Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-1017/13-2/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2013 r. (data wpływu 19 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w związku z uprawą i sprzedażą pieczarki białej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w związku z uprawą i sprzedażą pieczarki białej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 8 listopada 2013 r. Spółka będąca Wnioskodawcą niniejszej interpretacji indywidualnej zakupiła grunty rolne wraz z naniesieniami stanowiące gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 Ustawy o podatku rolnym. W obrębie tego gospodarstwa znajdują się budynki, w których Spółka prowadzi uprawę grzybów uprawnych a konkretnie uprawę pieczarki białej. Przychody z tytułu uprawy pieczarek stanowią 100% przychodów Spółki. Jeszcze przed zakupem opisanego gospodarstwa Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną zdarzenia przyszłego, które właśnie nastąpiło w związku z zakupem przez Spółkę gospodarstwa rolnego i rozpoczęciem produkcji oraz sprzedaży pieczarek. W dniu 25 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał dla Spółki interpretację indywidualną nr IBPB/2/423-1374/12/JD (w załączeniu kopia tego dokumentu) dotyczącą zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów osiąganych przez Spółkę z tytułu sprzedaży pieczarek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przy obecnym stanie faktycznym Spółka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży pieczarek.

2. Czy w takiej sytuacji Spółka będzie podatnikiem jedynie podatku rolnego wyliczanego zgodnie z Ustawą o podatku rolnym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. Wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc w budynkach znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego uprawę grzybów uprawnych a konkretnie pieczarki białej, podlega ona zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ponieważ uprawa i sprzedaż pieczarek w obrębie gospodarstwa rolnego nie jest działalnością prowadzoną w tzw. działach specjalnych produkcji rolnej, co potwierdzają:

1. Definicja działów specjalnych produkcji rolnej (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).

2. Uzyskana przez Spółkę interpretacja indywidualna wydana w dniu 25 stycznia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB/2/423-1374/12/JD).

Zdaniem Spółki pozostaje ona płatnikiem jedynie podatku rolnego wyliczanego zgodnie z Ustawą o podatku rolnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Definicja działalności rolniczej - dla potrzeb ww. ustawy - została zawarta w art. 2 ust. 2. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Podkreślenia wymaga, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów.

Przez wytwarzanie należy rozumieć działalność, która skutkuje powstaniem produktów roślinnych lub zwierzęcych. Ustawa wymaga, aby produkty te były w stanie nieprzetworzonym.

Produkt przetworzony to taki, który na skutek zastosowania względem niego określonych procesów technologicznych nabrał nowych cech, właściwości. Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się zasadniczo od stanu, w jakim produkt znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu.

Produkt zwierzęcy lub roślinny ma pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przez "własną" należy rozumieć w tym wypadku samodzielną i na swój rachunek prowadzoną uprawę, hodowlę lub chów.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą.

Jak z powyższego wynika, produkcja grzybów uprawnych mieści się w zakresie działalności rolniczej o ile nie stanowi ona działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicję działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zawiera art. 2 ust. 3 omawianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Definicja gospodarstwa rolnego została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), który stanowi iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższej definicji działów specjalnych produkcji rolnej wynika, że uprawa grzybów może być zaliczana do tychże działów tylko w sytuacji, gdy uprawa ta prowadzona jest poza gospodarstwem rolnym.

W oparciu o powyższe, stwierdzić należy, że przychody z działalności rolniczej - poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast naruszenie zakresu działalności rolniczej oraz sposobu w jaki winna być wykonywana, stanowi o konieczności poddania zakresowi przedmiotowemu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów z czynności, wykraczających poza ustawowy zakres działalności rolniczej. W konsekwencji, działalność pozarolnicza (w tym działy specjalne produkcji rolnej) objęta została podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w rozpatrywanej sprawie uprawa pieczarki białej będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym w rozumieniu powołanego powyżej art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie uprawianie przez Wnioskodawcę pieczarki białej w obrębie gospodarstwa rolnego (w rozumieniu powołanego powyżej art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym) winno być kwalifikowane do działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, przy założeniu, że ww. pieczarki będą sprzedawane w stanie naturalnym, nieprzetworzonym, przychody uzyskiwane z tego tytułu przez Spółkę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 należy uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa, wiąże strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartego w niej stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.

Ponadto podkreślenia wymaga, że do przedmiotowego wniosku, wbrew wskazaniom Spółki, nie została dołączona kopia interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 25 stycznia 2013 r., nr IBPB/2/423-1374/12/JD.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl