Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-121/08-4/MŚ
Zaliczenie do kosztów podatkowych spółki wydatków na wspólne ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 22 października 2008 r.) oraz piśmie z dnia 14 grudnia 2008 r. (data nadania 27 listopada 2008 r., data wpływu 02 grudnia 2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 19 listopada 2008 r. Nr IPPB5-423-121/08-2/MŚ (data nadania 20 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wydatek na wspólne ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej stanowi koszt podatkowy Spółki,

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych działaniem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją. Umowa będzie obejmowała działania każdoczesnego członka zarządu i rady nadzorczej pełniącego tę funkcję w okresie objętym ubezpieczeniem. Składka nie jest przyporządkowana do żadnego z organów Spółki, ani też do żadnego z jej członków, możliwa jest zatem sytuacja, że w czasie objętym polisą ubezpieczeniową zmieniać się będą osoby nią objęte.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wydatek na wspólne ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej stanowi koszt podatkowy Spółki...

2.

Czy składka opłacona przez Spółkę stanowi przychód członków zarządu i rady nadzorczej Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 1.

W części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. pytanie oznaczone Nr 2, zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Stanowisko własne Spółki w zakresie pytania Nr 1

Składka ubezpieczeniowa związana ze wskazanym ubezpieczeniem jest w całości kosztem uzyskania przychodów, zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1) kosztami podatkowymi są m.in. wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Nie ulega zaś wątpliwości, iż ubezpieczenie od szkody jest działaniem mającym na celu zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu. W konsekwencji składka na ubezpieczenie jest kosztem podatkowym. Aczkolwiek nie stanowią kosztów podatkowych, z wyjątkiem wynagrodzeń, wydatki na członków zarządu (art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o p.d.o.p.), to należy zauważyć iż w istocie ubezpieczenie stanowi ochronę Spółki przed konsekwencjami niewłaściwych działań członków jej organów, działa ono w interesie Spółki, zatem "wydatek nie jest wydatkiem, na rzecz członków rady nadzorczej. Niezależnie od tego, biorąc pod "uwagę fakt, iż ubezpieczenie i składka obejmuje członków obu organów Spółki razem, a zakres ich kompetencji, a więc także i ryzyka objętego umową ubezpieczeniową jest zróżnicowany, niemożliwy jest prosty, proporcjonalny podział składki pomiędzy zarząd i radę nadzorczą uzależniony od ich liczebności. W związku z tym wydatek może być w całości zaliczony do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.)

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów i które nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1. Z powyższego wynika, że określony wydatek, niewymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, może stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodu podatnika. Wydatki, które Spółka ponosi na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia członków zarządu i rady nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej nie mają na celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę, nie można więc ich zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych. Osoba fizyczna, przyjmując funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej za określone wynagrodzenie, przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za pełnienie tej funkcji.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a.

wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

b.

możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

c.

wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia:

1.

na życie (grupa 1 dział I),

2.

na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I),

3.

wypadkowego i chorobowego, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń grupy 1-4 działu I (grupa 5 dział I),

4.

wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II),

5.

choroby (grupa 2 dział II).

Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych niż wymienione powyżej. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszczą się w innych grupach ryzyka, to jest w dziale II grupa 10 - 13, a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem. Z powołanego przepisu wynika, że również składki opłacane na rzecz osób wchodzących w skład władz Spółki a niebędących pracownikami Spółki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl