Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/4511-910/15-4/JK3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 6 października 2015 r. (data nadania 6 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-910/15-2/JK3 z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 28 września 2015 r., data doręczenia 30 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-910/15-2/JK3 z dnia 28 września 2015 r. (data nadania 28 września 2015 r., data doręczenia 30 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 6 października 2015 r. (data nadania 6 października 2015 r., data wpływu 8 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

N S.A. jest firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. Nr 94 z późn. zm.), która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność maklerską określoną przepisami prawa ("Wnioskodawca"). Wnioskodawca zamierza realizować ustawowy obowiązek przesyłania klientom Wnioskodawcy ("Podatnicy") Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych ("Informacja P1T-8C") przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Sporządzona przez Wnioskodawcę Informacja PIT-8C zachowa wzór określony przepisami prawa.

Sposób przekazania Informacji PIT-8C wskazany w powyższym wniosku zapewni Wnioskodawcy możliwość udowodnienia, że przesłał ją podatnikowi (Klientowi). Przepisy prawa nie wymagają bowiem udowodnienia, że podatnik otrzymał tą informację, ale nakładają na Wnioskodawcę obowiązek przesłania jej podatnikowi. Analogicznie jest w przypadku przesłania podatnikowi Informacji PIT-8C listem poleconym, gdzie wystarczającym dowodem spełnienia tego obowiązku prawnego jest potwierdzenie jej wysłania pocztą. Nie jest jednak konieczne dysponowanie potwierdzeniem, że została ona przez podatnika odebrana.

Dodatkowo przesyłając Informacje PIT-8C, Wnioskodawca nie działa jako płatnik.

W opinii Wnioskodawcy nie ma potrzeby uzyskiwania zgody podatników na otrzymywanie Informacji PIT-8C w formie elektronicznej. We wcześniejszej interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2012 r. - IPPB2/415-886/11-2/MK1, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że prawidłowe jest przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, złożonym przez inną spółkę, następujące stanowisko tej spółki: "Reasumując, brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-8C w formie plików PDF z podpisem elektronicznym, umieszczonych na platformie internetowej, czy przesłanych na podany w umowie przez Klienta adres e-mail. Z powołanych wyżej przepisów nie wynika również, aby Wnioskodawca musiał uzyskać pisemną zgodę podatnika na przekazanie ww. informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej."

Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że podatnicy (Klienci), korzystający z jego usług, mogą podawać mu swoje adresy mailowe. Podanie przez nich adresu mailowego traktowane jest przez obie strony jako określenie dodatkowego sposobu komunikacji między nimi, podobnie jak podanie adresu do korespondencji prowadzonej w formie pisemnej oznacza, że na ten adres mogą być przesyłane informacje pocztą tradycyjną. Podanie adresu mailowego, podobnie, jak adresu do korespondencji, nie może bowiem mieć innego celu, jak tylko ten, aby na taki adres Wnioskodawca mógł przesyłać Klientowi różne informacje. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje, że przesyła na adresy mailowe Klientów: potwierdzenia zawarcia przez nich transakcji, informacje o zmianach regulacji czy też odpowiedzi na przesłane pytania. Mailowy sposób komunikacji jest więc jednym z podstawowych, standardowych sposobów komunikacji Wnioskodawcy z Klientami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Wariant I przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C:

1. Czy Informacja PIT-8C może być przesyłana Podatnikom przez Wnioskodawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie załącznika do wiadomości e-mailowej; Informacja PIT-8C byłaby podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do jej sporządzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; wiadomość e-mailowa byłaby przesyłana na adres mailowy Podatnika podany Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług Podatnikowi przez Wnioskodawcę, a Informacja PIT-8C byłaby plikiem w formacie PDF.

2. Czy Informacja PIT-8C może być przesłana Podatnikowi przez Wnioskodawcę w sposób opisany w pytaniu 1 bez uzyskania zgody Podatnika.

3. Czy potwierdzeniem przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę, w sposób opisany w pytaniu 1, mogą być wyciągi z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia przesłania Podatnikowi wiadomości e-mailowej wraz z załącznikiem - Informacją PIT-8C. Należy podkreślić, że Wnioskodawca posiada informację, do którego Podatnika należy dany adres e-mailowy.

Wariant II przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C:

1. Czy Informacja PIT-8C może być przesyłana Podatnikom przez Wnioskodawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie przesłanej wiadomości e-mailowej zawierającej wskazanie zindywidualizowanego adresu elektronicznego (tzw. "link"), z którego Podatnik może pobrać Informację PIT-8C; Informacja PIT-8C byłaby podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do jej sporządzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; wiadomość e-mailowa byłaby przesyłana na adres mailowy Podatnika podany Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług Podatnikowi przez Wnioskodawcę, a Informacja PIT-8C byłaby plikiem w formacie PDF.

2. Czy Informacja PIT-8C może być przesłana Podatnikowi przez Wnioskodawcę w sposób opisany w pytaniu 4 bez uzyskania zgody Podatnika... |

3. Czy Wnioskodawca musi mieć potwierdzenie doręczenia Podatnikom Informacji PIT-8C, czy wystarczy posiadać potwierdzenie jej przesłania (pytanie dotyczy obu wariantów).

4. Czy potwierdzeniem przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę w sposób opisany w pytaniu 4 mogą być wyciągi z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia przesłania Podatnikowi wiadomości e-mailowej z Informacją PIT-8C, czy też konieczne jest posiadanie potwierdzenia pobrania przez Podatnika Informacji PIT-8C (czyli potwierdzenie kliknięcia przez Podatnika w przesłany link). Należy podkreślić, że Wnioskodawca posiada informację, do którego Podatnika należy dany adres e-mailowy (Podatnik wcześniej złożył odpowiednie oświadczenie wskazując swój adres e-mailowy).

5. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany posiłkować się art. 152a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 - "Ordynacja podatkowa"), tj. w przypadku nieodebrania przez Podatnika Informacji PIT-8C wysłanej w wariancie II, tzn. gdy Podatnik nie pobrał Informacji PIT-8C "klikając" na link, Wnioskodawca powinien ponownie wysłać mu zawiadomienie o możliwości pobrania Informacji PIT-8C.

6. Czy w przypadku nieodebrania przez Podatnika Informacji PIT-8C przesłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w wariancie II, tzn. gdy Podatnik nie pobrał Informacji PIT-8C "klikając" na link, Wnioskodawca jest zobowiązany wysłać ją Podatnikowi pocztą tradycyjną.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. "Ustawa") w art. 39 ust. 3 określa, że osoba prawna jest obowiązana, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru.

Zdaniem Wnioskodawcy przesłanie Podatnikowi sporządzonej przez Wnioskodawcę Informacji PIT-8C może, zgodnie z przepisami prawa, nastąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zarówno: w wariancie I przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C - poprzez przesłanie Podatnikowi przez Wnioskodawcę Informacji PIT-8C w formie załącznika do wiadomości e-mailowej, która byłaby podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do jej sporządzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; wiadomość e-mailowa byłaby przesyłana na zindywidualizowany adres mailowy Podatnika podany Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług Podatnikowi przez Wnioskodawcę, a Informacja PIT-8C byłaby plikiem w formacie PDF; jak i w wariancie II przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C - poprzez przesłanie Podatnikowi przez Wnioskodawcę wiadomości e-mailowej, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego (link), pod którym zamieszczony zostałby do pobrania plik - Informacja PIT-8C - indywidualna dla każdego Podatnika; Informacja PIT-8C byłaby podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do jej sporządzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; wiadomość e-mailowa byłaby przesyłana na zindywidualizowany adres mailowy Podatnika podany Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług Podatnikowi przez Wnioskodawcę, a Informacja PIT-8C byłaby plikiem w formacie PDF (Podatnik mógłby pobierać Informację PIT-8C wielokrotnie).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przeciwieństwie do określonej przepisami prawa formy przesłania Informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę właściwemu urzędowi skarbowemu, przepisy prawa nie określają formy, w jakiej Informacja PIT-8C ma być przesłana przez Wnioskodawcę Podatnikowi. Brak jest więc przeszkód prawnych, by przesłanie Informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę Podatnikom następowało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na zindywidualizowane adresy mailowe, wskazane przez Podatników Wnioskodawcy jako adresy do komunikacji z Podatnikami. W obu powyższych wariantach, w przypadku zwrotu do Wnioskodawcy wiadomości e-mailowej z informacją, że nie może ona być dostarczona Podatnikowi (tzw. "odbicie" e-maila z powodu tego, że adres jest nieprawidłowy lub skrzynka mailowa jest zapełniona), Wnioskodawca przesyłałby takiemu Podatnikowi Informację PIT-8C tradycyjną pocztą.

Informacja PIT-8C powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do jej sporządzenia. Zdaniem Wnioskodawcy, podpisanie Informacji PIT-8C może być dokonane również przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie bowiem z art. 78 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. - "Kodeks cywilny"), oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Wobec tego, brak jest przeszkód prawnych, aby Informacje PIT-8C mogły być podpisywane przez osobę upoważnioną ze strony Wnioskodawcy do sporządzenia Informacji PIT-8C bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest przepisów prawa określających wymóg uzyskania zgody Podatnika na przesłanie mu Informacji PIT-8C przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (analogicznie jak w przypadku braku wymogu uzyskania zgody Podatnika na przesłanie Podatnikowi Informacji PIT-8C tradycyjną pocztą).

Dlatego też Informacje PIT-8C mogą być przesyłane Podatnikom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym również w powyżej wskazanych formach (wariant I i II).

Wnioskodawca uważa, że skutecznym potwierdzeniem zrealizowania przez Wnioskodawcę ustawowego obowiązku przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C w wariancie I będą wyciągi z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia przesłania Podatnikowi wiadomości e-mailowej wraz z załącznikiem-Informacją PIT-8C (tekst jedn.: Wnioskodawca będzie posiadał potwierdzenia odebrania e-maila przez serwery pocztowe (mailowe) obsługujące adresy mailowe Podatników). Nie ma ustawowego obowiązku posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia doręczenia Informacji PIT-8C. Należy podkreślić, że Wnioskodawca posiada informację, do którego Podatnika należy dany adres e-mailowy, zatem na podstawie adresu e-mailowego będzie w stanie określić, któremu z Podatników wysłano wiadomość e-mailową z Informacją PIT-8C. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zgodniej art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego "Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią". Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. (V CZ 127/03) orzekł, że "Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych."

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2003 r. (I CKN 384/01): "Złożenie oświadczenia woli wyrażanego w postaci elektronicznej - w rozumieniu art. 61 § 2 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) - polega na tym, że oświadczenie jest prawidłowo wprowadzone do urządzenia elektronicznego (komputera) nadawcy i przekazane przez internet - za pomocą narzędzi programowych umożliwiających indywidualne wysyłanie i odbieranie danych na odległość - trafia ono do operatora usług telekomunikacyjnych (serwera dostawy usług internetowych) i od razu jest dostępne dla adresata oświadczenia - posiadacza tzw. elektronicznej skrzynki pocztowej." Skoro Wnioskodawca będzie posiadał wyciąg z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia odebrania e-maila przez serwery pocztowe obsługujące adresy mailowe Podatników, to zgodnie z powyższym przepisem oraz orzeczeniem Sądu Najwyższego jest to wystarczające do stwierdzenia, że zrealizował ustawowy obowiązek przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C.

Analogicznie w przypadku wariantu II, zdaniem Wnioskodawcy, wystarczającym potwierdzeniem realizacji nałożonego przez przepisy prawa obowiązku, tj. przesłania Informacji PIT-8C, będą wyciągi z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia przesłania Podatnikowi wiadomości e-mailowej zawierającej zindywidualizowany adres elektroniczny (link), po "kliknięciu" którego Podatnik pobierze Informację PIT-8C w formie PDF, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponieważ art. 39 ust. 3 Ustawy nakazuje "przesłać podatnikowi (...) imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone wg ustalonego wzoru", nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia, że Podatnik "kliknął" na przesłany mu link i wygenerował Informację PIT-8C, co potwierdzałoby, że go odebrał i się z nim zapoznał. Nie ma ustawowego obowiązku posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia doręczenia Informacji PIT-8C i zapoznania się z nią przez Podatnika. Tym bardziej, że ustawodawca posługuje się słowem "doręczenie" wyłącznie w przypadku obowiązków nałożonych na organy podatkowe, z czego można wywnioskować, że oczekiwania ustawodawcy wobec podmiotów niebędących organami podatkowymi są inne.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca posiada informację, do którego Podatnika należy dany adres e-mailowy, zatem na podstawie adresu e-mailowego będzie w stanie określić, któremu z Podatników wysłano wiadomość e-mailową wraz z linkiem. W przypadku niepobrania Informacji PIT-8C przez Podatnika (tekst jedn.: "niekliknięcia" we wskazany adres elektroniczny) zdaniem Wnioskodawcy nie jest również konieczne ponowne wysłanie Podatnikowi zawiadomienia o możliwości pobrania Informacji PIT-8C, gdyż art. 152a § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej (" § 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób określony w § 1 pkt 3, organ podatkowy po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. § 3. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.") mają zastosowanie wyłącznie do organów podatkowych. Mając zatem na uwadze, że ustawodawca nie nakazuje organowi podatkowemu wysyłanie pisma pocztą tradycyjną, jeżeli odbiorca nie odebrał go w formie dokumentu elektronicznego, utwierdza Wnioskodawcę w przekonaniu, że w wariancie II, również nie jest konieczne wysłanie pocztą tradycyjną Informacji PIT-8C Podatnikom, którzy nie pobrali jej z przesłanego przez Wnioskodawcę adresu elektronicznego ("linku"). Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy:

1. Informacja PIT-8C może być przesyłaną Podatnikom przez Wnioskodawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie załącznika do wiadomości e-mailowej.

2. Nie jest wymagana zgoda Podatnika na przekazanie PIT-8C w formie elektronicznej w sposób opisany w pkt 1.

3. Potwierdzeniem przesłania Podatnikom informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę w wariancie I mogą być wyciągi z logów systemów pocztowych (mailowych) zawierające potwierdzenia odebrania e-maila przez serwery pocztowe obsługujące adresy mailowe Podatników.

4. Informacja PIT-8C może być przesyłaną Podatnikom w formie przesłanej wiadomości e-mailowej zawierającej wskazanie zindywidualizowanego adresu elektronicznego (tzw. "link"), z którego Podatnik może pobrać Informację PIT-8C.

5. Nie jest wymagana zgoda Podatnika na przekazanie Informacji PIT-8C w formie elektronicznej w sposób opisany w pkt 4.

6. Potwierdzeniem przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę w wariancie II mogą być wykazy logów z serwerów pocztowych obsługujących adresy mailowe Podatników, potwierdzające, że e-mail został przez serwer odebrany. Nie jest konieczne posiadanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia, że Podatnik zapoznał się z Informacją PIT-8C, tj. że "kliknął" na przesłany link.

7. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do powtórnego wysłania Podatnikowi wiadomości e-mailowej zawierającej zawiadomienie o możliwości pobrania Informacji PIT-8C.

8. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wysłania Podatnikowi Informacji P1T-8C pocztą tradycyjną, jeżeli Podatnik nie "kliknął" w link i nie pobrał Informacji PIT-8C.

Podobny stan prawny był przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-886/11-2/MK1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl