Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-101/09-4/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2009 r. (data wpływu 2 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa gminy otrzyma od niej dotację celową na zakup sprzętu. Za otrzymaną dotację, powiększoną o środki własne, Zakład zakupi koparkę.

Ze względu na formę organizacyjną - amortyzacja środków trwałych przekazanych prze gminę nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.0. Czy dotacja celowa otrzymana na zakup sprzętu będzie opodatkowana:

1.1. podatkiem dochodowym od osób prawnych

1.2. podatkiem od towarów i usług.

2. Czy Z po zakupieniu sprzętu za otrzymaną dotację celową będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego na fakturze zakupu.

3. Czy Z po zakupieniu sprzętu za otrzymaną dotację celową powiększoną o środki własne będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów naliczonego na fakturze zakupu.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1.1. Wniosek odnośnie pytania Nr 1.2., 2, 3 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z dotacji otrzymane na zakup środków trwałych są zwolnione od podatku dochodowego, a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup sfinansowano dotacją nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Wobec braku wskazania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicji pojęcia dotacji, termin ten należy rozumieć w znaczeniu nadanym mu ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Przepis art. 106 ust. 2 pkt 1 tej ustawy wskazuje, iż dotacjami m.in. są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na:

* finansowanie lub dofinansowanie:

* zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

* ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

* bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

* zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), zwanym dalej "organizacjami pozarządowymi",

* kosztów realizacji inwestycji

- zwane dalej "dotacjami celowymi";

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, że wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot podatnikowi poniesionych wydatków na nabycie środków trwałych wchodzą w zakres postanowień powołanego art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy.

Zgodnie z tym artykułem, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne przypadające z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została podatnikowi zwrócona w "jakiejkolwiek formie"- otrzymana dotacja.

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo uznał dotację celową na zakup środka trwałego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego za przychód podatkowy podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 21 natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych, których zakup sfinansowano dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl