IPPB5/423-263/09-2/AJ - Możliwość zaliczenia do przychodów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwoty dotacji przekazanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zakup środków trwałych, zaksięgowanej jako zwiększenie funduszu założycielskiego tego zakładu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-263/09-2/AJ Możliwość zaliczenia do przychodów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwoty dotacji przekazanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zakup środków trwałych, zaksięgowanej jako zwiększenie funduszu założycielskiego tego zakładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu 19 maja 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2009 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymał w 2008 r. dotację z miasta na zakup środków trwałych w kwocie 3.429.659,42 zł. Powyższa dotacja została zaksięgowana na zwiększenie funduszu założycielskiego - zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. z późn. zm.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazaną kwotę dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowaną na zwiększenie funduszu założycielskiego w 2008 r. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm. można nie zaliczać do przychodów podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu przekazanej dotacji nie zalicza się do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pkt 4.8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż została zaksięgowana na zwiększenie funduszu założycielskiego

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 powołanej ustawy fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

W myśl art. 57 ww. ustawy fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

Przechodząc na płaszczyznę prawa podatkowego należy stwierdzić, iż ustawodawca, na mocy przepisu wyrażonego w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wyłączył z przychodów podatkowych przysporzenia otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego i powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż wartość otrzymanej dotacji ze środków jednostki samorządu terytorialnego zwiększająca fundusz założycielski Wnioskodawcy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe mimo błędnego określenia podstawy prawnej w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (nie istnieje art. 12 pkt 4.8c ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych).

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż prawidłowość "zaksięgowania" przedmiotowej dotacji na fundusz założycielski Wnioskodawcy nie podlegała ocenie - "przeznaczenie" dotacji na zwiększenie funduszu założycielskiego przyjęto jako element stanu faktycznego.

W trybie przewidzianym w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Organ podatkowy nie posiada uprawnień do interpretowania (wprost, poza wykładnią systemową) innych przepisów niż prawa podatkowego (w tym prawa bilansowego, przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl