IPPB5/423-13/10-2/AM - Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-13/10-2/AM Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2009 r. (data wpływu 5 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) należąca do Grupy Kapitałowej nabyła na podstawie umowy zawartej pomiędzy X Sp. z o.o. a Y Polska Sp. z o.o. (dalej: Licencjodawca) licencję na oprogramowanie ERP Licencjodawcy. Pomimo tego, że stroną umowy licencyjnej z Y Polska Sp. z o.o. jest tylko X Sp. z o.o., to - zgodnie z art. 2.4 i art. 2.12 tej umowy - Y Polska Sp. z o.o. udzielił licencji na korzystanie z Systemu nie tylko przez X Sp. z o.o., ale także przez każdą inną spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Z, która to Grupa została w umowie licencyjnej odpowiednio zdefiniowana. Do grupy tej należy także Wnioskodawca.

Zgodnie zatem z art. 2.4 umowy licencyjnej licencja zostaje udzielona na rzecz X Sp. z o.o. wyłącznie w celu korzystania z Systemu na zasadach określonych w Umowie przez X Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy. Zgodnie natomiast z art. 2.12 Umowy, zakres licencji udzielonej X Sp. z o.o. przez Licencjodawcę obejmuje możliwość korzystania z Systemu przez podmioty z Grupy Kapitałowej Z, do której należy Wnioskodawca - w czasie, gdy będą one spełniały kryteria zaliczenia ich - do Grupy (dalej: Użytkownicy, Nabywcy) - pod następującymi warunkami, które winny być spełnione łącznie:

1.

X Sp. z o.o. i Z S.A. ponoszą względem Y Polska Sp. z o.o. solidarną z innymi spółkami z Grupy Z (Użytkownikami) odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie umowy licencyjnej z dnia 7 maja 2007 r., a także za czyny niedozwolone w tym za naruszenie praw własności intelektualnej do Oprogramowania Y Polska Sp. z o.o. na zasadach i w wysokości określonych tą Umową,

2.

uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) zobowiązania się danego podmiotu z Grupy Z (Użytkownika) wobec Y Polska Sp. z o.o. i X Sp. z o.o. do przestrzegania wszystkich postanowień umowy licencyjnej z dnia 7 maja 2007 r. dotyczących zakresu i sposobu korzystania z Oprogramowania (z wyłączeniem warunków cenowych) udowodnienia Y Polska Sp. z o.o. poprzez złożenie stosownych dokumentów (w tym odpisów z KRS) powiązań pozwalających zaliczyć dany podmiot do Grupy Z oraz złożenia Y Polska Sp. z o.o. oświadczenia o przyjęciu na siebie solidarnej - wraz z Z S.A. i X Sp. z o.o. - odpowiedzialności względem Y Polska Sp. z o.o. za naruszenia umowy z dnia 7 maja 2007 r. w powyższym zakresie na zasadach i w wysokości określonych tą Umową oraz upoważnienia Y Polska Sp. z o.o. do dokonywania kontroli zgodności wykorzystania Oprogramowania z warunkami tej Umowy,

3.

uzyskania uprzedniej zgody Y Polska Sp. z o.o. na korzystanie z uprawnień do korzystania z Oprogramowania z tym, że za wyrażenie zgody przez Y Polska Sp. z o.o. rozumie się brak pisemnego sprzeciwu Y Polska Sp. z o.o. wyrażonego w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia uzyskania od X Sp. z o.o. pisemnej informacji o treści zgodnej z pkt 2; Y Polska Sp. z o.o. może wyrazić sprzeciw o którym mowa powyżej jedynie z Ważnej Uzasadnionej Przyczyny (zdefiniowanej w umowie licencyjnej z dnia 7 maja 2007 r.), którą przedstawi i uzasadni na piśmie,

4.

Oprogramowanie i Baza Danych nie zostaną zainstalowane w lokalizacji innej niż lokalizacja ustalona przez X Sp. z o.o. i będą wykorzystywane w ramach jednej instalacji produktywnej. Baza Danych będzie wykorzystywana wyłącznie z Oprogramowaniem Y Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie umowy o rozliczenie kosztów nabycia i wdrożenia zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a X Sp. z o.o. (również spółką z Grupy Z) część kosztów ustalonych w oparciu o zakres w jakim Spółka będzie gospodarczo wykorzystywała system jest alokowana na Spółkę. Przy czym koszty te ustalone zostały według mierzalnych wskaźników planowanego wykorzystania systemu przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ponosi więc wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej i w wysokości sumy kosztów nabycia i wdrożenia systemu jakimi jest obciążana i w takiej wartości rozpoznała wartość niematerialną i prawną we właściwej ewidencji. Wnioskodawca wskazuje, iż prawidłowość takiego podejścia została potwierdzona w udzielonej dla innego podmiotu interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2009 r., sygn. ILPB3/423-714/09-4/DS. Fakt, iż implementowana w Spółce technologia charakteryzuje się innowacyjnością w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niestosowanie na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat) został potwierdzony opinią Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Główna oś innowacyjności technologii wdrażanej w Spółce opiera się na zastosowaniu zindywidualizowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wspomniany system bazuje na technologii pochodzącej z 2007 r. Powyższe sprawia, iż rozwiązanie technologiczne wprowadzone w Spółce jest innowacyjne w skali świata w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat (co potwierdza również przywołana opinia jednostki naukowej). Dodatkowo dzięki wdrożeniu opisanego innowacyjnego rozwiązania technologicznego będzie możliwe oferowanie klientom Spółki zasadniczo zmienionych usług. Wspomniane zmiany będą dotyczyły:

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) szybkości świadczenia usług;

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) dokładności świadczenia usług (mniej błędów);

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) obsługi świadczonych usług (np. wykonanie usługi, fakturowanie);

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) jakości usług poprzez monitorowanie ich wykonania (jakość i terminowość).

Spółka w roku podatkowym nabycia oraz w roku poprzedzającym nabycie nowych technologii nie prowadziła działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednocześnie celem uzyskania licencji było usprawnienie oraz podniesienie efektywności działalności Spółki poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym w sposób wyczerpujący stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50 % wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system komputerowy typu ERP.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że spełnia ona wszystkie poniższe warunki:

1.

nabyła na podstawie umowy licencyjnej prawo do korzystania z programu komputerowego typu ERP (licencję). Wartość niematerialna i prawna w postaci licencji została ujęta we właściwej ewidencji Spółki, a na podstawie umowy o rozliczenie kosztów Spółka dokonuje rozliczeń z X Sp. z o.o., faktura została zapłacona w roku wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnej,

2.

posiada opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, wskazującą że technologia, zastosowana w oprogramowaniu typu ERP jest nową technologią

3.

od wdrożenia na świecie technologii zastosowanej w oprogramowaniu komputerowym typu ERP, nie upłynęło 5 lat,

4.

innowacyjna technologia umożliwi świadczenie zasadniczo zmienionych usług,

5.

Spółka nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

6.

nie wystąpiła również żadna z przesłanek negatywnych wymienionych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia związanego z nabyciem nowych technologii w wysokości 50 % poniesionych wydatków w myśl art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie systemu komputerowego ERP uwzględnione w jego wartości początkowej, stanowią podstawę do obliczenia wielkości należnego odliczenia od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym Spółka wprowadziła wartość niematerialną i prawną do stosownej ewidencji. W sytuacji gdy Spółka osiągnie stratę lub wielkość dochodu będzie niższa od wartości przysługującego odliczenia, Spółka będzie mogła rozliczyć pozostałą część ulgi, w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe licząc od końca roku, w którym wprowadzono do ewidencji wartość niematerialną i prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. W myśl art. 18b ust. 2 ww. ustawy za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484). Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a u.p.d.o.p.). Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 u.p.d.o.p.). Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 18b ust. 4 u.p.d.o.p.). Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 u.p.d.o.p.). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 18b ust. 6 u.p.d.o.p.). Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50 % kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 u.p.d.o.p.). Przepis art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki określa, iż jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

1.

Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół,

2.

Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3.

Jednostki badawczo-rozwojowe,

4.

Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

5.

Jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,

6.

Polską Akademię Umiejętności,

7.

Inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a)-f), posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484);

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca (dalej: Spółka) należąca do Grupy Kapitałowej nabyła na podstawie umowy zawartej pomiędzy X Sp. z o.o. a Y Polska Sp. z o.o. (dalej: Licencjodawca) licencję na oprogramowanie ERP Licencjodawcy. Pomimo tego, że stroną umowy licencyjnej z Y Polska jest tylko X Sp. z o.o., to - zgodnie z art. 2.4 i art. 2.12 tej umowy - Y Polska udzielił licencji na korzystanie z Systemu nie tylko przez X Sp. z o.o., ale także przez każdą inną spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Z, która to Grupa została w umowie licencyjnej odpowiednio zdefiniowana. Do grupy tej należy także Wnioskodawca. Zgodnie zatem z art. 2.4 umowy licencyjnej licencja zostaje udzielona na rzecz X Sp. z o.o. wyłącznie w celu korzystania z Systemu na zasadach określonych w Umowie przez X Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy.

Jednocześnie na podstawie umowy o rozliczenie kosztów nabycia i wdrożenia zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a X Sp. z o.o. (również spółką z Grupy Z) część kosztów ustalonych w oparciu o zakres w jakim Spółka będzie gospodarczo wykorzystywała system jest alokowana na Spółkę. Przy czym koszty te ustalone zostały według mierzalnych wskaźników planowanego wykorzystania systemu przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ponosi więc wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej i w wysokości sumy kosztów nabycia i wdrożenia systemu jakimi jest obciążana i w takiej wartości rozpoznała wartość niematerialną i prawną we właściwej ewidencji. Fakt, iż implementowana w Spółce technologia charakteryzuje się innowacyjnością w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niestosowanie na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat) został potwierdzony opinią Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Główna oś innowacyjności technologii wdrażanej w Spółce opiera się na zastosowaniu zindywidualizowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wspomniany system bazuje na technologii pochodzącej z 2007 r. Powyższe sprawia, iż rozwiązanie technologiczne wprowadzone w Spółce jest innowacyjne w skali świata w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat (co potwierdza również przywołana opinia jednostki naukowej).

Dodatkowo dzięki wdrożeniu opisanego innowacyjnego rozwiązania technologicznego będzie możliwe oferowanie klientom Spółki zasadniczo zmienionych usług. Wspomniane zmiany będą dotyczyły:

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) szybkości świadczenia usług;

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) dokładności świadczenia usług (mniej błędów);

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) obsługi świadczonych usług (np. wykonanie usługi, fakturowanie);

*

Zasadniczej zmiany (poprawy) jakości usług poprzez monitorowanie ich wykonania (jakość i terminowość).

Spółka w roku podatkowym nabycia oraz w roku poprzedzającym nabycie nowych technologii nie prowadziła działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednocześnie celem uzyskania licencji było usprawnienie oraz podniesienie efektywności działalności Spółki poprzez usprawnienie i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Z regulacji art. 18b u.p.d.o.p. wynika również, iż podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej. Przy czym dopuszczalne jest odliczenie tylko tej części wydatków, która została zapłacona w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym po tym roku.

Wobec powyższego, nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Okres ten, czyli swoisty wyznacznik nowości, a także przydatność "produkcyjną" technologii potwierdzać ma opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca spełnia przesłanki wynikające z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50 % wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system komputerowy typu ERP.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl