IPPB4/4511-699/15-2/MP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/4511-699/15-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych za pośrednictwem internetu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych za pośrednictwem internetu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ("Spółka") w ramach swojej działalności prowadzi badania opinii rynku, przygotowuje analizy, zbiera informacje służące przeprowadzeniu takich badań czy analiz. Wnioskodawca zamierza zbierać potrzebne mu informacje między innymi w drodze ankiet elektronicznych wypełnianych przez respondentów (osoby fizyczne, niezwiązane z Wnioskodawcą jakimkolwiek stosunkiem cywilnoprawnym) przy wykorzystaniu sieci Internet. Ankiety będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej ("Strona"). Z uwagi na to, że w niektórych grupach docelowych trudno nakłonić respondentów do brania udziału w badaniach i wypełniania ankiet, zwłaszcza ankiet internetowych, Wnioskodawca planuje wprowadzić pomiędzy respondentami specjalny program ("Program"), którego celem będzie wyłonienie i nagrodzenie, na podstawie wskazanych w regulaminie Programu ("Regulamin") kryteriów, najlepiej wypełnionych ankiet i najlepszych/najciekawszych/ najbardziej kreatywnych odpowiedzi respondentów. Program będzie organizowany za pośrednictwem strony internetowej, której twórcą jest Wnioskodawca, i która utrzymywana jest na serwerach dzierżawionych przez Wnioskodawcę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet (Wnioskodawca będzie również administratorem tej strony). Na potrzeby Programu tworzona jest przez Wnioskodawcę dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet i z wykorzystaniem tego mechanizmu (strony internetowej) uczestnik Programu zgłasza chęć udziału w Programie. Udział w Programie jest otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu, przy czym Wnioskodawca może również wysyłać zaproszenia do udziału w Programie wybranym przez siebie osobom (np. z baz danych osób, które biorą udział w innych badaniach Wnioskodawcy).

Warunkiem udziału w Programie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zawartego na Stronie. Wraz z rejestracją uczestnicy otrzymają automatycznie konto na Stronie, na którym zapisywane będą wszystkie aktywności uczestników w Programie (np. otrzymywane i wypełniane przez uczestnika ankiety, liczba zdobytych punktów i nagród za prawidłowo wypełnione ankiety).

W czasie trwania Programu, Wnioskodawca może wysyłać nieograniczoną liczbę ankiet osobom, które zarejestrowały się na Stronie, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. Przed wysłaniem ankiety uczestnikowi, Wnioskodawca sprawdza jego profil (dokonuje kwalifikacji do udziału w danej ankiecie) oraz wysyła uczestnikowi wiadomość kwalifikacyjną. Każda wiadomość zawiera w szczególności link do ankiet oraz informację o terminie, w jakim będzie możliwa do wypełnienia. Każda ankieta zawiera na początku pytania kwalifikacyjne (tekst jedn.: pytania sprawdzające profil danego uczestnika, np. jego wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania). Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne zawarte w wiadomości kwalifikacyjnej, uczestnik może zakwalifikować się do udziału w danej ankiecie (jeżeli odpowiada profilowi, którym w danym momencie zainteresowany jest Wnioskodawca). Jeśli dany uczestnik zostanie zakwalifikowany, otrzyma właściwą ankietę (lub link do ankiety). Ilość uczestników w danym badaniu (ankiecie) jest ograniczona, o czym uczestnicy są każdorazowo powiadamiani (w samej ankiecie lub regulaminie). Każda ankieta zawiera określony zestaw pytań - pytania podstawowe (najczęściej zamknięte, zawierające przykłady odpowiedzi, np. tak/nie) oraz dodatkowe pytanie opisowe (wymagające indywidualnej, oryginalnej wypowiedzi uczestnika). Za wypełnienie ankiety w czasie jej trwania (wskazanym w ankiecie lub wiadomości kwalifikacyjnej) uczestnik otrzymuje punkty, których liczba jest każdorazowo określona w samej ankiecie lub wiadomości kwalifikacyjnej. Punkty będą zapisywane automatycznie na koncie uczestnika na Stronie. Liczba zdobytych Punktów będzie weryfikowana przez komisję konkursową, powołaną przez Wnioskodawcę ("Komisja"). Do 30 dnia każdego miesiąca trwania Programu, Komisja dokona weryfikacji punktów zgromadzonych na kontach i wybierze najlepiej wypełnione ankiety. Komisja będzie weryfikować liczbę zdobytych punktów poprzez ocenę sposobu wypełnienia ankiety (tekst jedn.: jej kompletność, spójność, logiczność odpowiedzi oraz czas, w jakim została wypełniona, aby wyeliminować odpowiedzi automatyczne, bezrefleksyjne), a w przypadku pytań dodatkowych - kreatywność i oryginalność wypowiedzi. Szczegółowe kryteria oceny będą podane do wiadomości uczestników w Regulaminie. Uczestnicy, którzy w ocenie Komisji, w danym miesiącu trwania Konkursu, najlepiej wypełnili ankiety (udzielili prawdziwych, rzetelnych odpowiedzi na wszystkie pytania, w odpowiednim czasie), uzyskują prawo do wymiany zebranych punktów na nagrody, przy czym dodatkowym warunkiem wymiany punktów na nagrody jest osiągnięcie pewnej minimalnej ilości punktów w czasie trwania Programu (np. wymiana każdych 50 punktów zdobytych w trakcie trwania Programu).

Wnioskodawca przewiduje nagrody pieniężne, na zasadzie jeden punkt = określona wartość pieniężna. Nagrody mogą być wypłacane, wg wyboru uczestnika, w szczególności jako określona wartość pieniężna na konto uczestnika lub mieć postać doładowań telefonów komórkowych (o wartości odpowiadającej liczbie zdobytych punktów). Uczestnik będzie powiadamiany o przyznaniu nagrody (tekst jedn.: możliwości wymiany punktów na nagrody) poprzez specjalny komunikat wyświetlany na koncie uczestnika lub podany e-mailem. Dodatkowo, do 30 dnia każdego miesiąca trwania Programu, Komisja wybiera spośród najlepiej wypełnionych ankiet, najlepszą (najciekawszą i najbardziej kreatywną) odpowiedź na pytanie dodatkowe. Nagrodą za najlepszą odpowiedź na pytanie dodatkowe są dodatkowe punkty w wysokości określanej każdorazowo w ankiecie lub wiadomości kwalifikacyjnej. Punkty te podlegają wymianie na nagrody na zasadach opisanych powyżej. Poza minimalnym pułapem punktów opisanym powyżej, Regulamin będzie przewidywał maksymalny pułap, po zdobyciu którego, punkty nie będą mogły zostać wymienione na nagrody (np. prawo do wymiany punktów na nagrody nie przysługuje po przekroczeniu określonej ilości punktów w skali roku). Program, a w konsekwencji przewidziane w jego regulaminie zobowiązanie do wypłaty nagród bazować będzie od strony cywilistycznej na instytucji przewidzianej w art. 919-921 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy w wyniku Programu organizowanego i emitowanego (ogłoszonego) za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej umieszczonej na serwerze mającym dostęp do sieci Internet pozostającym w dzierżawie Wnioskodawcy, będącego dostępnym dla nieograniczonego kręgu odbiorców, działającego w oparciu o Regulamin, Wnioskodawca wypłaci/wyda określonym respondentom nagrody na warunkach określonych w opisie zdarzenia przyszłego, to nagrody te (których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł) będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ww. ustawy, osobom określonym w art. 3 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskana przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Zaś zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród zawiązanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zatem w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody osiągnięte z wygranych w konkursach, co do zasady, podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 10% zryczałtowanej stawki podatku.

Jednocześnie w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku do chodowego, jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wnioskodawca wskazał, że w przepisach podatkowych brak jest definicji legalnej pojęcia "konkurs". Z tego powodu, celem określenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia należy odwołać się do definicji wynikającej ze słownika języka polskiego, zgodnie z którą, pod pojęciem konkursu należy rozumieć "imprezę, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.

Konkursy z definicji mają wyłonić najlepszych spośród określonej grupy, przy czym niezbędnym wydaje się sporządzenie i ogłoszenie ich regulaminów, w których zostanie określona nazwa, wskazany zostanie organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz kryteria pozwalające wyłonić zwycięzców/zdobywców nagród.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, ponad wszelką wątpliwość, planowane działania będą spełniać kryteria pozwalające uznać Program za konkurs w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Program będzie przedsięwzięciem charakteryzującym się bezpośrednią rywalizacją między respondentami, mającym określony, nadany przez Wnioskodawcę regulamin i dającym możliwość wyboru przez eliminację najlepszych respondentów/najlepszych odpowiedzi, którzy to najlepsi respondenci będą wyróżnieni nagrodami. Regulamin będzie określał precyzyjnie zasady i reguły Programu, mechanizm/sposób/kryteria wyłaniania zwycięzców/zdobywców nagród, rodzaj, charakter i wysokość przyznawanych nagród, a także nazwę Programu, organizatora i jego uczestników.

Rywalizacja w Programie polega na zbieraniu przez uczestników punktów za wypełnianie ankiet, w określonym, znanym uczestnikom czasie (osobny czas trwania dla każdej ankiety). Zebranie określonej liczby punktów nie gwarantuje natomiast prawa do nagrody (tzn. prawa do wymiany zebranych punktów na nagrody określone w regulaminie - kwoty pieniężne, doładowania telefonów komórkowych). Zebrane punkty są bowiem weryfikowane przez komisję powołaną przez Wnioskodawcę. Weryfikacja następuje poprzez ocenę ankiet wypełnionych przez uczestników. Komisja będzie badać poprawność wypełnienia ankiet (kompletność, czas, w jakim została wypełniona - w zakresie pytań podstawowych) oraz kreatywność odpowiedzi uczestnika (w przypadku pytań opisowych). Uczestnicy, którzy najlepiej wypełnili ankiety uzyskają nagrodę, tzn. będą uprawnieni do wymiany zebranych punktów na nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie nagród przez respondentów na podstawie regulaminu Programu, należy traktować jako otrzymanie wygranej w związku z udziałem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko wynika w szczególności z tego, że wysokość poszczególnych nagród będzie wynikała wprost z regulaminu Programu, a warunkiem jej zdobycia przez respondentów będzie spełnienie kryteriów przewidzianych w regulaminie Programu oraz wybór komisji (ocena prawidłowości wypełnienia ankiet - odpowiedzi na pytania podstawowe oraz oryginalności i kreatywności - odpowiedź na pytanie opisowe).

Odnosząc powyższe do planowanego przez Wnioskodawcę Programu Wnioskodawca wskazał, że celem Programu, będzie co do zasady wyłonienie najlepiej wypełnionych ankiet (tekst jedn.: kompletnych, wypełnionych w odpowiednim czasie - a więc rzetelnie - i zawierających najciekawsze odpowiedzi).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że otrzymanie nagród przez respondentów uczestniczących w Programie w wyniku spełnienia kryteriów wynikających z regulaminu Programu powinno być uznane za otrzymanie wygranej w związku z udziałem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tym samym nagrody w Programie będą wygranymi w konkursie, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) i jednocześnie korzystać będzie ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy.

Wnioskodawca zauważył, że w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji "środków masowego przekazu", niemniej w świetle utrwalonej i niezmiennej linii interpretacyjnej zarówno Ministra Finansów jak i sądów administracyjnych, ponad wszelką wątpliwość Internet wpisuje się w pojęcie środków masowego przekazu.

Program będzie organizowany i emitowany (ogłaszany) za pośrednictwem strony internetowej, której twórcą jest Wnioskodawca, i która utrzymywana jest na serwerach dzierżawionych przez Wnioskodawcę, w ramach ogólnodostępnej sieci internet (Wnioskodawca będzie również administratorem tej strony). Na potrzeby Programu tworzona jest przez Wnioskodawcę dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet i z wykorzystaniem tego mechanizmu (strony internetowej) uczestnik Programu zgłasza chęć udziału w Programie.

Mając na uwadze fakt, że Internet uważany jest za środek masowego przekazu (organy podatkowe jak i sądy administracyjne nie kwestionują, że środkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 jest również medium w postaci Internetu), zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając wykładnię językową art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć, że nagrody wydawane w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę i emitowanych (ogłaszanych) w sieci Internet za pośrednictwem publicznych stron internetowych korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Uwzględniając powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że przychód respondentów z tytułu wygranych nagród w Programie - konkursie, powinien korzystać ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Konsekwentnie, wypłacając/wydając respondentom wygrane/nagrody w Programie - konkursie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej, na podstawie art. 41 ust. 4 cyt. ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że stanowisko prezentowane przez Niego znajduje uzasadnienie w aktualnej linii interpretacyjnej zarówno Ministra Finansów jak i sądów administracyjnych.

Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2013 r. sygn. III SA/Wa 2769/12 wskazał w odniesieniu do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, że "interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, a organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą, o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Sieci mogą być sieciami telefonicznymi (jeszcze), satelitarnymi czy też światłowodami (tak również WSA w wyroku z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2988/12). Przyjmując powyższy pogląd należy uznać, że Minister Finansów nieprawidłowo odczytał podmiotowy warunek zawarty w przedmiotowym przepisie. Stwierdzenie Ministra Finansów, że organizatorem konkursów jest Spółka, która nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, bowiem prowadzi działalność polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów alkoholowych, i w ramach tej działalności zamierza przeprowadzać konkursy, wykorzystując w tym celu współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet (informacja o konkursach będzie emitowana na ogólnodostępnych stronach internetowych pod adresami domen należących do Spółki) nie jest prawidłowa. (...) Jeżeli nagrody nie będą przekraczać 760 zł, to otrzymujący nagrody będą mogli korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Każdy bowiem odbiorca internetowy może korzystać z tej formy przekazu i w ten sposób brać udział w konkursie poprzez stosowną rejestrację swojego nośnika. W ocenie Sądu celem zwolnienia, co nie jest bez znaczenia, jest premiowanie uczestników konkursów społecznie użytecznych nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych."

Stanowisko zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy zaprezentował również Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r. Nr IPPB2/415-762/12/14-5/S/PW (uwzględniając wnioski prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r. III SA/Wa 616/13).

Dodatkowo, wnioski zbieżne ze stanowiskiem Wnioskodawcy płyną również z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. Nr IBPBII/2/415-223/14/MZa. Minister uznał stanowisko owego wnioskodawcy za nieprawidłowe i wskazał, że "w sytuacji wnioskodawcy wartość nagród wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym przez wnioskodawcę (za pośrednictwem Internetu) pod adresami domen internetowych należących do podmiotów trzecich lub za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym A. (tzw. fanpage) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Jednocześnie wskazał, że "nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji zaliczany do grupy mass mediów. Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu poprzez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł zostać zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej. (...) Zatem zwolnieniu - z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji - portalu internetowego (...)"

Co więcej za takim rozumieniem powyższego przepisu przemawia również wykładnia językowa przeprowadzona w ten sposób, że skoro wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (za który bez wątpienia uważany jest również Internet), to za spełnienie tego warunku należy uważać sytuację, w której konkurs będzie zarówno emitowany (ogłoszony) przez środek masowego przekazu (tu Internet), jak i poprzez (przez) ten środek zorganizowany w znaczeniu zrealizowany, przeprowadzony. Taka interpretacja tego przepisu wydaje się być najbardziej logiczna i odpowiadałaby celowi, który można przypisać temu przepisowi.

Program będzie organizowany (realizowany, przeprowadzony) oraz emitowany (ogłoszony) przez środek masowego przekazu, co dodatkowo potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m.in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów - inne źródła.

Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3.

wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności prowadzi badania opinii rynku, przygotowuje analizy, zbiera informacje służące przeprowadzeniu takich badań czy analiz. Wnioskodawca zamierza zbierać potrzebne mu informacje między innymi w drodze ankiet elektronicznych wypełnianych przez respondentów (osoby fizyczne, niezwiązane z Wnioskodawcą jakimkolwiek stosunkiem cywilnoprawnym) przy wykorzystaniu sieci Internet. Ankiety będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Wnioskodawca planuje wprowadzić pomiędzy respondentami specjalny program ("Program"), którego celem będzie wyłonienie i nagrodzenie, na podstawie wskazanych w regulaminie Programu kryteriów, najlepiej wypełnionych ankiet i najlepszych/najciekawszych/najbardziej kreatywnych odpowiedzi respondentów. Program będzie organizowany za pośrednictwem strony internetowej, publicznie dostępna dla użytkowników medium, której twórcą jest Wnioskodawca, i która utrzymywana jest na serwerach dzierżawionych przez Wnioskodawcę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet (Wnioskodawca będzie również administratorem tej strony).

Uczestnicy Programu, którzy w ocenie Komisji, w danym miesiącu trwania Konkursu, najlepiej wypełnili ankiety (udzielili prawdziwych, rzetelnych odpowiedzi na wszystkie pytania, w odpowiednim czasie), uzyskują prawo do wymiany zebranych punktów na nagrody. Wnioskodawca przewiduje nagrody pieniężne, na zasadzie jeden punkt = określona wartość pieniężna. Nagrody mogą być wypłacane, wg wyboru uczestnika, w szczególności jako określona wartość pieniężna na konto uczestnika lub mieć postać doładowań telefonów komórkowych (o wartości odpowiadającej liczbie zdobytych punktów).

Program, a w konsekwencji przewidziane w jego regulaminie zobowiązanie do wypłaty nagród bazować będzie od strony cywilistycznej na instytucji przewidzianej w art. 919-921 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie publiczne).

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

* organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i

* podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia "środki masowego przekazu", do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako "mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet".

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej.

Niewątpliwie we współczesnych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy nie decyduje sam fakt ogłoszenia konkursu lub gry w Internecie (na stronach internetowych). Równie ważne jest, aby organizatorem konkursu były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika "i" w wyrażeniu "organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu". Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki. Stąd, spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Internecie (np. na stronach internetowych należących do Wnioskodawcy), nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zwolnienia od podatku wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu jest Wnioskodawca, czyli Spółka która - co prawda jest twórcą strony internetowej, utrzymywanej na serwerach dzierżawionych przez Wnioskodawcę - jednakże środkiem masowego przekazu nie jest. Wnioskodawca wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się (jakim jest Internet) do zamieszczenia ogłoszenia oraz organizacji konkursu na stronie internetowej, której jest twórcą.

Reasumując, należy stwierdzić, że przychód respondentów z tytułu wygranych nagród w Programie - konkursie nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość nagrody. Zatem przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników Programu z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako organizator Programu - konkursu jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych należy stwierdzić, że interpretacje te i wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl