IPPB4/4511-1065/15-2/MP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 września 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/4511-1065/15-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z przyznaniem akcji fantomowych i realizacją praw wynikających z akcji fantomowych w ramach systemu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z przyznaniem akcji fantomowych i realizacją praw wynikających z akcji fantomowych w ramach systemu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") opracowała system motywacyjny dla członków Zarządu, który szczegółowo określa zasady przyznawania i wypłacania rocznej premii uznaniowej. System motywacyjny ma stanowić dodatkową motywację dla członków organu zarządzającego Spółki do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki.

Szczegółowe zasady systemu motywacyjnego określa załącznik do umowy o pracę zawartej z danym członkiem Zarządu, w którym wskazane zostało, że członkowi Zarządu może zostać przyznana przez Spółkę roczna premia uznaniowa z tytułu świadczonej przez niego pracy.

Premia uznaniowa za dany rok premiowy (który jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki) jest przyznawana członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu premii uznaniowej za dany rok premiowy Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę w szczególności:

1.

wykazanie przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy, za który przyznawana jest premia uznaniowa,

2.

pozostawanie w stosunku pracy ze Spółką na trzydziesty dzień liczony od dnia przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. zawierającego zaudytowane wyniki za ubiegły rok obrotowy będący jednocześnie rokiem premiowym,

3.

udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez członka Zarządu obowiązków za ostatni rok premiowy.

Wnioskodawca podkreślił, że wskazane powyżej okoliczności nie mają charakteru kryteriów premiowych, a ich ewentualne spełnienie nie będzie skutkowało nabyciem prawa do premii uznaniowej (co więcej, w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu premii uznaniowej pomimo niezaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 powyżej). Innymi słowy, ocena wykonania obowiązków przez członka Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników, może wpłynąć na przyznanie i wysokość premii uznaniowej, ale nie warunkuje jej przyznania. Wynika to z charakteru premii, tj. jej uznaniowości. Premia uznaniowa za dany rok premiowy jest przyznawana przez Radę Nadzorczą członkowi Zarządu w terminie do 30 dni po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wypłata premii uznaniowej następuje w pieniądzu oraz w formie akcji fantomowych (w proporcji 70/30).

Wypłata premii w postaci akcji fantomowych polega na przyznaniu przez Spółkę członkowi Zarządu akcji fantomowych. Liczba przyznanych członkowi Zarządu akcji fantomowych jest każdorazowo ustalana pisemnie przez Radę Nadzorczą, o czym członek Zarządu jest powiadamiany na piśmie. W piśmie wskazywana jest dokładna data nabycia przez członka Zarządu uprawnień do akcji fantomowych.

Liczba przyznanych członkowi Zarządu akcji fantomowych jest określana jako iloraz wartości części premii uznaniowej podlegającej wypłacie w formie akcji fantomowych i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca roku premiowego, podlegającego ocenie w zakresie realizacji zadań powierzonych członkowi Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku premiowym, dokonanej przez Radę Nadzorczą, po zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej. Spółka będzie prowadziła rejestr przyznanych akcji fantomowych.

Akcje fantomowe przyznane członkowi Zarządu będą podlegały rocznemu okresowi przetrzymania, w trakcie którego członek Zarządu nie może zrealizować praw wynikających z posiadania akcji fantomowych. Po zakończeniu okresu przetrzymania, członek Zarządu nabędzie bezwarunkowe prawo do otrzymania środków pieniężnych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji fantomowych, co do których upłynął okres przetrzymania i mediany cen akcji GPW po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca w roku wypłaty. Wypłata środków pieniężnych dokonywana jest automatycznie po upływie rocznego okresu przetrzymania i ustalenia ich wysokości.

W przypadku wystąpienia zdarzeń prawnych, które uniemożliwią wyliczenie wysokości środków pieniężnych do wypłaty w oparciu o kursy cen akcji GPW (w tym m.in. wycofanie akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) z obrotu na rynku regulowanym, połączenie GPW z innym podmiotem poprzez zawiązanie nowego podmiotu, połączenie z innym podmiotem poprzez przejęcie GPW, podział i likwidację GPW) Rada Nadzorcza ustali nowe zasady wypłaty premii w akcjach fantomowych, w celu osiągnięcia skutku ekonomicznego i motywacyjnego w maksymalnym stopniu zbliżonego do skutku, który byłby osiągnięty, w przypadku gdyby takie zdarzenia prawne nie wystąpiły.

Zgodnie z powyższym, system motywacyjny opracowany przez Wnioskodawcę przewiduje przyznanie członkom Zarządu akcji fantomowych, które są instrumentami inkorporującymi prawo do uzyskania przez członka Zarządu przyszłej, potencjalnej wypłaty pieniężnej, której wartość jest uzależniona od kursu akcji GPW notowanych na giełdzie.

Akcje fantomowe stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji GPW w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm., dalej "ustawa o oif").

Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie. Ponadto, nie dają one prawa głosu i nie upoważniają członka Zarządu do pobierania dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez członka Zarządu w związku z realizacją praw wynikających z akcji fantomowych powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy dochód powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tejże ustawy, w związku z czym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika.

2. Czy przyznanie akcji fantomowych nie spowoduje po stronie członka Zarządu powstania przychodu do opodatkowania na moment ich przyznania i tym samym Spółka w przedmiotowym zakresie nie będzie zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie Nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany przez członka Zarządu na skutek realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowić będzie przychód, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej "ustawa p.d.o.f."), tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym podlega on opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy p.d.o.f. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z ustawy p.d.o.f. w odniesieniu do tego przychodu.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, członkowi Zarządu w ramach systemu motywacyjnego zostaną przyznane akcje fantomowe. Realizacja praw wynikających z akcji fantomowych będzie miała miejsce w przyszłości, a kwota środków pieniężnych uzyskanych w wyniku realizacji tych praw będzie uzależniona od kursu cen akcji GPW.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 tejże ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ustawy p.d.o.f. ustawodawca określił osiem źródeł przychodów. Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy p.d.o.f., jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy p.d.o.f. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających. Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy p.d.o.f., przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ustawy p.d.o.f., ilekroć w ustawie p.d.o.f. jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o oif, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o oif stanowi, że instrumentami finansowymi są nie będące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową i inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Jednocześnie, art. 3 pkt 28a ustawy o oif wskazuje, że przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, Wnioskodawca zauważył, że zgodnie z przywołanym art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o oif, instrumentem bazowym mogą być zarówno papiery wartościowe, jak też i określone wartości (wskaźniki rentowności, indeksy finansowe wskaźniki finansowe), takie jak wartość indeksu giełdowego bądź też wysokość stopy procentowej. W przypadku akcji fantomowych, przyznawanych przez Spółkę członkowi Zarządu w ramach systemu motywacyjnego, instrumentem bazowym są papiery wartościowe w postaci akcji GPW notowanych na giełdzie. Jednocześnie, realizacja praw z akcji fantomowych nastąpi poprzez ustalenie kwoty rozliczenia pieniężnego. Zdaniem Wnioskodawcy, zauważyć należy, że akcje fantomowe posiadać będą cechy instrumentu pochodnego, stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy p.d.o.f. Akcje fantomowe stanowią prawa majątkowe, których wartość zależy bezpośrednio od ceny akcji GPW. Tym samym, Wnioskodawca uznał, że akcje fantomowe stanowią pochodne instrumenty finansowe, o którym mowa w ustawie p.d.o.f., a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy.

W tym miejscu Wnioskodawca dodał, że akcje fantomowe, posiadają również cechy instrumentu pochodnego zdefiniowane przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.; dalej "Rozporządzenie"). Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny-to instrument finansowy, którego:

a.

wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i

b.

nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i

c.

rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z powyższym, cechą instrumentu pochodnego stanowiącego instrument finansowy jest:

* uzależnienie wartości instrumentu pochodnego od instrumentu bazowego - w rozpatrywanym stanie faktycznym wartość akcji fantomowych zależna jest od zmiany wartości instrumentu bazowego inkorporowanego w tych akcjach, tj. zmiany ceny papieru wartościowego w postaci akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym. W konsekwencji, kwota środków pieniężnych która zostanie uzyskana przez członka Zarządu w wyniku realizacji praw wynikających z akcji fantomowych będzie uzależniona od wartości akcji GPW;

* nabycie instrumentu pochodnego bez poniesienia wydatków, bądź z poniesieniem wydatków, niemniej o nieznacznej wartości - w analizowanym stanie faktycznym akcje fantomowe zostaną przyznane nieodpłatnie, tj. bez konieczności poniesienia wydatków przez członka Zarządu;

* rozliczenie instrumentu pochodnego w przyszłości - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym realizacja praw wynikających za akcji fantomowych przypada po okresie przetrzymania (jeden rok).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, akcje fantomowe posiadają cechy instrumentu pochodnego określone w Rozporządzeniu. Jednocześnie - jak zostało wskazane - posiadają one także cechy instrumentu pochodnego, stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy p.d.o.f. Tym samym, Wnioskodawca uznał, że akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie p.d.o.f. Oznacza to, że kwota rozliczenia pieniężnego (środki pieniężne), które zostaną uzyskane przez członka Zarządu w wyniku realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, powinny stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy p.d.o.f.

Za prawidłowością kwalifikacji akcji fantomowych jako instrumentów finansowych, przemawia zdaniem Wnioskodawcy również fakt, że akcje te nie stanowią papieru wartościowego, czyli akcji w rozumieniu ustawy - Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Zauważyć bowiem należy, że akcje fantomowe nie dają prawa głosu ani nie upoważniają do pobierania dywidendy.

Jak już wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy p.d.o.f., przychodami z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zasady opodatkowania przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych zostały określone w art. 30b ust. 1 ustawy p.d.o.f. Zgodnie z niniejszym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, dochodem z realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów z kapitałów pieniężnych nad kosztami ich uzyskania, które członek Zarządu będzie miał obowiązek wykazać na podstawie art. 30b ust. 5 i 6 ustawy p.d.o.f., do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym uzyskania dochodu, w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT - 38, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy p.d.o.f.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu akcji fantomowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy p.d.o.f., który jest rozliczany samodzielnie przez podatnika na zasadach określonych w art. 30b ustawy p.d.o.f. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przedmiotowym zakresie nie będzie ona zobowiązana do pełnienia obowiązków płatnika podatku.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazał, że prawidłowość wyżej wskazanej kwalifikacji przychodów, które zostaną uzyskane przez podatnika (członka Zarządu) z tytułu akcji fantomowych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-88/14-2/MG, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wskazał co następuje: "Z wyżej przywołanych uregulowań prawnych wynika zatem, że akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w stosunku do którego instrumentem bazowym jest akcja spółki.

O powyższym przesądza fakt, że w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych akcja fantomowa nie jest papierem wartościowym, ani akcją, w szczególności nie daje prawa głosu, ani nie uprawnia do pobierania dywidendy. Akcja fantomowa służy wypłacie części wynagrodzenia zmiennego należnego osobom zajmującym stanowiska kierownicze w wysokości powiązanej z kursem akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zatem stwierdzić należy, że w przypadku realizacji przez pracowników Spółki praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy w drodze wypłaty wynagrodzenia zmiennego; przysporzenie jakie uzyskują pracownicy Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Tym samym przychód ten nie będzie stanowił dla Uprawnionych przychodu ze stosunku pracy, innych źródeł, natomiast na Wnioskodawcy (Banku) nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika."

Analogiczne stanowisko do powyżej zaprezentowanego, odnajdujemy także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 28 stycznia 2013 r., Nr IBPBII/2/415-1413/12/MM.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca wniósł jak na wstępie.

Pytanie Nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie członkowi Zarządu akcji fantomowych nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie członka Zarządu. Wobec braku powstania przychodu podatkowego Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika, tj. w momencie przyznania akcji fantomowych nie będzie na niej spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe wynika z faktu, że przyznanie akcji fantomowych członkowi Zarządu stanowi dla niego jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści majątkowej w przyszłości. W szczególności, na moment przyznania akcji fantomowych członek Zarządu nie otrzymuje środków pieniężnych.

Przyznanie akcji fantomowych stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty w przyszłości środków pieniężnych, których wartość zostanie skalkulowana w oparciu o przyszłą wartość akcji GPW. W konsekwencji, w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, że realizacja w przyszłości praw z nich wynikających (tekst jedn.: po okresie przetrzymania) przyniesie członkowi Zarządu wymierne przysporzenie majątkowe. Nie możliwe jest również określenie wysokości tego przysporzenia, z uwagi na moment odroczenia realizacji praw wynikających z akcji fantomowych. Członek Zarządu nie posiada zatem pewności uzyskania wymiernego przychodu (zysku) na moment przyznania mu akcji fantomowych.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, akcje fantomowe są niezbywalne i jako takie nie mogą być przedmiotem obrotu, co powoduje, że również z tego powodu nie można określić przychodu podatkowego, tj. wobec braku możliwość ich zbycia, przeniesienia, czy też sprzedaży na rzecz osoby trzeciej brak jest możliwość określenia ich wartości rynkowej. Akcje fantomowe nie uprawniają również do faktycznego udziału w kapitale Spółki, a przede wszystkim do uzyskania dywidendy. A zatem, w rocznym okresie przetrzymania, członek Zarządu nie jest w stanie uzyskać mierzalnego przysporzenia majątkowego z tytułu przyznanych mu akcji fantomowych.

W tym miejscu Wnioskodawca dodał, że jak wskazano w stanowisku w zakresie Pytania Nr 1, przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych. Przychód ten stanowić będzie przychód podatkowy ze źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy p.d.o.f. oraz art. 17 ust. L pkt 10 ustawy p.d.o.f. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca wskazał, że samo przyznanie pochodnego instrumentu finansowego (tu: w postaci akcji fantomowych) nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Ustawodawca wskazał bowiem, że przychód w przypadku pochodnego instrumentu finansowego powstaje w momencie ewentualnej sprzedaży tego instrumentu, bądź jego realizacji. A zatem, sam fakt otrzymania przez podatnika pochodnego instrumentu finansowego nie oznacza uzyskania przez niego przychodu podatkowego.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie członkowi Zarządu akcji fantomowych, dzięki którym uzyskuje on potencjalną możliwość uzyskania kwoty środków pieniężnych w przyszłości, nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie członka Zarządu. Jednocześnie, wobec braku powstania przychodu podatkowego, Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika, tj. w momencie przyznania akcji fantomowych nie będzie na niej spoczywał obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko o braku powstania przychodu podatkowego na moment przyznania akcji fantomowych, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr IBPBII/2/415-1413/12/MM, czytamy co następuje: "Reasumując, za prawidłowe należy zatem uznać stanowisko wnioskodawcy zgodnie, z którym przyznanie pracownikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (...)."

Analogiczne stanowisko do powyżej zaprezentowanego, odnajdujemy także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-88/14-2/MG.

Podsumowując, mając na uwadze przedstawione argumenty, Wnioskodawca wniósł jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3.

wpłacenie

* podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Jednocześnie podatnik osiągający przedmiotowe dochody obowiązany jest wykazać je w zeznaniu rocznym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (informacje PIT-8C).

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (Wnioskodawca) opracowała system motywacyjny dla członków Zarządu, który szczegółowo określa zasady przyznawania i wypłacania rocznej premii uznaniowej. System motywacyjny ma stanowić dodatkową motywację dla członków organu zarządzającego Spółki do dalszego działania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości Spółki. Szczegółowe zasady systemu motywacyjnego określa załącznik do umowy o pracę zawartej z danym członkiem Zarządu, w którym wskazane zostało, że członkowi Zarządu może zostać przyznana przez Spółkę roczna premia uznaniowa z tytułu świadczonej przez niego pracy. Premia uznaniowa za dany rok premiowy (który jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki) jest przyznawana członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu premii uznaniowej za dany rok premiowy Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę w szczególności:

1.

wykazanie przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy, za który przyznawana jest premia uznaniowa,

2.

pozostawanie w stosunku pracy ze Spółką na trzydziesty dzień liczony od dnia przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. zawierającego zaudytowane wyniki za ubiegły rok obrotowy będący jednocześnie rokiem premiowym,

3.

udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez członka Zarządu obowiązków za ostatni rok premiowy.

Wnioskodawca podkreślił, że wskazane powyżej okoliczności nie mają charakteru kryteriów premiowych, a ich ewentualne spełnienie nie będzie skutkowało nabyciem prawa do premii uznaniowej (co więcej, w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu premii uznaniowej pomimo niezaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 powyżej). Innymi słowy, ocena wykonania obowiązków przez członka Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników, może wpłynąć na przyznanie i wysokość premii uznaniowej, ale nie warunkuje jej przyznania. Wynika to z charakteru premii, tj. jej uznaniowości. Premia uznaniowa za dany rok premiowy jest przyznawana przez Radę Nadzorczą członkowi Zarządu w terminie do 30 dni po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wypłata premii uznaniowej następuje w pieniądzu oraz w formie akcji fantomowych (w proporcji 70/30). Wypłata premii w postaci akcji fantomowych polega na przyznaniu przez Spółkę członkowi Zarządu akcji fantomowych. Liczba przyznanych członkowi Zarządu akcji fantomowych jest każdorazowo ustalana pisemnie przez Radę Nadzorczą, o czym członek Zarządu jest powiadamiany na piśmie. W piśmie wskazywana jest dokładna data nabycia przez członka Zarządu uprawnień do akcji fantomowych. Liczba przyznanych członkowi Zarządu akcji fantomowych jest określana jako iloraz wartości części premii uznaniowej podlegającej wypłacie w formie akcji fantomowych i mediany cen akcji Spółki po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca roku premiowego, podlegającego ocenie w zakresie realizacji zadań powierzonych członkowi Zarządu oraz osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku premiowym, dokonanej przez Radę Nadzorczą, po zaokrągleniu do najwyższej liczby całkowitej. Spółka będzie prowadziła rejestr przyznanych akcji fantomowych. Akcje fantomowe przyznane członkowi Zarządu będą podlegały rocznemu okresowi przetrzymania, w trakcie którego członek Zarządu nie może zrealizować praw wynikających z posiadania akcji fantomowych. Po zakończeniu okresu przetrzymania, członek Zarządu nabędzie bezwarunkowe prawo do otrzymania środków pieniężnych w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji fantomowych, co do których upłynął okres przetrzymania i mediany cen akcji Spółki po kursie zamknięcia z okresu od 1 stycznia do 31 marca w roku wypłaty. Wypłata środków pieniężnych dokonywana jest automatycznie po upływie rocznego okresu przetrzymania i ustalenia ich wysokości. W przypadku wystąpienia zdarzeń prawnych, które uniemożliwią wyliczenie wysokości środków pieniężnych do wypłaty w oparciu o kursy cen akcji Spółki (w tym m.in. wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, połączenie Spółki z innym podmiotem poprzez przejęcie Spółki, podział i likwidację Spółki) Rada Nadzorcza ustali nowe zasady wypłaty premii w akcjach fantomowych, w celu osiągnięcia skutku ekonomicznego i motywacyjnego w maksymalnym stopniu zbliżonego do skutku, który byłby osiągnięty, w przypadku gdyby takie zdarzenia prawne nie wystąpiły. Zgodnie z powyższym, system motywacyjny opracowany przez Wnioskodawcę przewiduje przyznanie członkom Zarządu akcji fantomowych, które są instrumentami inkorporującymi prawo do uzyskania przez członka Zarządu przyszłej, potencjalnej wypłaty pieniężnej, której wartość jest uzależniona od kursu akcji Spółki notowanych na giełdzie. Akcje fantomowe stanowią instrument finansowy i jednocześnie instrument pochodny w stosunku do akcji Spółki w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie. Ponadto, nie dają one prawa głosu i nie upoważniają członka Zarządu do pobierania dywidendy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że samo przyznanie członkom Zarządu akcji fantomowych, które stanowią pochodny instrument finansowy uprawniający do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych nie skutkuje po stronie członków Zarządu powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przyznanie akcji fantomowych w ramach systemu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Jak wynika z wniosku w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Przyznanie akcji fantomowych jedynie stwarza członkom Zarządu potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Akcje fantomowe są niezbywalne i nie są notowane na giełdzie. Ponadto, nie dają one prawa głosu i nie upoważniają członka Zarządu do pobierania dywidendy.

Brak konkretnego wymiaru finansowego akcji fantomowych w momencie ich przyznania członkom Zarządu, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji w momencie otrzymania przez członków Zarządu akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej stanowiących pochodny instrument finansowy po stronie członków Zarządu nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani obowiązek informacyjny.

Osobnego rozważenia wymaga natomiast rozstrzygnięcie kwestii ciążących na Spółce obowiązków płatnika w chwili realizacji praw wynikających z przyznanych akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od wartości akcji Spółki) przez członków Zarządu.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

a.

tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b.

instrumenty rynku pieniężnego,

c.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e.

opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f.

niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g.

instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h.

kontrakty na różnicę,

i.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

a.

wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i

b.

nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i

c.

rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

Z wyżej przywołanych uregulowań prawnych wynika, że akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w stosunku do którego instrumentem bazowym jest akcja.

O powyższym przesądza fakt, że w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych akcja fantomowa nie jest papierem wartościowym, ani akcją, w szczególności nie daje prawa głosu, ani nie uprawnia do pobierania dywidendy.

Zatem stwierdzić należy, że w przypadku zrealizowania przez członków Zarządu praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy w drodze wypłaty pieniężnej, przysporzenie jakie uzyskają należy zakwalifikować, do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Zgodnie jednak z treścią ww. art. 39 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako podmiocie dokonującym przedmiotowych wypłat na rzecz uprawnionych, będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe po stronie członków Zarządu, z tytułu realizacji praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez członków Zarządu stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl