowy pożyczki spowoduje ukształtowanie się stosunku prawnego, w którym Emitent, jako pożyczkodawca stał się beneficjentem odsetek z tytułu udzielonej P. pożyczki. Obowiązek uiszczenia przez P. odsetek (jako wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu pożyczki.) jest zatem nierozerwalnie związany z umową pożyczki zawartą przez P. z Emitentem, która to umowa ten obowiązek nałożyła.

Dla wyjaśnienia swojego stanowiska Spółka pragnie wskazać, że stosując wykładnię przepisów prawa podatkowego, najpierw należy sięgnąć do przepisów prawa wewnętrznego a następnie zastosować właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić podatnika, a następnie kierując się miejscem siedziby tego podatnika zastosować postanowienia umowy międzynarodowej odnośnie określenia właściwej stawki podatku, czy też nie podlegania opodatkowaniu.

Regulacje dotyczące kwestii - kto jest podatnikiem, rozstrzygają przepisy ustawy o CIT w związki z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z normą art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w związku z wypłatą odsetek na rzecz podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, należy pobrać w Polsce podatek u źródła w wysokości 20% kwoty wypłacanych odsetek (kwoty brutto odsetek) - z uwzględnieniem zasad opodatkowania wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska oraz przepisów prawa wspólnotowego. W świetle art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy, należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym. osobą, która osiągnie przychody z tytułu odsetek. od pożyczki, wypłaconych przez P. zarówno bezpośrednio na rachunek pożyczkodawcy (Emitenta), jak i na rachunek Agenta, jest pożyczkodawca (Emitent).

Ze względu na fakt, iż Emitent jest rezydentem Szwecji, co potwierdzi certyfikat rezydencji podatkowej, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały postanowienia polsko-szwedzkiej UPO, które, w myśl art. 11 ust. 1 zwalniają od opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce odsetki należne z tytułu umowy pożyczki (emisji obligacji) na rzecz spółki celowej w Szwecji. Nawiązując natomiast do Agenta, ustanowionego przez Emitenta na podstawie umowy powierniczej, będącego pośrednim odbiorcą należności z odsetek wypłacanych przez P. z tytułu. ww. Umowy pożyczki, należy stwierdzić, że nie może on być zostać uznany za podatnika podatku dochodowego z polskiej ustawy o CIT. W istocie, bowiem Agent nie jest właścicielem przedmiotowych odsetek, posiada on jedynie uprawnienia do odsetek określone w ramach zawartej umowy powierniczej. Ustalając osoby będące podatnikiem podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od pożyczki nie ma znaczenia, na czyj rachunek została dokonana wypłata tych odsetek. W ocenie Spółki istnienie pośrednika w postaci Agenta występującego między Emitentem a Spółką jest okolicznością bez znaczenia dla analizy podatkowej. Emitent będzie stroną zobowiązaniowego stosunku prawnego (wynikającego z finansowania), na podstawie którego będą wypłacane odsetki (oraz ewentualne dyskonto). Zatem to Emitent jest rzeczywistym właścicielem uprawnionym do otrzymania odsetek (oraz ewentualnego dyskonta).

Z przeanalizowanego przez Spółkę piśmiennictwa wynika, że powyższy pogląd był już kilkukrotnie poparty w interpretacjach organów skarbowych. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 14 grudnia 2007 r., sygn. IP-PB3-423-260/07-2/IK. Interpretacja ta dotyczyła opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek wypłacanych przez polską spółkę od pożyczki zaciągniętej od emitenta euroobligacji z siedzibą w Wielkiej Brytanii w sytuacji, gdy część odsetek była wypłacana przez polską spółkę bezpośrednio na rachunek bankowy pożyczkodawcy (emitenta euroobligacji), pozostała część odsetek była natomiast wypłacana przez polską spółkę na rachunek agenta płatności będącego rezydentem podatkowym w USA (zgodnie z instrukcją pożyczkodawcy). W interpretacji tej potwierdzono, że:

"Fakt, iż wypłata ta została dokonana w wyniku dyspozycji właściciela odsetek na rachunek innego podmiotu nie czyni z tego podmiotu podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku. Dokonanie takiej dyspozycji wynikać bowiem może z różnorodnych przyczyn mających swoje źródło w prywatnoprawnych stosunkach zobowiązaniowych pomiędzy właścicielem odsetek a tym podmiotem, niemniej okoliczność ta, jak również powody z jakich dyspozycja taka jest wydawana, nie mają żadnego wpływu na ustalenie osoby podatnika. Ta bowiem kwestia wynika z publicznoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jeżeli chodzi o określenie jego strony, czyli osoby zobowiązanej do uiszczenia podatku (podatnika) od przychodów uzyskanych z tytułu odsetek, bazuje na stosunku prawnym, który został ukształtowany poprzez fakt podpisania umowy pożyczki. Natomiast wypłata tych odsetek w wyniku dyspozycji podatnika na rachunek bankowy innego podmiotu jest sprawa wtórną i nie wpływa na ukonstytuowanie w ten sposób statusu podatnika. Poza tym, poprzez czynność o charakterze cywilnoprawnym, właściciel odsetek nie może poprzez "przekazanie przychodu" osiągniętego z tytułu odsetek innej osobie, zdjąć z siebie wynikającego z uzyskania tego przychodu obowiązku podatkowego".

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: "Emitent euroobligacji będący jednocześnie pożyczkodawcą jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do całej kwoty odsetek wypłacanych mu na podstawie umowy pożyczki. Pozostaje on bowiem podmiotem uprawnionym do otrzymania całości odsetek (właścicielem odsetek), tj. zarówno do tej części odsetek, która została wypłacana mu bezpośrednio jak i tej części która była zgodnie z jego instrukcją wypłacana agentowi płatności. Zatem, w ocenie organu podatkowego, w celu ustalenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego mającej zastosowanie do wypłacanych odsetek zastosowane miały wyłącznie postanowienia UPO zawartej przez Polskę z krajem rezydencji pożyczkodawcy (emitenta euroobligacji) - tj. z Wielką Brytanią".

Przedstawiony przez Spółkę pogląd został także potwierdzony w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPB5/423-863/09-2/IŚ z dnia 26 marca 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego o uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl