IPPB4/415-942/11-2/JK - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-942/11-2/JK Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jako studentka w dniach od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Wnioskodawczyni odbywała staż w ramach realizacji projektu pt. "Program unowocześniania kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1.: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni. Umowa trójstronna o staż zawarta została 15 czerwca 2011 r. pomiędzy Wnioskodawczynią - Stażystą a Szkołą oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym. W ramach tejże umowy w okresie trwania stażu Wnioskodawczyni otrzymywała stypendium stażowe. Zgodnie z ww. Umową od stypendium stażowego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 24a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Stypendium stażowe było Wnioskodawczyni wypłacane w okresie od września do listopada 2011 r. w ramach projektu pt. "Program unowocześniania kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wypłacane Wnioskodawczyni od września do listopada 2011 r. stypendium stażowe ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za staż odbyty w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów określonych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie innych przepisów ordynacji podatkowej ustawodawca zaniechał poboru podatku.

Takim szczególnym przepisem jest art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powołanego przepisu zwolnieniem objęte zostały także środki pieniężne otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc w ramach programu finansowanego przy udziale środków europejskich w rozumieniu przewidzianych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższa ustawa do środków europejskich zalicza m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwolnienie obejmuje uczestnika danego projektu, któremu w ramach realizacji udzielono pomocy - w wypadku Projektu, w którym Wnioskodawczyni uczestniczyła pomoc taką otrzymywali studenci Szkoły zakwalifikowani do udziału w przedmiotowym stażu.

Wnioskodawczyni uważa, iż w świetle zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawionego wyżej stanu prawnego otrzymane stypendium stażowe współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie przywoływanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu z tegoż podatku.

Podobne stanowisko przedstawił w wydanej niedawno interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (numer interpretacji: IPTPB2/415-362/11-2/KSU).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z wniosku wynika, iż jako studentka Szkoły G. w dniach od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Wnioskodawczyni odbywała staż w ramach realizacji projektu pt. "Program unowocześniania kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1.: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni. Umowa trójstronna o staż zawarta została 15 czerwca 2011 r. pomiędzy Wnioskodawczynią - Stażystą a Szkołą oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym. Stypendium stażowe było Wnioskodawczyni wypłacane w okresie od września do listopada 2011 r. w ramach projektu pt. "Program unowocześniania kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

1.

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b;

2.

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d:

a.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

b.

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

c.

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3.

środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

a.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

b.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji organu podatkowego, należy stwierdzić, iż rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualne sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl