IPPB4/4511-714/15-5/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/4511-714/15-5/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.), na wezwanie telefoniczne z dnia 13 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego w ramach Regulaminu Zwolnień Grupowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 17 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego w ramach Regulaminu Zwolnień Grupowych.

Z uwagi na braki formalne, w dniu 13 sierpnia 2015 r. wezwano telefonicznie (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doręczenie aktualnego ciągu dokumentów (oryginały lub kopie urzędowo poświadczone za zgodność z oryginałem) prowadzących do mocodawcy, z których wynika prawo Pani Grażyny I. do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim oddziałem banku posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec. Wnioskodawca rozpoczął swoją działalność w dniu 1 listopada 2013 r. Wnioskodawca - BANK S.A. Oddział w Polsce - stanął przed koniecznością przeprowadzenia zwolnienia grupowego, które wynika z decyzji podjętej przez BANK S.A. Y. z siedzibą we F. z dnia 20 maja 2014 r. o zakończeniu działalności bankowej w Polsce, co skutkuje likwidacją BANK Oddział w Polsce, jako przedsiębiorcy i Pracodawcy.

Pracodawca określił, że Zwolnienie Grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. W następnym etapie dojdzie do ostatecznego zaprzestania działalności bankowej przez Pracodawcę i likwidacji Pracodawcy (wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Dokumentem, na podstawie którego Pracodawca dokonuje Zwolnienia Grupowego jest Regulamin Zwolnienia Grupowego (dalej "Regulamin") w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnienia grupowego z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.; dalej "ustawa"), wydany na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy.

Regulamin został wydany w dniu 16 czerwca 2014 r. przez BANK Y. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z i zaakceptowany przez przedstawicieli pracowników Pracodawcy wybranych przez pracowników Pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w art. 2 ustawy, które odbyły się w dniach 3-16 czerwca 2014 r. Następnie, Aneksem nr 1 z dnia 16 czerwca 2015 r., został wprowadzony tekst jednolity Regulaminu, w którym uściślono charakter wypłacanego świadczenia.

W związku z jednolitą treścią Regulaminu, Pracodawca zaproponował każdemu pracownikowi dobranemu do Zwolnienia Grupowego możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron Pracodawca zobowiązał się do wypłaty poza odprawami, o których mowa w art. 8 Ustawy (IX punkt Regulaminu Zwolnienia Grupowego), również odszkodowań (X punkt Regulaminu Zwolnienia Grupowego). Pracodawca wychodzi bowiem z założenia, że jego działania biznesowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na sytuację zatrudnionych pracowników. W związku z tym pracodawca postanowił wypłacać swoim pracownikom, którzy zgodzą się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, odszkodowania.

Niniejsze odszkodowanie obliczane jest zgodnie z następującym wzorem:

O0 = Sz * Wwp * Wzas

Gdzie:

O0 - oznacza wysokość odszkodowania;

Sz-oznacza łączny staż pracy pracownika w BANK S.A. Oddział w Polsce i w BANK X. S.A. na dzień rozwiązania umowy o pracę (do stażu nie wlicza się poprzednich okresów zatrudnienia u Pracodawcy);

Wwp-oznacza współczynnik dla grupy wiekowej;

Wzas - oznacza miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pracownika wynikające z umowy o pracę (bez nagród z zysku, bonusów, premii dodatkowych, etc.);

Przy czym współczynnik Wwp dla poszczególnych grup wiekowych wynosi odpowiednio:

1,10 - dla pracowników w wieku < 45 lat na dzień rozwiązania umowy o pracę;

1,30 - dla pracowników w wieku #8805; 45 lat na dzień rozwiązania umowy o pracę;

1,40 - dla Pracowników w wieku #8805; 55 lat na dzień rozwiązania umowy o pracę.

Powyższy współczynnik dla poszczególnych grup wiekowych został obliczony w taki sposób, aby był jak najkorzystniejszy dla pracowników, których szanse na znalezienie pracy, ze względu na wiek, są niższe.

Powyższe odszkodowanie, określone w X punkcie Regulaminu, jest przedmiotem wniosku o interpretację i niniejszego zapytania Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane świadczenie pieniężne, tj. odszkodowanie zawarte w Regulaminie, to forma zadośćuczynienia/ rekompensaty, w związku z zakończeniem działalności Pracodawcy w Polsce i wynikającego z tego faktu rozwiązania umowy o pracę. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane odszkodowanie wypełnia przesłanki uznania go za odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Treść ww. przepisu ustawy PIT została zmieniona art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z art. 14 ww. ustawy treść zmienionego art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odszkodowania, wypłacane w ramach Regulaminu, są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego. W zakresie stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że odszkodowania wypłacane w ramach Regulaminu są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zdaniem Pracodawcy, wypłacane świadczenie spełnia wszystkie warunki do objęcia go zwolnieniem na podstawie powołanego wyżej przepisu:

1. Wysokość odszkodowania wynika wprost z postanowień Regulaminu. Pracodawca, w ramach rekompensaty, stworzył specjalny system ustalania wysokości odszkodowania wyrażonej w porozumieniu zgodnie z ww. wzorem.

2. Regulamin, na podstawie którego dokonywane są płatności, spełnia warunki "innego porozumienia", o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Regulamin wraz z Aneksem nr 1, został zaakceptowany przez przedstawicieli pracowników Pracodawcy wybranych przez pracowników po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w art. 2 Ustawy.

3. Świadczenie będące przedmiotem zapytania nie zostało wymienione w katalogu odpraw/odszkodowań wyłączonych ze zwolnienia w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a-g) ustawy PIT. Nie jest to w szczególności "odprawa pieniężna wypłacana na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników". Pomimo faktu, że dokumentem na podstawie którego Pracodawca dokonuje Zwolnienia Grupowego jest Regulamin zwolnienia grupowego w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnienia grupowego z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 Ustawy to jednak odszkodowanie, będące przedmiotem niniejszego wniosku, różni się dwoma najistotniejszymi znamionami, na podstawie których rozróżnia się te dwa świadczenia. Przede wszystkim ma nie tylko charakter świadczenia kompensacyjnego a nie obowiązkowego, tak jak w przypadku odprawy, ale również odpowiada cechom indywidualnym pracownika (długość stażu pracy, wykształcenie, możliwość znalezienia zatrudnienia po zakończeniu stosunku pracy).

4. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że charakter wypłacanych odszkodowań ma jednoznacznie rekompensacyjny charakter. Świadczy o tym sama definicja pojęć odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Ustawa PIT nie zawiera definicji odszkodowania, należy jej więc szukać w innych przepisach oraz w orzecznictwie i dorobku interpretacyjnym organów. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2012 r. (IPTPB2/415-81/12-2/AK) napisał: "Wskazać przy tym należy, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy". Warte zauważenia jest, że Pracodawca na podstawie porozumienia określił, że rekompensata obejmuje nie tylko świadczenie pieniężne, obliczone na podstawie indywidualnych cech pracowników, ale również szereg świadczeń dodatkowych jak opieka medyczna, trwająca 12 miesięcy od czasu rozwiązania stosunku pracy, sfinansowanie kursów i szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji i przystosowanie pracownika do obecnych warunków na rynku pracy. Ponadto Pracodawca sam prowadzi szkolenia z zakresu pisania cv, listów motywacyjnych i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Celem tych świadczeń jest naprawienie szkody, a tym samym rekompensata dla pracownika, który traci pracę w związku z zakończeniem działalności Pracodawcy w Polsce.

5. Stanowisko Wnioskodawcy o możliwości zwolnienia wypłacanych przez Pracodawcę odszkodowań na podstawie innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, czyli porozumień zawartych pomiędzy Pracodawcą a pracownikami, zostało potwierdzone, m.in. przez następujące organy podatkowe:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych:

Z dnia 30 grudnia 2014 r. nr IBPBII/1/415-880/14/BD;

Z dnia 18 grudnia 2014 r. nr IBPBII/1/415-876/14/AŻ;

Z dnia 23 stycznia 2015 r. nr i IBPBII/415-82/14/Asz;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2015 r., nr IPPB4/415-839/14-3/JK2.Wnioskodawca podkreśla, że nawet sposób ustalania wysokości odszkodowań przedstawiony we wnioskach o ww. interpretacje jest zbieżny z zasadami wypłacanego odszkodowania przez Wnioskodawcę, tj. opiera się na iloczynie liczby przepracowanych przez pracownika miesięcy i wynagrodzenia zasadniczego.

6. Wnioskodawca chciałby również wskazać, że dokonując przelewów świadczeń na rzecz pracowników w związku z rozwiązaniem umów o pracę, odmiennie tytułuje wypłacane kwoty, tj.: "odprawa ustawowa" (podstawa - pkt IX Regulaminu) oraz "rekompensata dodatkowa" (podstawa - pkt X Regulaminu).

Mając na uwadze powyższą argumentację, Wnioskodawca wnosi o uznanie odszkodowań wypłacanych na podstawie Regulaminu Zwolnienia Grupowego, za korzystające ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, jako formę zadośćuczynienia wynikającego wprost z postanowień "układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 kodeksu pracy".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zaś w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., art. 11 ust. 1 stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Nowe brzmienie przepisu - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie natomiast z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. #8722; Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca - BANK S.A. Oddział w Polsce - stanął przed koniecznością przeprowadzenia zwolnienia grupowego, które wynika z decyzji podjętej przez BANK S.A. Y. z siedzibą we F. z dnia 20 maja 2014 r. o zakończeniu działalności bankowej w Polsce, co skutkuje likwidacją BANKU Oddział w Polsce, jako przedsiębiorcy i Pracodawcy.

Pracodawca określił, że Zwolnienie Grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. W następnym etapie dojdzie do ostatecznego zaprzestania działalności bankowej przez Pracodawcę i likwidacji Pracodawcy (wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Dokumentem, na podstawie którego Pracodawca dokonuje Zwolnienia Grupowego jest Regulamin Zwolnienia Grupowego (dalej "Regulamin") w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnienia grupowego z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.; dalej "ustawa"), wydany na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy opisane wyżej świadczenie, tj. odszkodowanie wypłacone w ramach Regulaminu Zwolnień Grupowych, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który to przepis na mocy art. 14 ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tego tytułu od 1 stycznia 2014 r. Skoro wypłacane przez Wnioskodawcę odszkodowania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, że zwolnieniem określonym w przytoczonym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, objęte są tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeks pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a-g) tego artykułu.

Wskazać przy tym należy, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy.

Regulamin stanowi źródło prawa pracy zgodne z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), który stanowi, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Uchwalony Regulamin spełnia powyższe kryteria i jest również zgodny z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu pracy, gdyż jego postanowienia nie są mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu Pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych oraz układów zbiorowych pracy.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro - jak wskazuje Wnioskodawca-świadczenie pełniło rolę odszkodowania, którego zasady ustalania, wysokość i zasady wypłaty wynikały wprost z Regulaminu Zwolnień Grupowych, stanowiącego źródło prawa pracy zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, to spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego wartość świadczenia, wypłaconego przez Wnioskodawcę, korzysta z ww. zwolnienia przedmiotowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl