IPPB4/4511-1448/15-5/MS - Ustalenie prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/4511-1448/15-5/MS Ustalenie prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 18 lutego 2016 r., data wpływu 22 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-1448/16-2/MS z dnia 9 lutego 2016 r. (data nadania 9 lutego 2016 r., data doręczenia 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT w przypadku darowania przedmiotowej nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1448/16-2/MS z dnia 9 lutego 2016 r. (data nadania 9 lutego 2016 r., data doręczenia 12 lutego 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o dokonanie stosownej opłaty d wniosku, doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytania Nr 4, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego do przeformułowanego pytania Nr 4.

Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 18 lutego 2016 r., data wpływu 22 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2006 r. Wnioskodawca zakupił wraz z żoną działkę Nr ewid. 14/1 na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktem notarialnym. W dniu 6 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 9 lipca 2012 r. rozpoczęto prace budowlane. W dniu 5 listopada 2012 r. zakończono całość robót stanu surowego otwartego. W sierpniu 2015 r. założono instalację elektryczną, tynki, obsadzono stolarkę okienną.

W dniu 8 stycznia 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarli przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dniu 16 stycznia 2009 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił aktem notarialnym ww. lokal mieszkalny, który następnie sprzedał w dniu 18 czerwca 2012 r. Dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz żoną wykazał w zeznaniach PIT-39 za 2012 r. Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawca zadeklarował jako dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe do końca 2014 r., tj. na budowę ww. budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 26 lutego 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. Wnioskowana kwota zwrotu wyniosła 10.366,60 zł. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca z żoną złożyli kolejny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. Wnioskowana kwota zwrotu 2.506,15 zł. W przyszłym roku Wnioskodawca wraz z żoną zamierza przekazać w formie darowizny wyżej opisaną nieruchomość córce.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że celem budowy budynku mieszkalnego była realizacja własnych celów mieszkaniowych z zamiarem zamieszkania. Środki ze sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego zostały wydatkowane na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont starego demu z lat 50-tych po babci żony Wnioskodawcy, w którym Wnioskodawca zamieszkuje, od czasu przejęcia go od babci w formie darowizny. W nowo wybudowanym budynku jednorodzinnym Wnioskodawca nie zamieszkał, gdyż roboty budowlane zostały zakończone na stanie surowym zamkniętym. Wnioskodawca posiadał nieruchomość, w której ma stałe miejsce zamieszkania, jest to stary budynek z lat 50-tych po rozbudowie, z którego chcieli się przeprowadzić do nowo wybudowanego domu położonego w spokojniejszej lokalizacji. Sytuacja rodzinna, tj. małżeństwo córki i narodziny wnuczki spowodowały zmiany decyzji. Brak jest w tej chwili środków finansowych na wykończenie domu, córka z zięciem byliby w stanie poradzić sobie z tą kwestią w najbliższej perspektywie. Zamieszkiwany przez nich dom nie jest dostosowany do funkcjonowania i życia w nim dwóch rodzin, szczególnie biorąc pod uwagę ewentualne pojawienie się kolejnych dzieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku darowizny nieruchomości córce, dla Wnioskodawcy i Jego żony, jako właścicieli i rodziców obdarowanej.

2. Czy powstanie obowiązek korekty zeznania PIT-39 za 2012 r.

3. Czy powstanie obowiązek zwrotu otrzymanego podatku VAT za materiały budowlane.

4. Czy w przypadku orzeczenia jakichkolwiek ograniczeń co do terminu ewentualnej darowizny, skutkujących negatywnymi konsekwencjami finansowymi względem Urzędu Skarbowego Wnioskodawca prosi o określenie daty od jakiej wspomniana darowizna może nastąpić.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3, tj. w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zachowania prawa do zwrotu podatku VAT. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 i 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Darowizna nieruchomości, tj. budynku mieszkalnego w budowie wraz z gruntem nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ datą nabycia nieruchomości jest rok 2006, tj. nabycie działki niezabudowanej. Budynek nie jest odrębnym przedmiotem własności, jest częścią składową nieruchomości, trwale związaną z gruntem zgodnie z definicją zawartą w ustawie - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późm. zm.). Darowizną nie jest również odpłatnym zbyciem. Istotą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W tym przypadku na rzecz córki zamieszkującej z Wnioskodawcą pod jednym dachem od urodzenia.

W związku z darowizną Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korekty zeznania PIT-39 w zakresie zadeklarowanego dochodu zwolnionego, ponieważ środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczone zostały na własne cele mieszkaniowe w obowiązującym terminie.

W związku z darowizną nieruchomości córce nie powstanie również obowiązek zwrotu odzyskanych kwot podatku VAT za materiały budowlane. Darowizna odbędzie się w kręgu najbliższej rodziny i nie przyniesie nam żadnych profitów finansowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.

budową budynku mieszkalnego;

2.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3.

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 3 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle art. 3 ust. 4 ww. ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze - rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 r. wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawniał do otrzymania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawarty był w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).

Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 11, poz. 35). Wykaz ten opiera się na symbolach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

1.

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;

2.

pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z nabyciem materiałów budowlanych przysługuje m.in. Pod warunkiem, że osoba fizyczna poniosła wydatki na realizację określonych w ustawie inwestycji budowlanych (mieszkaniowych), oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 3 pkt 11 definiuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2006 r. zakupił wraz z żoną działkę na podstawie umowy kupna-sprzedaży aktem notarialnym. Wnioskodawca z żoną uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Celem budowy budynku mieszkalnego była realizacja własnych celów mieszkaniowych z zamiarem zamieszkania. W nowo wybudowanym budynku jednorodzinnym Wnioskodawca nie zamieszkał, gdyż roboty budowlane zostały zakończone na stanie surowym zamkniętym. W przyszłym roku Wnioskodawca wraz z żoną zamierza przekazać w formie darowizny nieruchomość córce. Wnioskodawca posiadał nieruchomość, w której ma stałe miejsce zamieszkania. W dniu 16 stycznia 2009 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił aktem notarialnym lokal mieszkalny, który następnie sprzedał w dniu 18 czerwca 2012 r. Dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wraz żoną wykazał w zeznaniach PIT-39 za 2012 r. Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawca zadeklarował jako dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży lokal mieszkalnego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe do końca 2014 r., tj. na budowę ww. budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu 26 lutego 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. W dniu 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca z żoną złożyli kolejny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1.

W przedmiotowej sprawie, podstawą rozstrzygnięcia jest zatem ustalenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na budowę budynku mieszkalnego.

Ponadto, przepisy ustawy nie precyzują momentu na jaki osoba fizyczna, ubiegająca się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, musi posiadać prawo lub tytuł, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy. Należy zatem przyjąć, że spełnienie powyższego warunku powinno być rozpatrywane w okresie realizacji inwestycji, nie zaś wyłącznie w dacie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy mówi bowiem o prawie do zwrotu a nie o prawie wystąpienia o zwrot, czy dokonania zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawa ta nie przewiduje także utraty ulgi, w przypadku przeniesienia prawa własności na inną osobę.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Wnioskodawca spełnił warunki określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i był uprawniony do zwrotu części wydatków poniesionych za zakup materiałów budowlanych w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej.

Zatem późniejsza darowizna nieruchomości, której dotyczyły złożone przez Wnioskodawcę wnioski VZM otrzymane z tego tytułu zwroty podatku VAT, nie wpłynie na obowiązek zwrotu przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tekst jedn.: żony). Małżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl