IPPB4/415-944/14-2/JK3

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-944/14-2/JK3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranej w konkursie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranej w konkursie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Biuro Podróży Sp. z o.o. (Wnioskodawca) zamierza organizować konkursy dla klientów Spółki. Celem organizowania konkursów jest pozyskanie nowych klientów w oraz zachęcanie obecnych klientów do zakupu imprez turystycznych organizowanych przez Spółkę, co niesie za sobą zapewnianie źródła przychodu.

Jako klientów Spółka definiuje zarówno obecnych, stałych klientów, jak i potencjalnych przyszłych klientów (zwanych dalej "klientami"), czyli pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące podmiotami powiązanymi w jakikolwiek sposób ze Spółką. Nawet jeżeli jakąś działalność te osoby prowadzą, to Spółka nie jest w stanie tego zweryfikować, gdyż klienci występują w stosunku do Spółki jako "osoby prywatne".

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. nie definiuje pojęcia "konkurs", dlatego Spółka korzysta z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego - według której konkursem jest "impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp."

Inna definicja tego pojęcia: przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami (Wielki Słownik Języka Polskiego, PAN, praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2012 jako projekt rozwojowy).

Z przytoczonych wyżej definicji wynika, że w przypadku konkursów, elementem obligatoryjnym jest element rywalizacji i współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami. Uczestnicy podejmują konkurencyjne, realne działania na potrzeby ogłoszonego konkursu lub gry.

Konkursy organizowane przez Spółkę będą polegały między innymi na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie (pytania) związane z tematem konkursu, przesyłanie zdjęć, przesyłanie haseł reklamowych itp. W każdym konkursie będzie występował czynnik eliminacji/konkurencji, a ograniczony/wyłączony będzie czynnik losowy. Ewentualnie konkurs może zawierać elementy losowości, ale decydującym czynnikiem, przesądzającym o wyniku konkursu będzie współzawodnictwo i umiejętności uczestników.

Przesłanki, którymi będą kierować się komisje konkursowe wskazywać będą, że laureat zostanie wybrany jako najlepszy artysta (np. najlepsze zdjęcie), bądź autor (np. najlepsze hasło reklamowe, najciekawsza ankieta), przy uwzględnieniu czynnika rywalizacji/współzawodnictwa. Nagrody przyznawane w konkursie będą stopniowane w zależności od zajętego miejsca.

Równie ważna jest strona formalna przedsięwzięcia. Niezbędnym elementem konkursu jest regulamin, który Spółka stworzy dla każdego konkursu. W regulaminie zostaną określone: nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Nagrody, jakie będą przyznawane przez Spółkę to: usługi, np. usługa turystyczna organizowana przez Biuro (wyjazd krajowy lub zagraniczny) zniżki, rabaty na rezerwacje Biura; nagrody rzeczowe, np. walizki, aparaty fotograficzne, bony Sodexo, bony Biura (na zakup imprez turystycznych organizowanych przez Spółkę). Wartość nagród określona zostanie na podstawie art. 11 ust. 2a-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół konkursowy zawierający listę laureatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Spółka może stosować zwolnienie od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. od wartości wygranych przez klientów w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

2. Czy Spółka może stosować zwolnienie od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. od wartości wygranych przez klientów w konkursach z pozostałych dziedzin jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnienie dotyczy konkursów nie tylko emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, ale też przez nie organizowanych. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu i ich emisja (ogłaszanie) muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie. Wyjątkiem w tym zakresie są konkursy organizowane w ramach dziedzin wymienionych wprost w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że do zastosowania zwolnienia od wartość wygranych w konkursach, wystarczający jest fakt przyznania nagród w "konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu (...) jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł".

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania z omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, musi być spełniony warunek dotyczący dziedziny konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Ustawodawca w przypadku konkursów z ww. dziedzin nie nakłada warunków dotyczących ich organizowania i ogłaszania. Zatem, bez znaczenia jest tutaj fakt czy podmiot organizujący i emitujący (ogłaszający) konkurs należy do instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Zatem, klienci jako laureaci konkursów organizowanych przez Spółkę z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu skorzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, wartość przyznanych nagród zwolniona jest do kwoty 760 zł.

Wartość nagrody będzie w całości opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wygranych w konkursach przeprowadzonych z zakresu dziedzin ściśle wymienionych w przepisie, gdy wartość przyznanej nagrody przekroczy zwolnioną kwotę 760 zł oraz w konkursach przeprowadzonych w zakresie innych dziedzin, niż wymienione w omawianym zwolnieniu, gdzie organizatorem konkursu jest instytucja nie będąca środkiem masowego przekazu.

W tych przypadkach Spółka przed udostępnieniem nagrody zobowiązana będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody.

Ad. 2.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnienie dotyczy konkursów nie tylko emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, ale też przez nie organizowanych. Oba te elementy, tj, organizacja konkursu i ich emisja (ogłaszanie) muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie wystarczający jest sam fakt, że informacja o konkursie organizowanym przez Spółkę przekazana zostanie w środkach masowego przekazu rozumianych jako środki komunikowania masowego - prasa, radio, telewizja, strona internetowa, portale społecznościowe itp.

Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Z uwagi na fakt, że Spółka nie jest zaliczana do środków masowego przekazu, o których mowa, bez względu na to, czy konkurs ogłosi w prasie, radiu, telewizji, czy też na ogólnie dostępnych stronach internetowych - zdobywcy nagród w konkursach organizowanych przez Spółkę w innych dziedzinach, niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy podatkowej, nie skorzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość takiej nagrody będzie w całości opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, bez względu na wartość nagród wygranych przez klientów w konkursach organizowanych przez Spółkę z pozostałych dziedzin, niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, Spółka na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przed wydaniem/udostępnieniem nagrody zobowiązana jest do pobrania od laureata zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody tytułem należnego podatku.

Opodatkowanie nagród z tytułu przeprowadzonych konkursów musi odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 i 3, a także art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli dla jednego klienta jako nagroda przewidzianych jest kilka różnych składników np. wycieczka i walizka, podatek oblicza się od wartości wszystkich tych rzeczy i usług łącznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl