IPPB5/423-175/12-2/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-175/12-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 123 z późn. zm.). Podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej i kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury.

Organizatorem Wnioskodawcy jest Rada Miasta. Wnioskodawca pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są: dotacje podmiotowe z budżetu Miasta, przychody z prowadzonej działalności, przychody z wynajmu składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Uzyskane przez Centrum dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z kosztów jest opłata na PFRON, która jest ujmowana w planie finansowym. Uznając, że równowartość dochodu przeznaczonego na powyższy wydatek nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ustawy jednostka odprowadzała należny podatek. W wyniku analizy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także na podstawie planu finansowego Centrum stwierdzono, że opłaty na rzecz PFRON finansowane są z dotacji organizatora, i w związku z tym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p. w Instytucji wydatki na PFRON, które są finansowane dotacją otrzymaną od organizatora, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty na PFRON nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ są one sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta, która jest przedmiotowo wolna od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty - art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2) ww. ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 123 z późn. zm.).

Podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej i kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Uzyskane przez Centrum dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei - w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak wynika z okoliczności stanu faktycznego jednym z kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę jest opłata na PFRON, która jest ujmowana w planie finansowym. Uznając, że równowartość dochodu przeznaczonego na powyższy wydatek nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Jednostka odprowadzała należny podatek.

Wskazać bowiem należy, iż wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Jednocześnie dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy.

W dalszej części opisu stanu faktycznego Wnioskodawca wskazuje, iż na podstawie planu finansowego Centrum stwierdzono, że opłaty na rzecz PFRON finansowane są z dotacji organizatora. Organizatorem Wnioskodawcy jest Rada Miasta S. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są: dotacje podmiotowe z budżetu Miasta S., przychody z prowadzonej działalności, przychody z wynajmu składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy (w tym wydatki związane z wpłatami na PFRON) jest finansowania m.in. przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji. Wobec tego dokonane wpłaty na PFRON finansowane są w całości dotacją budżetową podmiotową. Dochód pochodzący z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane dotacją uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny dochód stanowiący równowartość wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowanych dotacją otrzymaną od organizatora stanowi dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl