IPPB5/423-1071/11-2/RS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-1071/11-2/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2011 r. (data wpływu 19 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

A.Uwagi ogólne

Wnioskodawca - Stowarzyszenie A. (dalej "Stowarzyszenie") z siedzibą w W., pod adresem: J., jest dobrowolnym zrzeszeniem o celu niezarobkowym wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000. Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej, a realizację swoich celów statutowych opiera na społecznej pracy swoich członków. Pełen statut Stowarzyszenia jest załączony do niniejszego wniosku oraz widnieje na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://www.

B.Zaistniały stan faktyczny

Zgodnie z § 32 Statutu Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków Rzeczywistych, Członków Wspierających oraz Członków Honorowych, przy czym członkowstwo honorowe nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek.

Członkami Rzeczywistymi mogą być osoby fizyczne, spełniające warunki określone w § 14 statutu, będące A., zajmujące się ochroną danych osobowych, jak też i inne osoby fizyczne, które chcą czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia opłaca składkę roczną, której wysokość ustała Zarząd, a akceptuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 statutu, członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna, osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz innego rodzaju organizacja lub instytucja, wyrażająca wolę realizacji celów Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia wsparcie finansowe, rzeczowe lub opłacanie składki rocznej członka wspierającego w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie.

Aktualnie członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia opłacają składki członkowskie w wysokości 300,00 zł, a członkowie wspierający - w wysokości nie niższej niż 3000,00 zł. Uzyskiwane w ten sposób środki przeznaczane są na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia

C.Zdarzenie przyszłe

Zgodnie z postanowieniami statutu, Stowarzyszenie prowadzi działalność, której celem jest integracja środowiska A. oraz promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z a. W § 7 statutu sformułowane zostały także pozostałe cele działalności Stowarzyszenia, które obejmują:

1.

Integrację środowiska A.;

2.

Promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z a.;

3.

Rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych;

4.

Ustalenie i rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A.;

5.

Rozpowszechnianie idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych;

6.

Działalność na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Opisane powyżej cele są realizowane w toku działalności Stowarzyszenia przy użyciu metod i środków określonych w § 8 statutu, tj. poprzez:

1.

Organizację zebrań członków Stowarzyszenia w celu umożliwienia poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie ochrony danych osobowych;

2.

Organizację konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów poświęconych problematyce bezpieczeństwa systemów informacyjnych;

3.

Publikacje materiałów dotyczących problematyki ochrony danych osobowych;

4.

Promocję w prasie fachowej i poprzez udział w konferencjach i seminariach zagadnień dotyczących problematyki ochrony danych osobowych.

5.

Opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz propagowanie potrzeby ochrony danych osobowych.

6.

Opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych z zakresu działania Stowarzyszenia.

7.

Opracowanie, wdrażanie i egzekwowanie Kodeksu Etyki Zawodowej A.

8.

Opracowanie i wdrażanie sposobów potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.

9.

Tworzenie i ochrona prestiżu grupy zawodowej a.

10.

Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na szczeblach centralnych.

11.

Występowanie przed organami władzy publicznej.

12.

Współpracę z organizacjami administracji publicznej oraz innymi stowarzyszeniami na rynku polskim i zagranicznym.

13.

Podejmowanie inicjatyw i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Stowarzyszenie zamierza przeznaczyć osiągane przez nie w przyszłości dochody, pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne, na realizację celów statutowych, przy wykorzystaniu metod i środków wskazanych powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Zaistniały stan faktyczny:

1.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące ze składek członkowskich, wpłacanych przez członków rzeczywistych i członków wspierających Stowarzyszenia, które przeznaczane są na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdarzenie przyszłe:

2.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako promowanie rozwoju A. przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych.

3.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych.

4.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako ustalenie i rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A....

5.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako rozpowszechnianie idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.

6.

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako działalność na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zaistniały stan faktyczny

Ad. 1.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące ze składek uiszczanych przez członków rzeczywistych i członków wspierających, przeznaczone na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zdarzenie przyszłe

Ad. 2.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako promowanie rozwoju A. przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, ze względu na fakt, iż realizację powyższego celu należy uznać za działalność oświatową.

Ad. 3.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ze względu na fakt, iż realizację powyższego celu należy uznać za działalność oświatową.

Ad. 4.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako ustalenie i rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A., ze względu na fakt, iż realizację powyższego celu należy uznać za działalność oświatową.

Ad. 5.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako rozpowszechnianie idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych, ze względu na fakt, iż realizację powyższego celu należy uznać za działalność oświatową.

Ad. 6.

Dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w części przeznaczonej na realizację celu statutowego określonego jako działalność na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, ze względu na fakt, iż realizację powyższego celu należy uznać za działalność oświatową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. W myśl art. 33 ust. 2 tej ustawy, stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy pochodzą one ze składek członkowskich, darowizn czy też otrzymane zostały w inny przewidziany tą ustawą sposób. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na rachunek Stowarzyszenia (bądź są wpłacane do kasy) stanowią, w rozumieniu ustawy podatkowej, przychód, bez względu na źródło ich pochodzenia.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 omawianej ustawy.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Zwolnienie od podatku dochodowego unormowane powołanym przepisem dotyczy wyłącznie podatników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden rodzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty - składki członkowskie wnoszone przez członków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest przeznaczenie składek na cele inne niż działalność gospodarcza.

W tym miejscu należy wskazać, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć organizacji politycznej, społecznej i zawodowej. Odnosząc się do znaczenia tych terminów w języku powszechnym, należy wskazać, że "organizacja" to "grupa podmiotów mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele". Przymiotnik "polityczny" oznacza "dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami", związany z polityką, tj. "działalnością władz państwowych, bądź z działalnością jakiejś grupy społecznej lub partii mającą na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej lub wywieranie na nią określonych wpływów". "Społeczny" to "odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, tworzący się w społeczeństwie, dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa, przeznaczony dla społeczeństwa", natomiast "zawodowy" - "związany z jakimś zawodem, przygotowujący do zawodu".

Kierując się kryterium celu powołania danej organizacji i przedmiotu jej działania, wyróżnia się zatem m.in.:

* organizacje polityczne, działające w celu osiągnięcia założonych celów poprzez zdobycie władzy lub wywieranie na nią określonych wpływów, np. partie polityczne,

* organizacje społeczne, zrzeszające podmioty w celu realizacji określonych celów społecznych, działania na rzecz spraw społecznych,

* organizacje zawodowe, zrzeszające przedstawicieli danego zawodu lub grup zawodowych, reprezentujące ich interesy, np. związki zawodowe, samorządy zawodowe.

Odnosząc się do przedmiotu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wskazać, że pojęcie "składka" funkcjonuje w języku powszechnym w znaczeniu "kwoty pieniężnej wpłacanej, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel", "wkładu jednej osoby we wspólny fundusz". "Członkiem" jest natomiast "osoba lub jednostka prawna należąca do jakiejś grupy, organizacji". Składka członkowska stanowi zatem wpłatę wynikającą z faktu przystąpienia do danej organizacji, ściśle związaną z pozostawaniem jej członkiem.

Zatem, analizowany przepis zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych kwoty otrzymywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe od zrzeszonych w nich podmiotów, wpłacane z tytułu członkostwa w tych organizacjach, o ile nie są przeznaczane na działalność gospodarczą.

Ponadto należy wskazać, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy nie przewiduje żadnych innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.

Należy także wskazać, iż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, iż ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1b i art. 17 ust. 1a pkt 2 cytowanej ustawy podatkowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei - w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

* jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,

* uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Należy podkreślić, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Z przytoczonych przepisów wynika, iż zastosowanie do stowarzyszenia zwolnienia przedmiotowego zależy więc nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów", nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który stowarzyszenie najpierw dochód przeznaczyło, a następnie wydatkowało. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, nauka, kultura, sport, czy kultura fizyczna. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie tych wyrazów (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/) przez oświatę należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa. Przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości. Kultura to natomiast materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Sport oznacza ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników. Pojęcie kultury fizycznej obejmuje m.in. organizację czynnego wypoczynku.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia w sposób pośredni działalności oświatowej, naukowej, czy innej w nim wymienionej. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem o celu niezarobkowym wpisanym do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej, a realizację swoich celów statutowych opiera na społecznej pracy swoich członków. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów. Stowarzyszenie prowadzi działalność, której celem jest integracja środowiska A. oraz promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych. Cele działalności Stowarzyszenia, zawarte w § 7 Statutu obejmują:

1.

Integrację środowiska A.;

2.

Promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych;

3.

Rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych;

4.

Ustalenie i rozpowszechnianie standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A.;

5.

Rozpowszechnianie idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych;

6.

Działalność na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Stowarzyszenie zamierza przeznaczyć osiągane przez nie w przyszłości dochody, pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne, na realizację ww. celów statutowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodów pochodzących ze składek członków organizacji wydatkowanych na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia oraz możliwość zastosowania zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w stosunku do dochodów uzyskiwanych z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne przeznaczonych na działalność statutową określoną w § 7 Statutu organizacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż darowizna oraz składka członkowska są dwoma odrębnymi tytułami stanowiącymi przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do możliwości skorzystania przez Stowarzyszenie ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy należy stwierdzić, iż według tut. Organu składki wpłacane na rzecz organizacji przez członków rzeczywistych i wspierających spełniają cytowaną wyżej definicję "składki członkowskiej", gdyż związane są z faktem przystąpienia do organizacji osób fizycznych, prawnych lub innego rodzaju organizacji lub instytucji i z pozostawaniem członkiem takiej organizacji. Ponadto uzyskany w ten sposób przychód Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie kosztów swojej niegospodarczej działalności. Ponadto Stowarzyszenie w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wyraźnie wskazało, iż działalności gospodarczej nie prowadziło i nie prowadzi.

W związku z powyższym przychód uzyskany przez Stowarzyszenie ze składek członkowskich, wydatkowany na działalność niegospodarczą korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w danym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Stowarzyszenie ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodów organizacji uzyskiwanych z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne, wydatkowanych na cele statutowe określone w § 7 Statutu należy w pierwszej kolejności wskazać, iż pojęcie darowizny nie zostało zdefiniowane w ww. ustawie. W związku powyższym należy odwołać się do definicji zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), gdzie w art. 888 § 1 wskazano, iż przez umowę darowizny należy rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Ponadto należy stwierdzić, iż w świetle zacytowanej wyżej definicji pojęcia oświata, cele wykazane w § 7 Statutu Stowarzyszenia dotyczące: promowania rozwoju A. przez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ustalenia i rozpowszechniania standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A., rozpowszechniania idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych, działalności na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych (z wyłączeniem działalności towarzyskiej), można uznać za cele obejmujące działalności oświatową.

Jeżeli zatem Stowarzyszenie przeznaczy dochód uzyskiwany z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne, na wskazane cele, wówczas dochód ten wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie regulacji zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samy w pozostałym zakresie stanowisko Stowarzyszenia także należało uznać za prawidłowe.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż:

* dochody Stowarzyszenia pochodzące ze składek członkowskich, wpłacanych przez członków rzeczywistych i członków wspierających organizacji, które przeznaczane zostaną na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

* dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe organizacji określone w § 7 Statutu Stowarzyszenia dotyczące: promowania rozwoju A. przez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ustalenia i rozpowszechniania standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A., rozpowszechniania idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych, działalności na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych (z wyłączeniem działalności towarzyskiej), które można zakwalifikować do celów obejmujących działalności oświatową korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Końcowo informuje się, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl