IPPB5/423-313/09-2/PS - Obowiązek spółki jako płatnika do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz kontrahenta wynagrodzenia za świadczenie usług utrzymania oprogramowania tzw. software maintenance.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-313/09-2/PS Obowiązek spółki jako płatnika do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz kontrahenta wynagrodzenia za świadczenie usług utrzymania oprogramowania tzw. software maintenance.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług maintenance - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania maintenance.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej "Spółka") nabywa od zagranicznego kontrahenta - który nie przedstawił certyfikatu rezydencji - oprogramowanie komputerowe. Jednocześnie, za dodatkowym wynagrodzeniem, zagraniczny podmiot świadczy na rzecz Spółki usługi "utrzymania oprogramowania" przez 5 lat (software maintenance - dalej "maintenance"), polegające na zapewnieniu przez usługodawcę prawidłowego funkcjonowania dostarczonego Spółce oprogramowania, co wyraża się w gotowości do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Działania te obejmują przede wszystkim zdalne (poprzez Internet) usuwanie problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, jak również usługi tzw. wsparcia e-mail (mail support) polegające na udzielaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazówek odnośnie rozwiązania problemów wiążących się z funkcjonowaniem oprogramowania. Ponadto, w ramach usług maintenance usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Spółce aktualizacji oprogramowania.

Wynagrodzenie należne z tytułu usług maintenance ma charakter ryczałtowy i jest należne również wówczas, gdy w ogóle nie wystąpią problemy z funkcjonowaniem oprogramowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług maintenance Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% przychodu, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wnioskodawca uważa, iż w związku z wypłatą na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług maintenance Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% przychodu, ani do sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.): "Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1)

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2)

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie im przez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a)

z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

-

ustala się w wysokości 20% przychodów,

3)

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4)

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

-

ustala się w wysokości 10% tych przychodów."

W kontekście usług maintenance można rozpatrywać jedynie zakwalifikowanie ich do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., natomiast nie powinno budzić wątpliwości to, że nie są objęte zakresem zastosowania pozostałych punktów art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.) Uwzględniając powyższe, należy zauważyć, że katalog usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. jest otwarty, jako że poza usługami w sposób wyraźny w nim wymienionymi, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają na jego podstawie również świadczenia o "podobnym charakterze" do usług wymienionych w pkt 2a. Jednakże nawet uwzględniając powyższą okoliczność, brak jest podstaw do uznania, że zakresem zastosowania art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. objęte są również przychody z tytułu świadczenia usług maintertance.

Jak wskazano, istotą usług maintenance jest utrzymanie przez usługodawcę dostarczonego Spółce oprogramowania w stanie umożliwiającym korzystanie z niego. Oznacza to, że przez okres, w jakim świadczone są usługi maintenance, usługodawca pozostaje w gotowości do podjęcia, w przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, stosownych działań mających na celu wyeliminowanie tych problemów i usterek. Działania te polegają w szczególności na udzielaniu drogą mailową wskazówek co do sposobu rozwiązania problemów wiążących się z funkcjonowaniem oprogramowania albo bezpośrednie usuwanie usterek (zdalne, tzn. za pośrednictwem Internetu). Jednakże wynagrodzenie z tytułu maintenance jest należne również wówczas, gdy problemy z funkcjonowaniem oprogramowania w ogóle nie wystąpią Jest to zatem wynagrodzenie za osiągnięcie określonego skutku, jakim jest utrzymanie oprogramowania w stanie umożliwiającym korzystanie z niego (oraz za dostarczanie aktualizacji oprogramowania).

Powyższe okoliczności świadczą o tym, że usługi maintenance mają w istocie charakter usług serwisowych, polegających właśnie na zobowiązaniu się do usuwania ewentualnych usterek danego urządzenia, które mogą wystąpić w ustalonym okresie czasu. Różnica pomiędzy tymi usługami a usługami maintenance w praktyce sprowadza się do tego, że te ostatnie usługi nie dotyczą urządzeń, ale oprogramowania.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy wobec faktu, iż w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. nie zostały wprost wymienione ani usługi informatyczne, ani usługi serwisowe jak również usługi konserwacyjne, naprawcze etc.), brak jest podstaw do uznania, iż zakresem zastosowania tego przepisu są objęte usługi maintenance, mające charakter zbliżony do tych usług.

Jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że usługi maintenance są usługami o charakterze podobnym do którekolwiek z usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.) W szczególności pozbawione podstaw byłoby kwalifikowanie usług maintenance jako usług doradczych. Jakkolwiek w zakres usług maintenance wchodzi m.in. udzielanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania (udzielanie wskazówek dotyczących rozwiązania tych problemów), to jednak nie daje to wystarczających podstaw do wniosku, iż usługi maintenance zbliżają się swym charakterem do usług doradczych.

Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że serwis mailowy jest tylko jednym z elementów składających się na usługi maintenance, które z podatkowego punktu widzenia muszą być traktowane jako całość, ze względu na brak możliwości wyodrębnienia wynagrodzenia za poszczególne elementy składające się na te usługi. Usługi maintenance obejmują bowiem również działania o stricte technicznym charakterze - jak choćby dostarczanie zaktualizowanych wersji oprogramowania. Tymczasem działania te w żadnym wypadku nie mogą być uznane za świadczenia doradcze lub świadczenia o podobnym charakterze do usług doradczych, ani do innych usług wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. - nawet jeśli przyjąć najszerszą możliwą interpretację pojęcia "usługi doradcze". Przeciwny wniosek byłby zatem niemożliwy do przyjęcia z punktu widzenia wykładni językowej. Niezależnie natomiast od powyższego, istnieją również dalej idące różnice pomiędzy usługami doradczymi a usługami maintenance: te pierwsze mają charakter czynny, tzn. świadczenie usługodawcy polega na działaniu (udzielaniu porad, opinii etc.), a przy tym co do zasady podmiot świadczący usługi doradcze nie odpowiada za osiągnięcie określonego rezultatu, ale za dochowanie należytej staranności. Natomiast istotą usług maintenance jest zagwarantowanie skutku w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oprogramowania, a kwestią drugorzędną jest to, czy do osiągnięcia takiego skutku w praktyce jest konieczne podjęcie określonych działań ze strony usługodawcy, czy też nie.

Z powyższych względów nie jest możliwe zakwalifikowanie usług maintenance jako usług o charakterze zbliżonym dosług doradczych. Jednocześnie zaś brak jest podstaw do uznania, iż mają one charakter zbliżony od innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.) Usługi maintenance mają bowiem charakter zbliżony usług serwisowych, które jednak nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.) Oznacza to, że nie są one objęte zakresem zastosowania tego przepisu, a w konsekwencji nie są również objęte zakresem zastosowania art. 21 ust. i ust. 3 oraz ust. 3a u.p.d.o.p.)

Z powyższych względów należy uznać, że w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu maintenance na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, ani do sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl