IPPB5/423-255/11-3/AS - Określenie obowiązku podatkowego związku komunalnego wobec dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, w której związek posiada 100% udziałów.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-255/11-3/AS Określenie obowiązku podatkowego związku komunalnego wobec dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, w której związek posiada 100% udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu 21 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2011 r. (data nadania 17 maja 2011 r., data wpływu 18 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązku podatkowego Związku Komunalnego wobec dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, w której Związek posiada 100% udziałów, a gdzie wspólnikami są poszczególne gminy tworzące Związek Komunalny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązku podatkowego Związku Komunalnego wobec dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, w której Związek posiada 100% udziałów, a gdzie wspólnikami są poszczególne gminy tworzące Związek Komunalny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Związek Komunalny Gmin utworzony przez gminy "X" regionu "Y", posiada 100% udziałów w spółce komunalnej - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w "Z." Sp. z o.o. Wspólnikami utworzonej Spółki są poszczególne gminy tworzące Związek Komunalny. Spółka ma na celu wykonywanie zadań własnych gmin wchodzących w skład Związku związanych z prowadzeniem składowiska odpadów, a wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Obecnie Związek (wspólnicy) zamierza wnieść dopłaty do kapitału rezerwowego spółki w trybie art. 177-179 k.s.h oraz § 11 umowy Spółki. Ww. § 11 umowy Spółki stanowi, że wspólnicy na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Związku mogą być zobowiązani do dokonania dopłat na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Związek Komunalny Gmin "XYZ" będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku CIT od wniesionych dopłat do kapitału rezerwowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w "Z." Sp. z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy dopłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT.

Po pierwsze, art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, iż zwolnieniu podlegają dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek.

Artykuł ten nie precyzuje jednak formy, w jakiej związki jednostek samorządu terytorialnego byłyby zobowiązane do świadczeń na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, czy na rzecz samego Związku, a więc - czy ma to być wydatek bieżący, czy majątkowy realizowany przez sam Związek, czy też dotacja, subwencja, dopłata zgodna z interesami jednostek samorządu terytorialnego tworzących ten Związek.

Uznajemy, iż jeśli Spółka zgodnie z § 4 umowy spółki "wykonuje zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin tworzących Związek Komunalny Gmin "XYZ", poprzez realizację zadań własnych gmin z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami", to jest spełniony ustawowy warunek zwolnienia, tzn. przeznaczenia dochodów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego tworzących ten Związek, poprzez dopłaty do spółki realizującej zadania ustawowe gmin.

Po drugie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do Spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W przedmiotowej sprawie dopłaty wnoszone byłyby na podstawie art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 umowy spółki stanowiącym, iż wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Ponadto w myśl art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy.

W związku z faktem, że umowa spółki przewiduje wnoszenie dopłat, możliwym jest zwolnienie z podatku CIT dopłat do kapitału rezerwowego Spółki dokonanych na zasadach określonych w umowie spółki przez wspólników.

Na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

Co istotne, w myśl art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przyjęto, że związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W świetle przytoczonych przepisów działalność związku komunalnego jest w istocie realizacją zadań gmin tworzących ten związek, przy czym należy mieć na względzie, że związek międzygminny jest odrębnym od gmin podmiotem prawa publicznego. Jest to struktura tworzona wyłącznie na potrzeby realizacji konkretnego zadania, zatem celowość, którą jest wspólne wykonywanie zadań przekazanych przez tworzące go gminy jest jego cechą charakterystyczną.

Związki komunalne powstają z reguły, gdy z uwagi na charakter zadania publicznego wymagane jest współdziałanie z innymi gminami w celu sprawnego zapewnienia realizacji zadania lub w celu optymalizacji kosztów realizacji zadań.

Każda gmina, która przekazuje określone zadania na rzecz związku, z dniem ogłoszenia statutu związku traci swoje indywidualne uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem przekazanego zadania, ponieważ wraz z przeniesieniem kompetencji na związek, przenoszone są również kompetencje do ich wykonywania. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym związek posiada osobowość prawną.

W oparciu o powyższe, uwzględniając zapis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zgodnie z którym ustawa ta reguluje opodatkowanie dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami" stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, że Wnioskodawca jako Związek Komunalny Gmin "XYZ". z siedzibą w " Z." został utworzony przez gminy "X" regionu "Y". Statut Związku został ogłoszony dnia XX.XX.2001 r. w Zarządzeniu Nr XXX Wojewody "X." (...), które wydane zostało na podstawie § 7 Zarządzenia Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych (M.P. Nr 33, poz. 266). Powyższe Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem Nr XXX Wojewody "X." (...) wykonującym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów (Dz. U. Nr 121, poz. 1307).

Związek ma na celu wykonywanie zadań własnych gmin wchodzących w skład Związku związanych z prowadzeniem składowiska odpadów, które wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania Związku realizuje zawiązana w tym celu spółka komunalna - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w "Z." Sp. z o.o., w której Związek posiada 100% udziałów. Wspólnikami utworzonej Spółki są poszczególne gminy tworzące Związek Komunalny.

Obecnie Związek (wspólnicy) zamierza wnieść dopłaty do kapitału rezerwowego spółki w trybie art. 177-179 k.s.h oraz § 11 umowy Spółki. Ww. § 11 umowy Spółki stanowi, że wspólnicy na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Związku mogą być zobowiązani do dokonania dopłat na rzecz Spółki.

Nawiązując do zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl natomiast art. 7 ust. 2 ww. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zatem dochody związków jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione jedynie w części przeznaczonej dla wchodzących w jego skład jednostek samorządu terytorialnego. Nie są natomiast zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych te dochody, które związek przeznacza na inne cele lub na potrzeby związku.

Natomiast w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1b expresis verbis wyrażono, iż zwolnienie to obejmuje także dochody wydatkowane na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Powyższych zapisów nie można przy tym traktować rozszerzająco i wywodzić z nich skutków prawnych poza treść normy prawnej.

Analizując przywołany przepis regulujący zwolnienie określonych dochodów związku komunalnego od podatku z uwagi na ich przeznaczenie na określone cele należy mieć na uwadze, że dla spełnienia dyspozycji niniejszej normy prawnej jest realizacja wydatków w tej części na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Z uwagi na trzystopniowy podział terytorialny wynikający z prawa administracyjnego w polskim porządku prawnym funkcjonują następujące jednostki samorządu terytorialnego:

* gminy,

* powiaty,

* województwa.

Gmina uznana została przy tym przez ustawę zasadniczą za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego (art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że zwolnienie podatkowe z art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi realizację zasady samodzielności organów samorządu terytorialnego określoną w art. 165 Konstytucji.

W przedmiotowej sprawie oprócz jednostek samorządu terytorialnego - poszczególnych gmin, które tworzą związek międzygminny będący (co wykazano powyżej) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych należy wyróżnić także odrębny podmiot prawa podatkowego, jakim jest spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązana w celu realizowania zadań Związku.

W sposób jednoznaczny stwierdzić należy, że "jednostka samorządu terytorialnego" nie jest tożsama z konstrukcją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako "jednostki gospodarczej", która jest samodzielnym podmiotem prawa podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z powołanym powyżej art. 1 ust. 1 ustawy.

Z art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dochody związków jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione jedynie w części przeznaczonej dla jednostek będących członkami związku. Nie są natomiast zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych te dochody, które Wnioskodawca przeznacza na inne cele lub na potrzeby Związku. Zatem wskazanemu zwolnieniu przedmiotowemu podlega uzyskany przez Związek dochód i to jedynie w części przeznaczonej dla wchodzących w jego skład gmin. Dochód Związku nieprzeznaczony dla wchodzących w jego skład jednostek podlega opodatkowaniu.

Uwzględniając powyższe należy wskazać, że dla możliwości zastosowania przywołanego przez Związek art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniona z podatku równowartości dochodu musiałaby odpowiadać wydatkom (kosztom) ponoszonym przez Wnioskodawcę w celu wykonywania zadań publicznych gmin. Jak wynika z wniosku - to poszczególne gminy jako wspólnicy Spółki zobowiązani będą na podstawie umowy Spółki do dokonania dopłat na kapitał rezerwowy spółki komunalnej.

Stwierdzić przy tym trzeba, że przeznaczenie dochodów Związku Komunalnego Gmin "XYZ" na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem składowiska odpadów jako realizacja celu zawiązanego związku międzygminnego nie może być utożsamiane ze świadczeniem poszczególnych gmin jako wspólników zawiązanej dla realizowania zadań związku spółki komunalnej prawa handlowego w postaci dopłat na kapitał zapasowy spółki komunalnej, w której Związek posiada 100% udziałów.

Konsekwentnie do powyższych ustaleń stwierdzić należy, że przywołany przez Wnioskodawcę art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie zalicza się do przychodów dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nie ma zastosowania wobec Związku w opisanej we wniosku sprawie. W omawianym przez Związek temacie nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - co do zasady - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy.

Kapitały zapasowe odzwierciedlają źródła sfinansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitały zapasowe tworzone są:

* z podziału zysku,

* z nadwyżki ceny objęcia nad ceną nominalną udziałów,

* z dopłat akcjonariuszy, udziałowców,

* z wyniku na przeszacowaniu zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych.

Podstawowym celem tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. jest możliwość pokrycia strat (ujemnego wyniku finansowego), jakie mogą powstać w przyszłości, w trakcie kontynuowania przez spółkę z o.o. działalności gospodarczej.

Zasady wnoszenia i zwrotu dopłat określają art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Zgodnie z art. 177 § 1 i § 2 k.s.h. umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału, a dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 k.s.h. wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Na podstawie art. 178 § 2 k.s.h. jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Natomiast zgodnie z art. 179 § 1 k.s.h. dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki (art. 179 § 2 k.s.h.) Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom (art. 179 § 3 k.s.h.). Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat (art. 179 § 4 k.s.h.).

Celem wnoszenia dopłat jest poprawa sytuacji finansowej spółki z o.o., bez konieczności zaciągania kredytu bankowego lub innych zewnętrznych źródeł finansowania. Dopłaty służą zaspokojeniu potrzeb płatniczych spółki lub pokrywaniu strat bilansowych. Dopłaty występują wyłącznie w formie pieniężnej i powinny być nakładane i wnoszone przez wspólników spółki z o.o. proporcjonalnie do ich udziałów. Warto pokreślić, że wnoszone dopłaty nie powodują zwiększenia udziałów, gdyż nie zwiększają kapitału zakładowego, a odnoszone są na kapitał zapasowy. Dopłaty mogą być nałożone na wspólników wtedy, gdy wynika to z postanowień umowy spółki. Jeżeli wnoszenie dopłat nie jest określone w umowie, to uiszczenie dopłat może zostać określone w drodze zmiany umowy, a uchwała o zmianie umowy wymaga zgody wszystkich wspólników. Wniesione dopłaty mogą być oprocentowane. Postanowienia umowy mogą również przewidywać rezygnację wspólników z oprocentowania z tytułu wniesionych dopłat. Zwroty dopłat mogą następować, jeżeli: a) nie są wymagane na pokrycie straty bilansowej, czyli nie można ich zwrócić w wypadku ponoszenia przez spółkę strat, b) zwrot dopłat następuje po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia zamiaru zwrotu w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, co ma na celu ochronę interesów wierzycieli spółki z o.o., c) zwrot następuje równomiernie dla wszystkich wspólników.

Niewątpliwie wprowadzenie obowiązku dopłaty jest dodatkowym obowiązkiem wobec spółki, o którym mowa w art. 159, i to obowiązkiem zwiększającym świadczenia wspólników (art. 246 § 3 k.s.h.).

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Związek Komunalny Gmin XYZ będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku CIT od wniesionych dopłat do kapitału rezerwowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w "Z." Sp. z o.o., ponieważ wnoszone przez poszczególne gminy tworzące związek międzygminny dopłaty na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych gmin z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami, ale dla Spółki, która jest odrębnym podmiotem prawa podatkowego. Co istotne, dopłaty do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, do których zobowiązani będą poszczególni wspólnicy Spółki - gminy tworzące związek międzygminny, nie będą wydatkami Związku, zatem tego typu "koszty" nie mogą powodować obniżenia podstawy opodatkowania poprzez obniżenie dochodów Związku w tej części wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla Spółki w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe - uwzględniając argumenty Związku - stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia obowiązku podatkowego Związku Komunalnego wobec dopłat do kapitału rezerwowego spółki komunalnej, w której Związek posiada 100% udziałów, a gdzie wspólnikami są poszczególne gminy tworzące Związek Komunalny, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl