IPPB5/423-1101/11-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-1101/11-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) należy do grupy kapitałowej P. będącej wiodącym producentem i dostawcą szyb samochodowych (dalej: Grupa P.). Spółka zamierza dokonywać płatności na rzecz podmiotu z Grupy P. - P. LLC (dalej: P. LLC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej: USA).

W stosunku do należności, jakie wypłacać będzie Spółka na rzecz P. LLC, powstać może obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f. Należności te w szczególności mogą stanowić wynagrodzenie za udostępnione licencje lub świadczone na rzecz Spółki usługi: doradcze, księgowe, reklamowe, zarządzania, kontroli, prawne, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu lub opłaty za udzielone gwarancje i poręczenia. W związku z powyższym, w stosunku do wypłacanych należności, na podstawie przepisów u.p.d.o.p. lub u.p.d.o.f., Spółka zobowiązana może być do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dla celów podatku dochodowego na terytorium USA, P. LLC wybrała zasadę opodatkowania na poziomie wspólników (udziałowców). P. LLC stanowi zatem podmiot transparentny podatkowo - nie jest w USA traktowana jako podatnik podatku dochodowego. 100% udziałów w P. LLC należy do podmiotu K. Holding Company LLC (dalej: K. LLC) z siedzibą w USA, który (podobnie jak P. LLC) dla celów podatku dochodowego na terytorium USA wybrał zasadę opodatkowania na poziomie wspólników (udziałowców).

Spółka podjęła działania zmierzające do uzyskania certyfikatu rezydencji P. LLC. Z uwagi na fakt, iż podmiot ten nie jest w Stanach Zjednoczonych traktowany jako podatnik podatku dochodowego, Spółka podjęła działania zmierzające do uzyskania od P. LLC potwierdzenia rezydencji podatkowej tworzących ją wspólników (udziałowców) przez właściwy organ podatkowy. Jak wskazano powyżej 100% udziałów w P. LLC należy do K. LLC, będącego również podmiotem transparentnym podatkowo. W konsekwencji, wspólnicy (udziałowcy) K. LLC są w sposób pośredni wspólnikami (udziałowcami) P. LLC. Jednocześnie wskazać należy, że dopiero na poziome K. LLC następuje zróżnicowanie wspólników (udziałowców) uprawnionych do udziału w zyskach P. LLC i jednocześnie posiadających status podatnika na terytorium USA.

Zgodnie z amerykańskim prawem możliwe jest uzyskanie od organów podatkowych zbiorowego potwierdzenia statusu rezydenta podatkowego w USA wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego podmiot transparentny podatkowo (dalej: "Zbiorowy certyfikat rezydencji"). Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, że większość wspólników (udziałowców) K. LLC (oraz pośrednio P. LLC) posiada status rezydenta USA dla celów podatku dochodowego.

Spółka dysponować będzie wskazanym powyżej Zbiorowym certyfikatem rezydencji, a także dokumentami potwierdzającymi udział w zyskach P. LLC tej części wspólników (udziałowców) K. LLC, którzy są rezydentami w USA, tj. Spółka dysponować będzie opisanym wyżej Zbiorowym certyfikatem rezydencji, oraz dokumentami świadczącymi o udziale w zyskach P. LLC poszczególnych wspólników (udziałowców) wskazanych w Zbiorowym certyfikacie rezydencji. Podkreślenia wymaga fakt, że - zgodnie z przewidywaniami Spółki - Zbiorowy certyfikat rezydencji będzie potwierdzał rezydencję podatkową większości wspólników K. LLC / P. LLC, jednak prawdopodobnie rezydencja podatkowa części wspólników odbiorcy płatności nie zostanie potwierdzona.

Ponadto, Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie dokonywać wypłat należności z tytułów objętych normą art. 21 u.p.d.o.p. lub 29 u.p.d.o.f. na rzecz podmiotów innych niż P. LLC, które w kraju swojej siedziby, będą traktowane jako podmioty transparentne podatkowo, tj. w przypadku których opodatkowanie podatkiem dochodowym w kraju siedziby następować będzie na poziomie wspólników (udziałowców) tych podmiotów. W takich sytuacjach możliwe jest, że Spółka w stosunku do takich podmiotów będzie dysponowała certyfikatami rezydencji potwierdzającymi rezydencję podatkową tylko części ich wspólników (udziałowców), a także dokumentami potwierdzającymi ich udział w zyskach podmiotu transparentnego podatkowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f., na rzecz spółki z siedzibą w USA, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 11, poz. 12, dalej: Umowa polsko-amerykańska) do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach ww. spółki jej wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona Zbiorowym certyfikatem rezydencji.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f., na rzecz zagranicznego podmiotu, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach ww. podmiotu jego wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa potwierdzona zostanie właściwym certyfikatem rezydencji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Stanowisko

Zdaniem Spółki, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, Poz. 397, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), lub art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, Poz. 307, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.), na rzecz spółki z siedzibą w USA, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka jest uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 11, poz. 12, dalej: Umowa polsko-amerykańska) do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach ww. spółki jej wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa potwierdzona zostanie tzw. Zbiorowym certyfikatem rezydencji.

UZASADNIENIE

1.

Zdaniem Spółki, dokonując wypłaty należności opisanych we wniosku, Spółka jako płatnik zasadniczo obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., oraz art. 29 ust. 2 i art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. Spółka stoi na stanowisku, że jest ona uprawniona do zastosowania w przedmiotowej sprawie preferencyjnej stawki podatku wynikającej z Umowy polsko-amerykańskiej albo do niepobrania podatku zgodnie z powyższą umową pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z powyższym, pobranie podatku według stawki wynikającej z Umowy polsko-amerykańskiej, bądź też odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku, możliwe jest tylko pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika (odbiorcy płatności) uzyskanym certyfikatem rezydencji podatkowej.

W myśl art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p. oraz art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f. ilekroć w u.p.d.o.p. lub u.p.d.o.f. jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania / siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania / siedziby podatnika.

Certyfikat rezydencji ma dla celów podatkowych potwierdzić miejsce zamieszkania / siedziby podatnika, jest więc formą dokumentowania stanu faktycznego. Dokument ten ma potwierdzać, w którym państwie podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. lub art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f., nieposiadający miejsca zamieszkania / siedziby na terytorium Polski, a uzyskujący dochody ze źródeł położonych na terytorium Polski, posiada rezydencję podatkową, tj. w którym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest opodatkowany w tym państwie podatkiem dochodowym od dochodu niezależnie od miejsca osiągnięcia tego dochodu).

2.

W przedmiotowej sprawie Spółka zamierza dokonywać płatności wymienionych we wniosku na rzecz P. LLC z siedzibą USA - podmiotu transparentnego podatkowo. W przypadku, gdy w określonym kraju dany podmiot nie jest uznawany za podatnika podatku dochodowego (traktowany jest jak tzw. podmiot transparentny podatkowo), za podatników uważa się poszczególnych wspólników (udziałowców) takiego podmiotu. Jest to ogólna zasada prawa podatkowego, która znajduje potwierdzenie m.in. w Komentarzu do Konwencji modelowej OECD, zgodnie z którym w stosunku do podmiotów transparentnych podatkowo to ich wspólnicy są odpowiedzialni za zapłatę podatku w państwie ich rezydencji (Komentarz do Konwencji modelowej OECD, 2010, s. 47- 48).

Zgodnie z informacjami dotyczącymi form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w USA, zamieszczonymi np. na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, z części poświęconej Limited Liability Company (LLC) wynika, że zasady opodatkowania takiej spółki zależą od stanu, w którym została utworzona, od liczby wspólników (udziałowców), a także od wyboru formy opodatkowania dochodów dokonanego przez wspólników (udziałowców). W większości przypadków, spółka LLC nie płaci federalnego podatku, informuje jedynie federalny urząd podatkowy o dochodach bądź stratach przypadających na każdego z wspólników (udziałowców) w danym roku. Federalny podatek dochodowy płacą natomiast wspólnicy (udziałowcy). W przypadku strat, wspólnicy (udziałowcy) mogą odliczyć przypadające na nich straty od dochodu uzyskanego z innych źródeł.

Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, że P. LLC wybrał opodatkowanie na poziomie wspólników (udziałowców). Z uwagi na fakt, iż w przypadku P. LLC mechanizm opodatkowania dochodów jest zbliżony do opodatkowania dochodów w spółkach osobowych, zdaniem Spółki, zastosowanie powinny mieć zasady wyrażone w art. 5 u.p.d.o.p. lub art. 8 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku (udziału). Zasady te stosuje się odpowiednio m.in. do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych. Podkreślić przy tym należy, iż art. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 8 u.p.d.o.f. nie wskazują, iż znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do polskich rezydentów podatkowych.

Należy więc stwierdzić, że do należności wypłacanych przez rezydenta polskiego na rzecz zagranicznego podmiotu transparentnego dla celów podatkowych zastosowanie znajdują, w przypadku wspólników (udziałowców) będących osobami prawnymi - postanowienia art. 5 u.p.d.o.p. natomiast w przypadku wspólników (udziałowców) będących osobami fizycznymi - postanowienia art. 8 u.p.d.o.f. Tym samym należności te należy uznać za przychody wspólników (udziałowców) tego podmiotu.

Powyżej zaprezentowane podejście jest zgodne ze stanowiskiem Komitetu Podatkowego OECD, zawartym w raporcie "Stosowanie Modelowej Konwencji Podatkowej do Spółek Osobowych" (T - L Paris 1999). Zdaniem Komitetu, w przypadku gdy spółka nie posiada statusu rezydenta - jej wspólnicy powinni mieć możliwość skorzystania z uprawnień jakie nadaje odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez państwo rezydencji podatkowej wspólnika o ile opodatkowaniu podlegają dochody jakie przypisuje się wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w takiej spółce (Komentarz do Konwencji modelowej OECD, 2010 s. 7-8).

3.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Spółka zamierza pozyskać Zbiorowy certyfikat rezydencji, który potwierdzi rezydencję podatkową wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego P. LLC, którzy posiadają status rezydentów USA. Zdaniem Spółki nie ma przeszkód by uznać Zbiorowy certyfikat rezydencji, jaki uzyska Spółka, za certyfikat rezydencji podatkowej zgodny z rozumieniem tego pojęcia zawartym w przepisach u.p.d.o.p. oraz u.p.d.o.f.

Należy podkreślić, że o formie certyfikatu rezydencji, który jest wydawany dla podmiotu zagranicznego przez organ podatkowy działający w państwie, w którym dany podmiot posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę, decydują przepisy wewnętrzne tego państwa. W związku z powyższym, jeżeli zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego państwa właściwy organ podatkowy może wydać certyfikat rezydencji podatkowej, który dotyczy więcej niż jednego podatnika, a z jego treści wynika, że wszystkie wymienione w nim podmioty mają miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych w tym kraju to polski organ podatkowy powinien zaakceptować taki dokument jako certyfikat rezydencji.

W świetle powyższego należy także zauważyć, że nie ma podstaw w przepisach polskiego prawa podatkowego, pozwalających na uznanie, iż Zbiorowy certyfikat rezydencji nie spełnia wymogów określonych w art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p. lub w art. 5a pkt 21 UDOF określonych dla tego typu dokumentów.

Powyższe stanowisko zostało zaaprobowane w pismach wydawanych przez polskie organy podatkowe, m.in. przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2008 r. sygn. DD4/033/032/DYI/08/PK-910:"O formie certyfikatu rezydencji wydawanego przez organ zagranicznej administracji podatkowej decydują przepisy wewnętrzne tego państwa. Słuszne jest zatem stwierdzenie Wnioskodawcy, że jeżeli na podstawie wewnętrznych przepisów danego państwa właściwy organ podatkowy może wydać certyfikat rezydencji, który dotyczy więcej niż jednego podatnika, a z jego treści wynika, że wszystkie wymienione w nim osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w tym kraju to polski organ podatkowy powinien zaakceptować taki dokument jako certyfikat rezydencji."

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2009 r. sygn. ILPB3/423-546/09-4/MM.

4.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka wskazuje, że w sytuacji gdy Zbiorowy certyfikat rezydencji będzie potwierdzał rezydencją podatkową jedynie części wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego P. LLC, Spółka powinna być uprawniona do zastosowania postanowień Umowy polsko-amerykańskiej w stosunku do części płatności przypadającej na udział w zyskach P. LLC tych wspólników (udziałowców).

W świetle powyższego, jeżeli Spółka uzyska Zbiorowy certyfikat rezydencji, potwierdzający rezydencję podatkową w USA części wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego P. LLC, będzie uprawniona do zastosowania odpowiednich postanowień Umowy polsko-amerykańskiej, w takim stopniu, w jakim wspólnicy ci (udziałowcy), będący rezydentami podatkowymi USA, posiadają prawa do udziału w zyskach P. LLC. Spółka pragnie przy tym podkreślić, że jednocześnie w przypadku wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego P. LLC, którzy nie zostaną wskazani jako rezydenci podatkowi USA w ramach Zbiorowego certyfikatu rezydencji, do opodatkowania przypadającej tym wspólnikom (udziałowcom) części płatności należy zastosować art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. lub art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f.

Spółka podkreśla, że o ile ze Zbiorowego certyfikatu rezydencji wynikać będzie, którzy wspólnicy (udziałowcy) podmiotu tworzącego P. LLC posiadają status rezydentów USA, to udział w zyskach P. LLC tych wspólników (udziałowców) będzie można określić dopiero na podstawie uzyskanych przez Spółkę dokumentów wystawionych przez P. LLC. Dokumenty te będą wskazywać udział w zyskach P. LLC poszczególnych wspólników (udziałowców) wskazanych w Zbiorowym certyfikacie rezydencji.

Zdaniem Spółki, posiadanie przykładowo Zbiorowego certyfikatu rezydencji potwierdzającego rezydencję podatkową części wspólników (udziałowców) podmiotu tworzącego P. LLC, którzy zgodnie z odrębnymi dokumentami posiadać będą 70% udziału w zyskach P. LLC, uprawniało będzie Spółkę do zastosowania odpowiednich stawek podatku u źródła lub do niepobrania takiego podatku zgodnie z postanowieniami Umowy polsko-amerykańskiej, w stosunku do 70% wypłacanych należności. Natomiast do pozostałych 30% płatności zastosowanie będą miały przepisy art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. lub art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f.

Mając na uwadze powyższe za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f., na rzecz spółki z siedzibą w USA, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka jest uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z Umowy polsko-amerykańskiej do tej części płatności, jaka odpowiada procentowemu udziałowi w zyskach ww. spółki jej wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa potwierdzona zostanie Zbiorowym certyfikatem rezydencji.

5.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2009 r. sygn. IPPB1/415-758/09-2/KS, w której stwierdzono m.in., iż: "Nie ma zatem podstaw w przepisach polskiego prawa podatkowego, pozwalających na uznanie, iż "zbiorczy" certyfikat rezydencji nie spełnia wymogów określonych w art. 5a pkt 21 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych określonych dla tego dokumentu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Spółka dokonując wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 powoływanej ustawy, nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w stosunku do tej części wynagrodzenia za świadczone usługi przez spółkę brytyjską jaka odpowiada procentowemu udziałowi wspólników C. mających miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zysku C."

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r. sygn. IP-PB3-423-377/07-3/IK, gdzie wskazano m.in., że: " (...) jeżeli Wnioskodawca uzyska certyfikat rezydencji, o którym mowa we wniosku, potwierdzający rezydencję podatkową części udziałowców X Y w USA, będzie uprawniony do zastosowania postanowień (...) umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 11, poz. 12), w takim stopniu, w jakim wspólnicy ci, będący rezydentami podatkowy USA, posiadają prawa do udziału w dochodach tego podmiotu. W przypadku zaś wspólników X Y, którzy nie przedstawią Wnioskodawcy certyfikatów rezydencji podatkowej, do opodatkowania przypadającej tym wspólnikom części płatności należy zastosować postanowienia art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."

Ad 2.

Stanowisko

Zdaniem Spółki, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f., na rzecz zagranicznego podmiotu, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiada procentowemu udziałowi w zyskach ww. podmiotu jego wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona uzyskanym certyfikatem rezydencji.

UZASADNIENIE

W stosunku do stanowiska Spółki w zakresie pytania drugiego, w pełni znajduje zastosowanie argumentacja przytoczona przez Spółkę w uzasadnieniu do stanowiska Spółki do pytania pierwszego.

Tak więc, zdaniem Spółki:

* dokonując płatności określonych w opisie zdarzenia przyszłego na rzecz zagranicznych podmiotów transparentnych podatkowo (innych niż P. LLC), Spółka jako płatnik zasadniczo obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 21 oraz 26 ust. 1 u.p.d.o.p. lub art. 29 oraz art. 41 u.p.d.o.f.,

* zgodnie z art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. lub 29 ust. 2 u.p.d.o.f. Spółka jest uprawniona do zastosowania w przedmiotowej sprawie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo do niepobrania podatku zgodnie z powyższą umową pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji,

* do należności wypłacanych przez rezydenta polskiego na rzecz zagranicznego podmiotu transparentnego dla celów podatkowych zastosowanie znajdują, w przypadku wspólników (udziałowców) będących osobami prawnymi - postanowienia art. 5 u.p.d.o.p. natomiast w przypadku wspólników (udziałowców) będących osobami fizycznymi - postanowienia art. 8 u.p.d.o.f. Tym samym należności te należy uznać za przychody wspólników (udziałowców) tego podmiotu, w sytuacji, gdy certyfikat rezydencji uzyskany przez Spółkę od zagranicznego podmiotu (innego niż P. LLC) będzie potwierdzał rezydencję jedynie część wspólników (udziałowców) spółki transparentnej, do której będą dokonywane płatności, Spółka powinna być uprawniona w stosunku do części płatności przypadającej na udział w zyskach tych wspólników (udziałowców) w ww. spółce transparentnej, do zastosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 u.p.d.o.p. lub art. 29 u.p.d.o.f., na rzecz zagranicznego podmiotu, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach ww. podmiotu jego wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona uzyskanym certyfikatem rezydencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl